ေဇဖနိ အခန္းၾကီး(၃)


၁ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ ညစ္ညဴးလ်က္ ညွဥ္းဆဲတတ္ေသာၿမိဳ႔သည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ၂ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အသံ ကိုနားမေထာင္၊ ဆံုးမေတာ္မူျခင္းကိုမခံ၊ ထာဝရဘုရားကို မခိုလႈံ၊ မိမိဘုရင္းသခင့္ထံေတာ္သို႔ မခ်ဥ္းကပ္၊ ၃ၿမိဳ႔အလယ္  ၌ မင္းမ်ားတို႔သည္ ေဟာက္ေသာျခေသၤ့ျဖစ္ၾက၏။ တရားသူႀကီးသည္ နံနက္တိုင္ေအာင္ အဘယ္အရာမွ် မခ်န္ မထား။ ညဥ့္၌ လွည့္လည္တတ္ေသာ ေတာေခြးျဖစ္ၾက၏။ ၄ပေရာဖက္တို႔သည္ လွ်ပ္ေပၚေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာ သူျဖစ္ၾက၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို ညစ္ညဴးေစ၍ တရားေတာ္ကိုလည္း ရႈတ္ခ်ၾက၏။ ၅သို႔ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ ၿမိဳ႔အလယ္၌ တရားသျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။ မတရားေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မမူ။ နံနက္အစဥ္အတိုင္း ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းကို မခြၽတ္မယြင္း ေဘာ္ျပေတာ္မူ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အဓမၼလူတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိၾက။ ၆လူအမ်ိဳးတို႔ကို ငါပယ္ဖ်က္၍ သူတို႔ရဲတိုက္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေလၿပီ။ လမ္းတို႔၌ အဘယ္သူမွ် မသြားမလာေစျခင္းငွါ လူဆိတ္ညံေစၿပီ။ ၿမိဳ႔တို႔ကိုလည္း လူတစံုတေယာက္မွ် မေနေစျခင္းငွါ ဖ်က္ဆီးေလၿပီ။ ၇ထိုအခါ ငါက၊ အကယ္စင္စစ္ ဤမွ်ေလာက္ ငါဆံုးမၿပီးမွ သင္သည္ ကိုယ္ေနရာကို မပယ္ရွင္းေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကို ေၾကာက္ရြံ႔၍ နည္းခံလိမ့္မည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ ႀကိဳးစား၍ မွားယြင္းေသာအက်င့္ကိုသာ က်င့္ၾက၏။

၈သို႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဘမ္းဆီးလုယက္ျခင္းငွါ မခ်မွီတိုင္ေအာင္ ငါ့ကို ငံ့လင့္ၾကေလာ့။ တိုင္းႏိုင္ငံျပည္သား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စုေဝးေစ၍၊ ငါ့အမ်က္၊ ငါ့ေဒါသအရွိန္ကို အကုန္အစင္ သြန္းေလာင္းမည္ဟု ငါအႀကံရွိ၏။ ငါ့ေဒါသမီးသည္ ေျမတျပင္လံုးကို ေလာင္ရလိမ့္မည္။ ၉အကယ္စင္စစ္ လူမ်ိဳး အေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္မည္အေၾကာင္း၊ နာမေတာ္ကို ပဌနာျပဳေစျခင္းငွါ သန္႔ရွင္းေသာ ဘာသာစကားကို သူတို႔အား ငါျပန္ေပးမည္။ ၁ဝကုရွျပည္၏ ျမစ္တို႔တဘက္၊ အရပ္ရပ္၌ ကြဲျပားလ်က္ေနေသာ ငါ၏လူမ်ိဳး သတို႔သမီး၊ ငါ့ကိုေတာင္းပန္ေသာ သူတို႔သည္ ငါ့အဘို႔ ပူေဇာ္သကၠာ ကို ေဆာင္ခဲ့ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ငါ့ကိုျပစ္မွာေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုအခါ သင္သည္ ရွက္ကြဲျခင္းကိုမခံရ။ သင္၏ဂုဏ္ အသေရေၾကာင့္ ဝါၾကြားေသာသူတို႔ကို သင့္အလယ္၌ ငါပယ္ရွင္းမည္။ သင္သည္လည္း ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာေတာင္ ကို အမွီျပဳ၍ ေနာက္တဖန္မာန မေထာင္လႊားရ။ ၁၂ႏွိမ့္ခ်ဆင္းရဲေသာအမ်ိဳးကို သင့္အလယ္၌ ငါခ်န္ထားမည္။ ထိုသူ တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ခိုလႈံၾကလိမ့္မည္။ ၁၃က်န္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ မတ ရားေသာအမႈကို မျပဳရၾက။ မုသာမေျပာရၾက။ သူတို႔၌ လွည့္စားတတ္ေသာ လွ်ာမရွိရ။ အဘယ္သမွ် မေၾကာက္ ေစဘဲ စားေသာက္လ်က္၊ အိပ္လ်က္ ေနရၾကလိမ့္မည္။

၁၄အိုဇိအုန္သတို႔သမီး၊ သီခ်င္းဆိုေလာ့။ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ အိုေယရုရွလင္ သတို႔သမီး၊ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏အျပစ္ဒဏ္တို႔ကို ပေျပာက္ေစ၍၊ သင္၏ ရန္သူတို႔ကို ပယ္ရွားေတာ္မူၿပီ။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ရွင္ဘုရင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အလယ္၌ ရွိေတာ္မူ၏။ သင္သည္ ေနာက္တဖန္ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္မေတြ႔မႀကံဳရ။ ၁၆မစိုးရိမ္ႏွင့္ဟု ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အား၄င္း၊ လက္အားမေလ်ာ့ေစ ႏွင့္ဟု၊ ဇိအုန္ေတာင္အား၄င္း ထိုအခါဆိုရ၏။ ၁၇သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္အလယ္၌ရွိ၍၊ တန္ခိုး ႀကီးေသာဘုရားသည္ သင့္ကိုကယ္တင္ ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင္၌အားရ၍ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ က်ိန္းဝပ္၍၊ သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္တကြ သင္၌ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၈ကဲ့ရဲ႔ျခင္းဝန္ကို သင္ထမ္းရာ အေၾကာင္းတည္းဟူေသာ၊ သင္ႏွင့္ေဝး၍ ဓမၼပြဲကိုမခံရဘဲ ညွိဳးငယ္လ်က္ရွိေသာ သူတို႔ကိုငါစုေဝးေစမည္။ ၁၉သင့္ကို ညွဥ္းဆဲေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို ထိုအခါ ငါစီရင္မည္။ နာေသာသူကို ခ်မ္းသာေပးမည္။ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံရေသာ သူကို သင္းဖြဲ႔ေစမည္။ အရွက္ကြဲျခင္းကို ခံရရာျပည္အရပ္ရပ္တို႔၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဂုဏ္အသေရကို ေပးမည္။ ၂ဝထိုကာလ ၌ သင္တို႔ကိုတဖန္ ငါေဆာင္ခဲ့၍ စုေဝးေစသျဖင့္၊ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ကို သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ တဖန္ ေဆာင္ခဲ့ျပန္ေသာအခါ၊ ေျမႀကီးသားအမိ်ဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဂုဏ္အသေရကို သင္တို႔အား ေပးမည္ဟု ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

ပေရာဖက္ေဇဖနိစီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။