ဧသတာ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁ရွင္ဘုရင္ အာေရႊရုသည္ ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ ပင္လယ္တြင္ရွိေသာ ကြၽန္းတုိ႔ေပၚ၌၄င္း၊ ေငြေတာ္ခြဲေၾကာင္း၊ အစရွိေသာ ၂အာဏာတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ စီရင္သမွ်ေသာ အမႈအရာမ်ားႏွင့္တကြ ေျမွာက္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရေသာ ေမာ္ဒကဲ၏ ဘုန္းတန္ခုိး၊ ထင္ရွားေသာအျခင္းအရာတုိ႔သည္ ေမဒိ၊ ေပရသိရာဇဝင္တုိ႔၌ ေရးထားလ်က္ ရွိ၏၊၊ ၃ယုဒအမ်ဳိးသား ေမာ္ဒကဲသည္ ရွင္ဘုရင္အာေရႊရု ေအာက္၌ အျမတ္ဆုံးေသာ အရာကုိရ၍ ယုဒလူတုိ႔တြင္ ဘုန္းႀကီး၏။  မိမိအမ်ဳိး၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ျပဳစုလ်က္၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း အေပါင္းတုိ႔အား မဂၤလာစကားကုိသာေျပာလ်က္၊ မိမိအမ်ဳိးသားခ်င္းအေပါင္းတို႔တြင္ မ်က္ႏွာရေသာသူ ျဖစ္သတည္း၊၊

ဧသတာဝတၳဳၿပီး၏။