ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၃)


၁ထုိအခါ ဗာလမ္က၊ ဤအရပ္၌ ငါ့အဘုိ႔ ယဇ္ပလႅင္ခုနစ္ခုကို တည္ေလာ့။ ႏြားထီးခုနစ္ေကာင္၊ သိုးထီး ခုနစ္ေကာင္တို႔ကို ျပင္ဆင္ေလာ့ဟု ဗာလက္မင္းအား ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၂ဗာလက္မင္းသည္ ျပဳၿပီးလွ်င္၊ ထိုသူႏွစ္ပါး တို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္တခုခုေပၚမွာ ႏြားတေကာင္စီႏွင္ သိုးတေကာင္စီကို ပူေဇာ္ၾက၏။ ၃ဗာလမ္ကလည္း မင္းႀကီး ပူေဇာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္နားမွာ ရပ္ေလာ့။ ငါသည္ အျခားတပါးသို႔ သြားပါမည္။ ထာဝရဘုရားသည္ င့ါကိုႀကိဳဆို ျခင္းငွါ ၾကြလာေကာင္း ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါ့အား ျပေတာ္မူသမွ်ကို မင္းႀကီးအား ငါၾကားေျပာပါမည္ဟု ဗာလက္မင္းအား ဆိုၿပီးမွ ကုန္းတခုေပၚသို႔ တက္သြား၏။ ၄ဘုရားသခင္သည္ ဗာလမ္ကို ႀကိဳဆိုေတာ္မူလွ်င္၊ ဗာလမ္က ကြၽႏ္ုပ္သည္ ယဇ္ပလႅင္ခုနစ္ခုကို ျပင္ဆင္၍ ပလႅင္တခုခုအေပၚမွာ ႏြားထီးတေကာင္စီႏွင့္ သိုးထီးတေကာင္စီကို ပူေဇာ္ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ဗာလမ္ႏႈတ္၌ စကားကိုထားလ်က္၊ သင္သည္ ဗာလက္မင္း ထံသို႔ျပန္၍ ဤသို႔ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၆ဗာလမ္ျပန္ေသာအခါ၊ ဗာလက္မင္းသည္ ေမာဘမွဴးမတ္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ မိမိပူေဇာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္နားမွာ ရပ္ေန၏။

၇ထိုအခါ ဗာလမ္သည္၊ ပေရာဖက္စကားအားျဖင့္ ျမြက္ဆိုသည္ကား၊ ေမာဘရွင္ဘုရင္ ဗာလက္က၊ လာပါ။ ငါ့အဘို႔ ယာကုပ္အမ်ိဳးကို က်ိန္ဆဲပါ။ လာပါ။ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ အပ္လိုက္ပါဟု ေခၚ၍ ငါ့ကို အာရံျပည္ အေရွ႔ေတာင္ရိုးမွ ေဆာင္ခဲ့ၿပီ။ ၈ဘုရားသခင္ က်ိန္ဆဲေတာ္မမူေသာသူကို အဘယ္သုိ႔ ငါက်ိန္ဆဲႏိုင္မည္ နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔ အပ္ေတာ္မမူေသာသူကို အဘယ္သို႔ ငါအပ္ႏိုင္မည္နည္း။ ၉ေက်ာက္ေပၚက သူ႔ကို ငါျမင္၏။ ေတာင္ေပၚကသူ႔ကို ငါၾကည့္ရႈ၏။ ထိုလူမ်ိဳးသည္ တမ်ိဳးတည္းေန၍ အျခားတပါးေသာ လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာရ။ ၁ဝယာကုပ္အမ်ိဳး ေျမမႈန္႔ကို အဘယ္သူ ေရတြက္ႏိုင္သနည္း။ ဣသေရလအမ်ိဳး ေလးစုတစုကိုမွ် အဘယ္သူ ေရတြက္ႏိုင္သနည္း။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ေသသကဲ့သို႔ ငါေသပါေစေသာ။ ငါ့အဆံုးသည္ သူ၏အဆံုးကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါေစေသာဟု ျမြက္ဆို၏။ ၁၁ဗာလက္မင္းကလည္း၊ သင္သည္ ငါ၌ အဘယ္သို႔ျပဳသနည္း။ ငါ၏ရန္သူတို႔ကို က်ိန္ဆဲေစျခင္းငွါ သင့္ကိုငါေခၚခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း သင္သည္ လံုးလံုး ေကာင္းႀကီးေပးေလၿပီတကားဟု ဗာလမ္အားဆိုလွ်င္၊ ၁၂ဗာလမ္က၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ႏႈတ္၌ ထားေတာ္မူေသာ စကားကို ေျပာရေအာင္ ငါသတိမျပဳရသေလာဟု ျပန္ဆို၏။

