ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁ထိုအခါ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ အသံကိုလႊင့္၍ ျမည္တမ္းသျဖင့္၊ တညဥ့္လံုးငိုေၾကြးၾက၏။ ၂ဣသေရ လအမ်ိဳးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ကို အျပစ္တင္ေသာစကားႏွင့္ ျမည္တမ္းလ်က္၊ ငါတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ မေသပါေလ။ ဤေတာ၌မေသပါေလ။ ၃ငါတို႔သည္ ထားျဖင့္ေသ၍ သားမယားတို႔သည္ ရန္သူလက္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ ထာဝရဘုရားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ငါတို႔ကို ဤအရပ္သို႔ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူသနည္း။ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ျပန္ေကာင္းသည္မဟုတ္ေလာဟု ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္အားဆိုၿပီးမွ၊ ၄တဖန္ လူတစံုတေယာက္ကို ေျမွာက္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ျပန္ၾကစို႔ဟု တေယာက္ကိုတေယာက္ ဆိုၾက၏။ ၅ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္ အေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ျပပ္ဝပ္လ်က္ေနၾက၏။ ၆ခါနာန္ျပည္ကို စူးစမ္းေသာလူစုထဲက ႏုန္၏သား ေရာရႈ၊ ေယဖုႏၷာ၏သား ကာလက္တို႔သည္ မိမိတို႔အဝတ္ကို ဆုတ္၍၊ ၇ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္း တို႔အား ေခၚလ်က္၊ ငါတို႔ေရွာက္သြား၍ စူးစမ္းေသာျပည္သည္ အလြန္တရာေကာင္းေသာျပည္ ျဖစ္ပါ၏။ ၈ထာဝရ ဘုရားသည္ ငါတို႔ႏွစ္သက္လွ်င္၊ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာထိုျပည္သို႔ ငါတို႔ကုိေဆာင္သြင္း၍ အပိုင္ေပးေတာ္မူ လိမ့္မည္။ ၉ထာဝရဘုရားကို မပုန္ကန္ၾကပါႏွင့္။ ထိုျပည္သူျပည္သားတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သူတို႔သည္ ငါတို႔စားစရာဘို႔ ျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔၌ အမွီတကဲမရွိ။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ဘက္၌ရွိေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔ကိုမေၾကာက္ၾကႏွင့္ ဟု ေျပာဆိုၾကေလေသာ္။ ၁ဝပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္ကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ေစျခင္းငွါ စီရင္ၾက၏။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ဘုန္းေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ ၌ထင္ရွားေလ၏။

၁၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤလူမ်ိဳးသည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ငါ့ကိုမရိုေသျပဳၾကလိမ့္မည္နည္း။ သူတို႔၌ ငါျပခဲ့သမွ်ေသာ နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို ျမင္ရေသာ္လည္း၊ ထိုမွ်ကာလပတ္လံုး ငါ့ကိုမယံုဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္နည္း။ ၁၂သူတို႔ကို ကာလနာေဘးျဖင့္ ငါသည္ဒဏ္ခတ္၍ သား၏အရာကုိႏႈတ္မည္။ သူတို႔ထက္သင့္ကိုသာ၍ စည္ပင္ေသာ အမ်ိဳး၊ သာ၍တန္ခိုးႀကီးေသာအမ်ိဳး ျဖစ္ေစမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ေမာေရွကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤလူမ်ိဳးကုိ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ အဲဂုတၱဳလူတို႔အထဲက ႏႈတ္ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ေနာက္တဖန္ဤသိတင္းကို အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ၾကားျပန္လွ်င္၊ ၁၄ဤျပည္၌ေနေသာသူတို႔အား သိတင္းေျပာၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤလူမ်ိဳး၌ ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထင္ရွားေတာ္မူေၾကာင္း ကို၄င္း၊ မိုဃ္းတိမ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကိုလႊမ္းမိုးေၾကာင္းကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေန႔အခ်ိန္၌ မိုဃ္းတိမ္တိုင္၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ မီးတိုင္ျဖင့္ သူတို႔ေရွွ႔က ၾကြေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း ၾကားရၿပီ။ ၁၅ယခုမွာ၊ ဤလူမ်ိဳးကို လူတေယာက္ ကဲ့သို႔မွတ္၍ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူလွ်င္၊ သိတင္းေတာ္ကို ၾကားဘူးေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔က၊ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ထိုလူတို႔အား ဤမည္ေသာျပည္ကို ငါေပးမည္ဟု က်ိန္ဆိုေသာ္လည္း၊ ထိုျပည္သို႔ သူတို႔ကိုေဆာင္သြင္းျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ေတာ၌သုတ္သင္ပယ္ရွင္းၿပီဟု ေျပာဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ ၁၇ကိုယ္ေတာ္က၊ ထာဝရဘုရားသည္ သည္းခံ ေသာသေဘာ၊ သနားေသာသေဘာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူထေသာ၊ အဓမၼက်င့္ျခင္း၊ တရားေတာ္ကို လြန္က်ဴးျခင္း အျပစ္တို႔ကို ေျဖလႊတ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ဥ္းႏွီးသက္သက္ ေျဖလႊတ္ေတာ္မမူထေသာ၊ လူအစဥ္အဆက္၊ တတိယအဆက္၊ စတုတၳအဆက္ တိုင္ေအာင္၊ အဘတို႔၏အျပစ္ကို သားတို႔၌ ဆပ္ေပးစီရင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားရွင္တန္ခိုးေတာ္သည္ ႀကီးပါေစေသာ။ ၁၉အဲဂုတၱဳျပည္က ထြက္ေသာေန႔မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ ဤလူမ်ိဳးတို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ ကရုဏာ ေတာ္မ်ားျပား သည္ႏွင့္အညီ၊ ယခုလႊတ္ေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ထာဝရဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆုိလွ်င္၊ ၂ဝထာဝရ ဘုရားက၊ သင္ေတာင္းပန္သည္အတိုင္း ငါလႊတ္၏။ ၂၁ငါအသက္ရွင္သည္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ဘုန္းေတာ္သည္ ေျမတျပင္လံုး၌ ႏွံ႔ျပားလိမ့္မည္။ ၂၂ငါ့ဘုန္းေတာ္ကို၄င္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွစ၍ ဤေတာ၌ ထူးဆန္းေသာတန္ခိုးေတာ္ ကို၄င္း ျမင္ရေသာလူအေပါင္းတို႔သည္၊ ငါ့စကားကိုနားမေထာင္၊ ဆယ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ငါ့ကိုစံုစမ္းေသာေၾကာင့္၊ ၂၃သူတို႔ဘိုးေဘးတို႔အား ငါက်ိန္ဆိုေသာျပည္ကို အကယ္စင္စစ္ သူတို႔သည္မျမင္ရၾက။ ငါ့ကိုမရိုမေသျပဳေသာသူ တစံုတေယာက္မွ်မျမင္ရ။ ၂၄ငါ့ကြၽန္ကာလက္ မူကား ထူးျခားေသာသေဘာရွိ၍၊ ငါ့ေနာက္သို႔လံုးလံုး လိုက္ေသာေၾကာင့္၊ သူသြားခဲ့ၿပီးေသာျပည္သို႔ သူ႔ကိုငါေဆာင္သြင္းသျဖင့္၊ သူ၏သားေျမးတို႔သည္ အေမြခံရၾကလိမ့္မည္။ ၂၅အာမလက္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ခါနာန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ခ်ိဳင့္မွာေနၾကသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ နက္ျဖန္ ေန႔၌ လွည့္လည္၍ ဧဒံုပင္လယ္လမ္းျဖင့္ ေတာသို႔သြားၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၆တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂၇ငါ့ကိုအျပစ္တင္၍ ျမည္တမ္းေသာ ဤပရိသတ္ဆိုးတို႔ကို အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ငါသည္သည္းခံရအံ့နည္း။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ငါ့ကိုအျပစ္တင္၍ ျမည္တမ္းေသာစကားကို ငါၾကားရၿပီ။ ၂၈သင္သည္ သူတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ထာဝရဘုရားက၊ ငါအသက္ရွင္သည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုၾကားေစျခင္းငွါ ေျပာၾကေသာစကားအတိုင္း သင္တို႔ကိုုငါျပဳမည္။ ၂၉သင္တို႔ကိုေရတြက္၍ စာရင္းယူသည္အတုိင္း၊ အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္ေသာသူ၊ ငါ့ကိုအျပစ္တင္၍ ျမည္တမ္းေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ေသ၍ ဤေတာ၌ အေသေကာင္ျဖစ္လ်က္ ေနရစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၃ဝငါသည္ ဤမည္ေသာျပည္၌ သင္တို႔ကို ေနရာခ်မည္ဟု ငါက်ိန္ဆို၏။ ထိုျပည္သို႔ ေယဖုႏၷာ၏သား ကာလက္၊ ႏုန္၏သားေယာရႈမွတပါး အဘယ္ သူမွ်မေရာက္ရ။ ၃၁ရန္သူလုယူရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သင္တို႔ဆိုေသာသူငယ္တို႔ကို ငါေဆာင္သြင္း၍ သင္တို႔ပယ္ေသာ ျပည္ကို သူတို႔သည္သိရၾကလိမ့္မည္။ ၃၂သင္တို႔မူကား၊ ဤေတာ၌ေသ၍ အေသေကာင္ျဖစ္လ်က္ ေနရစ္ရၾကလိမ့္ မည္။ ၃၃ဤေတာ၌ သင္တို႔အေသေကာင္မ်ား ေပ်ာက္ပ်က္သည္တိုင္ေအာင္၊ ကိုယ္သားသမီးတို႔သည္ မိဘမွား ယြင္းျခင္းအျပစ္မ်ားကို ေဆာင္၍၊ ဤေတာ၌ အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လံုး လွည့္လည္ရၾကလိမ့္မည္။ ၃၄ထိုျပည္ကို စူးစမ္းရာေန႔ရက္ေပါင္း အရက္ေလးဆယ္ႏွင့္အညီ၊ တရက္ကိုတႏွစ္ထား၍ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လံုး ကိုယ္အျပစ္ကို ေဆာင္လ်က္၊ ငါစြန္႔ျပစ္ျခင္းကို သိရၾကလိမ့္မည္။ ၃၅အကယ္စင္စစ္ ငါ့တဘက္၌ စည္းေဝးေသာ ဤပရိသတ္ဆိုး အေပါင္းတို႔ကို ထိုသို႔ငါျပဳ၍ သူတို႔သည္ ဤေတာ၌ ေသေက် ေပ်ာက္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္ဟု ငါထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

၃၆ေမာေရွေစလႊတ္ေသာအခြင့္ႏွင့္ ခါနာန္ျပည္ကို စူးစမ္း၍ျပန္လာေသာအခါ၊ ထိုျပည္ကို ကဲ့ရဲ႔သျဖင့္ ပရိသတ္အေပါင္း ျမည္တမ္းေစျခင္းငွါ တိုက္တြန္းေသာသူ၊ ၃၇ခါနာန္ျပည္ကို မေကာင္းေသာသိတင္း ၾကားေျပာေသာ သူတို႔သည္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ကာလနာေဘးႏွင့္ ေသၾကေလ၏။ ၃၈ထိုျပည္ကို စူးစမ္း၍သြားေသာလူတို႔တြင္ ႏုန္၏သား ေယာရႈႏွင့္ ေယဖုႏၷာ၏သား ကာလက္တို႔သာ အသက္ခ်မ္းသာ ရၾက၏။ ၃၉ေမာေရွသည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔အား စကားေတာ္မ်ားကို ဆင့္ဆိုေသာအခါ၊ လူမ်ားတို႔သည္ အလြန္ညည္းတြားလ်က္ ေနၾက၏။

၄ဝနံနက္ေစာေစာထ၍ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ တက္ၿပီးလွ်င္၊ ငါတို႔သည္ ျပစ္မွားၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအသင့္ ရွိပါ၏။ ထာဝရဘုရား ဂတိထားေတာ္မူေသာ ျပည္သို႔သြားပါမည္ဟု ဆိုၾကေသာ္၊ ၄၁ေမာေရွက၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ လြန္က်ဴးၾကသနည္း။ သင္တို႔အႀကံမထေျမာက္ရ။ ၄၂မသြားၾကႏွင့္၊ ထာဝရဘုရား သည္ သင္တို႔ဘက္၌ ရွိေတာ္မမူ။ သြားလွ်င္ ရန္သူေရွ႔မွာ ရံႈးရၾကလိမ့္မည္။ ၄၃အာမလက္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ခါနာန္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ သင္တို႔မေရာက္မွီ ေရာက္ႏွင့္သည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္ ထားျဖင့္ဆံုးၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရ ဘုရားထံေတာ္မွ လႊဲသြားေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ဘက္၌ ေနေတာ္မမူဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ ၄၄သူတို႔သည္ ခိုင္ခံ့ေသာစိတ္ႏွင့္ ေတာင္ထိပ္ထက္သို႔ တဖန္တက္ၾက၏။ သို႔ရာတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ ေသတၱာေတာ္ႏွင့္တကြ၊ ေမာေရွသည္ တပ္ျပင္သို႔ မထြက္မသြားဘဲေနေလ၏။ ၄၅ထိုအခါ ေတာင္ေပၚမွာရွိေသာ အာမလက္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ခါနာန္အမ်ိဳးသား တို႔သည္ ဆင္းလာလ်က္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို တိုက္၍ ေအာင္သျဖင့္၊ ေဟာမာၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ လိုက္ၾကေလ၏။