ဧဇရ အခန္းၾကီး(၇)


၁-၅ထိုေနာက္၊ ေပရသိရွင္ဘုရင္ အာတေဇရဇ္လက္ထက္၌၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး အာရုန္၊ ဧလာဇာ၊ ဖိနဟတ္၊ အဘိရႊ၊ ဗုကၠိ၊ ၾသဇိ၊ ေဇရဟိ၊ ေမရာယုတ္၊ အာဇရိ၊ အာမရိ၊ အဟိတုတ္၊ ဇာဒုတ္၊ ရွလႅဳံ၊ ဟိလခိ၊ အာဇရိ၊ စရာယတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာသူ၊ ၆ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာ ေမာေရွ၏ ပညတၱိက်မ္းစာကို ေလ့က်က္ေသာဆရာျဖစ္ေသာ သူဧဇရသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွထြက္သြား၏။ ထုိသူေတာင္းသမွ်ကို သူ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားတန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ၇အာတေဇရဇ္မင္းႀကီးနန္းစံခုနစ္ ခုႏွစ္တြင္၊ အခ်ဳိ႔ေသာဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ သီခ်င္းသည္၊ တံခါးေစာင့္၊ ဘုရားကြၽန္ တို႔သည္လည္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ လုိက္သြားၾက၏။ ၈ရွင္ဘုရင္နန္းစံခုနစ္ႏွစ္၊ ပဥၥမလတြင္ ဧဇရသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေလ၏။ ၉ပဌမလတရက္ေန႔တြင္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွထြက္၍ ပဥၥမလတရက္ေန႔တြင္၊ မိမိဘုရားသခင္ တန္ခုိး ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေလ၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ဧဇရသည္ထာဝရဘုရား၏ တရားေတာ္ကုိ စစ္ေဆးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ၄င္း၊ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို ဣသေရလအမ်ဳိး၌ သြန္သင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ သေဘာက်ေသာသူျဖစ္၏။

