ဧသတာ အခန္းၾကီး (၆)


၁ထုိေန႔ညမွာ ရွင္ဘုရင္သည္ စက္ေတာ္ေခၚ၍ မေပ်ာ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္၊ နန္းေတာ္မွတ္စာကုိယူခဲ့ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၍ ေရွ႔ေတာ္၌ ဘတ္ရၾက၏၊၊ ၂ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုကုိ လုပ္ႀကံမည္ဟု ရွာႀကံေသာ နန္းေတာ္မိန္းမစုိး၊ တံခါးေစာင့္ႏွစ္ ေယာက္၊ ဗိဂသန္ႏွင့္ ေတရက္အႀကံကုိ ေမာ္ဒကဲေဘာ္ျပေၾကာင္းကုိ ေတြ႔လွ်င္ ၃ရွင္ဘုရင္က ထုိအၾကံကုိ ေဘာ္ျပေသာေၾကာင့္၊ ေမာ္ဒကဲအား အဘယ္ဆုအဘယ္အရာကုိေပးၿပီးနည္းဟု ေမးေတာ္မူ ေသာ္၊ အထံေတာ္၌ခစားေသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဘယ္ဆုကုိ မွ်ေပးေတာ္မမူပါေသးဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏၊၊ ၄ရွင္ဘုရင္ကလည္း တန္တုိင္းတြင္း၌ အဘယ္သူရွိသနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ဟာမန္သည္ မိမိလုပ္ႏွင့္ေသာလည္ဆြဲခ်တုိင္၌ ေမာ္ဒကဲကုိလည္ဆြဲခ်ရမည္ အေၾကာင္း၊ နန္းေတာ္ျပင္ တန္တုိင္းတြင္းသုိ႔ ဝင္မိသည္ျဖစ္၍ ၅ရွင္ဘုရင္၏ ကြၽန္တုိ႔က ဟာမန္သည္ တန္တုိင္းေတာ္ တြင္း၌ ရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ အထဲသုိ႔ဝင္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၆ဟာမန္သည္ ဝင္လွ်င္ ရွင္ဘုရင္က ရွင္ဘုရင္ ေျမွာက္လုိေသာသူ၌ အဘယ္သုိ႔ ျပဳသင့္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ဟာမန္က ငါမွတပါး၊ ရွင္ဘုရင္သာ၍ေျမွာက္ လုိေသာသူ တစုံတေယာက္ ရွိႏုိင္သေလာဟုစိတ္ထဲမွာ ေအာက္ေမ့လ်က္၊ ၇-၈ရွင္ဘုရင္ ေျမွာက္ျခင္းငွါ အလုိေတာ္ ရွိေသာသူအဘုိ႔၊ ရွင္ဘုရင္ ဝတ္ဆင္ေတာ္မူေသာ မင္းေျမာက္တန္ဆာ၊ ရွင္ဘုရင္ စီးေတာ္မူေသာ ျမင္းေတာ္ ၊ ေဆာင္း ေတာ္မူေသာ ရာဇသရဖူကုိယူခဲ့၍ ၉ထုိတန္ဆာေတာ္ႏွင့္ ျမင္းေတာ္ကို ဘုန္းႀကီးေသာ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္တပါး၌ အပ္ၿပီးမွ၊   ရွင္ဘုရင္ေျမွာက္ျခင္းငွါ၊ အလုိေတာ္ရွိေသာသူကုိ ထုိအဝတ္တန္ဆာ ေတာ္ႏွင့္ ဝတ္ဆင္ေစ၍၊ ျမင္းေတာ္ကုိ စီးေစၿပီးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔ေတာ္လမ္းမ၌ ေဆာင္သြားလ်က္၊ ရွင္ဘုရင္ေျမွာက္ျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိေသာသူ၌  ဤသုိ႔ျပဳ ရသည္ဟု သူ႔ေရွ႔မွာ ေၾကြးေၾကာ္ပါေစဟု ရွင္ဘုရင္အား ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၁ဝထုိအခါရွင္ဘုရင္က သင္ေျပာသည္ အတုိင္း အလ်င္အျမန္သြား၍ အဝတ္တန္ဆာႏွင့္ျမင္း ေတာ္ကုိယူၿပီးလွ်င္ ယုဒအမ်ဳိးသား၊ နန္ေတာ္တံခါးမွဴးေမာ္ဒကဲ ၌ ျပဳေလာ့၊၊ သင္ေျပာသမွ်တြင္ တစုံတခုမွ်မလပ္ေစႏွင့္ဟု ဟာမန္အားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ထုိအခါ ဟာမန္သည္ အဝတ္ တန္ဆာေတာ္ႏွင့္ ျမင္းေတာ္ကုိယူ၍၊ ေမာ္ဒကဲကုိ ဝတ္ဆင္ေစၿပီးလွ်င္၊ ျမင္းေတာ္စီးေစသျဖင့္ ၿမိဳ႔ေတာ္လမ္းမ၌ ေဆာင္သြားလ်က္ ရွင္ဘုရင္ေျမွာက္ျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိေသာ သူ၌ ဤသုိ႔ျပဳရသည္ဟု သူ႔ေရွ႔မွာ ေၾကြးေၾကာ္၏။ ၁၂သုိ႔ၿပီးမွ ေမာ္ဒကဲသည္ နန္းေတာ္တံခါး သုိ႔ျပန္လာ၏၊၊ ဟာမန္မူကား ညည္းတြားလ်က္ ေခါင္းကိုျခဳံလ်က္၊ မိမိအိမ္သုိ႔ အလ်င္ အျမန္သြားၿပီးလွ်င္၊ ၁၃မိမိ၌ ျဖစ္ေလသမွ်ကုိ မယားေဇရက္ႏွင့္ အေဆြခင္ပြန္းရွိသမွ်တုိ႔အား ၾကားေျပာေလ၏။ မယားေဇရက္ႏွင့္ ဟာမန္၏အေဆြပညာရွိတုိ႔ကလည္း ကုိယ္ေတာ္ရႈံးစရွိေသာ ေမာ္ဒကဲသည္ ယုဒအမ်ဳိးမွန္လွ်င္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ သူ႔ကုိမႏုိင္၊၊ သူ႔ေရွ႔မွာ ဧကန္အမွန္ရႈံးရမည္ဟု ျပန္ေျပာၾက၏၊၊ ၁၄ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိစဥ္တြင္း နန္းေတာ္ မိန္းမစုိးတုိ႔သည္လာ၍ ဧသတာျပင္ဆင္ေသာပြဲသုိ႔ ဟာမန္ကုိအလ်င္အျမန္ ေခၚသြားၾက၏၊၊