ဧဇရ အခန္းၾကီး(၈)


၁အာတေဇရဇ္မင္းႀကီးလက္ထက္၌၊ ငါႏွင့္အတူ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွ ထြက္သြားေသာသူ အေဆြအမ်ဳိး သူႀကီး တို၏သားစဥ္ေျမးဆက္စာရင္းဟူမူကား။ ၂ဖိနဟတ္အမ်ဳိး ေဂရရႈံ၊ ဣသမာအမ်ဳိး ဒံေယလ၊ ဒါဝိဒ္အမ်ဳိး ဟတၱဳတ္၊ ၃ေရွခနိအမ်ဳိး ဖာရုတ္အႏႊယ္ထဲက ဇာခရိႏွင့္ စာရင္းဝင္သူ ေယာက္်ားေပါင္း တရာငါးက်ိပ္။ ၄ပါဟတ္ေမာဘ အမ်ဳိး၊ ေဇရာယသား ဧေလ်ာနဲႏွင့္ ေယာက္်ားေပါင္းႏွစ္ရာ၊ ၅ေရွခနိအမ်ဳိး ယဟာေဇလသား ႏွင့္ ေယာက္်ားေပါင္း သံုးရာ၊ ၆အာဒိန္အမ်ဳိး ေယာနသန္သား ဧဗက္ႏွင့္ ေယာက္်ားေပါင္း ငါးက်ိပ္၊ ၇ဧလံအမ်ဳိး၊ အာသလိသား ေယရွာယႏွင့္ ေယာက္်ားေပါင္းခုနစ္က်ိပ္၊ ၈ေရွဖတိအမ်ဳိး မိေကၡလအသား ေဇဗဒိႏွင့္ ေယာက်္ားေပါင္း ရွစ္က်ိပ္၊ ၉ယြာဘအမ်ိဳး ေယေဟလသား ၾသဗဒိႏွင့္ ေယာက္်ားေပါင္းႏွစ္ရာ တက်ိပ္ရွစ္ေယာက္၊ ၁ဝေရွေလာမိတ္အမ်ိဳး ေယာသိဖိသားႏွင့္ ေယာက္်ားေပါင္း တရာေျခာက္က်ိပ္၊ ၁၁ေဗဗဲအမ်ိဳး၊ ေဗဗဲသား ဇာခရိႏွင့္ ေယာက္်ားေပါင္း ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ေယာက္၊ ၁၂အာဇဂဒ္အမ်ိဳး၊ ဟကၠတန္သား ေယာဟနန္ႏွစ္ ေယာက္်ားေပါင္း တရာတက်ိပ္၊ ၁၃အေဒါနိကံအမ်ိဳးသားတို႔တြင္၊ ေနာက္က်ေသာသူ၊ ဧလိဖလက္၊ ေယေယလ၊ ေရွမာယႏွင့္ ေယာက္်ားေပါင္းေျခာက္က်ိပ္၊ ၁၄ဗိဂဝဲအမ်ိဳးသား ဥသဲ၊ ဇဗၺဳဒ္ႏွင့္ ေယာက္်ားေပါင္း ခုနစ္က်ိပ္တည္း။

၁၅ထိုလူမ်ားတို႔ကို အဟာဝၿမိဳ႔သို စီးေသာျမစ္နားမွာ ငါစုေဝးေစ၍၊ သံုးရက္ပတ္လံုးတဲ၌ေနၾက၏။ လူမ်ားႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားတို႔ကို ငါစစ္ေဆး၍၊ ေလဝိသားတေယာက္ကိုမွ် မေတြ႔ေသာအခါ၊ ၁၆လူႀကီးဧေလ်ဇာ၊ အေရလ၊ ေရွမာယ၊ နာသန္၊ ဇာခရိ၊ ေမရႈလံ၊ ပညာရွိယာရိပ္၊ ဧလနာသန္တို႔ကိုေခၚ၍၊ ၁၇ကသိဖိၿမိိဳ႔သူႀကီး ဣေဒါထံသို႔ မွာစာ ႏွင့္ေစလႊတ္လ်က္၊ ဣေဒါႏွင့္ကသိဖိၿမိဳ႔မွာ ေနေသာသူ၏ ညီအစ္ကို ဘုရားကြၽန္တို႔သည္၊ ငါတို႔ဘုရားသခင့္ အိမ္ေတာ္ အမႈေစာင့္မ်ားကို ေပးေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔အား အဘယ္သို႔ ေျပာဆိုရမည္ကို ငါမွာလိုက္၏။ ၁၈ထိုသူတို႔သည္ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင့္တန္ခိုးေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္၊ ဣသေရလသား ေလဝိ၏သား မဟာလိအမ်ိဳးသား၊ ပညာရွိတေယာက္၊ ေရွရဘိႏွင့္ သူ၏ေပါက္ေဘာ္ တက်ိပ္ရွစ္ေယာက္၊ ၁၉ဟာရွဘဲႏွင့္ ေမရာရိအမ်ိဳး ေယရွာယႏွင့္ သူ၏ေပါက္ေဘာ္ႏွစ္က်ိပ္၊ ၂ဝေလဝိသားတို႔အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ခန္႔ထားေသာ ဘုရားကြၽန္မ်ား၊ စာရင္း ဝင္သည္အတိုင္၊ ႏွစ္ရာႏွစ္က်ိပ္တို႔ကို ေခၚခဲ့ၾက၏။

