ဧဇရ အခန္းၾကီး(၆)


၁ထိုအခါ ဒါရိမင္းႀကီးအမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ ဘ႑ာေတာ္ထားရာ စာတိုက္၌ ရွာေဖြၾက၏။ ၂ေမဒိျပည္၊ အာခေမသၿမိဳ႔၊ နန္းေတာ္၌ စာလိပ္ကိုေတြ႔၍ စာလိပ္၌ပါေသာ စကားဟူမူကား၊ ၃ယဇ္ပူေဇာ္ရာအိမ္ေတာ္ကို တည္ေစ။ တိုက္ျမစ္ကို ခိုင္ခံ့စြာ ခ်ထားေစ။ အျမင့္အေတာင္ေျခာက္ဆယ္၊ အနံအေတာင္ေျခာက္ဆယ္ရွိ၍၊ ၄ႀကီးေသာေက်ာက္ တန္းသံုးဆင့္၊ အသစ္ေသာ သစ္သားတန္းတဆင့္ႏွင့္ အထပ္ထပ္တည္ေစ။ စရိတ္မ်ားကိုလည္း ဘ႑ာေတာ္ထဲက ထုတ္၍ေပးေစ။ ၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဗိမာန္ေတာ္ထဲက ေနဗုခဒ္ေနဇာထုတ္၍ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ္ လည္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရႊတန္ဆာ ေငြတန္ဆာတို႔ကို ျပန္ေပးေစ။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဗိမာန္ေတာ္ သို႔ပို႔၍ အလံုးစံုတို႔ကို ဘုရားအိမ္ေတာ္ထဲတြင္ မိမိတို႔ေနရာ၌ ထားေစဟု ကုရုမင္းႀကီးသည္ နန္းစံပဌမႏွစ္တြင္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဘုရားအိမ္ေတာ္အမႈမွာ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႔ဝန္ တာတနဲ၊ ေရွသာေဗာဇနဲႏွင့္ သင္တို႔အေပါင္းအေဘာ္တည္းဟူေသာ ျမစ္အေနာက္ဘက္၌ ေနေသာ အဖာသသက္လူတိုိ႔၊ ထြက္သြားၾက၏။ ၇ထိုဘုရား၏အိမ္ေတာ္ တည္ျခင္းအမႈကို မဆီးမတားၾကႏွင့္။ ယုဒၿမိဳ႔ဝန္ႏွင့္ ယုဒအမ်ိဳးအသက္ႀကီး သူတို႔သည္ ထိုအိမ္ေတာ္ကို မိမိေနရာ၌ တည္ပါေလေစ၊ ၈ထိုမွတပါး၊ သင္တို႔သည္ ထိုဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တည္ျခင္း အမႈကုိ ယုဒအမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ ကူညီရမည္ အေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္ အဆီးအတားမရွိေစျခင္းငွါ၊ ျမစ္အေနာက္ ဘက္၌ခံေသာ အခြန္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘ႑ာေတာ္ထဲက အိမ္ေတာ္တည္စရာစရိတ္ကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးရမည္ အေၾကာင္း ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၉-၁ဝထုိမွတပါး၊ သူတို႔သည္ ေမႊးႀကိဳင္ေသာယဇ္တို႔ကုိ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင္ အားပူေဇာ္၍ ရွင္ဘုရင္အသက္၊ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တို႔၏ အသက္အဘို႔ဆုေတာင္းေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔လုိခ်င္သမွ် ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔စီရင္သည္အတုိင္း၊ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင္အား မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္ စရာဘုိ႔ ႏြား၊ သိုးထီး၊ သိုးသငယ္၊ စပါး၊ ဆား၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီတို႔ကုိ ေန႔တုိင္းအစဥ္ မျပတ္ေပးေစ။ ၁၁၄င္းနည္းအၾကင္ သူသည္ ျငင္းဆန္လွ်င္၊ ထုိသူ၏ အိမ္မွသစ္တိုင္ကိုႏႈတ္ယူ၍ စိုက္ၿပီးမွ သူ႔ကိုလည္းဆဲြခ်ေစ။ သူ႔အိမ္ကိုလည္း ေနာက္ေခ်းပံုျဖစ္ေစဟု ငါ့အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁၂ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဘုရားအိမ္ေတာ္ကို က်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးေစျခင္းငွါ ျပဳေသာ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ဆင္းရဲသားအေပါင္းတို႔သည္ ထုိအရပ္၌ နာမေတာ္တည္ေစေသာ ဘုရားသခင္သည္ ဖ်က္ဆီးေတာ္ မူပါေစေသာ။ ငါဒါရိသည္အမိန္႔ေတာ္ကိုေပး၏။ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း အလ်င္အျမန္ျပဳေစဟု ေပးလုိက္သတည္း။                        ၁၃ထုိအခါဒါရိမင္းႀကီးေပးလုိက္ေပးလုိက္ေသာအမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္ၿမိဳ႔ေတာ္ တာတနဲ၊ ေရွသာေဗာဇနဲႏွင့္ သူတို႔အေပါင္းအေဘာ္တို႔သည္ အလ်င္အျမန္ျပဳၾက၏။ ၁၄ယုဒအမ်ဳိးအသက္ႀကီး သူတို႔သည္ တည္ေဆာက္၍၊ ပေရာဖက္ဟေဂၢႏွင့္ ဣေဒါသားဇာခရိေဟာေသာအားျဖင့္၊ အၾကံထေျမာက္ ၾက၏။ ဣသေရလအမ်ဳိး ၏အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ေပရသိရွင္ဘုရင္ကုရုမင္း၊ ဒါရိမင္းအမိန္႔ေတာ္အတုိင္း၊ တည္ေဆာက္၍၊ လက္စသတ္ၾက၏။ ၁၅ဒါရိမင္းႀကီးနန္းစံေျခာက္ႏွစ္၊ အာဒါလသံုးရက္ေန႔တြင္ အိမ္ေတာ္သည္ ၿပီးျပည့္စံု၏။

၁၆ဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားအစရွိေသာ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံဘူးေသာ အမ်ဳိးသားခ်င္းရွိသမွ်တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ကိုဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ အႏုေမာဒနာပဲြခံၾက၏။ ၁၇ထုိအိမ္ေတာ္၏ အႏုေမာဒနာပဲြတြင္ ႏြားတရာ၊ သိုးထီးႏွစ္ရာ၊ သိုးသငယ္ေလးရာကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးတဆယ္ ႏွစ္မ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ေျဖရာယဇ္တည္းဟူေသာ ဆိတ္ထီးတဆယ္ႏွစ္ေကာင္ကို၄င္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။ ၁၈ေမာေရွက်မ္းစာ၌ပါသည္အတုိင္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဘုရားဝတ္ကိုျပဳေစျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အသီးအသီးတို႔ကို၄င္း၊ သင္းဖဲြ႔ေသာေလဝိသားတို႔ကုိ၄င္း ခန္႔ထားၾက၏။ ၁၉သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရေသာအမ်ဳိးသားတို႔ သည္ ပဌမလတဆယ္ေလးရက္ေန႔တြင္ ပသခါပဲြကိုလည္းခံၾက၏။ ၂ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ေလဝိသားတို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ကိုယ္ကုိသန္႔ရွင္း ေစ၍၊ အလံုးစံုတို႔သည္ သန္႔ရွင္းသျဖင့္၊ မိမိတို႔အဘို႔မွစ၍ ေပါက္ေဘာ္ခ်င္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အဘုိ႔ႏွင့္ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရေသာ အမ်ဳိးသားေပါင္းတို႔အဘုိ႔၊ ပသခါသုိးသငယ္ကုိသတ္ၾက၏။ ၂၁သိမ္းသြားျခင္းကို ခံေသာ လူစုထဲကထြက္လာေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားမ်ား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုရွာလိုေသာငွါ၊ တပါးအမ်ဳိးသားေနရာအရပ္၊ အညစ္အေၾကးကို ပယ္ရွားေသာ သူမ်ားအေပါင္းတို႔ သည္ပသခါပဲြကိုစား၍၊ ၂၂ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ အဇုမပဲြကိုလည္း ခံၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဝမ္းေျမာက္ေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ ဗိမာန္ေတာ္တည္ ေဆာက္ျခင္းအမႈမွာ၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ မစမည္အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ကို သူတို႔ဘက္သို႔ ကူးေစေတာ္မူ၏။