ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၂)


၁တဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ခရီးသြား၍ ေမာဘလြန္ျပင္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔ တဘက္၌ တဲေဆာက္ၾက၏။ ၂အာေမာရိအမ်ဳိးသားတို႔၌ ျပဳၾကေသာ အမႈအလံုးစံုကုိ၊ ဇိေဖၚသား ဗာလက္မင္းသိျမင္လွ်င္၊ ၃ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္၊ ေမာဘျပည္သားတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ၾက၍၊ ၄ႏြားသည္ျမက္ပင္ကို လွမ္း၍စားသကဲ့သို႔ ဤအလံုးအရင္းသည္ ငါတို႔ပတ္လည္၌ ရွိသမွ်ကိုလွမ္း၍ စားလိမ့္မည္ဟု ပူပန္ေသာစိတ္ရွိလ်က္၊ မိဒ်န္ျပည္သား အသက္ႀကီးသူတို႔အား ဆိုၾက၏။ ထုိအခါ ဇိေဖၚသား ဗာလက္သည္၊ ေမာဘရွင္ဘုရင္ ျဖစ္သည္ႏွင့္၊ ၅အမၼဳန္ျပည္၌ စီးေသာျမစ္၏ အနားမွာရွိေသာ ေပေသာ္ၿမိဳ႔ေန ေဗာရသား ဗာလမ္ကို ေခၚပင့္ျခင္းငွါ၊ သံတမန္တို႔ကုိ ေစလႊတ္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေရာက္လာေသာ လူတမ်ဳိးသည္ ေျမမ်က္ႏွာကို ဖံုးလြမ္းလ်က္ ငါ့အနား၌ ေနရာခ်ၾကၿပီ။ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ ၾကြပါ။ ဤလူမ်ဳိးသည္ ငါ့ထက္အားႀကီးေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကုိငါ့အဘုိ႔က်ိန္ဆဲပါ။ သို႔ျပဳလ်င္ သူတို႔ကိုငါတိုက္၍ ငါျပည္မွႏွင့္ထုတ္ႏုိင္ေကာင္း ႏွင့္ထုတ္ႏုိင္လိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္ေကာင္းႀကီးေပးေသာ သူသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံရသည္ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္က်ိန္ဆဲေသာသူသည္ က်ိန္ဆဲအပ္ေသာ သူျဖစ္သည္ကုိ၄င္း ငါသိသည္ဟု မွာလုိက္ေလ၏။ ၇ေမာဘျပည္သားအသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ မိဒ်န္ျပည္သား အသက္ႀကီးသူတို႔သည္ ျပဳစားျခင္း လက္ေဆာင္ပါလ်က္သြား၍၊ ဗာလမ္ထံသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဗာလက္မင္းစကားကုိ ၾကားေလ်ာက္ ေလ၏။ ၈ဗာလမ္က၊ ယေန႔ညမွာ ဤအရပ္၌ေနၾကပါဦး။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါျပန္ေျပာမည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ေမာဘအရာရွိတို႔သည္ ဗာလမ္ထံမွာ ေနၾက၏။ ၉ဘုရားသခင္ ဗာလမ္ရွိရာသုိ႔လာ၍၊ သင္၌ရွိေသာ ဤလူတို႔သည္ အဘယ္သူနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ၁ဝဗာလမ္က၊ ေမာဘရွင္ဘုရင္ ဇိေဖၚသား ဗာလက္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ ဆီသို႔ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ၁၁အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေရာက္လာေသာသူအမ်ားသည္၊ ေျမမ်က္ႏွာကိုဖံုးလႊမ္းလ်က္ေနၾကၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ၾကြလာပါ။ ဤလူမ်ဳိးကို ငါ့အဘုိ႔ က်ိန္ဆဲါပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သူတို႔ကုိငါတိုက္၍ ႏွင္ထုတ္ႏုိင္ေကာင္း ႏွင္ထုတ္ႏုိင္လိမ့္ မည္ဟု ေခၚပင့္ေၾကာင္းကုိ၊ ဘုရားသခင္အားေလွ်ာက္ဆုိ၏။ ၁၂ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္သည္ ဤလူတို႔ႏွင့္အတူ မလုိက္မသြားရ။ ထုိလူမ်ဳိးကုိမက်ိန္ဆဲရ။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံရေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ဗာလမ္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃နံနက္ေရာက္မွ၊ ဗာလမ္သည္ထ၍ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ျပည္သို႔ျပန္သြားၾကပါေလာ့။ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ငါလုိက္ရေသာ အခြင့္ကို ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မမူဟု ဗာလက္မင္းေစလႊတ္ေသာ အရာရွိတို႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။ ၁၄ထုိအခါ ေမာဘျပည္အရာရွိတို႔သည္ ဗာလက္မင္းထံသုိ႔ ျပန္သြား၍၊ ဗာလမ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အတူမလုိက္လုိပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။

၁၅တဖန္ ဗာလက္မင္းသည္၊ အရင္ထက္အေရအတြက္ အားျဖင့္ မ်ား၍ အရာအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေသာမွဴးမတ္ တို႔ကို ေစလႊတ္ျပန္သည္အတိုင္း၊ ၁၆သူတို႔သည္ ဗာလမ္ထံသို႔ ေရာက္လာ၍ ဇိေဖၚသား ဗာလက္မင္းက၊ ကိုယ္ေတာ္ သည္ငါထံသုိ႔ မလာမည္အေၾကာင္း အဘယ္အဆီးအတားမွ် မရွိပါေလေစႏွင့္။ ၁၇ငါသည္ ကုိယ္ေတာ္ကို အလြန္ ေျမွာက္မည္။ ကိုယ္ေတာ္ေတာင္းသမွ်ကုိ ေပးမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၾကြလာပါ။ ဤလူမ်ဳိးကုိ ငါ့အဘုိ႔က်ိန္ဆဲပါမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာၾကပါ၏။ ၁၈ဗာလမ္ကလည္း၊ ဗာလက္မင္းသည္ ေရႊေငြႏွင့္ ျပည့္ေသာမိမိနန္းေတာ္ကုိ ပင္ေပးေသာ္လည္း၊ ငါကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကုိလြန္က်ဴး၍ အမႈအႀကီးအငယ္ တစံုတခုကိုမွ် ငါမျပဳႏုိင္။ ၁၉သုိ႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ထပ္၍ မိန္႔ေတာ္မူမည္ကို ငါသိမည္အေၾကာင္း၊ ယေန႔ညမွာ ဤအရပ္၌ေနၾကပါဦးဟု ဗာလက္မင္းကြၽန္တို႔အား ျပန္ေျပာ၏။ ၂ဝညအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ ဗာလမ္ရွိရာသို႔လာ၍၊ ထုိလူတို႔သည္ သင့္ကိုေခၚျခင္းငွါလာလွ်င္၊ သူတို႔ႏွင့္ အတူထ၍လုိက္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ ငါမွာထားသမွ်အတိုင္းသာ ျပဳရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁နံနက္ေရာက္မွ ဗာလမ္ထ၍ ျမည္းကုိကုန္းႏွီး တင္ၿပီးလွ်င္၊ ေမာဘအရာရွိတို႔ႏွင့္ အတူ လုိက္ေလ၏။ ၂၂ထုိသုိ႔ လုိက္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ သူကို ဆီးတားျခင္းငွါ လမ္း၌ရပ္ေန၏။ ထုိအခါ ဗာလမ္သည္ ျမည္းကိုစီး၍ ငယ္သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ သြားစဥ္တြင္၊ ၂၃ထာဝရ ဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထားကိုမိုးလ်က္၊ လမ္း၌ရပ္ေနသည္ကုိ ျမည္းသည္ျမင္လွ်င္ လမ္းလႊဲ၍ လယ္သို႔ ဝင္ေလ၏။ ဗာလမ္လည္း ျမည္းကိုလမ္းသို႔ ျပန္ေစျခင္းငွါ ရုိက္ေလ၏။ ၂၄ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ ေစာင္ရန္း ႏွစ္ဘက္စပ္ၾကားလမ္း၌ တဖန္ရပ္ေန၏။ ၂၅ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ကို ျမည္းသည္ ျမင္ျပန္ေသာအခါ၊ ေစာင္ရန္းတဘက္၌ တိုး၍ ဗာလမ္၏ေျခကို ဖိေလ၏။ ဗာလမ္လည္း တဖန္ရုိက္ျပန္ေလ၏။ ၂၆ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ လြန္သြား၍၊ လမ္းတဘက္ဘက္မွ မလႊဲႏုိင္ေအာင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အရပ္၌ရပ္ေန၏။ ၂၇ျမည္းသည္လည္း ထာဝရ ဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ကို ျမင္ျပန္ေသာအခါ၊ ဗာလမ္ေအာက္၌ ဝပ္လ်က္ေန၏။ ဗာလမ္သည္ အမ်က္ထြက္၍ ေတာင္ေဝးႏွင့္ ျမည္းကိုရုိက္ေလ၏။ ၂၈ထုိအခါ ထာဝရဘုရားသည္ ျမည္း၏ႏႈတ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူ၍ ျမည္းကသင္သည္ ငါ့ကုိသံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ရုိက္ရမည္ေၾကာင္း၊ ငါသည္သင္၌ အဘယ္သုိ႔ ျပဳဘိသနည္းဟု ဗာလမ္အားေမးလွ်င္၊ ၂၉ဗာလမ္က သင္သည္ငါကို က်ီစားပါသည္တကားဟု ငါ၌ထား ရွိပါေစေသာ။ ထားရွိလွ်င္သင့္ကို ယခုသတ္မည္ဟု ျမည္းအားဆို၏။ ၃ဝျမည္းကလည္း၊ ငါသည္ယေန႔တုိင္ေအာင္ သင္၏အစည္းကိုအစဥ္ခံရေသာသင္၏ ျမည္းျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ့။ သင္၌တခါမွ် ဤသို႔ငါျပဳဘူးသေလာဟု ဗာလမ္ အားေမးလွ်င္၊ မျပဳဘူးဟုျပန္ေျပာ၏။ ၃၁ထုိအခါ ထာဝရဘုရားသည္ ဗာလမ္မ်က္စီကုိ ဖြင့္ေတာ္မူ၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထားကိုမုိးလ်က္၊ လမ္း၌ရပ္ေန သည္ကို ဗာလမ္သည္ျမင္သျဖင့္ ဦးခ်၍ျပပ္ဝပ္ေလ၏။ ၃၂ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ သင္၏ ျမည္းကိုသံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ အဘယ္ေၾကာင္းရုိက္သနည္း။ သင္သြားေသာလမ္းသည္ ငါႏွင့္ ဆန႔္က်င့္ဘက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သင့္ကုိဆီးတားျခင္းငွါ ငါထြက္လာၿပီ။ ၃၃ျမည္းသည္ င့ါကုိျမင္၍ သံုးႀကိမ္ေရွာင္ခဲ့ၿပီ။ ထုိသုိ႔ မေရွာင္လွ်င္၊ အကယ္စင္စစ္ သင့္ကုိသတ္၍ ျမည္းကုိအသက္ခ်မ္းသာေပး ေလၿပီဟုဆို၏။ ၃၄ဗာလမ္ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္ျပစ္မွားပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လမ္း၌ကန္႔လန္႔ေနေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏု္ပ္မသိပါ။ ယခုမွာ အလုိေတာ္မရွိလွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္ျပန္သြားပါမည္ဟု ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္အား ဆုိလွ်င္။ ၃၅ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ သူတို႔ႏွင့္ အတူလုိက္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ ငါမွာထားေသာစကား ကိုသာ ေဟာေျပာရမည္ဟု ဗာလမ္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သူသည္ ဗာလက္မင္း၏ ကြၽန္တို႔ႏွင့္ အတူလုိက္ သြားေလ၏။ ၃၆ဗာလမ္ေရာက္ေသာ သိတင္းကို ဗာလက္မင္းၾကားလွ်င္၊ ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ ေမာဘျပည္စြန္ အာႏုန္ ေခ်ာင္းနားမွာရွိေသာ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔သို႔ထြက္သြား၏။ ၃၇ဗာလက္မင္းကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ေခၚပင့္ေစျခင္းငွါ ငါသည္ အထပ္ထပ္ေစလြတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေႏွးပါသနည္း။ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ငါေျမွာက္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ ေလာဟု ဗာလမ္အား ဆိုလွ်င္၊ ၃၈ဗာလမ္က၊ မင္းႀကီးထံသို႔ ငါလာပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ငါသည္ စကားတခြန္းကိုမွ် ေျပာပိုင္သေလာ့။ ငါႏႈတ္၌ ဘုရားသခင္ထားေတာ္မူေသာစကားကုိသာ ငါေျပာပါမည္ဟု ျပန္ေျပာၿပီးမွ။ ၃၉ဗာလက္မင္းႏွင့္ အတူလုိက္၍ ကိရယႆုဇုတ္ၿမိဳ႔သုိ႔ေရာက္ေလ၏။ ၄ဝဗာလက္မင္းသည္လည္း၊ သိုးႏြားကုိပူေဇာ္၍ ဗာလမ္ႏွင့္ အရာရွိတို႔အား ေပးလုိက္ေလ၏။ ၄၁နက္ျဖန္ေန႔၌ ဗာလက္မင္းသည္ ဗာလမ္ကို ေခၚ၍ ဣသေရလအမ်ဳိး သားအေပါင္းတို႔ကုိ အကုန္အစင္ျပျခင္းငွါ ဗာလဘုရားႏွင့္ ဆုိင္ေသာကုန္းရုိးေပၚသို႔ပို႔ေဆာင္ေလ၏။