ဧသတာ အခန္းၾကီး (၃)


၁ထုိေနာက္မွရွင္ဘုရင္အာေရႊရုသည္ အာဂတ္အမ်ဳိး၊ ဟေမၼဒါသသား ဟာမန္ကုိေျမွာက္၍ အထံေတာ္၌ရွိေသာ မွဴးမတ္အေပါင္းတုိ႔ထက္သာ၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာကုိေပးေတာ္မူ၏၊၊ ၂နန္းေတာ္တံခါး သို႔ ေရာက္ေသာရွင္ ဘုရင္၏ ကြၽန္အေပါင္းတုိ႔သည္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတုိင္း ဟာမန္ကုိဦးခ်ရွိခုိးၾက၏၊၊ ေမာ္ဒကဲမူကား ဦးမခ်၊ ရွိမခုိး။  ၃နန္းေတာ္တံခါးသုိ႔ေရာက္ေသာ ရွင္ဘုရင္၏ကြၽန္တုိ႔က၊ သင္သည္ ရွင္ဘုရင္ အမိန္႔ေတာ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ျငင္းဆန္သနည္းဟု ေန႔တုိင္းေမာ္ဒကဲအား ေမးျမန္းသတိေပးေသာ္လည္း၊ ၄ေမာ္ဒကဲက ငါသည္ ယုဒလုျဖစ္သည္ဟု ျပန္ေျပာ၍ သူတုိ႔စကားကုိ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ေမာ္ဒကဲစကား တည္မည္ မတည္မည္ကုိ သိလုိေသာငွါ၊ ဟာမန္အား ၾကားေျပာၾက၏၊၊ ၅ထုိသုိ႔ေမာ္ဒကဲသည္ ဦးမခ်၊ ရွိမခုိးဘဲ ေနေၾကာင္းကုိ ဟာမန္သိျမင္ေသာအခါ အလြန္အမ်က္ထြက္၍၊ ၆သူတို႔သည္ ေမာ္ဒကဲအမ်ဳိးကုိေဘာ္ျပေသာေၾကာင့္၊ ေမာ္ဒကဲတေယာက္တည္းကုိ ကြပ္မ်က္ လွ်င္၊ စိတ္မေျပေလာက္ဟု ဟာမန္သည္ေအာက္ေမ့လ်က္၊ ေမာ္ဒကဲအမ်ဳိးသားခ်င္းတည္းဟူေသာ အာေရႊရုႏုိင္ငံ အရပ္ရပ္၌ရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ရွာႀကံေလ၏၊၊

၇ထုိေၾကာင့္အာေရႊနန္းစံဆယ္ႏွစ္ႏွစ္၊ နိသန္အမည္ရွိေသာ ပဌမလတြင္၊ ေန႔ရက္အစဥ္၊ လအစဥ္ အတုိင္းလုိက္၍ အာဒါအမည္ရွိေသာ ဒြါဒသမလတုိင္ေအာင္၊ ဟာမန္ေရွ႔မွာ ပုရစာေရးတံခ်ၾက၏၊၊ ၈တဖန္ဟာမန္သည္ ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုထံေတာ္သုိ႔ဝင္၍ အျခားတပါးေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ က်င့္ရာ ထုံးတမ္းမတူ၊ အရွင္မင္းႀကီး စီရင္ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကုိ နားမေထာင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း၊ တုိင္းသူျပည္သား အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔တြင္ အရပ္ရပ္ကြဲျပားလ်က္ ေနေသာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးရွိပါ၏၊၊ ထုိအမ်ဳိးကုိ အခြင့္ေပးေတာ္မူရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္မရွိပါ၊၊ ၉ကုိယ္ေတာ္သေဘာတူလွ်င္ ထုိအမ်ဳိးကုိ ဖ်က္ဆီးေစဟု အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ၊၊ ထုိအမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာ သူတုိ႔သည္ ဘ႑ာေတာ္တုိက္ထဲသုိ႔ ေငြအခြက္ တသိန္းကုိ သြင္းေစျခင္းငွါ၊ ကြၽန္ေတာ္အပ္ေပးပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၁ဝရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ထုိေငြကုိ သင့္အားငါေပး၏၊၊ ၁၁ထုိလူမ်ဳိးကုိ လည္း သင္သည္ ျပဳခ်င္သမွ်ျပဳရေသာ အခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ၊ သင္၌ငါအပ္သည္ဟု လက္စြပ္ေတာ္ကုိခြၽတ္၍ ယုဒအမ်ဳိး၏ရန္သူျဖစ္ေသာ အာဂတ္အမ်ဳိးဟေမၼဒါသသား ဟာမန္အားေပးေတာ္မူ၏၊၊ ၁၂ထုိအခါ ပဌမ လတဆယ္သုံးရက္ေန႔တြင္ စာေရးေတာ္ႀကီးတုိ႔ကုိ ေခၚ၍ ကုိယ္စားေတာ္မင္း၊ အျပည္ျပည္အုပ္ေသာ ၿမိဳ႔ဝန္အရပ္ရပ္  စီရင္ေသာ သူႀကီးတုိ႔ကုိ ဟာမန္မွာထားသမွ်အတိုင္း၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာေသာ စကား အသီးသီးအားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ အာေရႊရု၏ အမိန္႔ေတာ္စာကုိေရး၍ ရွင္ဘုရင္၏လက္စြပ္ေတာ္ႏွင့္ တံဆိတ္ခတ္ ေလ၏၊၊ ၁၃အာဒါအမည္ရွိေသာ ဒြါဒသမလတဆယ္သုံးရက္တေန႔ျခင္းတြင္ ယုဒလူအႀကီးအငယ္မိန္းမ အကေလးရွိရွိသမွ်တုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ ပယ္ရွင္း၍ သူတုိ႔ဥစၥာကုိ လုယူသိမ္းရုံးေစျခင္းငွါ၊ အမိန္႔ေတာ္စာကုိစာပုိ႔လုလင္တုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အျပည္ျပည္သုိ႔ ေပးလုိက္ေလ၏၊၊ ၁၄ဤေရြ႕ကား၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ထုိေန႔ရက္တြင္ အသင့္ရွိေစျခင္းငွါ၊ အတုိင္းတုိင္းအျပည္ျပည္၌ ေၾကာ္ျငာရေသာ အမိန္႔ေတာ္စာခ်က္ျဖစ္သတည္း၊၊ ၁၅ရႈရွန္နန္းေတာ္၌ ထုိအမိန္႔ေတာ္စာကုိ ေၾကာ္ျငာၿပီးမွ ရွင္ဘုရင္ စီရင္သည္အတုိင္း၊ စာပုိ႔လုလင္တုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္ေျပးသြားၾက၏၊၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ဟာမန္သည္ စပ်စ္ရည္ေသာက္ပြဲ ၌ ထုိင္၍ ရႈရွန္ၿမိဳ႔ေတာ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္သတည္း၊၊