ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁)


၁ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္၍၊ ဒုတိယႏွစ္၊ ဒုတိယလ၊ ပထမေန႔၌ သိနာ ေတာ တြင္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္မွာ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊       ၂-၃သင္ႏွင့္ အာရုန္သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္တို႔တြင္၊ အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔ကို၊ သူတို႔အေဆြအမ်ိဳး အသီးအသီးအလိုက္ စာရင္းယူလ်က္၊ တပ္ခင္းက်င္း၍ ေရတြက္ေလာ့။ ၄အမ်ိဳးအႏႊယ္အသီး အသီး၊ တမ်ိဳးတေယာက္စီ၊ မိမိတို႔အေဆြအမ်ိဳး၌ သူႀကီးျဖစ္ေသာ လူတို႔သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ကူညီ၍ ထိုအမႈကို ေဆာင္ရၾကမည္။ ၅သင္တို႔ႏွင့္ အတူ ကူညီ၍ အမႈကို ေဆာင္ရေသာ သူဟူမူကား၊ ၆ရုဗင္အမ်ိဳး၊ ေရွဒုရသား ဧလိဇုရ၊ ၆ရွိေမာင္အမ်ိဳး၊ ဇုရိရွဒၵဲသား ေရွလုေမ်လ။ ၇ယုဒအမ်ိဳး၊ အမိဒပ္သား နာရႈန္။ ၈ဣသခါအမ်ိဳး၊ ဇုအာသား နာသေနလ။ ၉ဇာဗုလုန္အမ်ိဳး၊ ေဟလုန္သား ဧလ်ာဘ။ ၁ဝေယာသပ္သားတြင္၊ ဧဖရိမ္အမ်ိဳး၊ အမိဟုဒ္သား ဧလိရွမာ။ မနာေရွ အမ်ိဳး၊ ေပဒါဇုရသား ဂါမေလ်လ။ ၁၁ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး၊ ဂိေဒါနိသားအဘိဒန္။ ၁၂ဒန္အမ်ိဳး၊ အမိရွဒၵဲသား အေဟဇာ။ ၁၃အာရွာအမ်ိဳး၊ ၾသကရန္သားပါေဂ်လ။ ၁၄ဂဒ္အမ်ိဳး၊ ေဒြလသားဧလ်ာသပ္၊ ၁၅နႆလိအမ်ိဳး၊ ဧနန္သားအဟိရတည္း။ ၁၆ဤသူတို႔သည္ ပရိသတ္တြင္ ေက်ာ္ေစာေသာသူ၊ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးမင္းျဖစ္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ လူတေထာင္စီ အုုပ္ရေသာသူ ျဖစ္ၾကသတည္း။

