ဧသတာ အခန္းၾကီး (၁)


၁အိႏိၵယျပည္မွစ၍ ကုရွျပည္တုိင္ေအာင္ တုိင္းျပည္တရာႏွစ္ဆယ္ခုႏွစ္ျပည္တုိ႔ကုိ အစုိးရေသာ ရွင္ဘုရင္ အာေရႊရုသည္၊ ၂ရႈရွန္နန္းေတာ္ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္၍ နန္းစံသုုံးႏွစ္တြင္ ၃ေပရသိဗုိလ္၊ ေမဒိဗုိလ္မ်ား အျပည္ျပည္ေသာ မွဴးမတ္ဝန္မင္းမ်ားတုိ႔ကိုေခၚ၍ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ ကြၽန္ေတာ္အပါင္းတုိ႔ အဘုိ႔ ပြဲလုပ္ေတာ္မူ၏။ ၄ထုိအခါႏုိင္ငံေတာ္ စည္းစိမ္၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကုိ အရက္တရာရွစ္ဆယ္ ပတ္လုံး ျပေတာ္မူ၏၊၊ ၅ထုိကာလြန္ၿပီးမွ ရွင္ဘုရင္သည္ ရႈရွန္နန္းေတာ္၌စည္းေဝးေသာ သူအႀကီးအငယ္ အေပါင္းတုိ႔အဘုိ႔ နန္းေတာ္အနားဥယ်ာဥ္ေတာ္ ဝင္းထဲမွာ ခုနွစ္ရက္ပတ္လုံးပြဲခံေတာ္မူ၏၊၊ ၆ေငြကြင္း တပ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴတုိင္တုိ႔၌ ေမာင္းေသာ ပိတ္ေခ်ာႀကိဳး ျဖင့္ဆြဲကာေသာ ပိတ္ေခ်ာ ကုလားကာ အျဖဴအစိမ္းအျပာတုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ ခင္းေသာေက်ာက္ျပားအနီ အျပာ အျဖဴ အနက္တုိ႔အေပၚမွာ ထားေသာ ေရႊေငြအေနအထုိင္တုိ႔ႏွင့္၄င္း ဥယ်ာဥ္ေတာ္သည္ ျပည့္စုံ၏၊၊ ၇ ရွင္ဘုရင္စည္းစိမ္ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ထူးျခားေသာ ေရႊဖလားတုိ႔ႏွင့္ မ်ားစြာေသာစပ်စ္ရည္ကုိေသာက္ၾက၏၊၊ ၈စပ်စ္ရည္ေသာက္ျခင္းအမႈသည္ တရားအတုိင္း ျဖစ္၏၊၊ အဘယ္သူကုိမွ် အႏုိင္မေသာက္ေစ၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ကုိယ္အလုိေလ်ာက္ျပဳၾကမည္ အေၾကာင္း၊ နန္းေတာ္အရာရွိ အေပါင္းတုိ႔ ကုိ ရွင္ဘုရင္မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၉မိဖုရားဝါရွတိသည္လည္း ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုနန္း ေတာ္သားမိန္းမတုိ႔အဘုိ႔ ပြဲလုပ္ေလ၏၊

၁ဝ-၁၁မိဖုရားဝါရွတိသည္ အဆင္းလွေသာေၾကာင့္ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ရွင္ဘုရင္သည္ စပ်စ္ရည္ေသာက္၍ ရႊႊင္လန္းေသာ စိတ္ရွိေသာအခါ မိဖုရားအဆင္းလွျခင္းအသေရကုိ မင္းမ်ားႏွင့္လူမ်ား တုိ႔အား ျပလုိေသာငွါ၊ မိဖုရားဝါရွတိကို ရာဇသရဖူေဆာင္းေစ၍ အထံေတာ္သုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္ အေၾကာင္း၊ မဟုမန္၊ ဗိဇသ၊ ဟာေဗာန၊ ဗိဂသ၊ အဗာဂသ၊ ေဇသာ၊ ကာကတ္တည္းဟူေသာ အမႈေတာ္ထမ္းမိန္းမစုိး ခုနစ္ေယာက္တုိ႔ကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ သုိ႔ရာတြင္ မိန္းမစုိးဆင့္ဆုိေသာ အမိန္႔ေတာ္ကို မိဖုရားသည္ ျငင္းဆန္၍ မလာဘဲေန၏။ ထုိေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္သည္ အမ်က္ထြက္ ၍ ေဒါသမီးေလာင္လ်က္ေနေတာ္မူ၏။

