ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔ကိုေခၚ၍ ထာဝရဘုရား စီရင္ထံုးဖြဲ႔ေတာ္မူေသာ ပညတ္ တရားဟူမူကား၊ ၂အျပစ္မပါ၊ တခါမွ်ထမ္းဘိုးမတင္၊ ကြက္က်ားျခင္းမရွိ၊ အဆင္းနီေသာ ႏြားမပ်ိဳကို ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေဆာင္ခဲ့မည္အေၾကာင္း ဆင့္ဆိုေလာ့။ ၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာ၌အပ္၍ တပ္ျပင္သို႔ ေဆာင္သြားၿပီးမွ၊ သူ႔ေရွ႔၌ အျခားသူသတ္ရမည္။ ၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာသည္ အေသြးကို လက္ႏွင့္ယူ၍ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ေရွ႔စူးစူး၌ ခုနစ္ႀကိမ္ျဖန္းရမည္။ ၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေရွ႔မွာ ထိုႏြားမ၏အေရ၊ အသား၊ အေသြး၊ ေခ်းႏုႏွင့္တကြ တေကာင္လံုးကို အျခားသူသည္ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္လည္း အကာရွ သစ္သား၊ ဟုႆုပ္ပင္ညြန္႔ႏွင့္ နီေမာင္းေသာအထည္ကို ယူ၍၊ ႏြားမမီးေလာင္ရာထဲသို႔ ပစ္ခ်ရမည္။ ၇ထိုေနာက္ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုလည္း ေရခ်ိဳးၿပီးမွ၊ တပ္ထဲသို႔ဝင္၍ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၈မီးရႈိ႔ေသာသူသည္လည္း၊ မိိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုလည္း ေရခ်ိဳးၿပီးမွ၊ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ ျဖစ္လိမ့္ မည္။ ၉စင္ၾကယ္ေသာသူ တစံုတေယာက္သည္ ႏြားမ၏ျပာကို စုသိမ္း၍၊ တပ္ျပင္မွာ စင္ၾကယ္ေသာအရပ္၌ ထားရ မည္။ ဣသေရလအမ်ိဳး ပရိသတ္အဘို႔ စင္ၾကယ္ေစေသာ ေရေဘာ္ဘို႔၊ ထိုျပာကို သိုထားရမည္။ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေစစရာဘို႔ ျဖစ္သတည္း။ ၁ဝႏြားမ၏ျပာကို စုသိမ္းေသာသူသည္လည္း၊ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္၍ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤေရြ႔ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား၊ တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသား တို႔သည္ အစဥ္အၿမဲ ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ျဖစ္သတည္း။

၁၁လူေသာေကာင္ကို ထိေသာသူ ခုနစ္ရက္မစင္ၾကယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၂သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ထိုျပာ ႏွင့္ကိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေစ၍ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌စင္ၾကယ္လိမ့္မည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ကိုယ္ကို မသန္႔ရွင္းေစလွ်င္၊ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔တိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ရ။ ၁၃လူေသေကာင္ကိုထိ၍ ကိုယ္ကိုမသန္႔ ရွင္းေစေသာသူသည္ ထာဝရဘုရား၏ တဲေတာ္ကို ညစ္ညဴးေစ၏။ ထိုသူကို ဣသေရလအမ်ိဳးမွ ပယ္ရွင္းရမည္။ စင္ၾကယ္ေသာ ေရျဖန္းျခင္းကို မခံေသာေၾကာင့္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ စင္ၾကယ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသး။ ၁၄တဲ၌ လူေသလွ်င္ ေစာင့္ရေသာ တရားဟူမူကား၊ တဲသို႔ ဝင္ေသာသူ၊ တဲ၌ ရွိေနေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး မစင္ၾကယ္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၅မဖံုးဘဲ ဖြင့္ထားေသာ အိုးရွိသမွ်တို႔သည္လည္း၊ မစင္ၾကယ္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၆သတ္၍ေသေသာသူ၊ နာ၍ ေသေသာသူ၊ လူေသအရိုး၊ လူသခ်ႋဳင္းကို လယ္ျပင္၌ေတြ႔၍ ထိလွ်င္၊ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး မစင္ၾကယ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၇မစင္ၾကယ္ေသာသူဘို႔ အျပစ္ကင္းေစရာ မီးရႈိ႔ေသာ ႏြားမ၏ ျပာအခ်ိဳ႔ကိုယူ၍၊ စီးေသာ ေရႏွင့္အတူ အုိး၌ထည့္ၿပီးမွ၊ ၁၈စင္ၾကယ္ေသာသူသည္၊ ဟုႆုပ္ပင္ညြန္႔ကို ေရ၌ႏွစ္၍ တဲေပၚမွာ၄င္း၊ တန္ဆာမ်ား၊ တဲ၌ရွိေသာ လူမ်ားေပၚမွာ၄င္း၊ လူေသအရိုး၊ သတ္၍ေသေသာသူ၊ နာ၍ေသေသာသူ၊ သခ်ႋဳင္းကို ထိေသာသူ ေပၚမွာ၄င္း၊ ထိုေရကိုျဖန္းရမည္။ ၁၉စင္ၾကယ္ေသာသူသည္ မစင္ၾကယ္ေသာသူကို သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ ခုနစ္ ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ျဖန္းရမည္။ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစလ်က္၊ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍ ေရခ်ိဳးလွ်င္၊ ညဦးအခ်ိန္တြင္ စင္ၾကယ္လိမ့္မည္။ ၂ဝမစင္ၾကယ္ေသာသူသည္ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ မျပဳလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို ညစ္ညဴးေစေသာေၾကာင့္၊ ပရိသတ္မွ ပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရမည္။ စင္ၾကယ္ ေစေသာ ေရျဖန္းျခင္းကို မခံေသာေၾကာင့္၊ မစင္ၾကယ္ဘဲေန၏။ ၂၁မစဥ္အၿမဲေစာင့္ရေသာ ပညတ္ဟူမူကား၊ စင္ၾကယ္ ေသာေရကို ျဖန္းေသာသူသည္ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္ရမည္။ ထိုေရကို ထိေသာသူလည္း၊ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ ၾကယ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၂မစင္ၾကယ္ေသာသူ ထိသမွ်ေသာ အရာသည္လည္း မစင္ၾကယ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုအရာကို ထိေသာသူလည္း ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။