ဧသတာ အခန္းၾကီး (၂)


၁တဖန္ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုသည္ စိတ္ေတာ္ေျပေသာအခါ ဝါရွတိကုိ၄င္း၊ သူျပဳေသာအမႈႏွင့္ သူတဘက္၌ စီရင္ေသာအမႈကုိ၄င္း၊ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏၊၊ ၂အထံေတာ္၌ ခစားေသာကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အဆင္းလွေသာ သမီးကညာတုိ႔ကုိ အရွင္မင္းႀကီးအဘုိ႔ ရွာရပါမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေပးေတာ္မူပါ၊၊ ၃အဆင္းလွေသာ သမီးကညာ အေပါင္းတုိ႔ကို ရႈရွန္နန္းေတာ္တြင္ အပ်ဳိေတာ္ေနရာသို႔ စုေဝးေစ၍ နန္းေတာ္မိန္းမစုိး၊ အပ်ဳိေတာ္အုပ္ေဟဂဲ၌ အပ္ေစျခင္းငွါ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္မင္းအရာရွိ တုိ႔ကုိ ခန္႔ထားေတာ္မူပါ၊၊ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ေဆးမ်ဳိးကုိ အပ္ေပးေတာ္မူပါ၊၊ ၄ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ သမီးကညာကုိ မိဖုရားဝါရွတိအရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ စကားကုိ ရွင္ဘုရင္ႏွစ္သက္၍ ထုိသုိ႔စီရင္ေတာ္မူ၏၊၊

၅ထုိကာလတြင္ ရႈရွန္ၿမိဳ႔ေတာ္၌ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးကိရွ၊ ရွိမိ၊ ယာဣရတုိ႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ေမာ္ဒကဲအမည္ရွိေသာ ယုဒလူတေယာက္ရွိ၏၊၊ ၆ထုိသူသည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာ သိမ္းသြားေသာ ယုဒရွင္ဘုရင္ေယေခါနိ မွစ၍ ဘမ္းဆီးသိမ္းသြားျခင္းကုိ ခံရေသာလူစု၌ ပါသတည္း၊၊ ၇ထုိသူသည္ ဘေထြးသမီးဟဒႆတည္းဟူေသာ ဧသတာကုိ ေမြးျမဴ၏၊၊ ထုိသတုိ႔သမီးသည္ မိဘမရွိ၊ ပုံျပင္ယဥ္ေက်း၍ အေသြးအဆင္းလည္းလွ၏၊၊ မိဘေသေသာအခါ ေမာ္ဒကဲသည္ယူ၍ ကုိယ္သမီးကဲ့သုိ႔ မွတ္သတည္း၊၊

၈ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ကုိထုတ္၍ ေက်ာ္ေသာအခါ အပ်ဳိမ်ားတုိ႔ကုိ ရႈရွန္နန္းေတာ္သုိ႔ စုေဝးေစ၍ မိန္းမစုိး ေဟဂဲ၌ အပ္ရာတြင္ ဧသတကုိလည္း နန္းေတာ္သုိ႔ေခၚေဆာင္၍ ေဟဂဲ၌အပ္ၾက၏၊၊ ၉ဧသတာသည္ ေဟဂဲစိတ္ႏွင့္ေတြ႔ ၍ မ်က္ႏွာရသျဖင့္ ေဟဂဲသည္ စင္ၾကယ္ေစေသာ ေဆးမ်ဳိးႏွင့္ေပးရေသာ အဝတ္အစားကုိ အလ်င္အျမန္ေပး၏၊၊  နန္းေတာ္၌ ေရြးေကာက္ေသာ ကြၽန္မခုနစ္ေယာက္တုိ႔ကုိလည္းေပး၍ ဧသာတာႏွင့္ သူ၏ ကြၽန္မတုိ႔ကုိ အပ်ဳိေတာ္နန္း တြင္ အျမတ္ဆုံးေသာေနရာ၌ ေျမွာက္ေလ၏၊၊ ၁ဝဧသတာသည္ မိမိအမ်ဳိးႏွင့္ မိမိေဆြညာတကာကုိ မေဘာ္မျပမည္ အေၾကာင္း၊ ေမာ္ဒကဲသတိေပးသည္အတုိင္း မေဘာ္မျပေန၏၊၊ ၁၁ဧသတာသည္ အဘယ္သုိ႔ရွိသည္ကုိ၄င္း၊ သူ၌အ ဘယ္သုိ႔ျပဳၾကလိမ့္မည္ကုိ ၄င္း၊ ေမာ္ဒကဲသည္ သိျခင္းငွါအပ်ဳိေတာ္နန္းဝင္းေရွ႔မွာ ေန႔တုိင္းသြားလာ၏၊၊

