ဧဇရ အခန္းၾကီး(၉)


၁ထိုအမႈၿပီးမွ၊ အႀကီးအကဲတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔လာ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားအစရွိေသာ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဤျပည္သားရင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္သျဖင့္၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ေယဗုသိလူ၊ အမၼဳန္လူ၊ ေမာဘလူ၊ အဲဂုတၱဳလူ၊ အာေမာရိလူတို႔ ရြံရွာဘြယ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ၾကပါ၏။ ၂အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သမီး မ်ားကို ကိုယ္အဘို႔၄င္း၊ ကိုုယ္သားဘို႔၄င္း၊ သိမ္းယူသျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းေသာအမ်ိဳးသည္ ဤျပည္သားရင္းအမ်ိဳးႏွင့္ ေရာေႏွာလ်က္ရွိ၍၊ အႀကီးအကဲႏွင့္ မင္းအရာရွိတို႔သည္၊ ဤဒုစရိုက္အမႈကို အဦးျပဳၾကၿပီတကားဟု ၾကားေျပာၾက၏။ ၃ထိုစကားကို ငါၾကားလွ်င္ အတြင္းအဝတ္၊ အျပင္အဝတ္ကိုဆုတ္၍ ဆံပင္ႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ကို ႏႈတ္ပစ္လ်က္၊ မိန္းေမာ ေတြေဝလ်က္ထိုင္ေန၏။ ၄ထိုအခါ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္၊ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ေၾကာင့္၊ ငါ့ထံမွာစည္းေဝး၍၊ ညဦယံ ယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ငါသည္မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ေန၏။

၅ညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္တြင္ စိတ္ပ်က္ရာမွထ၍ အတြင္းအဝတ္၊ အျပင္အဝတ္ကို ဆုတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဒူးေထာက္၍၊ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ လက္ဝါးတို႔ကိုျဖန္႔လ်က္၊ ၆အိုအကြၽႏ္ုပ္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သို႔ မေျမာ္မၾကည့္ဝံ့၊ ရွက္ေၾကာက္၍ မ်က္ႏွာနီပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္ဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပဳမိသာ ဒုစရိုက္တုိ႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေခါင္းေပၚမွာ အထပ္ထပ္လႊမ္းမိုး၍၊ ႀကီးစြာေသာအျပစ္သည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ မွီပါ၏။ ၇ဘိုးေဘး လက္ထက္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္၊ အလြန္ျပစ္မွားပါၿပီ။ ကိုယ္အျပစ္ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မွစ၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ခံသကဲ့သို႔၊ တပါးအမ်ိဳးသား ရွင္ဘုရင္လက္သို႔အပ္ျခင္း၊ အေသသတ္ျခင္း၊ သိမ္းသြားျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာပ်က္ျခင္းကို ခံရပါ၏။ ၈ယခုခဏတြင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားသည္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေဘးမဲ့လႊတ္၍ က်န္ၾကြင္းေစလ်က္၊ သန္႔ရွင္းေသာဌာနေတာ္၌ စြဲထားေသာတံစို႔ကို ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔မ်က္စိကိုလင္းေစ၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကြၽန္ခံေနရာ၌ အသက္ရႈျပန္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူၿပီ။ ၉အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽန္ခံလ်က္ေနရပါ၏။ ထိုသို႔ ကြၽန္ခံလ်က္ေနရေသာ္လည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္သည္ စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္လြြတ္ ျခင္းငွါ၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္ကို ထူေထာင္၍၊ ၿပိဳပ်က္ရာတို႔ကို ျပဳျပင္းျခင္းငွါ၄င္း၊ ယုဒျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ခိုလႈံရာအရပ္ကို အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးျခင္းငွါ၄င္း၊ ေပရသိရွင္ဘုရင္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ေက်းဇူး ျပဳခ်င္ေသာ ေစတနာစိတ္ကို ေပးသနားေတာ္မူၿပီ။ ၁ဝယခုလည္း အိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္၊ ဤသို႔ျပဳမိၿပီးမွ၊ ၁၁အဘယ္သို႔ေလွ်ာက္ရပါမည္နည္း။ ၁၂ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္တို႔သြား၍ သိမ္းယူလတံ့ေသာျပည္သည္၊ ျပည္သူျပည္ သားတို႔အညစ္အေၾကးေၾကာင့္ ညစ္ညဴးေသာျပည္ျဖစ္၏။ တျပည္လံုးကို ရြံရွာဘြယ္အမႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္ေစၾကၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သမီးကို သူတို႔သားအား မေပးစားၾကႏွင့္။ သူတို႔၏သမီးကို သင္တို႔သားႏွင့္ မစံုဘက္ေစၾကႏွင့္။ သူတို႔ခ်မ္းသာႏွင့္ သူတို႔စည္းစိမ္ကို အလ်င္းမျပဳစုၾကႏွင့္။ သင္တို႔သည္ ခြန္အားႀကီး၍ ေျမအသီးအႏွံကို စားရေသာ အခြင့္၊ ထိုေျမကို ကိုယ္သားေျမးတို႔၌ နိစၥအေမြေျမျဖစ္ေစ၍၊ အပ္ရေသာအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ ထိုသို႔က်င့္၍ ေနၾကေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ပေရာဖက္တို႔အားျဖင့္ မွာထားေတာ္မူေသာ ပညတ္စကားေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ နားမေထာင္ ပါတကား။ ၁၃အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခံထိုက္သမွ် ေသာအျပစ္ဒဏ္ကို ေပးေတာ္မမူေသာ္လည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ျပဳမိေသာ ဒုစရိုက္အမႈ၊ ႀကီးစြာေသာ လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္ေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္ခံရၿပီးမွ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤမွ်ေလာက္ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူၿပီးမွ၄င္း၊ ၁၄အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပညတ္တရားေတာ္တို႔ကို တဖန္လြန္က်ဴး၍၊ ဤရြံရွာဘြယ္အမႈတို႔ကို ျပဳတတ္ေသာလူမ်ိဳးႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လွ်င္ တေယာက္မွ်မလြတ္၊ မက်န္ၾကြင္းေစျခင္းငွါ၊ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ မည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၅အိုဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ယေန႔အသက္လြတ္၍ က်န္ၾကြင္းေသးေသာသူျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္အျပစ္မ်ားကို ေရွ႔ေတာ္၌ ေတာင္းပန္ပါ၏။ ထိုအျပစ္ေၾကာင့္၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေနရာမရႏိုင္ပါဟု ေတာင္းေလွ်ာက္ေလ၏။