ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ အသရိမ္လမ္းျဖင့္ လာၾကသည္သိတင္းကို ေတာင္မ်က္ႏွာ၌ေနေသာ ခါနာန္ အမ်ိဳး အာရဒ္မင္းႀကီးၾကားလွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို စစ္တိုက္၍ လူအခ်ိဳ႔တို႔ကို ဘမ္းဆီးသိမ္းသြားေလ၏။ ၂ဣသေရလ အမ်ိဳးကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤလူမ်ိဳးကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔ၿမိဳ႔မ်ားကို ရွင္းရွင္း ဖ်က္ဆီးပါမည္ဟု ထာဝရဘုရားအား သစၥာဂတိျပဳေလ၏။ ၃ထာဝရဘုရား သည္လည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ စကားကို နားေထာင္၍၊ ထိုခါနာန္အမ်ိဳးသားတို႔ကို အပ္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔ႏွင့္ သူတို႔ၿမိဳ႔မ်ားကို ဣသေရလလူတို႔သည္ ရွင္းရွင္း ဖ်က္ဆီး၍၊ ထိုအရပ္ကို ေဟာ္မာအမည္ျဖင့္ သမုတ္ၾက၏။

၄ေဟာရေတာင္မွထြက္၍ ဧဒံုျပည္ကို ဝိုင္းျခင္းငွါ၊ ဧဒံုပင္လယ္လမ္းျဖင့္ ခ်ီသြားၾကစဥ္၊ အသြားခက္ေသာေၾကာင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ စိတ္အားေလ်ာ့ၾက၍၊ ၅သင္သည္ ငါတို႔ကို ဤေတာ၌ ေသေစျခင္းငွါ၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆာင္ခဲ့သနည္း။ မုန္႔မရွိ၊ ေရလည္းမရွိ၊ ဤေပါ့ပ်က္ေသာ စားစရာကိုလည္း ငါတို႔သည္ အလြန္ ရြံရွာ၏ဟု ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေမာေရွကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ ဆိုၾက၏။ ၆ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ မီးေျမြမ်ားကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ လူအမ်ားတို႔သည္ အကိုက္ခံရသျဖင့္ ေသၾက၏။ ၇ထိုေၾကာင့္ လူမ်ားတို႔သည္ ေမာေရွထံသို႔လာ၍ ကြၽႏ္ုုပ္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ေျပာဆို၍ ျပစ္မွားပါၿပီ။ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမြမ်ားကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔လက္မွ ပယ္ရွားေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေမာေရွသည္ လူမ်ားအဘို႔ ဆုေတာင္းေလ၏။ ၈ထာဝရဘုရားကလည္း၊ မီးေျမြရုပ္ကိုလုပ္၍ တိုင္ေပၚ မွာ ေျမွာက္ထားေလာ့။ အကိုက္ခံရေသာသူတိုင္း ၾကည့္ရႈလွ်င္ အသက္ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္ဟု ေမာေရအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၉ေမာေရွသည္ ေၾကးဝါျဖင့္ ေျမြကိုလုပ္၍ တိုင္ေပၚမွာ ေျမွာက္ထားၿပီးလွ်င္ ေျမြကိုင္ေသာသူ မည္သည္ကား ေၾကးဝါေျမြကို ၾကည့္ရႈေသာအခါ အသက္ခ်မ္းသာရၾက၏။