၂၁ထိုအခါ ဥစၥာမ်ားမွစ၍ သူငယ္မ်ားႏွင့္တကြ၊ ငါတို႔သြားစရာ မွန္ေသာလမ္းကို ဘုရားသခင္၌ရွာ၍ ေရွ႔ေတာ္၌ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ျခင္းငွါ၊ အဟာဝျမစ္နားတြင္၊ အစာေရွာင္ရာအခ်ိန္ကို ငါေၾကာ္ၿငာ၏။ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ကုိ ရွာေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ တန္ခိုးေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္ကိုစြန္႔ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို၊ တန္ခိုးေတာ္ဆီးတား၍ အမ်က္ေတာ္ သက္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ငါတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္အား ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္၊ လမ္းတြင္ ရန္သူလက္ႏွင့္ လႊတ္ျခင္းငွါ လိုက္၍ပို႔ရေသာ စစ္သူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲ တတပ္ကို ရွင္ဘုရင္၌ မေတာင္းဝံ့၊ ရွက္ၾက၏။ ၂၃ထိုအမႈေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ အစာေရွာင္၍၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း လ်က္ေနၾက၏။ ဘုရားသခင္လည္း နားေထာင္ေတာ္မူ၏။

၂၄ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး တက်ိပ္ႏွစ္ပါး၊ ေရွရဘိ၊ ဟာရွဘိႏွင့္ သူတို႔ညီအစ္ကိုတစ္က်ိပ္ကို ငါေရြး ထားၿပီးလွ်င္၊ ၂၅ရွင္ဘုရင္မွစ၍ အတြင္းဝန္၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္၊ စည္းေဝးေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ သည္၊ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင့္အိမ္ေတာ္အဘို႔ လွဴေသာပူေဇာ္သကၠာ၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ တန္ဆာတည္းဟူေသာ၊ ၂၆ေငြအခြက္ ေျခာက္ေထာင္ငါးပိႆာ၊ ေငြတန္ဆာ အခြက္တေထာင္၊ ေရႊအခြက္ တေထာင္၊ ၂၇ေရႊဒဂၤါးတေထာင္ အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊအင္တံု ႏွစ္ဆယ္၊ ေရႊႏွင့္အမွ် ျမတ္ေသာေရႊေၾကးဝါစစ္ ဖလားႏွစ္လံုးတို႔ကို ငါခ်ိန္၍အပ္လ်က္၊ ၂၈သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းၾက၏။ ျပည္တန္ဆာတို႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာတန္ဆာျဖစ္ၾက၏။ ဤေငြႏွင့္ ဤေရႊသည္လည္း၊ ဘိုးေဘးတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ႏွင့္ လွဴေသာေရႊေငြျဖစ္၏။ ၂၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္ အခန္းတို႔တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ ေလဝိသား၊ ဣသေရလ အေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးတို႔ေရွ႔မွာ မခ်ိန္မွီတိုင္ေအာင္ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့ဟု မွာထား၏။ ၃ဝထိုသို႔ ခ်ိန္ေသာ ေရႊ၊ ေငြတန္ဆာတို႔ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္အိမ္ေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းငွါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ေလဝိသားတို႔သည္ ခံယူၾက၏။

၃၁ပဌမလတဆယ္ႏွစ္ရက္ေန႔တြင္၊ ငါတို႔သည္ အဟာဝျမစ္မွထြက္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ခရီးသြားၾက၏။ လမ္းနား၌ ေခ်ာင္း၍ေနေသာ ရန္သူလက္မွ၊ ငါတုိ႔၏ဘုရားသခင့္တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ လြတ္လ်က္၊ ၃၂ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ သံုးရက္ေနၾက၏။

၃၃စတုတၳေန႔တြင္ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္၌၊ ဖိနဟတ္သား ဧလာဇာႏွင့္ ေလဝိအမ်ိဳးေယာရႈသား၊ ေယာဇဗဒ္၊ ဗိႏြိသား ေနာဒိတို႔သည္ ဝိုင္း၍ၾကည့္ရႈလ်က္၊ ၃၄ဥရိသား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေမရမုတ္သည္ ထိုေရႊေငြ တန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကို ေရတြက္ခ်ိန္တြယ္၍ ေန႔ျခင္းတြင္ အခ်ိန္ေပါင္းကို မွတ္သားေလ၏။ ၃၅သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရေသာ လူစုထဲက ထြက္လာေသာသူတို႔သည္လည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးမ်ားတို႔အဘို႔ ႏြားတဆယ္ႏွစ္ေကာင္၊ သိုးထီးကိုး ဆယ္ေျခာက္ေကာင္၊ သိုးသငယ္ ခုနစ္ဆယ္ခုနစ္ေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္တဆယ္ႏွစ္ေကာင္တို႔ကို၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္ၾက၏။ ၃၆ရွင္ဘုရင္ အမိန္႔ေတာ္အမွာ ေတာ္တို႔ကို ကိုယ္စားေတာ္မင္း၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႔ဝန္တို႔၌ အပ္၍၊ သူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးႏွင့္ ဘုရား သခင့္အိမ္ေတာ္ကို ျပဳစုၾက၏။