ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္ႏွင့္ သင္၏ေျမး အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္၊ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ႏွင့္္ဆိုင္ေသာ အျပစ္၊ သင္တို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာႏွင့္ ဆိုင္ေသာအျပစ္ကို ခံရၾကမည္။ ၂သင္၏ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳး၊ ေလဝိအမ်ိဳးသား ညီအစ္ကိုခ်င္းတို႔သည္၊ သင္ႏွင့္အတူ ကူညီ၍ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ေခၚထားေလာ့။ သို႔ရာတြင္ သင္ႏွင့္တကြ သင္၏သားတို႔သည္၊ သက္ေသခံခ်က္ တဲေတာ္ေရွ႔ မွာ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။ ၃ေလဝိသားတို႔သည္ သင့္ကို၄င္း၊ တဲေတာ္ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း ေစာင့္ရၾကမည္။ သို႔ရာတြင္ သင္တို႔ႏွင့္သူတို႔သည္ ေသေဘးလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္ တဲေတာ္တန္ဆာ၊ ယဇ္ပလႅင္တန္ဆာ မ်ားကို မခ်ဥ္းကပ္ရၾက။ ၄သူတို႔သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ကူညီ၍၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ကို ေစာင့္လ်က္၊ တဲေတာ္အမႈ ရွိသမွ်ကို ထမ္းရၾကမည္။ မဆိုင္ေသာသူသည္ သင္တို႔အနီးသို႔ မခ်ဥ္းမကပ္ရ။ ၅ေနာက္တဖန္ အမ်က္ ေတာ္ထြက္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ အေပၚသို႔ မေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ကို ေစာင့္ရၾကမည္။ ၆ထိုသို႔ သင္တို႔၏ ညီအစ္ကို ေလဝိသားတို႔ကို၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔ထဲက ေရြးယူ၍၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ထမ္းေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားအား ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာထဲသို႔ သင္တို႔အား ငါေပး၏။ ၇ထိုေၾကာင့္ သင္ႏွင့္သင္၏သားတို႔သည္၊ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမႈ၊ ကုလားကာအတြင္း ၌ ေဆာင္ရြက္စရာအမႈ ရွိသမွ်တို႔ကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။ သင္တို႔အား ေက်းဇူးျပဳ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကို ငါေပးၿပီ။ မဆိုင္ေသာသူသည္ အနီးအပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္၊ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ သန္႔ရွင္း ေစ၍ ဆက္ကပ္သမွ်ေသာ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ အထဲက၊ ငါ့အား ေျမွာက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို သင္၌အပ္၍၊ သင္ႏွင့္ သင္၏သားတို႔အဘို႔ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရပညတ္တရား အားျဖင့္ ငါေပး၏။ ၉မီးသို႔မေရာက္၊ သန္႔ရွင္းေသာ အရာထဲက သင္တို႔ဆိုင္ေသာ အရာဟူမူကား၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသား လွဴေသာ ဥစၥာ၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ ပူေဇာ္ေလသမွ်တို႔သည္ သင္ႏွင့္ သင္၏သားတို႔အဘို႔ သန္႔ရွင္းရၾကမည္။ ၁ဝသန္႔ရွင္းရာဌာန၌ စားရမည္။ ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔သည္ စားရေသာ အခြင့္ရွိ၏။ သင္တို႔အဘို႔ ငါသန္႔ရွင္းေပ၏။ ၁၁ထိုမွတပါး ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ ပူေဇာ္ေသာ ေျမွာက္ရာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ ခ်ီလႊဲရာ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို၊ သင္ႏွင့္သင္၏ သားသမီးတို႔အား ထာဝရ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ငါေပးၿပီ။ သင့္အိမ္၌ သန္႔ရွင္းေသာသူ အေပါင္း တို႔သည္ စားရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၁၂ဣသေရလအမ်ိဳးသား ေရြး၍ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သမွ် အေကာင္းဆံုးေသာ ဆီ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ စပ်စ္ရည္၊ ေကာင္းဆံုးေသာ ဂ်ံဳစပါးကို သင္တို႔အား ငါေပးၿပီ။ ၁၃ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့သမွ် အဦးမွည့္ေသာ သစ္သီးကိုလည္း သင္ဆိုင္ရမည္။ သင့္အိမ္၌ သန္႔ရွင္းေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ စားရေသာအခြင့္ ရွိ၏။ ၁၄ဣသေရလအမ်ိဳး၌ က်ိန္ဆို၍ ပူေဇာ္သမွ်တို႔ကိုလည္း သင္ဆိုင္ရမည္။ ၁၅အဦးဘြားေသာသား၊ လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့သမွ်တို႔ကို သင္ဆိုင္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ လူ၏ သားဦးႏွင့္ စင္ၾကယ္ေသာ တိရစာၦန္၏ သားဦးကို အမွန္ေရြးရမည္။ ၁၆ေရြးရေသာသားတို႔ကို အသက္တလလြန္မွ၊ သင္အဘိုးျဖတ္သည္ အတိုင္း ေဂရႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ မွ်ေသာ အက်ပ္ေတာ္ အလိုက္ ေငြငါးက်ပ္ႏွင့္ ေရြးရမည္။ ၁၇ႏြား သားဦး၊ သိုးသားဦး၊ ဆိတ္သားဦးသည္ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္ မေရြးရ။ သူ၏အေသြးကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ျဖန္းရမည္။ ဆီဥကိုလည္း ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ အနံ႔ရွိေစ၍ မီးျဖင့္ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရမည္။ ၁၈အသားမူကား ခ်ီလႊဲရာ ပူေဇာ္သကၠာ၏ ရင္ပတ္ႏွင့္ လက္်ာပခံုးကဲ့သို႔ သင့္အဘို႔ျဖစ္ရမည္။ ၁၉ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေစ၍ ထာဝရဘုရားအား ေဆာင္ခဲ့ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ရွိသမွ်တို႔ကို သင္ႏွင့္ သင္၏သားသမီး တို႔အား ထာဝရ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ငါေပးၿပီ။ သင္အစရွိေသာ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ႏွင့္ ဆိုင္၍ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ဆားႏွင့္ယွဥ္ေသာ ထာဝရ ပိဋိိညာဥ္ျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂ဝတဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ ေနရာျပည္၌ သင့္အေမြခံရာေျမ၊ သူတို႔ႏွင့္ေရာ၍ ပိုင္ေသာအဘို႔မရွိရ။ ငါသည္ကား သူတို႔တြင္ သင္ပိုင္ေသာအဘို႔ သင့္အေမြ ဥစၥာျဖစ္၏။ ၂၁ေလဝိသားတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔အေမြခံ စရာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဥစၥာဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို ငါေပးၿပီ။ ၂၂ယခုမွစ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္ကိုခံ၍ ေသေဘးႏွင့္ မေတြ႔မည္အေၾကာင္း၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အနီးအပါးသို႔ မခ်ဥ္းမကပ္ရ။ ၂၃ေလဝိသားတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္၍၊ ကိုယ္အျပစ္ကို ကိုယ္ခံရၾကမည္။ သူတို႔သည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ေရာ၍ အေမြမခံရၾကဟု သင္တို႔အမ်ိဳး အစဥ္အဆက္ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ျဖစ္သတည္း။ ၂၄ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာျပဳေသာ ကိုယ္ဥစၥာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို၊ ေလဝိသားအေမြခံစရာ အဘို႔ ငါေပးၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိိဳးသား တို႔ႏွင့္ ေရာ၍ အေမြမခံရဟု ငါ့အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။

၂၅တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ေလဝိသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂၆သင္တို႔အေမြ ခံစရာ ငါေပးေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဥစၥာ ဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို သင္တို႔သည္ ခံယူေသာအခါ၊ ထိုအဘို႔ကို ဆယ္ဘို႔ဘို႔ျပန္၍ တဘို႔ကို ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာျပဳရၾကမည္။ ၂၇ထိုပူေဇာ္သကၠာကို၊ ေကာက္နယ္ တလင္းထဲက ယူေသာ ဆန္စပါးကဲ့သို႔၄င္း၊ ပပ်စ္သီးနယ္ရာ က်င္းထဲကယူေသာ စပ်စ္ရည္ကဲ့သို႔၄င္း၊ သင္တို႔အဘို႔ မွတ္ရလိမ့္မည္။ ၂၈ထိုသို႔ သင္တို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔မွ ခံယူေသာ ဆယ္ဘို႔တဘုိ႔ထဲက၊ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳရၾကမည္။ ထိုပူေဇာ္သကၠာကိုလည္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္အား လွဴရၾကမည္။ ၂၉သင္တို႔ ခံရသမွ်ေသာ အလွဴတို႔အထဲက အေကာင္းဆံုးေသာအဘို႔ သန္႔ရွင္းေသာအဘို႔ကို ႏႈတ္ယူ၍ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳရၾကမည္။ ၃ဝသို႔ျဖစ္၍ သူတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ေလဝိသားတို႔သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အဘို႔ကို ႏႈတ္ယူပူေဇာ္ၿပီးမွ၊ ၾကြင္းေသာအဘို႔ကို ေကာက္နယ္တလင္း၏ ေက်းဇူး၊ ပ်စ္သီးနယ္ရာက်င္း၏ ေက်းဇူးကဲ့သို႔ မိိမိတို႔အဘို႔ မွတ္ရလိမ့္မည္။ ၃၁ထိုၾကြင္းေသာအဘို႔ကို၊ ကိုယ္တိုင္မွစ၍ အိမ္သူအိမ္သား တို႔သည္ စားခ်င္ေသာ အရပ္ရပ္၌ စားရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ပရိသတ္ စည္းေဝးရာ တဲေတာ္၌ အမႈေစာင့္ေသာအတြက္ ငါခ်ေသာဆုျဖစ္၏။ ၃၂အေကာင္းဆံုးေသာ အဘို႔ကို ႏႈတ္ယူပူေဇာ္ၿပီးမွ ၾကြင္းေသာအဘို႔ အားျဖင့္ အျပစ္ေရာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ေသေဘးႏွင့္ မေတြ႔မည္အေၾကာင္း၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔၏ သန္႔ရွင္းေသာအရာတို႔ကို မညစ္ညဴးေစရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။