ဧသတာ အခန္းၾကီး (၅)


၁သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ဧသတာသည္ မိဖုရားအဝတ္တန္ဆာကုိဝတ္ဆင္၍ နန္းေတာ္ အေဆာင္မ တဘက္တခ်က္၌၊ နန္းေတာ္အတြင္းတန္တုိင္းထဲမွာ ရပ္ေန၏၊၊ ရွင္ဘုရင္သည္ နန္းေတာ္ တခါးတဘက္တခ်က္၊ နန္းေတာ္ထဲ၊ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂မိဖုရား ဧသတာသည္ တန္တုိင္း ေတာ္ထဲမွာ ရပ္ေနသည္ကုိ ရွင္ဘုရင္ျမင္လွ်င္ ႏူးညႊတ္ေသာစိတ္ရွိ၍ လက္ေတာ္၌ပါေသာ ေရႊရာဇလွံတံကုိ ဧသတာသို႔ ကမ္းေတာ္မူသျဖင့္ ဧသတာသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရာဇလွံတံေတာ္အထြဋိ္ကုိတုိ႔ေလ၏၊၊ ၃ရွင္ဘုရင္ကလည္း မိဖုရားဧသတာ သင္သည္ အဘယ္အလုိရွိသနည္း၊၊ အဘယ္ဆုကုိေတာင္းခ်င္သနည္း၊၊ ေတာင္းသမွ်ကုိႏုိင္ငံေတာ္တဝက္တုိင္ေအာင္ ငါေပးမည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ၄ဧသတာက အရွင္မင္းႀကီးအလုိ ေတာ္ရွိလွ်င္ အရွင္မင္းႀကီးအဘုိ႔ ကြၽန္ေတာ္မျပင္ဆင္ေသာပြဲသုိ႔ ဟာမန္ႏွင့္တကြ ယေန႔ၾကြေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ္ ၅ရွင္ဘုရင္က ဧသတာေလွ်ာက္သည္အတုိင္း ျပဳအ့ံေသာငွါ ဟာမန္သည္ အလ်င္ အျမန္လာေစဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ ဧသတာျပင္ဆင္ေသာပြဲသုိ႔ ဟာမန္ႏွင့္တကြ ရွင္ဘုရင္ ၾကြေတာ္မူ၏၊၊

 

၆တဖန္စပ်စ္ရည္ေသာက္ပြဲခံစဥ္၊ ရွင္ဘုရင္က သင္သည္ အဘယ္သုိ႔အလုိရွိသနည္း၊၊ အလုိရွိသည္ အတုိင္း ငါေပးမည္၊၊ အဘယ္ဆုကုိေတာင္းခ်င္သနည္း၊၊ ေတာင္းသမွ်ကုိႏုိင္ငံေတာ္ တဝက္တုိင္ေအာင္ ငါေပးမည္ဟု ဧသတာအား မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ၇ဧသတာက ကြၽန္ေတာ္မအလုိရွိ၍ ကြၽန္ေတာ္မေတာင္းခ်င္ေသာ ဆုဟုမူကား၊ ၈ကြၽန္ေတာ္မကုိ အရွင္မင္းႀကီး၏စိတ္ႏွင့္ ေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊ ကြၽန္ေတာ္မအလုိရွိ၍ ကြၽန္ေတာ္မေတာင္းခ်င္ေသာ ဆုကုိေပးသနားျခင္းငွါ အရွင္မင္းႀကီးအလုိေတာ္ရွိလွ်င္၄င္း၊ ကြၽန္ေတာ္မျပင္ဆင္ ေသာ ပြဲသို႔အရွင္မင္းႀကီးသည္ ဟာမန္ႏွင့္တကြ တဖန္ ၾကြေတာ္မူပါ၊၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတုိင္း နက္ျဖန္ေန႔၌ ကြၽန္ေတာ္မျပဳပါမည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊

 

၉ထုိေန႔၌ ဟာမန္သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းေသာ စိတ္ႏွင့္ထြက္သြားေသာ္လည္း၊ နန္းေတာ္တံခါး ဝမွာ ေမာ္ဒကဲသည္ ရုိေသစြာမထ၊ အလွ်င္းမလႈပ္ဘဲေနသည္ကုိ ျမင္ေသာအခါ ေမာ္ဒကဲကိုအလြန္ အမ်က္ထြက္ေလ၏၊၊ ၁ဝသုိ႔ရာတြင္ မိမိစိတ္ကုိ ခ်ဳပ္တည္းလ်က္သြား၍ မိမိအိမ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ မယားေဇရက္ႏွင့္ အေဆြခင္ပြန္းတုိ႔ကုိ ေခၚၿပီးလွ်င္   ၁၁မိမိဘုန္းစည္းစိမ္ ႀကီးေၾကာင္း၊ သားသမီးမ်ားေၾကာင္း၊ ရွင္ဘုရင္အလြန္ေျမွာက္၍ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးမ်ားထက္သာ၍ ျမတ္ေသာအရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဘာ္ျပလ်က္၊  ၁၂မိဖုရားဧသတာ သည္ မိမိျပင္ဆင္ေသာပြဲသုိ႔ ငါမွတပါး၊ အဘယ္သူကုိမွ် ရွင္ဘုရင္ႏွင့္အတူ မဝင္ေစ၊၊ နက္ျဖန္ေန႔၌လည္း ရွင္ဘုရင္ ႏွင့္အတူ ငါ့ကုိဘိတ္ျပန္၏၊၊ ၁၃သုိ႔ရာတြင္ ယုဒလူေမာ္ဒကဲသည္ နန္းေတာ္တံခါးဝမွာ ထုိင္လ်က္ရွိသည္ကုိ ငါျမင္ရသည္ ကာလပတ္လုံး၊ ယခု ေဘာ္ျပသမွ်တုိ႔သည္ ငါ၌ ေက်းဇူးမရွိဟု ဆုိ၏၊၊ ၁၄ထုိအခါ မယားေဇရက္ႏွင့္ အေဆြခင္ပြန္းရွိသမွ် တုိ႔က အေတာင္ငါးဆယ္ျမင့္ေသာ လည္ဆြဲခ်တုိင္ကုိ စုိက္ပါေစ၊၊ ထုိတုိင္၌ေမာ္ဒကဲကုိ လည္ဆြဲခ်ေစမည္အေၾကာင္း နက္ျဖန္ သံေတာ္ဦးတင္ေလာ့၊၊ ထုိေနာက္မွ စိတ္ရႊင္လန္းလ်က္ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္အတူ ပြဲသုိ႔ဝင္ေလာ့ဟု ေျပာဆုိေသာ စကားကုိ ဟာမန္သည္ ႏွစ္သက္၍ လည္ဆြဲခ်တုိင္ကုိ လုပ္ေစ၏၊၊