ဧသတာ အခန္းၾကီး (၄)


၁ထုိအမႈရွိသမွ်ကုိေမာ္ဒကဲသိေသာအခါ မိမိအဝတ္ကုိဆုတ္၍ ျပားႏွင့္လူးလ်က္၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္လ်က္၊ ၿမိဳ႔အလယ္သုိ႔သြား၍ ႀကီးက်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ငိုေၾကြးေလ၏၊၊ ၂ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္လ်က္ နန္းေတာ္ တံခါးထဲသုိ႔ အဘယ္သူမွ် မဝင္ရေသာေၾကာင့္၊ နန္းေတာ္တံခါးေရွ႔မွာရပ္ေန၏၊၊ ၃ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ ေတာ္စာေရာက္ေလ ေသာ အျပည္ျပည္တုိ႔၌ ယုဒလူတုိ႔သည္ အလြန္ညည္းတြားျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ငုိေၾကြးျမည္ တမ္းျခင္းကုိျပဳ၍၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ ျပားႏွင့္ေလွ်ာ္ေတအဝတ္၌ အိပ္ၾက၏၊၊ ၄ေမာ္ဒကဲအမႈကုိ ဧသတာ၏ ကြၽန္မတုိ႔ႏွင့္ မိန္းမစုိးတုိ႔သည္ ၾကားေျပာေသာအခါ မိဖုရားသည္ အလြန္ဝမ္းနည္းလ်က္၊ ေမာ္ဒကဲဝတ္ေသာ ေလွ်ာ္ေတကုိပယ္၍ အျခားေသာ အဝတ္ကုိဝတ္ေစျခင္းငွါ ေပးလိုက္ေသာလည္း၊ ေမာ္ဒကဲသည္ မခံမယူဘဲေန၏၊၊ ၅တဖန္ဧသတာသည္ ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ ေတာ္ႏွင့္ ခစားေသာ မိန္းမစုိးဟာတက္ကုိေခၚ၍ အဘယ္အမႈရွိသနည္း၊၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ျပဳသနည္းဟု ေမာ္ဒကဲကုိ ေမးေစျခင္းငွါ ေစလႊတ္သည္အတုိင္း၊ ၆ဟာထက္သည္ေမာ္ဒကဲရွိရာ နန္းေတာ္တံခါးေရွ႕၊ ၿမိဳ႔ေတာ္လမ္း သုိ႔သြား၍ ၇ေမာ္ဒကဲသည္မိမိ၌ ေရာက္ေသာအမႈရွိသမွ်ကုိ၄င္း၊ ဟာမန္သည္ ယုဒလူတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီး ျခင္းငွါ ေငြမည္မွ် ကုိဘ႑ာေတာ္တုိက္ထဲသုိ႔သြင္းပါမည္ဟု ဂတိထားေၾကာင္းကုိ၄င္း၊ ၾကားေျပာလ်က္၊ ၈ယုဒလူ တုိ႔ကုိဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ ရႈရွနန္းေတာ္၌ထုတ္ေသာ အမိန္႔ေတာ္စာလက္ခံကုိ ဧသတာအား ျပဘုိ႔ေပး၍ ဧသတာသည္ မိမိလူမ်ဳိးအဘုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းငွါ၊ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သုိ႔ ဝင္ရမည္အေၾကာင္း မွာလုိက္ေလ၏၊၊ ၉ဟာတက္သည္လည္းလာ၍ ေမာ္ဒကဲစကားကုိ ဧသတာအားျပန္ေျပာ၏၊၊

၁ဝတဖန္ဧသတာသည္ ဟာတက္အားျဖင့္၊ ေမာ္ဒကဲကုိမွာလုိက္သည္ကား၊ ၁၁ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ရွင္ဘုရင္ေခၚေတာ္မမူဘဲ အတြင္းတန္တုိင္း၊ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သုိ႔ ဝင္မိေသာသူသည္ အသက္ခ်မ္းသာရမည္ အေၾကာင္း ေရႊရာဇလွံတံကုိကမ္းေတာ္မမူလွ်င္၊ အမွန္ေသရမည္အေၾကာင္း၊  အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ကုိ ရွင္ဘုရင္၏ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပါင္း တုိ႔သည္သိၾက၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိကား အရက္သုံးဆယ္ ပတ္လုံး၊ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သုိ႔ ေခၚေတာ္မမူဟု၊ ၁၂ဧသတာစကားကုိ ေမာ္ဒကဲအား ျပန္ေျပာေသာအခါ၊ ေမာ္ဒကဲက အျခားေသာယုဒလူအသက္မလြတ္လွ်င္၊ ၁၃နန္းေတာ္၌ ေနေသာ္လည္း သင့္အသက္လြတ္မည္ဟု မထင္ႏွင့္၊၊ ၁၄ယခုကာလ သင္သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနလွ်င္ သင့္ႏွင့္သင္၏ အေဆြအမ်ဳိးသည္ ပ်က္စီး၍ ယုဒလူတုိ႔အသက္ရွင္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း တစုံတခုေပၚလိမ့္မည္၊၊ ယခုအမႈကုိ ေဆာင္ဘုိ႔ရာ သင္သည္ မိဖုရားအရာကုိရသည္ဟု ထင္ စရာရွိသည္မဟုတ္ေလာဟု ဧသတာအား ျပန္ေျပာေစျခင္းငွါ မွာလုိက္၏၊၊ ၁၅ဧသတာကလည္း ရႈရွန္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတုိ႔ကုိ စုေဝးေစျခင္းငွါသြားပါ၊၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္သုံးရက္ပတ္လုံးမစား ေသာက္ဘဲေန၍ အကြၽႏု္ပ္အဘုိ႔ အစာေရွာင္ျခင္းအက်င့္ကုိက်င့္ၾကပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း ကြၽန္မတုိ႔ႏွင့္ တကြ အစာေရွာင္ျခင္းအက်င့္ကုိ က်င့္ပါမည္။  ထုိေနာက္ အာဏာေတာ္ကုိ ဆန္ရေသာ္လည္း၊ ရွင္ဘုရင္ ထံေတာ္သုိ႔ ဝင္မည္၊ ေသလွ်င္ အေသခံပါမည္ဟု ေမာ္ဒကဲအား ျပန္ေျပာေစျခင္းငွါ မွာလုိက္သမွ်အတုိင္း ေမာ္ဒကဲသည္ သြား၍ျပဳေလ၏၊