ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁ေလဝိအမ်ိဳး၊ ေကာဟတ္သား ဣဇဟာ၏သား ေကာရသည္၊ ရုဗင္အမ်ိဳးဧလ်ာဘ၏သား ဒါသန္ႏွင့္ အဘိရံ၊ ေပလက္၏သား ၾသနတို႔ကိုေခၚၿပီးလွ်င္၊ ၂ပရိသတ္၌ ေက်ာ္ေဇာ၍ ဂုဏ္အသေရရွိသာသူ၊ အစည္းအေဝး၌ မင္းျပဳ ေသာသူ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ႏွစ္ရာငါးဆယ္ႏွင့္တကြ ေမာေရွကိုပုန္ကန္၍၊ ၃ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တဘက္၌ စုေဝးလွ်က္၊ သင္တို႔သည္ အမႈေတာ္ကို ေစာင့္လြန္း၏။ ပရိသတ္ရွိသမွ် အေပါင္းတို႔သည္ သန္႔ရွင္းၾက၏။ ထာဝရ ဘုရားသည္ သူတို႔တြင္ ရွိေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္အေပၚမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကို ေျမွာက္ရသနည္းဟု ဆိုေလ၏။ ၄ထိုစကားကို ေမာေရွၾကားလွ်င္ ျပပ္ဝပ္လ်က္ေန၏။ ၅တဖန္ ေမာေရွကား၊ အဘယ္သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ အဘယ္သူ သန္႔ရွင္းသည္ကို၄င္း၊ အဘယ္သူကို ခ်ဥ္းကပ္ ေစမည္ကို၄င္း၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ ထာဝရဘုရား ျပေတာ္မူမည္။ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ သူကိုလည္း အနီးအပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေစေတာ္မူမည္။ ၆အိုေကာရႏွင့္ ေကာရ၏အေပါင္းအသင္း ရွိသမွ်တို႔၊ သင္တို႔ျပဳရမည္အမႈ ဟူမူကား၊ လင္ပန္းတို႔ကိုယူ၍၊ ၇နက္ျဖန္ေန႔၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ မီးႏွင့္ေလာဗန္ကို တင္ၾကေလာ့။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ သူသည္၊ သန္႔ရွင္းေသာသူျဖစ္ေစ။ အုိေလဝိသားတို႔၊ သင္တို႔သည္ အမႈေတာ္ကို ေစာင့္လြန္းၾကသည္ဟု ဆိုေလ၏။ ၂၈တဖန္ ေမာေရွက၊ အိုေလဝိသားတို႔၊ နားေထာင္ၾကပါေလာ့။ ၉သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္၍၊ ပရိသတ္ေရွ႔မွာရပ္လ်က္၊ သူတို႔အမႈကိုလည္း ေစာင့္ေစမည္အႀကံ ရွိေတာ္မူသည္ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္သည္၊ သင္တို႔ကို အနီးအပါးသို႔ေခၚ၍ ေနရာခ်ျခင္းငွါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္ႏွင့္ခြဲထား၍၊ ၁ဝသင့္ကို၄င္း၊ သင့္ညီအစ္ကို ေလဝိသားအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ အနီးအပါး၌ ေနရာခ်ေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကိုလည္း ရွာၾကသည္တကား။ ၁၁ထိုေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ သင္၏အေပါင္းအသင္း ရွိသမွ်တို႔သည္ ထာဝရဘုရားတဘက္၌ စုေဝးၾကၿပီတကား။ အာရုန္ကို အျပစ္တင္၍ ျမည္တမ္း ရမည္အေၾကာင္း၊ သူသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္သနည္းဟု ေကာရအား ဆိုၿပီးမွ၊ ၁၂ဧလ်ဘသား ဒါသန္ႏွင့္ အဘရံတို႔ကို ေခၚျခင္းငွါ ေစလႊတ္ေလ၏။ သူတို႔ကလည္း ငါတို႔မလာ၊ ၁၃သင္သည္ ဤေတာ၌ ငါတို႔ကို သတ္လိုလွ်င္ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာျပည္မွ ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ငါတို႔အေပၚ၌ လံုးလံုးမင္းမျပဳလွ်င္၊ စိတ္မေျပေသး သည္တကား။ ၁၄ထိုမွတပါး ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာျပည္သို႔ ငါတို႔ကိုမေဆာင္၊ လယ္ယာမ်ား၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မ်ားကို မေပးဘဲ၊ ဤလူတို႔၏မ်က္စိကို ေဖာက္ခ်င္သေလာ။ ငါတို႔သည္ သင့္ထံသို႔မလာဟု ျပန္္ဆို၏။ ၁၅ေမာေရွသည္ အလြန္အမ်က္ထြက္၍၊ ဤသူတို႔ပူေဇာ္သကၠာကို ပမာဏျပဳေတာ္မမူပါႏွင့္။ သူတို႔ဥစၥာ ျမည္းတေကာင္ကိုမွ် အကြၽႏ္ုုပ္မသိမ္းပါ။ သူတို႔တြင္ တေယာက္ကိုမွ် မညွဥ္းဆဲပါဟု ထာဝရဘုရားအား ေလွ်ာက္၍၊ ၁၆ေကာရအားလည္း၊ အာရုန္ႏွင့္ သင္အစရွိေသာ သင္၏အေပါင္းအသင္း ရွိသမွ်တို႔သည္၊ နက္ျဖန္ေန႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ရွိၾကေလာ့။ ၁၇လူအသီးအသီးတို႔သည္ မိမိတို႔လင္ပန္းမ်ားကိုယူ၍ ေလာဗန္ကိုတင္ၿပီးမွ သင္ႏွင့္အာရုန္သည္လည္း မိမိတို႔လင္ပန္းပါလ်က္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ လင္ပန္းႏွစ္ရာငါးဆယ္တို႔ကို ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက ေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၁၈ထိုသူအသီးအသီးတို႔သည္ မိမိတို႔လင္ပန္းမ်ားကို ယူ၍ မီးႏွင့္ေလာဗန္ကို တင္ၿပီးမွ၊ ေမာေရွ၊ အာရုန္ႏွင့္အတူ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးဝ၌ ရပ္ေနၾက၏။