၁၂ထုိအပ်ဳိေတာ္တုိ႔ထုံးစံအတုိင္း တစ္ႏွစ္ေစ့ေသာအခါ တေယာက္ေနာက္တစ္ေယာက္္ အလွည့္ သင့္သည္အတုိင္း၊ ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုထံ သုိ႔ ဝင္ရ၏၊၊ ေျခာက္လပတ္လုံးမုရန္ဆီ၊ ေျခာက္လပတ္လုံးနံ႔သာမ်ဳိး အစရွိေသာ စင္ၾကယ္ေစေသာ ေဆးမ်ဳိးကုိသုံး၍ စင္ၾကယ္ျခင္းအမႈၿပီးသည္တုိင္ေအာင္ ထုိမွ်ကာလကုိ လြန္ေစရ၏၊၊ ၁၃ထုိေနာက္မွ အပ်ဳိေတာ္သည္ ရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔ဝင္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ အလိုရွိသမွ်တို႔ကို ေတာင္း၍၊ အပ်ိဳေတာ္နန္းမွရွင္ဘုရင္နန္း ေတာ္သို႔ ယူသြားရ၏။၁၄ညဦးအခိ်န္၌ဝင္၍ နံနက္အခ်ိန္၌ နန္းေတာ္မိန္းမစုိး၊ ေမာင္းမမိႆံအုပ္၊ ရွာရွဂါဇေစာင့္ ေသာဒုတိယမိန္းမနန္းသို႔ ျပန္ရ၏၊၊ ရွင္ဘုရင္ခ်စ္၍ နာမည္အားျဖင့္ ေခၚေတာ္မမူလွ်င္ ေနာက္တဖန္အထံေတာ္သုိ႔ မဝင္ရ၊၊

၁၅မိမိသမီးကဲ့သို႔ ေမာ္ဒကဲေမြးျမဴေသာ ဘေထြးအဘိဟဲလသမီး ဧသတာသည္ အလွည့္သင့္၍ ရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔ ဝင္ရေသာအခါ နန္းေတာ္မိန္းမစုိး၊ အပ်ဳိေတာ္အုပ္ေဟဂဲစီရင္ေသာ အရာမွတပါး အဘယ္အရာကုိမွ် မေတာင္း၊ ဧသတာကုိ ေတြ႔ျမင္သမွ်ေသာ သူတုိ႔သည္ ခ်စ္တတ္ၾက၏၊၊ ၁၆ ထုိသုိ႔ ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုသည္ နန္းစံခုနစ္ႏွစ္၊ ေတဗက္ အမည္ရွိေသာ ဒသမလတြင္ ဧသတာကုိနန္းေတာ္၌ သိမ္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ၁၇ အျခားေသာ သမီးကညာအေပါင္း တို႔ထက္ ဧသတာသည္ စိတ္ေတာ္ကုိႏူးညြတ္ေစ၍ အထံေတာ္၌ မ်က္ႏွာရသျဖင့္ ရွင္ဘုရင္သည္ အျခားေသာ မိန္းမတကာ တုိ႔ကုိ ခ်စ္သည္ထက္ ဧသတာကုိသာ၍ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ေခါင္းေပၚမွာ ရာဇသရဖူကုိ တင္၍ မိဖုရားဝါရွတိအရာ၌ ေျမွာက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၈ထုိအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ ဧသတာပြဲဟူ၍ ႀကီးေသာပြဲကုိ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဘုိ႔  လုပ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တုိင္းျပည္တုိ႔ကုိ မင္းမႈလႊတ္၍ စည္းစိိမ္ေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ဆုခ်ေတာ္မူ၏။ ၁၉သမီးကညာတုိ႔သည္ ဒုတိယအခ်ိန္၌ စုေဝးေသာအခါ ေမာ္ဒကဲသည္ နန္းေတာ္၌ တံခါးမွဴးျဖစ္၏၊၊ ၂ဝဧသတာသည္ ေမာ္ဒကဲထံ ေမြးျမဴျခင္းကုိ ခံ၍ ေနစဥ္အခါ သူ၏စကားကုိနားေထာင္သည္ နည္းတူ နားေထာင္ေသးသည္ ျဖစ္၍ ေမာ္ဒကဲသတိေပးသည္အတုိင္း မိမိအမ်ဳိ္း၊ မိမိေဆြညာ တကာတုိ႔ကို မေဘာ္မျပဘဲေနသတည္း၊၊

၂၁ထုိကာလတြင္ ေမာ္ဒကဲသည္ နန္းေတာ္၌ တံခါးမွဴးျဖစ္စဥ္၊ ဗိဂသန္ႏွင့္ ေတရက္တည္းဟူေသာ နန္းေတာ္ မိန္းမစုိး၊ တံခါးေစာင့္ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ေဒါသစိတ္ရွိ၍ ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုကုိ လုပ္ၾကံမည္ဟု အားထုတ္ၾက၏၊၊ ၂၂ထုိအမႈကုိ ေမာ္ဒကဲသိ၍ မိဖုရားဧသတာအားေဘာ္ျပ၏၊၊ ထုိသုိ႔ေမာ္ဒကဲေဘာ္ျပ ေၾကာင္းကုိ ဧသတာသည္ ရွင္ဘုရင္ အား ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၂၃ထုိအမႈကုိစစ္ေၾကာ၍အမွန္သိေသာအခါ၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔ကို သစ္ပင္၌ လည္ဆြဲ ခ်ၿပီးမွ၊ ရွင္ဘုရင္၊ေရွ႕နန္းေတာ္မွတ္စာ၌ ေရးမွတ္သတည္း၊၊