ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၅)


၁တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂သင္တို႔ ေနရာျဖစ္ေသာ ငါေပးေသာျပည္သို႔ ေရာက္၍ေနၾကေသာအခါ၊ ၃သစၥာဂတိရွိ၍ ပူေဇာ္ေသာ္၄င္း၊ အလိုလိုပူေဇာ္ ေသာ္၄င္း၊ ပြဲသဘင္ခံ၍ပူေဇာ္ေသာ္၄င္း၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရွိေသာ အျခားေသာယဇ္ကို မီးျဖင့္ပူေဇာ္၍၊ သိုးႏြားအားျဖင့္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ကို ျပဳျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္၊ ၄ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳေသာ သူသည္၊ သိုးသငယ္ကိုပူေဇာ္လွ်င္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာယဇ္ျဖစ္ေစ၊ ယဇ္ႏွင့္တကြ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာကို ဆီသံုးေလာဃေရာေသာ မုန္႔ညက္ တၾသမဲကို၄င္း၊ သြန္းေလာင္ရာ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ စပ်ည္သံုးေလာဃ ကို၄င္း ျပင္ဆင္၍ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၆သိုးကိုပူေဇာ္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ရွိေစျခင္းငွါ၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ဆီေလးေလာဃေရာေသာ မုန္႔ညက္ႏွစ္ၾသမဲကို ျပင္ဆင္၍၊ သြန္းေလာင္ရာပူေဇာ္ သကၠာဘို႔ ေလးေလာဃကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၈ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ သစၥာဂတိရွိ၍ ပူေဇာ္ေသာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္ ဘို႔ ႏြားကိုျပင္ဆင္လွ်င္၊ ၉မီးျဖင့္ပူေဇာ္၍ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ရွိေစျခင္းငွါ၊ ၁ဝႏြားႏွင့္တကြ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ဆီေျခာက္ေလာဃေရာေသာ မုန္႔ညက္သံုးၾသမဲကို၄င္း၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ စပ်စ္ရည္ ေျခာက္ေလာဃကို၄င္း ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၁၁ႏြားတေကာင္၊ သိုးတေကာင္၊ သိုးသငယ္တေကာင္၊ ဆိတ္သငယ္ တေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအခါ ထိုသို႔ျပဳရမည္။ ၁၂ျပင္ဆင္ေသာ သိုးႏြားအေရအတြက္သို႔ လိုက္၍၊ တေကာင္ ေကာင္ကို ထိုသိုိ႔ျပဳရမည္။ ၁၃ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ မီးျဖင့္ပူေဇာ္၍ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ ရွိေစျခင္းငွါ၊ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ ျပဳရၾကမည္။ ၁၄သင္တို႔သည္ တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အျခားတပါးေသာ သူျဖစ္ေစ၊ မီးျဖင့္ပူေဇာ္၍ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ရွိေစျခင္းငွါ အလိုရွိလွ်င္၊ သင္တို႔ျပဳသည္နည္းတူ သင္သည္လည္း ျပဳရမည္။ ၁၅ပရိသတ္အဝင္ျဖစ္ေသာသူ၊ သင္တို႔တြင္ တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ သူတို႔သည္၊ သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ေစာင့္ရေသာ တပါးတည္းေသာ ထံုးစံရွိသည္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ သင္တို႔သည္ ျဖစ္သည္နည္းတူ သူသည္လည္း ျဖစ္ရမည္။ ၁၆သင္တို႔ကိုယ္တုိင္မွစ၍၊ သင္တို႔တြင္ တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ တပါးတည္းေသာတရား၊ တပါးတည္းေသာ ထံုးစံရွိရၾကမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁၈ငါပို႔ေဆာင္ေသာျပည္သို႔ သင္တို႔သည္ေရာက္၍၊ ၁၉ထိုျပည္၌ ျဖစ္ေသာမုန္႔ကို စားရၾကေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားအား ေျမွာက္ရာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ရမည္။ ၂ဝအဦးနယ္ေသာ မုန္႔စိမ္းျဖင့္ လုပ္ရေသာ မုန္႔ျပားကို ေျမွာက္ရာ ပူေဇာ္သကၠာျပဳ၍ ေကာက္နယ္တလင္းထဲက ေျမွာက္ရာပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳသကဲ့သို႔ ေျမွာက္ရမည္။ ၂၁သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္တို႔သည္၊ အဦးနယ္ေသာ မုန္႔စိမ္းထဲက ေျမွာက္ရာ ပူေဇာ္သကၠာကို ထာဝရဘုရား အား ဆက္ရၾကမည္။