၁၉ေကာရသည္လည္း၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးဝ၌ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ကို ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ ဘက္၌ စုေဝးေစၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔၌ ထင္ရွားေလ၏။ ၂ဝ-၂၁ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ ဤပရိသတ္တို႔ႏွင့္ ခြါ၍ တျခားစီေနေလာ့။ ငါသည္ သူတို႔ကို ခ်က္ျခင္းဖ်က္ဆီး မည္ဟု ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၂၂သူတို႔က ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ အိုဘုရားသခင္၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္မ်ားကို အစိုးရေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၊ လူတေယာက္ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္ေၾကာင့္  ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ကို အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္ေလာဟု ေလွ်ာက္ဆုိေလ၏။ ၂၃ထာဝရ ဘုရားကလည္း၊ ေကာရ၊ ဒါသန္၊ အဘိရံတို႔၏ တဲမ်ားကို ေရွာင္၍ေနေစျခင္းငွါ၊ ပရိသတ္တို႔အား ဆင့္ဆိုေလာ့ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၂၅ေမာေရွထ၍ ဣသေရလအမ်ိဳး အသက္ႀကီး သူတို႔ႏွင့္တကြ၊ ဒါသန္၊ အဘိရံေနရာသို႔ သြားၿပီးမွ၊ ၂၆ဤလူဆိုးတို႔၏ ေနရာ တဲမ်ားကိုေရွာင္၍ ေနၾကပါေလာ့။ သူတို႔၏ဥစၥာ တစံုတခုကိုမွ် မထိၾကပါႏွင့္။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ႏွင့္အတူ၊ သူတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ပရိသတ္တို႔အား ဆင့္ဆိုလွ်င္၊ ၂၇လူမ်ားတို႔သည္ ေကာရ၊ ဒါသန္၊ အဘိရံတဲ ပတ္ဝန္းက်င္၌မေနဘဲ ေရွာင္လႊဲ၍ သြားၾကသျဖင့္ ဒါသန္၊ အဘိရံသည္ သားမယား အကေလးမ်ား ႏွင့္တကြ ထြက္၍ မိမိတို႔ တဲတံခါးဝ၌ ရပ္ေနၾက၏။ ၂၈ေမာေရွကလည္း၊ ဤမႈအလံုးစံုတို႔ကို ငါသည္ အလိုလိုမျပဳ၊ ထာဝရဘုရား ေစခိုင္းေတာ္မူ၍ ငါျပဳသည္အေၾကာင္းကို သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ သိရမည္နည္း ဟူမူကား၊ ၂၉ခပ္သိမ္းေသာ လူသတၱဝါတို႔ ခံရေသာေသျခင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူသတၱဝါတို႔ခံရေသာ ဆံုးမျခင္းကိုသာ ဤလူတို႔ ခံရလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မမူ။ ၃ဝသို႔မဟုတ္ ထာဝရဘုရားသည္ အသစ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သျဖင့္၊ ေျမႀကီးကြဲပြင့္လ်က္ ဤလူတို႔ကို၄င္း၊ သူတို႔ႏွင့္ဆိုင္သမွ်ကို၄င္း မ်ိဳ၍၊ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္လ်က္ ေသမင္းႏိုင္ငံ သို႔ ဆင္းသြားလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၌ ျပစ္မွားေၾကာင္းကို သင္တို႔သည္ သိနားလည္ရၾကလိမ့္မည္ဟု၊ ၃၁ေျပာဆိုၿပီးသည္ အဆံုး၌၊ သူတို႔နင္းရာေျမႀကီးသည္ ကြဲ၍၊ ၃၂မိမိခံတြင္းကို ဖြင့္သျဖင့္ သူတို႔ႏွင့္ သူတို႔အိမ္မ်ားကို၄င္း၊ ေကာရႏွင့္ ဆိုင္သမွ်ေသာသူတို႔ႏွင့္ သူတုိ႔ဥစၥာရွိသမွ်ကို၄င္း မ်ိဳေလ၏။ ၃၃ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္မွစ၍၊ ဆိုင္သမွ်ေသာ သူတို႔ ႏွင့္တကြ၊ အသက္ရွင္လ်က္ ေသမင္းႏိုင္ငံသို႔ ဆင္းသက္၍၊ သူတို႔အေပၚမွာ ေျမေစ့ျပန္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ပရိသတ္မွ ပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရၾက၏။ ၃၄သူတို႔ေအာ္ဟစ္သံကို ပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ငါတို႔ကိုလည္း ေျမမ်ိဳေကာင္းမ်ိဳလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္လ်က္ ေျပးၾက၏။ ၃၅နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔၍ ပူေဇာ္ေသာသူ ႏွစ္ရာ ငါးဆယ္တို႔ကိုလည္း၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္က မီးထြက္၍ေလာင္ေလ၏။

