ေဇဖနိ အခန္းၾကီး(၁)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္အာမုန္သား ေယာရွိမင္းလက္ထက္၊ ဟိဇကိ၊ အာမရိ၊ ေဂဒလိတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာကုရွိ ၏သား ေဇဖနိသို႔ေရာက္လာေသာထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဟူမူကား၊ ၂ျပည္တျပည္လံုး၌ ရွိေလသမွ်တို႔ကုိ အကုန္အစင္ငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္းမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃လူႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔ကုိပယ္ရွင္းမည္။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ႏွင့္ ပင္လယ္ငါးတို႔ကို၄င္း၊ အဓမၼလူတို႔ႏွင့္ တကြျပစ္မွားစရာအေၾကာင္းတို႔ကုိ၄င္း ငါပယ္ရွင္းမည္။ ေျမတျပင္လံုး၌ ရွိေသာလူသတၱဝါ တို႔ကုိလည္း ငါပယ္ရွင္းမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ကို ငါတိုက္၍၊ ဤအရပ္၌ က်န္ၾကြင္းေသာ ဗာလဘုရား၏ တပည့္တို႔ႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုိ႔ကို၄င္း၊ ၅ေကာင္းကင္တန္ဆာမ်ားကို အိမ္မိုးေပၚမွာ ကိုးကြယ္ေသာသူ၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္ မာလခံဘုရားကို တိုင္တည္လ်က္ ကိ်န္ဆို ကိုးကြယ္ေသာ သူတို႔ကို၄င္း၊ ၆ထာဝရဘုရား၏ေနာက္ေတာ္သို႔  မလုိက္၊ ဆုတ္သြားေသာသူ၊ ထာဝရဘုရားကိုမရွာေဖြ မေမးျမန္းေသာသူ တို႔ကို၄င္း ငါပယ္ရွင္းမည္။

၇အရွင္ထာဝရဘုရား၏ေရွ႔ေတာ္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ေန႔နီးၿပီ။ ထာဝရဘုရားသည္ မိိမိယဇ္ပြဲေတာ္ကို ျပင္ဆင္၍၊ ပြဲဝင္ေသာသူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူၿပီ။ ၈ထာဝရဘုရား  ပြဲခံေတာ္မူေသာေန႔၌ မင္းမ်ား၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားႏွင့္ ထူးျခင္းစြာဝတ္ေသာသူမ်ား အေပါင္းတို႔ကို ငါစစ္ေၾကာမည္။ ၉သူတပါး၏ အိမ္တံခါးခံုကိုေက်ာ္၍ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ လွည့္စားျခင္းအားျဖင့္ ရေသာဥစၥာႏွင့္ မိမိသခင္၏အိမ္ကို ျပည့္ေစ ေသာသူအေပါင္းတို႔ကိုလည္း ထိုေန႔၌ ငါစစ္ေၾကာမည္။ ၁ဝထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုေန႔၌ ငါ့တံခါးဝ မွာ ေအာ္ဟစ္သံကို၄င္း၊ ဒုတိယၿမိဳ႔၌ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းသံကို၄င္း ေတာင္ရိုး၌ျပင္းစြာ ခ်ိဳးဖ်က္သံကို၄င္း ၾကားရ၏။ ၁၁မာေတၱရွအရပ္သားတို႔၊ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾကေလာ့။ ကုန္သည္အေပါင္းတို႔သည္ ျပတ္ၾကၿပီ။ ေငြကိုေဆာင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ဆံုးၾကၿပီ။ ၁၂ထိုကာလ၌ ငါသည္ မီးခြက္ကိုကိုင္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို စစ္ေၾကာမည္။ ထာဝရဘုရား သည္ ေက်းဇူးကိုလည္းမျပဳ၊ အျပစ္ကိုလည္းမေပးဟု ေအာက္ေမ့လ်က္၊ မိမိတို႔အနည္အဖတ္ေပၚ၌ ေနရာက်ေသာ သူတို႔ကို ငါစစ္ေၾကာမည္။ ၁၃ထိုသူတို႔၏ဥစၥာကို သူတပါးလုယူ၍၊ သူတို႔၏ေနရာသည္ လူဆိတ္ညံ လ်က္ရွိလိမ့္မည္။ အိမ္ကိုေဆာက္ေသာ္လည္း မေနရၾက။ စပ်စ္ဥယ်ာက္ကိုစိုက္ေသာ္လည္း စပ်စ္ရည္ကို မေသာက္ရၾက။ ၁၄ထာဝရဘု  ရား၏ေန႔ႀကီးနီးၿပီ။ နီးၿပီ၊ အလွ်င္အျမန္လာ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔သိတင္းသည္ နား၌ခါး၏။ ထိုေန႔၌ သူရဲသည္ ေအာ္ဟစ္လိမ့္မည္။ ၁၅ထုိေန႔သည္ အမ်က္ထြက္ေသာေန႔၊ ဆင္းရဲပူပန္ျခင္းကို ခံရေသာေန႔၊ သုတ္သင္ပယ္ရွင္း ဖ်က္ဆီးရာေန႔၊ အလင္းကြယ္၍ ေမွာင္မိုက္ေသာေန႔၊ မိုဃ္းအံု၍ ထူထပ္ေသာ ေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္းေသာေန႔၊ ၁၆ခိုင္ခံ့ ေသာၿမိဳ႔၊ ျမင့္ေသာရဲတိုက္တို႔တဘက္၌ တံပိုးမႈတ္၍ ေၾကြးေၾကာ္ရာေန႔ျဖစ္၏။ ၁၇သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွာ ေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔ကို ငါ့ညွဥ္းဆဲသျဖင့္ မ်က္စိမျမင္ေသာသူကဲ့သို႔ သြားၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔အေသြးကို ေျမမႈန္ကဲ့သို႔ သြန္း၍ အသားကိုလည္း မစင္ကဲ့သို႔မွတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၈ထာဝရဘုရား အမ်က္ထြက္ေတာ္မူေသာေန႔၌ သူတို႔ေရႊေငြသည္ သူတို႔ကိုမကယ္ႏိုင္ရာ။ ေဒါသအမ်က္ေတာ္မီးသည္ တျပည္လံုးကိုေလာင္လိမ့္မည္။ ျပည္သူျပည္ သားအေပါင္းတို႔ကို အလွ်င္အျမန္စီရင္၍ အကုန္အစင္သုတ္သင္ ပယ္ရွားေတာ္မူလိမ့္မည္။