၁ဝတဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေနရာေျပာင္း၍ ၾသဗုတ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၁ၾသဗုတ္အရပ္မွ ေျပာင္းျပန္၍၊ ေနထြက္ရာဘက္၊ ေမာဘျပည္ ေရွ႔တြင္ရွိေသာ ေတာမွာ၊ ဣဇာဗာရိမ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၂ထုိအရပ္ မွေျပာင္း၍၊ ဇာရက္ ေခ်ာင္းနား၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၃ထုိအရပ္မွ တဖန္ ေျပာင္းျပန္၍၊ အာေမာရိျပည္နယ္ႏွင့္ စပ္ေသာေတာ၌ရွိေသာ အာႏုန္ေခ်ာင္းနား တဘက္တခ်က္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ အာႏုန္ေခ်ာင္းကား၊ ေမာဘျပည္၊ အာေမာရိ ျပည္စပ္ၾကား အပိုင္းအျခား ျဖစ္သတည္း။ ၁၄ထုိသုိ႔ႏွင့္ အညီ၊ ထာဝရဘုရားစစ္တိုက္စာ၌ကား၊ ဇာရက္အရပ္၊ သုပအရပ္၊ အာႏုန္ေခ်ာင္းတို႔၊ ၁၅အာရျပည္သို႔စီး၍ ေမာဘျပည္ အနား၌ ေရွာက္သြားေသာေခ်ာင္း အသြယ္သြယ္ဟု လာသတည္း။ ၁၆အာႏုန္ေခ်ာင္းမွ ေဗရေရတြင္းသို႔ ခရီးသြားၾက၏။ ထုိေရတြင္းကားအျခားမဟုတ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ လူမ်ားကိုစုေဝးေစေလာ့၊ ေရကိုငါေပးမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူရာ၌ ရည္ေဆာင္ေသာ ေရတြင္းျဖစ္သတည္း။ ၁၇ထုိအခါ ဣသေရလအမ်ဳိးက၊ အိုတြင္းေရ၊ ထြက္ေလာ့။ ထြက္ေအာင္သီျခင္း ဆုိၾကေလာ့။ ၁၈တရားမင္းစီရင္သည္ အတုိင္း၊ မႉးမတ္တို႔သည္ ေရတြင္းကိုတူးၾကၿပီ။ လူတို႔တြင္ အကဲအမွဴးတို႔သည္ ေတာင္ေဝးတို႔ႏွင့္ ေရတြင္းကို တူးၾကၿပီ ဟုသီျခင္းဆုိေလ၏။ ၁၉ထုိေတာမွ မတၱနာအရပ္သုိ႔၄င္း၊ မတၱနာအရပ္မွ နဟာေလ်လအရပ္သို႔၄င္း၊ ၂ဝဗာမုတ္အရပ္မွ ေမာဘခ်ဳိင့္သို႔၄င္း၊ ေယရွိမုန္ၿမိဳ႔ကိုမ်က္ႏွာျပဳေသာ ပိသဂါေတာင္ထိပ္သို႔၄င္း ခရီးသြားၾက၏။

၂၁ထုိအခါ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ အာေမာရိရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္မင္းထံသို႔ သံတမန္တို႔ကုိ ေစလႊတ္ လ်က္၊ ၂၂အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မင္းႀကီးျပည္အလယ္၌ ေရွာက္၍သြားပါရေစ။ လယ္ယာသုိ႔၄င္း၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သို႔၄င္း မဝင္ပါ။ တြင္းေရကိုလည္း မေသာက္ပါ။ မင္းႀကီးျပည္ကို မလြန္မွီတိုင္ေအာင္ မင္းလမ္းသို႔သာ ေရွာက္လုိက္ပါမည္ဟု အခြင့္ေတာင္းၾက၏။ ၂၃ထုိျပည္အလယ္၌ ေရွာက္သြားရေသာ အခြင့္ကို၊ ရွိဟုန္မင္းသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ အားမေပး။ မိမိလူအေပါင္းတို႔ကို စုေဝးေစ၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ ဆီးတားျခင္းငွါ၊ သူတို႔ရွိရာေတာသို႔ ထြက္၍ ယာဟတ္ၿမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ စစ္တိုက္ေလ၏။ ၂၄ထုိမင္းကို၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထားႏွင့္လုပ္ၾကံ၍၊ အာႏုန္ေခ်ာင္းမွသည္ ယဗၺဳတ္ေခ်ာင္းတိုင္ေအာင္၄င္း၊ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား ေနရာတုိင္ေအာင္၄င္း၊ ထုိမင္းပိုင္ေသာေျမကို သိမ္းယူၾက၏။ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားေနရာ နယ္စပ္ကားအားႀကီး၏။ ၂၅ထုိသုိ႔ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္၊ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔မွစ၍ အာေမာရိအမ်ဳိးသားေနေသာ ၿမိဳ႔ရြာရွိသမွ်တို႔ကို သိမ္းယူ၍ေနၾက၏။ ၂၆ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔ကား၊ ေမာဘျပည္ကို အစုိးရေသာ အရင္ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ စစ္တုိက္၍ အာႏုန္ေခ်ာင္းတိုင္ေအာင္ ျပည္ကိုလုယူေသာ အာေမာရိ ရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္မင္း ေနေသာၿမိဳ႔ျဖစ္သတည္း။ ၂၇ထိုအေၾကာင္းကို ရည္ေဆာင္၍ လကၤာဆရာတို႔က၊ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ တဖန္ တည္ၾကစို႔ ရွိဟုန္ဘုရင္ေနေသာၿမိဳ႔ကို ျပင္ဆင္ၾကစို႔။ ၂၈ရွိဟုန္ဘုရင္ေနရာ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔မွ မီးလွ်ံထြက္၍ ေမာဘျပည္အာရၿမိဳ႔ႏွင့္တကြ၊ အာႏုန္ေခ်ာင္းနား၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ အစုိးရေသာမင္းတို႔ကို ေလာင္ေလၿပီ။ ၂၉အိုေမာဘျပည္၊ သင္သည္ အမဂၤလာရွိ၏။ အုိေခမုရွတပည့္တို႔၊ သင္တို႔သည္ အက်ဳိးနည္းၾကၿပီ။ ေျပးရေသာမိမိသားသမီးတို႔ကုိ အာေမာရိရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္လက္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ထုိဘုရားသည္ အခြင့္ေပးၿပီတကား။ ၃ဝတဖန္ ငါတို႔သည္ အာေမာရိသားတို႔ကုိ တိုက္ျပန္ေသာေၾကာင့္၊ ေဟရွဘုန္ျပည္သည္ ဒိဘုန္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ပ်က္ေလၿပီ။ ေမဒဘၿမိဳ႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေနာဖါၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ သူတို႔ကိုသုတ္သင္ပယ္ရွင္းၾကၿပီဟု ဆုိသတည္း။ ၃၁ထုိသုိ႔ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္ အာေမာရိျပည္၌ ေနရၾက၏။ ၃၂ေမာေရွသည္လည္း၊ ယာဇာၿမိဳ႔ကုိ စူးစမ္းျခင္းငွါ လူကိုေစလႊတ္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိၿမိဳ႔ရြာတို႔ကုိသိမ္းယူ၍၊ အရင္ေနေသာ အာေမာရိအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ ႏွင့္ထုတ္ၾက၏။

၃၃တဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ လွည့္၍၊ ဗာရွန္ျပည္သို႔ ခရီးသြားၾက၏။ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ ၾသဃသည္၊ မိမိလူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဧၿဒိအရပ္မွာ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ခ်ီသြား၏။ ၃၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သူ႔ကိုမေၾကာက္ႏွင့္။ သူႏွင့္တကြ သူ၏လူအေပါင္းကို၄င္း၊ သူ၏ေျမကို၄င္း၊ သင့္လက္၌ငါအပ္ေပးၿပီ။ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔ေန အာေမာရိရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္ကို ျပဳသကဲ့သို႔၊ ဤမင္းကိုလည္း ျပဳရမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၃၅ထုိမင္းႏွင့္သားမ်ား၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔ကုိ တေယာက္မွ်မၾကြင္းလုပ္ၾကံ၍ သူ၏ျပည္ကိုသိမ္းယူၾက၏။