ဧသတာ အခန္းၾကီး (၇)


၁တဖန္ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ဟာမန္သည္ မိဖုရားဧသတာႏွင့္အတူ စပ်စ္ရည္ေသာက္အံ့ေသာငွါ သြားၾက၏၊၊ ၂ဒုတိယ ေန႔ရက္၌ စပ်စ္ရည္ေသာက္ပြဲခံစဥ္၊ ရွင္ဘုရင္က မိဖုရားဧသတာ သင္သည္အဘယ္အလုိရွိသနည္း၊၊ အလုိရွိသည္ အတုိင္းငါေပးမည္၊၊ အဘယ္ဆုကုိ ေတာင္းခ်င္သနည္း၊၊ ေတာင္းသမွ်ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝက္ တုိင္ေအာင္ ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ၃မိဖုရား ဧသတာက အရွင္းမင္းႀကီး၊ ကြၽန္ေတာ္မကုိ စိတ္ႏွင့္ေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊ အလုိေတာ္ရွိလွ်င္၄င္း၊ ကြၽန္ေတာ္မအလုိအတုိင္း ကြၽန္ေတာ္မအသက္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မေတာင္းပန္သည္အတုိင္း၊ အမ်ဳိးသားခ်င္းအသက္ ကုိ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါ၊၊ ၄ကြၽန္ေတာ္မႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မအမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ ေရာင္းပါၿပီ၊၊ ကြၽန္ေယာက်ာ္း ကြၽန္မိန္းမျဖစ္ေစျခင္းငွါေရာင္းလွ်င္၊ ရန္သူသည္ ရွင္ဘုရင္အက်ဳိးနည္းျခင္းအတြက္ အဘုိးကုိ ေပးႏုိုင္ေသာ္ လည္း၊ ကြၽန္ေတာ္မတိတ္ဆိတ္စြာေနပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊ ၅ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုကလည္း ထုိသုိ႔ ျပဳမည္ဟု ႀကံဝံ့ေသာသူကား အဘယ္သူနည္း၊၊ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု မိဖုရားဧသတာအား ေမးေတာ္မူလွ်င္ ၆ဧသတာက ရန္ဘက္ျပဳေသာ ရန္သူသည္ ဤဆုိးညစ္ေသာ ဟာမန္ျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ဟာမန္သည္ ရွင္ဘုရင္ ႏွင့္ မိဖုရားေရွ႔မွာ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသုိ႔ေရာက္ေလ၏၊၊ ၇ ထုိအခါရွင္ဘုရင္သည္ အမ်က္ထြက္သျဖင့္၊ စပ်ည္ရည္ ေသာက္ပြဲ မွထ၍ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သုိ႔သြားေတာ္မူ၏၊၊ အျပစ္ေပးေတာ္မူမည္ဟု ဟာမန္သည္ရိပ္မိ၍ အသက္ခ်မ္းသာရမည္ အေၾကာင္း မိဖုရားဧသတာေရွ႔မွာ ေတာင္းပန္ျခင္းငွါထ၏၊၊ ၈ရွင္ဘုရင္သည္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွစပ်စ္ရည္ေသာက္ ပြဲခံရာ အရပ္သုိ႔ ဝင္ျပန္ေသာအခါ၊ ဧသတာထုိင္ေသာ သာလြန္နားမွာ ဟာမန္သည္ ျပပ္ဝပ္လ်က္ေနသည္ကုိ ျမင္လွ်င္ ဤသူသည္ နန္းေတာ္၌ ငါ့ေရွ႔မွာမိဖုရားကုိ အဓမၼျပဳရမည္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူစဥ္တြင္ အျခံအရံတုိ႔သည္ ဟာမန္ ၏မ်က္ႏွာကုိ ဖုံးၾက၏၊၊ ၉မိန္းမစုိး ဟာေဗာနကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၏ အက်ဳိးေတာ္ကုိေစာင့္၍ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေမာ္ဒကဲအဘုိ႔ ဟာမန္လုပ္၍ အေတာင္ငါးဆယ္ျမင့္ေသာ လည္ဆြဲခ်တုိင္သည္ ဟာမန္အိမ္၌စုိက္ထားလ်က္ရွိပါ၏ဟု နားေလွ်ာက္ေသာ္မူေသာ္၊ ထိုတိုင္၌လည္ဆြဲခ်ေစဟု ရွင္ဘုရင္မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝထုိသုိ႔ ေမာ္ဒကဲအဘုိ႔လုပ္ေသာ လည္ဆြဲခ်တုိင္၌ ဟာမန္ကုိဆြဲခ်ၾက၏၊၊ ရွင္ဘုရင္လည္း စိတ္ေျပေတာ္မူ၏။