၂၂ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွကို မွာထားေသာေန႔မွစ၍၊ ေမာေရွအားျဖင့္ သင္တို႔၌ ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္၊ သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္၌ ထားေတာ္မူလတံ့ေသာ ပညတ္အလံုးစံုတို႔ကို သင္တို႔သည္မေစာင့္ မွားယြင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကသည္အမႈမွာ၊ ၂၄ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ မသိဘဲ သတိလစ္၍ မွားယြင္းျခင္းသို႔ ေရာက္လွ်င္၊ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ အနံ႔ရွိေစျခင္းငွါ၊ ထံုးဖြဲ႔ေသာ ထံုးစံရွိသည္ အတိုင္း၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္တကြ၊ အသက္ပ်ိဳေသာႏြားထီးျဖင့္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ ကို၄င္း၊ ဆိတ္ျဖင့္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကို၄င္း ပူေဇာ္ရၾကမည္။ ၂၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္ အေပါင္းတို႔အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳရသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ သတိလစ္၍ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ထိုအျပစ္ကို လႊတ္ ရလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္လည္း သတိလစ္ေသာအျပစ္ေၾကာင့္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ႏွင့္တကြ၊ မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ကို ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ရၾကမည္။ ၂၆ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ျပစ္မွားေသာ္လည္း၊ သတိလစ္၍ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ သူတို႔ထံမွာ တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို၄င္း ထိုအျပစ္မွလႊတ္ရလိမ့္မည္။

၂၇လူတစံုတေယာက္သည္ သတိလစ္၍ ျပစ္မွားလွ်င္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ အခါမလည္ေသာ ဆိတ္မ တစ္ေကာင္ကို ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၂၈ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ သတိလစ္၍ ျပစ္မွားမိေသာ ထိုသူအဘို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳရသျဖင့္ ထိုအျပစ္ကို လႊတ္ရလိမ့္မည္။ ၂၉ဣသေရလ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာသူ၊ တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသား ျဖစ္ေသာသူတို႔သည္ သတိလစ္၍ျပစ္မွားေသာအခါ၊ တပါးတည္းေသာတရားကို ေစာင့္ရၾကမည္။

၃ဝဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ ရဲရင့္စြာျပစ္မွားလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားကို မရိုေသရာ သို႔ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ ထိုသူကိုသူ၏အမ်ိဳးမွ ပယ္ရွင္းရမည္။ ၃၁ထာဝရဘုရား၏စကားေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ပညတ္ေတာ္ကို လြန္က်ဴးေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူကို ရွင္းရွင္းပယ္ရွားရမည္။ မိမိအျပစ္ကို မိမိခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၂ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေတာ၌ရွိၾကေသာအခါ၊ တေန႔ေသာဥပုသ္ေန႔၌ ထင္းေခြေသာသူ တေယာက္ကို ေတြ႔ေလ၏။ ၃၃ေတြ႔ေသာသူတို႔သည္၊ ထိုသူကို ေမာေရွ၊ အာရုန္၊ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ေရွ႔သို႔ ေခၚခဲ့ၾက၏။ ၃၄သူ၏အမႈကို စီရင္ရာလမ္းမထင္ရွားေသးေသာေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ထားၾက၏။ ၃၅ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ ထိုသူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ တပ္ျပင္မွာ သူ႔ကိုေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ရၾကမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ ၃၆ထိုအမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ပရိသတ္အေပါင္း တို႔သည္ ထိုသူကို တပ္ျပင္သို႔ ေဆာင္သြား၍၊ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ၾကသျဖင့္ သူသည္အေသခံရ၏။

၃၇တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၃၈သူတို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္တို႔သည္၊ အဝတ္စြန္းတို႔၌ ဆြဲစရာဘို႔ ပန္းပြားတို႔ကိုလုပ္၍၊ ျပာေသာႀကိဳးႏွင့္ ခ်ီတြဲရၾက မည္။ ၃၉ထိုပန္းပြားတို႔ကို သင္တို႔သည္ ၾကည့္ျမင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား ပညတ္ေတာ္မူသမွ်တို႔ကို ေအာက္ေမ့ ၍ က်င့္ၾကမည္အေၾကာင္း၊ အထက္ကကိုယ္အလိုသို႔ လိုက္လ်က္၊ ကိုယ္ဥာဏ္ကိုမွီဝဲလ်က္ မွားယြင္းသကဲ့သို႔ မလိုက္၊ မမွီဝဲ၊ ၄ဝငါပညတ္သမွ်တို႔ကို ေအာက္ေမ့၍က်င့္သျဖင့္၊ သင္တို႔ဘုရားသခင္အဘို႔ သန္႔ရွင္းမည္အေၾကာင္း ထိုသို႔ ျပဳရမည္။ ၄၁ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။