၁၇ထိုသို႔ နာမည္ျဖင့္ေရြးေတာ္မူေသာ ထိုသူတို႔ကို၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္သည္ ေခၚ၍၊ ၁၈ဒုတိယလ၊ ပဌမေန႔၌ ပရိသတ္အေပါင္းကို စည္းေဝးေစၿပီးမွ၊ အေဆြအမ်ိဳးစာရင္းကို ေဘာ္ျပ၍၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လြန္ေသာ သူတို႔၏ နာမည္ ေပါင္းကို မွတ္သျဖင့္၊ ၁၉ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ သိနာေတာ၌ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ကို ေရတြက္ေလ၏။ ၂ဝဣသေရလ၏သားဦး၊ ရုဗင္၏အမ်ိဳးသား တို႔တြင္၊ အေဆြအမ်ိဳးအသီးအသီး လိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌ မွတ္သားသည္အတိုင္း၊ ၂၁အသက္ႏွစ္ ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ား ေပါင္း ေလးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ငါးရာရွိၾက၏။ ၂၂ရွိေမာင္အမ်ိဳး သားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳးအသီးအသီး လိုက္၍ နာမည္မ်ားကို  စာရင္း၌ မွတ္သားသည္အတိုင္း၊ ၂၃အသက္ ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေပါင္း ငါးေသာင္းကိုးေထာင္ သံုးရာရွိၾက၏။ ၂၄ဂဒ္အမ်ိဳးသား တို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳး အသီးအသီးလိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌မွတ္သားသည္ အတိုင္း၊ ၂၅အသက္ ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာေယာက္်ားေပါင္း ေလးေသာင္းငါး ေထာင္ေျခာက္ရာငါးဆယ္ ရွိၾက၏။ ၂၆ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳး အသီးအသီးလိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌ မွတ္သားသည္အတိုင္း၊ ၂၇အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေပါင္း ခုနစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ ေျခာက္ရာရွိၾက၏။ ၂၈ဣသခါအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳးအသီးအသီး လိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌ မွတ္သားသည္ အတိုင္း၊ ၂၉အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေပါင္း ငါးေသာင္းေလး ေထာင္ေလးရာ ရွိၾက၏။ ၃ဝဇာဗုလုန္အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳးအသီးအသီး လိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌ မွတ္သားသည္အတိုင္း၊ ၃၁အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေပါင္း ငါးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ေလးရာရွိၾက၏။ ၃၂ေယာသပ္မွဆင္းသက္ေသာ ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳးအသီးအသီးလိုက္၍ နာမည္ မ်ားကို စာရင္း၌မွတ္သားသည္ အတိုင္း၊ ၃၃အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေပါင္း ေလးေသာင္း ငါးရာရွိၾက၏။ ၃၄မနာေရွအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳးအသီးအသီးလိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌မွတ္သား သည္အတိုင္း၊ ၃၅အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေပါင္း သံုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ႏွစ္ရာ ရွိၾက၏။ ၃၆ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳးအသီး အသီးလိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌မွတ္သားသည္ အတိုင္း၊ ၃၇အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေပါင္း သံုးေသာင္းငါးေထာင္ ေလးရာရွိၾက၏။ ၃၈ဒန္အမ်ိဳး သားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳး အသီး အသီးလိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌ မွတ္သားသည္အတိုင္း၊ ၃၉အသက္ႏွစ္ဆယ္ လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ခုနစ္ရာရွိၾက၏။ ၄ဝအာရွာအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳး အသီးအသီးလိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌မွတ္သားသည္အတိုင္း၊ ၄၁အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ ႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေပါင္း ေလးေသာင္းတေထာင္ငါးရာရွိၾက၏။ ၄၂နႆလိအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အေဆြ အမ်ိဳးအသီးအသီးလိုက္၍ နာမည္မ်ားကို စာရင္း၌မွတ္သားသည္အတိုင္း၊ ၄၃အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ ေသာေယာက္်ားေပါင္း ငါးေသာင္းသံုးေထာင္ေလးရာ ရွိၾက၏။ ၄၄ထိုသို႔ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္ အစရွိေသာ ဣသေရလ အမ်ိဳး၌ အေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးျဖစ္ေသာ မင္းဆယ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္၊ ၄၅ဣသေရလ အမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ကို အေဆြ အမ်ိဳးအလိုက္ ေရတြက္၍ စာရင္းယူသည္အတိုင္း၊ ၄၆အသက္ႏွစ္ဆယ္ လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာလူေပါင္းကား ေျခာက္သိန္း သံုးေထာင္ငါးရာ ငါးဆယ္ရွိသတည္း။

၄၇ေလဝိသားတို႔သည္၊ ဘိုးဘအမ်ိဳးအလိုက္ စာရင္းမဝင္ရသည္အမႈမွာ၊ ၄၈ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၄၉ေလဝိသားတို႔ကို၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ၍မေရတြက္ရ။ စာရင္းထဲ၌မသြင္းရ။ ၅ဝေလဝိသားတို႔အား သက္ေသခံခ်က္တဲေတာ္ကို၄င္း၊ တဲေတာ္တန္ဆာ ရွိသမွ်ကို၄င္း၊ တဲေတာ္ႏွင့္ဆိုင္သမွ် တို႔ကို၄င္း  အပ္၍၊ သူတို႔သည္ တဲေတာ္ႏွင့္ တဲေတာ္တန္ဆာအလံုးစံုတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ရၾကမည္။ တဲေတာ္အမႈကိုလည္း ထမ္းရၾကမည္။ တပ္ခ်ေသာအခါ၊ တဲေတာ္ပတ္လည္၌ မိမိတို႔ေနရာ ခ်ရၾကမည္။ ၅၁တဲေတာ္ကို ယူသြားခ်ိန္ေရာက္ ေသာအခါ၊ ေလဝိသားတို႔သည္ ရုတ္သိမ္းရမည္။ ေနရာခ်ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ထူေထာင္ျပန္ရမည္။ ေလဝိအမ်ိဳး သားမွတပါး အျခားေသာအမ်ိဳးသားသည္ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္၊ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရမည္။ ၅၂ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔သည္ တပ္ခ်ေသာအခါ၊ အလံုးအရင္း တေရွာက္လံုး၊ လူတိုင္းမိမိဆိုင္ေသာတပ္တြင္ မိမိဆိုင္ေသာအလံနားမွာ မိမိတဲကိုေဆာက္ရမည္။ ၅၃ဣသ ေရလ အမ်ိဳးသား စည္းေဝးရာပရိသတ္အေပၚမွာ အမ်က္ေတာ္ မသက္ေရာက္ ေစျခင္းငွါ၊ ေလဝိသားတို႔သည္ သက္ေသခံခ်က္တဲေတာ္ ပတ္လည္၌ ေနရာခ်၍၊ သက္ေသခံခ်က္တဲေတာ္ကို ေစာင့္ရွာက္ရမည္ဟု၊ ၅၄ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ျပဳၾက၏။