ဧသတာ အခန္းၾကီး (၉)


၁ရွင္ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း စီရင္ရေသာ အခ်ိန္နီး၍ ယုဒအမ်ဳိး၏ ရန္သူတုိ႔က ငါတုိ႔ႏုိင္မည္ဟု ေျမာ္လင့္ ေသာေန႔၊ အမႈေျပာင္းလဲ၍ ယုဒလူတုိ႔သည္ မနာလုိေသာသူတုိ႔ကုိ ႏုိင္ေသာေန႔ရက္တည္းဟူေသာ အာဒါမည္ေသာ ဒြါဒသမလတဆယ္သုံးရက္ေန႔တြင္၊ ၂ရွင္ဘုရင္အာေရႊရု၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အျပည္ျပည္အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔၌ ေနေသာ ယုဒလူတုိ႔သည္  ညွဥ္းဆဲလုိေသာ သူတုိ႔ကုိ ဆီးတားျခင္းငွါ စုေဝးၾက၏၊၊ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတုိ႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာေၾကာင့္  အဘယ္သူမွ် ရန္မျပဳဝံ့ဘဲေနၾက၏၊၊ ၃အျပည္ျပည္ကုိ အုပ္စုိးေသာမင္း၊ ကုိယ္စားေတာ္မင္း၊ ၿမိဳ႔ဝန္မင္း၊ အမႈေတာ္ေစာင့္  အရာရွိအေပါင္းတုိ႔သည္ ေမာ္ဒကဲကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာေၾကာင့္၊ ယုုဒလူတုိ႔ကုိ မစၾက၏၊၊ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ေမာ္ဒကဲသည္ နန္းေတာ္တြင္ ဘုန္းႀကီးလ်က္၊ အတုိင္းတုိင္းအျပည္ျပည္၌ သိတင္းႏွံ႔ျပား၍ တေန႔ထက္ တေန႔ႀကီးျမင့္ရာသုိ႔ ေရာက္သတည္း၊၊ ၅ထုိေန႔တြင္ ယုဒလူတုိ႔သည္ ရန္သူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ထားႏွင့္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီး၍၊ မနာလုိ ေသာ သူတို႔၌ ျပဳခ်င္သမွ်ျပဳၾက၏၊၊ ၆ရႈရွန္ၿမိဳ႔ေတာ္၌ လူငါးရာတုိ႔ကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ၾက၏၊၊

၇-၁ဝယုဒအမ်ဳိး၏ ရန္သူဟေမၼဒါသသားျဖစ္ေသာ ဟာမန္၏သားတက်ိပ္တည္းဟူေသာ ပါရွႏၵာသ၊ ဒါလဖုန္  အာသပါသ၊ ေပါရသ၊ အာဒလိ၊ အာရိဒါသ၊ ပါမရွာတ၊ အရိသဲ၊ အရိဒဲ၊ ဝါေဇဇာသတုိ႔ကုိလည္း သတ္ၾက၏၊၊ သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔ဥစၥာကုိ မသိမ္းမယူဘဲ ေနၾက၏၊၊

၁၁ထုိေန႔၌ရႈရွန္ၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ ေသေသာသူစာရင္းကုိ ရွင္ဘုရင္ေရွ႔ေတာ္မွာျပၾက၏၊၊ ၁၂ရွင္ဘုရင္သည္ မိဖုရား ဧသတာကုိေခၚ၍၊ ယုဒလူတုိ႔သည္ ရႈရွန္ၿမိဳ႔ေတာ္၌ ဟာမန္သားတက်ိပ္ႏွင့္တကြ လူငါးရာတုိ႔ကုိ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ၾကၿပီ၊၊ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အျခားေသာ အျပည္ျပည္တုိ႔၌ အဘယ္သုိ႔ျပဳၾကၿပီနည္း၊၊ သင္သည္ အဘယ္အလုိရွိေသး သနည္း၊၊ အလုိရွိသည္အတုိင္း ငါျပဳမည္၊၊ အဘယ္ဆုကုိ ေတာင္းခ်င္ေသးသနည္း၊၊ ေတာင္းသမွ်ကုိ ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၁၃ဧသတာက၊ အရွင္မင္းႀကီးအလုိေတာ္ရွိလွ်င္၊ ရႈရွန္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ယုဒလူတုိ႔သည္ ယေန႔အမိန္႔ေတာ္ အတုိင္း နက္ျဖန္ေန႔၌လည္း ျပဳရမည္အေၾကာင္း၊ ဟာမန္သား တက်ိပ္ကုိလည္း လည္ဆြဲခ်တုိင္၌ ဆြဲထားရမည္ အေၾကာင္း အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္သည္အတုိင္း၊ ၁၄ရွင္ဘုရင္မိန္႔ေတာ္မူ၍ ရႈရွန္နန္းေတာ္၌ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ထုတ္ၿပီးမွ ဟာမန္သား တက်ိပ္ကုိ ဆြဲထားၾက၏၊၊ ၁၅ရႈရွန္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ယုဒလူတုိ႔သည္လည္း၊ အာဒါလတဆယ္ ေလးရက္ေန႔တြင္ စုေဝး၍ ရႈရွန္ၿမိဳ႔သားသုံးရာတုိ႔ကုိ သတ္ၾက၏၊၊ သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔ဥစၥာကုိမသိမ္းမယူဘဲေနၾက၏၊၊ ၁၆ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္းတုိင္းအျပည္ျပည္၌ရွိေသာ ယုဒလူအျခားတုိ႔သည္ အာဒါလတဆယ္သုံးရက္ေန႔တြင္ မိမိတုိ႔ အသက္ကုိ ေစာင့္လ်က္၊ ရန္သူလက္သို႔မေရာက္ဘဲ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ စုေဝး၍ ရန္သူခုနစ္ေသာင္းငါးေထာင္ တုိ႔ကို သတ္ၾက၏၊၊ သုိ႔ရာတြင္ သူတို႔ဥစၥာကုိ မသိမ္းမယူဘဲေနၾက၏၊၊ ၁၇ ထုိလတဆယ္ေလးရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေန၍ ပြဲခံရာေန႔၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ရာေန႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္ေရွာက္ၾက၏၊၊ ၁၈ရႈရွန္ၿမိဳ႔ရွိေသာ ယုဒလူမ်ားမူကား၊ တဆယ္သုံး ရက္ေန႔ႏွင့္ တဆယ္ေလးရက္ေန႔တြင္ စုေဝးၾက၏၊၊ တဆယ္ငါးရက္ေျမာက္ေသာအခါ ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ ပြဲခံရာေန႔၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ရာေန႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္ေရွာက္ၾက၏၊၊ ၁၉ၿမိဳ႔ရုိးမရွိေသာရြာတုိ႔၌ေနေသာ ယုဒလူတုိ႔သည္လည္း၊ အာဒါလ တဆယ္ေလးရက္ေန႔ကုိ ေပ်ာ္ေမြ႔စြာပြဲခံရာ ေန႔၊ မဂၤလာေန႔၊ တေယာက္ကုိ တေယာက္ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ရာေန႔ ျဖစ္ၾက၏၊၊

၂ဝတဖန္ေမာ္ဒကဲသည္ ဤအမႈအရာတုိ႔ကုိ ေရးထား၏၊၊ ၂၁-၂၂ ယုဒလူတုိ႔သည္ ရန္သူလက္မွလြတ္၍ ခ်မ္း သာရေသာေန႔၊ သူတုိ႔ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ ျမည္တမ္းျခင္းေပ်ာက္၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာလ တည္းဟူေသာ အာဒါလတဆယ္ေလးရက္ႏွင္ ့တဆယ္ငါးရက္ေန႔တုိ႔ကုိ ႏွစ္တုိင္းေစာင့္၍ ပြဲခံရာေန႔၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ရာေန႔၊ တေယာက္ကုိတေယာက္ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္၍ ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔အား စြန္႔ႀကဲရာေန႔ျဖစ္ေစေသာ ထုံးစံကို