ဧသတာ အခန္းၾကီး (၈)


၁ထုိေန႔ျခင္းတြင္ ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုသည္ ယုဒအမ်ဳိး၏ရန္သူ ဟာမန္အိမ္ကုိ မိဖုရားဧသတာအား ေပးေတာ္မူ ၏၊၊ ဧသတာသည္ ေမာ္ဒကဲႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ေပါက္ေဘာ္ေတာ္သည္ကုိဧသတာေလွ်ာက္သျဖင့္ ေမာ္ဒကဲသည္ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သုိ႔ဝင္ရ၏၊၊ ၂ရွင္ဘုရင္သည္လည္း၊ ဟာမန္လက္မွႏႈတ္ေသာ လက္စြပ္ ေတာ္ကုိ တဖန္ခြၽတ္၍ ေမာ္ဒကဲအား ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ဧသတာသည္လည္း ဟာမန္အိမ္ကုိေမာ္ဒကဲ၌ အပ္ေလ၏၊၊

၃တဖန္ဧသတာသည္ရွင္ဘုရင္ ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္ဝပ္၍၊ အာဂတ္အမ်ဳိး ဟာမန္ျပဳေသာအျပစ္၊ ယုဒအမ်ဳိး တဘက္၌ ႀကံစည္ေသာအႀကံအစည္ကုိ ပယ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ မ်က္ရည္က်လ်က္ ေတာင္းပန္ေလ၏၊၊ ၄ရွင္ဘုရင္သည္ ေရႊရာဇလွံတံကုိ ဧသတာသုိ႔ကမ္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ဧသတာသည္ထ၍ ရွင္ဘုရင္ေရွ႔ေတာ္၌ရပ္လ်က္  ၅အရွင္ မင္းႀကီးအလုိေတာ္ရွိ၍ ကြၽန္ေတာ္မကုိစိတ္ႏွင့္ ေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊ ကြၽန္ေတာ္မအမႈသည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ေလ်ာက္ပတ္၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မကုိလည္းခ်စ္ေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္းတုိင္းအျပည္ျပည္  တုိ႔၌ရွိေသာ ယုဒလူတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ အာဂတ္အမ်ဳိး ဟေမၼဒါသ သား ဟာမန္စီရင္ေသာစာကုိ ပယ္မည္အေၾကာင္း၊ ထပ္၍ စာေရးေစေတာ္မူပါ၊၊ ၆ကြၽန္ေတာ္မအမ်ဳိးအေပၚသုိ႔ ေရာက္ရေသာ ေဘးကုိ၄င္း၊ ကြၽန္ေတာ္မ အမ်ဳိးသားခ်င္းပ်က္စီးေသာ အမႈကုိ၄င္း၊ ကြၽန္ေတာ္မသည္ ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ၊ အဘယ္သုိ႔တတ္ႏုိင္ပါအံ့နည္း ဟုေလွ်ာက္ဆုိ၏၊၊ ၇ရွင္ဘုရင္အာေရႊရု ကလည္း ဟာမန္သည္ ယုဒလူတုိ႔ကိုထိခုိက္ေသာေၾကာင့္၊ သူ၏အိမ္ကုိမိဖုရား ဧသတာအား ငါေပးၿပီ၊၊ ထိုသူကုိလည္း လည္ဆြဲခ်တုိင္၌ ကြပ္မ်က္ေစၿပီ၊၊ ၈သုိ႔ရာတြင္ ရွင္ဘုရင္လက္စြပ္ ႏွင့္တံဆိပ္ခတ္ေသာ ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္စာ ကုိ အဘယ္သူမွ် မပယ္ရသည္ျဖစ္၍၊ စိတ္ရွိသည္အတုိင္း ယုဒလူတုိ႔အဘုိ႔ အမိန္႔ေတာ္စာကုိ တဖန္ေရး၍၊ လက္စြပ္ေတာ္ ႏွင့္ တံဆိပ္ခတ္ရမည္ဟု မိဖုးရာဧသတာႏွင့္ ယုဒလူေမာ္ဒကဲတုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၉ထုိအခါ သိဝန္အမည္ရွိေသာ တတိယလ ႏွစ္ဆယ္သုံးရက္ေန႔တြင္ စာေရးေတာ္ႀကီးတုိ႔ကုိ ေခၚ၍ အိႏိၵယျပည္မွ ကုရွျပည္တုိင္ေအာင္ တုိင္းျပည္ တရာႏွစ္ဆယ္ခုနစ္ျပည္တုိ႔၌ရွိေသာ ယုဒလူ၊ ကုိယ္စားေတာ္ မင္း၊ အျပည္ ျပည္အုပ္ေသာ ၿမိဳ႔ဝန္၊ ၿမိဳ႔သူႀကီးတုိ႔ကို ေမာ္ဒကဲမွာထားသမွ်အတုိင္း၊ ယုဒဘာသာစကားမွစ၍ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာေသာ စကားအသီးအသီးအားျဖင့္ ၁ဝရွင္ဘုရင္အာေရႊရု၏ အမိန္႔ေတာ္စာကုိေရး၍ ရွင္ဘုရင္လက္စြပ္ေတာ္ႏွင့္ တံဆိပ္ခတ္ၿပီး မွ ျမင္း၊ လား၊ ကုလားအုပ္၊ ျမည္းစီးေသာ စာပုိ႔လုလင္တုိ႔ျဖင့္ ေပးလုိက္ေလ၏၊၊ ၁၁-၁၂အမိန္႔ေတာ္စာခ်က္ဟူမူကား၊ အာဒါ အမည္ရွိေသာ ဒြါဒသမလ တဆယ္သုံးရက္ တေန႔ျခင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္ အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာ ယုဒလူတုိ႔သည္ စုေဝး၍ မိမိတုိ႔အသက္ကုိေစာင့္ရေသာအခြင့္၊ တုိက္လာေသာျပည္သူ၊ စစ္သူရဲအေပါင္း တုိ႔ကို  မိန္းမသူငယ္ႏွင့္တကြ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ပယ္ရွင္း၍ သူတုိ႔ဥစၥာကုိ လုယူသိမ္းရုံးရေသာအခြင့္  ကိုရွင္ဘုရင္က ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၃ဤေရြ႔ကား၊ ယုဒလူတို႔သည္ ထုိေန႔ရက္တြင္ ရန္သူတုိ႔ကုိ ရန္တုံ႔ျပဳေစျခင္းငွါ၊ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္၌ ေနေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔အား ေၾကာ္ရေသာ အမိန္႔ေတာ္ စာခ်က္ျဖစ္သတည္း၊၊ ၁၄ထုိအမိန္႔ေတာ္စာ ကုိ ရႈရွန္နန္းေတာ္၌ ေၾကာ္ၿပီးမွ ရွင္ဘုရင္က်ပ္တည္းစြာ စီရင္သည္အတုိင္း၊ စာပုိ႔လုလင္တုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္ ေျပးသြားၾက၏၊၊