၁၃-၁၄ထုိအခါကာေရွန၊ အာဒမာသ၊ တာရွိရွ၊ ေမရက္၊ မာေသန၊ မမုကန္တည္းဟူေသာ ရွင္ဘုရင္၏မ်က္ႏွာ ေတာ္ကုိ အစဥ္ဖူးျမင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အျမတ္ဆုံးေသာ ေပရသိ၊ ေမဒိအတြင္း ဝန္မင္းခုနစ္ပါး တုိ႔သည္ အနားေတာ္၌ ထုိင္လ်က္ရွိ၍ တရားစီရင္ရာလမ္းကုိေလ့က်က္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္တုိင္ပင္ေသာ ထုံးစံရွိသည္အတုိင္း အက်ဳိးအေၾကာင္းကုိ နားလည္ေသာ ထုိပညာရွိတုိ႔ကုိေခၚ၍ ၁၅မိန္းမစုိး ဆင့္ဆုိေသာ ငါရွင္ဘုရင္အာေရႊရုအမိန္႔ေတာ္ ကို မိဖုရားဝါရွတိသည္ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ ဓမၼသတ္အတုိင္းသူ၌ အဘယ္သုိ႔စီရင္ရမည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ ၁၆မမုကန္က၊ မိဖုရားဝါရွတိသည္ အရွင္မင္းႀကီးကိုသာ ပစ္မွားသည္မဟုတ္ပါ။ အရွင္မင္းႀကီးအာေရႊရု အစုိးရေတာ္မူေသာ တုိင္းျပည္အရပ္ရပ္၌ရွိ ေသာ မင္းမ်ားႏွင့့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအေပါင္း တုိ႔ကုိ ျပစ္မွားပါၿပီ၊၊ ၁၇ရွင္ဘုရင္ အာေရႊရုသည္ မိဖုရားဝါရွတိကုိေခၚ၍ မိဖုရားမလာဟု အႏွံ႔အျပားေျပာၾကသျဖင့္ မိဖုရားျပဳေသာ ဤအမႈ ကုိခပ္သိမ္း ေသာမိန္းမတုိ႔သည္ ၾကား၍ မိမိတုိ႔ခင္ပြန္း တုိ႔မထီမဲ့ျမင္ျပဳၾကပါလိမ့္မည္၊၊ ၁၈မိဖုရားျပဳေသာ ဤအမႈကုိ ေပရသိ၊ ေမဒိမင္းကေတာ္တုိ႔သည္ ၾကားသိၾကလွ်င္ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္အေပါင္းတုိ႔အား ထုိးနည္းတူျပန္ ေျပာသျဖင့္ အားမနာ တတ္ေသာစိတ္၊ ေဒါသတစိတ္တိုးပြားစရာအေၾကာင္းရွိပါလိမ့္မည္၊၊ ၁၉ဝါရွတိသည္ အရွင္မင္းႀကီး အာေရႊရုထံေတာ္သုိ႔ ေနာက္တဖန္မဝင္ေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိလွ်င္ မဝင္ေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါ၊၊ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ အမိန္႔ေတာ္ရွိေစျခင္းငွါ ေပရသိ၊ ေမဒိဓမၼသတ္၌သြင္း၍ ေရးေစေတာ္မူပါ၊၊ ဝါရွတိထက္ေကာင္းေသာ မိန္းမကုိလည္း မိဖုရားအရာ၌ ေျမွာက္ ေတာ္မူပါ၊၊ ၂ဝသုိ႔ျပဳလွ်င္ ရွင္ဘုရင္ေပးေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကို က်ယ္ဝန္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ တေရွာက္လုံး ေၾကာ္ျငာ ေသာအခါ မိန္းမအေပါင္းတုိ႔သည္ ကုိယ္ခင္ပြန္း အယုတ္အျမတ္တုိ႔ကုိ ရုိေသၾကပါလိမ့္မည္ဟု ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မွဴးမတ္တုိ႔ ေရွ႔မွာ ေလွ်ာက္ထား၏၊၊ ၂၁ထုိစကားကုိ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မွဴးမတ္တုိ႔သည္ ႏွစ္သက္၍ မမုကန္ေလွ်ာက္သည္ အတုိင္း ရွင္ဘုရင္ျပဳလ်က္၊ ၂၂လူတုိင္းမိမိအိမ္ကုိ အုပ္စုိးရမည္အေၾကာင္း၊ မိမိလူမ်ဳိးစကားကုိ ေျပာရမည္ အေၾကာင္း အတုိင္း တုိင္း အျပည္ျပည္ဘာသာစကားအသီးအသီးကုိ အနက္ျပန္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္သုိ႔ အမိန္႔ေတာ္စာကုိ ေပးလုိက္ ေတာ္မူ၏၊၊