ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၀)


၁သကၠရာဇ္ေလးဆယ္၊ ပဌမလ၌ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္၊ ဇိနေတာသို႔ ေရာက္၍၊ ကာေဒရွအရပ္၌ ေနၾက၏။ ထိုအရပ္၌ မိရိအံေသ၍ သၿဂႋဳဟ္ေလ၏။ ၂ပရိသတ္တို႔ ေသာက္စရာ ေရမရွိေသာေၾကာင့္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တဘက္၌ စုေဝးၾကလ်က္၊ ၃ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ ငါတို႔အစ္ကိုမ်ား ေသေသာအခါ၊ ငါတို႔လည္း မေသပါေလ။ ၄ငါတို႔ႏွင့္ ငါတို႔တိရစာၦန္မ်ားကို ေသေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ကို ဤေတာသို႔ အဘယ္ ေၾကာင့္ ေဆာင္ခဲ့သနည္း။ ၅ငါတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္ေစ၍၊ ဤဆိုးေသာအရပ္သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆာင္ခဲ့ သနည္း။ ဤအရပ္သည္ လယ္လုပ္စရာမေကာင္း၊ သေဘၤာသဖန္းပင္၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၊ သလဲပင္စိုက္စရာ မေကာင္း။ ေသာက္စရာ ေရမွ်မရွိဟု ေမာေရွကို အျပစ္တင္၍ ဆိုၾက၏။ ၆ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔သည္ လူအစုအေဝးမွ ထြက္၍၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးဝသို႔ သြားသျဖင့္၊ ျပပ္ဝပ္လ်က္ေနၾကစဥ္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ထင္ရွားေလ၏။ ၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ လွံတံကိုကိုင္ယူ၍ သင္၏အစ္ကို အာရုန္ပါလ်က္၊ ပရိသတ္မ်ားကို စုေဝး ေစေလာ့။ သူတို႔ေရွ႔မွာ ေက်ာက္ကိုမွာထားေလာ့။ ေက်ာက္သည္ မိမိေရကို ေပးလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ သင္သည္ ေက်ာက္ထဲက ေရကိုထြက္ေစ၍ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔တိရစာၦန္မ်ားတို႔အား ေသာက္ဘို႔ေရကို ေပးရမည္ဟု၊ ၉ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွသည္ လွံတံကို ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္ကယူ၍၊ ၁ဝအာရုန္ပါလ်က္၊ ပရိသတ္တို႔ကို ေက်ာက္ေရွွ႔မွာ စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ အခ်င္းသူပုံတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ငါတို႔သည္ သင္တို႔အဘို႔ ဤေက်ာက္ထဲကေရကို ထြက္ေစရမည္ေလာဟု ဆိုလ်က္၊ ၁၁မိမိလက္ကိုဆန္႔၍ ေက်ာက္ကို လွံတံႏွင့္ႏွစ္ႀကိမ္ ရိုက္သျဖင့္၊ ေရသည္ မ်ားစြာထြက္၍၊ လူပရိသတ္တို႔ႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔သည္ ေသာက္ရၾက၏။

၁၂ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္တိုိ႔သည္ ငါ့ကိုမယံုၾကည္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ေရွွ႔မွာ ငါ့ကိုမရိုမေသ ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ဤပရိသတ္တို႔အား ငါေပးေသာျပည္သို႔ သင္တို႔သည္ ပို႔ေဆာင္ေသာ အခြင့္ကို မရၾကဟု ေမာေရွ ႏွင့္ အာရုန္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသာ္လည္း၊ သူတို႔တြင္ ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ထိုေရသည္ ေမရိဘေရျဖစ္သတည္း။