၃၆-၃၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ထိုသန္႔ရွင္းေသာ လင္ပန္းတို႔ကို မီးေလာင္ရာထဲက ေကာက္ယူ၍ မီးကို ပစ္ခ်ၿပီးမွ၊ ၃၈ကိုယ္အသက္ကို ေသေစျခင္းငွါ ျပစ္မွားေသာသူ တို႔၏ လင္ပန္းတို႔ျဖင့္ ယဇ္ပလႅင္ကို ဖံုးအုပ္စရာ ေၾကးဝါျပားတို႔ကို လုပ္ရမည္အေၾကာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္၏သား ဧလာဇာကို ဆင့္ဆိုေလာ့။ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုလင္ပန္းတို႔သည္ သန္႔ရွင္းသည္ျဖစ္၍၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အား နိမိတ္ ျဖစ္ရၾကမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၃၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာသည္၊ မီးေလာင္ျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ ပူေဇာ္ေသာ လင္ပန္းမ်ားကို ယူ၍ ယဇ္ပလႅကို ဖံုးအုပ္စရာ ေၾကးဝါျပားတို႔ကို လုပ္ေလ၏။ ၄ဝထိုသို႔ အာရုန္အမ်ိဳးမဟုတ္ အျခားတပါးေသာ အမ်ိဳးသားသည္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔၍ ပူေဇာ္ ေသာအားျဖင့္၊ ေကာရႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအသင္း ကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ထိုလင္ပန္းတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔အား သတိေပးရာ နိမိတ္ျဖစ္ရၾက၏။

၄၁နက္ျဖန္ေန႔၌ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔က၊ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ လူတို႔ကို သတ္ၾကၿပီဟု ဆိုလ်က္၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔ကို အျပစ္တင္၍ ျမည္တမ္းၾက၏။ ၄၂ပရိသတ္ အေပါင္းတို႔သည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တဘက္၌ စုေဝးၾကေသာအခါ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္သို႔ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိုဃ္းတိမ္သည္ တဲေတာ္ကို လႊမ္းမိုး၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ထင္ရွားေလ၏။ ၄၃ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္  ပရိသတ္ စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ေရွ႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ၄၄-၄၅ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ ဤပရိသတ္တို႔ကို ေရွာင္၍ ေနၾကေလာ့။ ငါသည္ သူတို႔ကို ခ်က္ျခင္း ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ ျပပ္ဝပ္လ်က္ေနၾက၏။ ၄၆ေမာေရွကလည္း၊ သင္သည္ လင္ပန္းကိုကိုင္၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚက မီးကို ယူထည့္ၿပီးလွ်င္၊ ေလာဗန္ကိုလည္း တင္လ်က္၊ ပရိသတ္ရွိရာသို႔ အလ်င္အျမန္ သြား၍ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳေလာ့။ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္က အမ်က္ ေတာ္ထြက္၍ ေဘးဥပဒ္ေရာက္လ်က္ ရွိၿပီဟု၊ ၄၇အာရုန္အား မွာထားသည္အတိုင္း၊ အာရုန္သည္ ယူ၍ ပရိသတ္ ထဲသို႔ ေျပးေလ၏။ ထိုအခါ လူတို႔၌ ေဘးဥပဒ္ေရာက္စရွိသည္ ျဖစ္၍၊ ေလာဗန္ကိုတင္သျဖင့္ လူမ်ားတို႔အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳ၏။ ၄၈အသက္ရွင္ေသာသူ၊ ေသေသာသူ စပ္ၾကားမွာ ရပ္ေန၍ ေဘးဥပဒ္ၿငိမ္းေလ၏။ ၄၉ေကာရ အမႈေၾကာင့္ ေသေသာသူတို႔ကို ထား၍ ထိုေဘးဥပဒ္ျဖင့္ ေသေသာလူေပါင္းကား၊ တေသာင္းေလးေထာင္ ခုနစ္ရာ ရွိသတည္း။ ၅ဝထိုေဘးဥပဒ္ၿငိမ္းၿပီးမွ၊ အာရုန္သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးဝ၊ ေမာေရွထံသို႔ ျပန္လာ၏။