၁၅ေမာ္ဒကဲသည္လည္း၊ မင္းေျမာက္တန္ဆာ တည္းဟူေသာ အဝတ္အျဖဴအျပာကုိ ဝတ္ဆင္လ်က္၊ ႀကီးစြာ ေသာ ေရႊသဖူကို ေဆာင္းလ်က္ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ေမာင္းေသာ အထည္ျဖင့္ ၿပီးေသာဝတ္လုံကုိၿခဳံလ်က္ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္မွ ထြက္သြား၍ ၁၆ရႈရွန္ၿမိဳ႔ေတာ္သည္ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေလ၏၊၊ ယုဒလူတုိ႔သည္လည္း သက္သာရႊင္လန္း၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ အသေရထြန္းလင္းျခင္း သုိ႔ ေရာက္ၾက၏၊၊ ၁၇ရွင္ဘုရင္ အမိန္႔ေတာ္စာ ေရာက္ေလေသာ အျပည္ျပည္ အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔၌ ယုဒလူတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္း ျခင္း၊ ပြဲခံျခင္း၊ မဂၤလာေန႔ေစာင့္ ျခင္းကိုျပဳ၍ ျပည္သူျပည္သားအမ်ားတုိ႔သည္ ယုဒလူတုိ႔ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ ေသာေၾကာင့္ ယုဒဘာသာကုိဝင္ၾက၏။