၁၄ေမာေရွသည္ ကာေဒရွအရပ္မွ ဧဒံုရွင္ဘုရင္ထံသို႔ သံတမန္တို႔ကို ေစလႊတ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ညီ ဣသေရလက၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ရေသာ အမႈအလံုးစံုတည္းဟူေသာ၊ ၁၅အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘိုးေဘးသည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ သြား၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွာ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေနသျဖင့္၊ အဲဂုတၱဳလူတို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဘိုးေဘး မ်ားကို ညွဥ္းဆဲေၾကာင္း၊ ၁၆အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ ေကာင္းကင္တမန္ကို ေစလႊတ္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္သိပါ၏။ ယခုမွာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံ အစြန္းအနား၊ ကာေဒရွအရပ္၌ ရွိၾကပါ၏။ ၁၇ကိုယ္ေတာ္ျပည္အလယ္၌ ေရွာက္၍ သြားပါရေစ။ လယ္ယာမ်ား၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မ်ားကို မနင္းပါ။ တြင္းေရကိုလည္း မေသာက္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ျပည္နယ္ကို မလြန္မွီတိုင္ေအာင္၊ လက္်ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္သို႔ မလြဲ၊ မင္းလမ္းသို႔သာ ေရွာက္လိုက္ပါမည္ဟု ေတာင္းပန္ေလ၏။ ၁၈ဧဒံုကလည္း၊ သင္သည္ ငါ့ျပည္အလယ္၌ မေရွာက္မသြားရ။ ေရွာက္သြားလွ်င္၊ ထားလက္နက္ႏွင့္ ဆီးတားမည္ ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၉ဣသေရလ အမ်ိဳးသား တို႔ကလည္း၊ မင္းလမ္းသို႔သာ ေရွာက္လိုက္ပါမည္။ ကိုယ္တိုင္မွစ၍ တိရစာၦန္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ေရကို ေသာက္လွ်င္ အဘိုးကိုေပးပါမည္။ အျခားေသာအမႈကို မျပဳဘဲ၊ ေျချဖင့္ သြားရံုမွ်သာ ျပဳပါမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ၂ဝဧဒံုက၊ သင္သည္ ေရွာက္၍မသြားရဟု ဆိုလ်က္ မ်ားစြာေသာ ဗိုလ္ေျခ အလံုးအရင္းႏွင့္တကြ ဆီးတားျခင္းငွါ ထြက္လာ၏။ ၂၁ထိုသို႔ ဧဒံုသည္ သူ၏ျပည္အလယ္၌ ေရွာက္သြားေသာ အခြင့္ကို ဣသေရလအား မေပးေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလသည္ လႊဲေရွာင္ေလ၏။

၂၂ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ကာေဒရွအရပ္မွ ေျပာင္း၍ ေဟာရေတာင္သို႔ ေျပာင္းၾက၏။  ၂၃ဧဒံုျပည္စြန္းနား၊ ေဟာရေတာင္ေပၚမွာ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔ကို ေခၚ၍၊ ၂၄သင္တို႔သည္ ေမရိဘစမ္းေရနားမွာ ငါ့စကားကို ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔အား ငါေပး ေသာျပည္သို႔ အာရုန္သည္ မဝင္ရ။ မိမိလူမ်ိဳးစည္းေဝးရာသို႔ သြားရမည္။ ၂၅သို႔ျဖစ္၍ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သား ဧလာဇာကိုေခၚ၍ ေဟာရပ္ေတာင္ေပၚသို႔ ေဆာင္သြားၿပီးလွ်င္၊ ၂၆အာရုန္၏ အဝတ္ကိုခြၽတ္၍ သူ၏သား ဧလာဇာကို ဝတ္ေစၿပီးမွ၊ အာရုန္သည္ ထိုအရပ္၌ေသ၍ မိမိလူမ်ိဳးစည္းေဝးရာသို႔ သြားရမည္ဟု၊ ၂၇မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွျပဳ၍၊ သူတို႔သည္ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ေဟာရေတာင္ေပၚသို႔ တက္ၾက၏။ ၂၈ေမာေရွသည္ အာရုန္၏ အဝတ္ကိုခြၽတ္၍ သားဧလာဇာကို ဝတ္ေစၿပီးမွ၊ အာရုန္သည္ ေတာင္ထိပ္၌ ေသေလ၏။ ေမာေရွသည္ႏွင့္ ဧလာဇာ တို႔သည္ ေတာင္ေပၚက ဆင္းလာၾက၏။ ၂၉အာရုန္သည္ အနိစၥေရာက္ေၾကာင္းကို ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ သိျမင္ ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ရွိသမွ်တို႔သည္ အာရုန္အတြက္ အရက္သံုးဆယ္ပတ္လံုး ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း ကိုျပဳၾက၏။