၁၁ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္စကားႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ထံုးဖဲြ႔ေတာ္မူခ်က္တို႔ကုိ ေလ့က်က္ေသာ ဆရာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရအား၊ အာတေဇရဇ္မင္းႀကီးေပးေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္စာခ်က္ဟူမူကား၊ ၁၂ဘုရင္တို႔၏ ဘုရင္ အာတေဇရဇ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင့္ တရားက်မ္းတတ္ဆရာ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရ၌ ခပ္သိမ္းေသာမဂၤလာျဖစ္ေစေသာဟူ၍ ဤမည္ေသာကာလတြင္ မွာလုိက္၏။ ၁၃ငါ့ႏုိင္ငံ၌ရွိေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတို႔တြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္ သြားခ်င္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ သင္ႏွင့္အတူ လုိက္သြားရမည္အေၾကာင္း ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ ဘုရားသခင့္ တရားကို သင္ေလ့က်က္သည္ အတုိင္း၊ ယုဒျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တရားအမႈမ်ားကုိ ေမးျမန္းစစ္ေဆးေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၁၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္အား၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ အတြင္းဝန္တို႔သည္ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ႏွင့္ ပူေဇာ္ေသာ ေရႊေငြႏွင့္ တကြ၊ ၁၆ဣသေရလအမ်ဳိးသား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဘုရားအိမ္ေတာ္အဘုိ႔ အလိုလိုလွဴ၍ ဗာဗုလုန္ျပည္၌ သင္ရႏုိင္သမွ်ေသာ ေရႊေငြကိုေဆာင္သြား ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ အတြင္းဝန္ခုနစ္ပါးေစလႊတ္၏။ ၁၇ထုိေငြကိုယူၿပီးလွ်င္၊ ႏြား၊ သုိးထီး၊ သုိးသငယ္ႏွင့္တကြ၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို အလ်င္အျမန္ ဝယ္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရွိေသာ သင္တုိ႔၏ ဘုရားအိမ္ေတာ္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၈က်န္ၾကြင္းေသာ ေရႊေငြကုိ သင္ႏွင့္သင့္ညီအစ္ကိုတို႔ ျပဳခ်င္သမွ် အတိုင္း၊ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ႏွင့္ အညီျပဳေလာ့။ ၁၉သင္၏ ဘုရားအိမ္ေတာ္ ဝတ္ျပဳစရာဘို႔ သင္၌ အပ္ေပးေသာတန္ဆာမ်ားကိုလည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္တြင္ သိုထားေလာ့။ ၂ဝသင္၏ ဘုရားသခင့္ အိမ္ေတာ္ဘို႔ လုိေသးေသာအရာ၊ ဝယ္သင့္သမွ်တို႔ကို ဘ႑ာေတာ္ထဲက ထုတ္၍ ဝယ္ေလာ့။ ၂၁ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင့္တရားကုိ ေလ့က်က္ေသာဆရာ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရေတာင္းသမွ်အတုိင္း၊ ၂၂ေငြအခြက္ တေထာင္၊ ဂ်ဳံဆန္ေကာရ တရာ၊ စပ်စ္ရည္ ဗတ္တရာ၊ ဆီ ဗတ္တရာႏွင့္ တကြ ဆားမည္မွ်မဆို၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္၌ ေနေသာ အခြန္အဝန္အေပါင္းတို႔သည္ အလ်င္အျမန္ေပးရမည္အေၾကာင္း၊ ငါအရွင္ဘုရင္ အာတေဇရဇ္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၂၃ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင္ မွာထားေတာ္မူသမွ်အတိုင္း၊ ထုိဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ အဘုိ႔ ႀကိဳးစား၍လုပ္ေဆာင္ေစ။ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္အေပၚသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်က္ေတာ္သက္ ေရာက္ရသနည္း။ ၂၄ထုိမွတပါး၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ သီခ်င္းသည္၊ တံခါးေစာင့္၊ ဘုရားကြၽန္၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အမႈေစာင့္ တစံုတေယာက္၌မွ် ေငြေတာ္ကုိမခဲြေစႏွင့္။ အခြန္ေတာ္အေကာက္ေတာ္ကို မခံမယူေစႏွင့္ဟု ငါမွာလုိက္၏။ ၂၅သင္ဧဇရသည္လည္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ တရားကို နားလည္ေသာ၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္သား အေပါင္းတို႔တြင္၊ တရားမႈကုိစီရင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မသိေသာသူတို႔ကုိ သြန္သင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မင္းမ်ား၊ တရားသူႀကီး မ်ားကို သင္၏ဘုရားသခင့္ ဥာဏ္ႏွင့္ သင္ျပည့္စံုသည္အတိုင္း ခံထားေလာ့။ ၂၆သင္၏ ဘုရားသခင့္တရားႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ အမိန္႔ေတာ္ကို ျငင္းဆန္ေသာသူမည္သည္ကား၊ အေသသတ္ျခင္း၊ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ဥစၥာသိမ္းယူျခင္း၊ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားျခင္းတည္းဟူေသာ ရာဇဝတ္တစံုတခုကို အလ်င္အျမန္ခံေစဟု အမိန္႔ေတာ္စာ၌ ပါသတည္း။

၂၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဗိမာန္ေတာ္ကို တင့္တယ္ေစမည္အၾကံကုိ ရွင္ဘုရင္စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ သြင္းေပး ေတာ္မူထေသာ၊ ရွင္ဘုရင္ေရွ႔၊ အတြင္းဝန္မ်ား၊ ဗိုလ္မ်ားေရွ႔မွာ ငါ့အားအခြင့္ေပးေတာ္မူေသာ၊ ဘုိးေဘးတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ၂၈ထုိသုိ႔ငါ၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါသည္ခြန္အားရွိ၍ ငါႏွင့္အတူလုိက္သြားရေသာ ဣသေရလအႀကီးအကဲတို႔ကို စုေဝးေစ၏။