စီရင္ျခင္းငွါ၊ ရွင္ဘုရင္အာေရႊရုႏုိင္ငံေတာ္အျပည္ျပည္၌ အနီးအေဝးရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတုိ႔ ေနရာသုိ႔မွာစာကုိ ေပးလုိက္ေလ၏၊၊ ၂၃ယုဒလူတုိ႔သည္လည္း၊ ျပဳစရွိ၍ ေမာ္ဒကဲမွာလုိက္သည္အတုိင္း အျမဲျပဳပါမည္ဟု ဝန္ခံၾက၏၊၊ ၂၄ယုဒလူ အေပါင္းတုိ႔၏ ရန္သူျဖစ္ေသာ အာဂတ္အမ်ဳိး၊ ဟေမၼဒါသသား ဟာမန္သည္ယုဒအမ်ဳိးကုိ ဖ်က္ဆီးမည္အႀကံရွိ၍ ဖ်က္ဆီးပယ္ရွင္းျခင္းငွါ ပုရစာေရးတံခ်ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၂၅ဧသတာသည္ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သုိ႔ဝင္၍ ယုဒလူတုိ႔တ ဘက္၌ ဟာမန္ႀကံစည္ေသာ အဓမၼအႀကံကုိ သူ၏ေခါင္းေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္ေစမည္အေၾကာင္း၊ သူႏွင့္သူ၏ သားတုိ႔ကုိ လည္း လည္ဆြဲခ်တုိင္၌ ဆြဲထားေစမည္အေၾကာင္း၊ အမိန္႔ေတာ္စာကုိ ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၄င္း၊ ၂၆ပုရဟူေသာစကားကုိအစြဲျပဳသျဖင့္၊ ထုိေန႔တုိ႔ကုိ ပုရေန႔ ဟူ၍ေခၚေဝၚၾက၏၊၊ ထုိအမိန္႔ေတာ္စာခ်က္ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေတြ႔ျမင္ေသာ အမႈကို ေထာက္လ်က္၊ ၂၇ယုဒလူတုိ႔သည္ ကုိယ္တုိင္မွစ၍ သားေျမး၊ ဘာသာဝင္သူအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္တကြ၊ ေမာ္ဒကဲမွာစာ၌ စီရင္ထုံးဖြဲ႔သည္ အတုိင္း၊ ထုိေန႔ႏွစ္ရက္ ကုိ ႏွစ္တုိင္း အစဥ္မျပတ္ေစာင့္မည္အေၾကာင္း၊ ၂၈ထုိပုရေန႔တုိ႔သည္ ယုဒအမ်ဳိး၌မေပ်ာက္၊ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိ႔ သည္မေမ့မေလ်ာ့၊ အျပည္ျပည္အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔၌ ေနေသာအေဆြအမိ်ဳး အသီးအသီး အစဥ္အဆက္တို႔သည္ စီရင္သည္အတိုင္း ေအာက္ေမ့ ေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္း ဝန္ခံၾက၏၊၊ ၂၉ထုိအခါ အဘိဟဲလသမီးမိဖုရား ဧသတာႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိး ေမာ္ဒကဲတုိ႔သည္  ပုရေန႔တုိ႔ကုိ ျမဲျမံစြာ တည္ေစျခင္းငွါ က်ပ္တည္းစြာ အာဏာထား၍ မွာစာကို တဖန္ေရးထားၾက၏။ ၃ဝ-၃၁ယုဒအမ်ဳိးသား ေမာ္ဒကဲႏွင့္ မိဖုရားဧသတာမွာထား၍ ယုဒလူတုိ႔သည္ ကုိယ္အဘုိ႔ႏွင့္ သားစဥ္ေျမးဆက္အဘုိ႔ စီရင္သည္အတုိင္း၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္၌ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္တကြ ပုရေန႔တုိ႔ကုိ အျမဲေစာင့္ေစျခင္းငွါ၊ အာေရႊရုႏုိင္ငံ ေတာ္တြင္ တုိင္းျပည္ တရာႏွစ္ဆယ္ခုနစ္ျပည္၌ရွိေသာ ယုဒလူအေပါင္းတုိ႔ ေနရာသုိ႔ ၿငိမ္သက္ေစေသာ သစၥာစကား ႏွင့္ထုိမွာစာကုိ ေမာ္ဒကဲေပးလုိက္ေလ၏၊၊  ၃၂ ဧသတာစီရင္ေသာအားျဖင့္၊ ပုရေန႔တုိ႔ကုိေစာင့္ရာ ထုံးစံ သည္ အျမဲတည္၍  ဤစာ၌ေရးထားလ်က္ ရွိသတည္း၊၊