ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔အားဆင့္ဆိုၿပီးမွ၊ ဘိုးဘ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ဣသေရလ ဆယ္ႏွစ္မ်ိဳး၌ မင္းျပဳေသာသူ အသီးအသီး ေပးရေသာ လွံတံ ဆယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းတို႔ကို ယူ၍၊ လူတိုင္းအမည္ကို သူ႔လွံတံေပၚမွာ ေရးထားေလာ့။ ၃ေလဝိအမ်ိဳး၏ လွံတံေပၚမွာ အာရုန္အမည္ကို ေရးထားေလာ့။ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးတဦးလွ်င္ လွံတံတေခ်ာင္းစီ ရွိရမည္။ ၄ထိုလွံတံတို႔ကို ငါဗ်ာဒိတ္ေပးရာအရပ္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အတြင္း၊ သက္ေသခံခ်က္ေရွ႔မွာ တင္ထားေလာ့။ ၅ငါေရြး ေကာက္ေသာသူ၏ လွံတံသည္ အပြင့္ပြင့္လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျပဳမွ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ သင္၌အျပစ္တင္၍ ျမည္တမ္းျခင္းကို ေနာက္တဖန္ ငါနားမၿငီးရာဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၆ေမာေရွသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔အား ဆင့္ဆို၍၊ မင္းအေပါင္းတို႔သည္ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳး အလိုက္၊ မင္းတဦးလွ်င္ လွံတံတေခ်ာင္းစီ လွံတံ ဆယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းတို႔ကို ေပးၾက၏။ အာရုန္၏လွံတံသည္ လွံတံမ်ား၌သာသတည္း။ ၇ေမာေရွသည္ ထိုလွံတံတို႔ကို သက္ေသခံခ်က္ တဲေတာ္အတြင္း၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ တင္ထားေလ၏။ ၈နက္ျဖန္ေန႔၌ သက္ေသခံခ်က္ တဲေတာ္အတြင္းသို႔ ေမာေရွဝင္ေသာအခါ၊ ေလဝိအမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အာရုန္၏လွံတံသည္ အရြက္ထြက္လ်က္၊ ငံုလ်က္၊ ပြင့္လ်က္၊ ဗာတံသီးကို သီးလ်က္ရွိ၏။ ၉ေမာေရွသည္ လွံတံရွိသမွ်တို႔ကို ထာဝရဘုရားထံေတာ္က ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ ေရွ႔သို႔ ထုတ္ေဆာင္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ၾကည့္ရႈ၍၊ လူတိုင္း မိမိလွံတံကို ယူျပန္ေလ၏။ ၁ဝထာဝရဘုရားကလည္း၊ ပံုကန္ေသာသူတို႔တဘက္၌ သက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ အာရုန္၏ လွံတံကို သက္ေသခံခ်က္ ေရွ႔၌ ျပန္ထား၍ အၿမဲရွိေစေလာ့။ ထိုသို႔ သူတို႔သည္ ေသေဘးႏွင့္ လြတ္မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔အျပစ္တင္၍ ျမည္တမ္းျခင္းကို ငါနားမၿငီးရာဟု၊ ၁၁ေမာေရွအား မွာထား ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ေမာေရွသည္ ျပဳေလ၏။ ၁၂ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေသေၾကပ်က္စီးၾကပါ၏။ တေယာက္မွ်မၾကြင္း ပ်က္စီးရၾကပါ၏။ ၁၃ထာဝရဘုရား၏ တဲေတာ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူတိုင္း ေသပါလိမ့္