၁၃ဗာလက္မင္းကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ကို တၿပိဳင္နက္မျမင္ရဘဲ တပိုင္းကိုမွ်သာ ၾကည့္ျမင္ရာ၊ အျခားေသာအရပ္သို႔ ငါႏွင့္အတူ လိုက္ပါေလာ့။ ထိုအရပ္၌ သူတို႔ကို ငါ့အဘို႔ က်ိန္ဆဲပါဟု ဆိုလ်က္၊ ၁၄ပိသဂါေတာင္ေပၚ၊ ေဇာဖိမ္လယ္ျပင္သို႔ ေဆာင္သြား၍ ယဇ္ပလႅင္ခုနစ္ခုကို တည္ၿပီးမွ၊ ပလႅင္တခုတခုအေပၚမွာ ႏြားတေကာင္စီႏွင့္ သိုးတေကာင္စီကို ပူေဇာ္ေလ၏။ ၁၅ဗာလမ္ကလည္း၊ မင္းႀကီးပူေဇာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္နားမွာ ရပ္ေလာ့။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ အျခားတပါးသို႔ သြားပါမည္ဟု ဗာလက္မင္းအား ဆို၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ဗာလမ္ကိုႀကိဳဆို၍ သူ၏ႏႈတ္၌စကားကို ထားလ်က္၊ သင္သည္ ဗာလက္မင္းထံသို႔ ျပန္၍ ဤသို႔ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ၁၇ဗာလမ္ျပန္ေသာအခါ၊ ဗာလက္မင္းသည္ ေမာဘမွဴးမတ္တို႔ႏွင့္တကြ၊ မိမိပူေဇာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္နားမွာ ရပ္ေနလ်က္၊ ထာဝရဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူသနည္းဟု ေမးေလ၏။

၁၈ထိုအခါ ဗာလမ္သည္၊ ပေရာဖက္စကားအားျဖင့္ ျမြက္ဆိုသည္ကား၊ အိုဇိေဖာ္သား ဗာလက္မင္း၊ ထာေလာ့။ ငါ့စကားကို ေစ့ေစ့နားေထာင္ေလာ့။ ၁၉ဘုရားသခင္သည္ မုသာစကားကုိ ေျပာအံ့ေသာငွါ လူျဖစ္ေတာ္ မူသည္မဟုတ္။ ေနာင္တရအံ့ေသာငွါ လူသားျဖစ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္။ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ စကားေတာ္အတိုင္း မျပဳဘဲေနေတာ္မူမည္ေလာ။ ဂတိထားေတာ္မူၿပီးမွ၊ ဂတိေတာ္မတည္ဘဲ ေနေတာ္ မူမည္ေလာ။ ၂ဝေကာင္းႀကီးေပးရ မည္အေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ကို ငါခံရၿပီ။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူၿပီ။ ထိုေကာင္းႀကီးကို ငါမဖ်က္ႏိုင္။ ၂၁ယာကုပ္အမ်ိဳးကို ညွဥ္းဆဲေသာအမႈ၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးတဘက္၌ ျပဳေသာ ေႏွာက္ရွက္ျခင္းအမႈကို ဘုရားသခင္ သည္ ၾကည့္ရႈ၍ ေနေတာ္မမူ။ သူတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၏။ ရွင္ဘုရင္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းအသံကို သူတို႔တြင္ၾကားရ၏။ ၂၂ဘုရားသခင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ႀကံ့အားႀကီးသကဲ့သို႔ အားႀကီး၏။ ၂၃အကယ္စင္စစ္ ယာကုပ္အမ်ိဳးကို ထူးဆန္းေသာ အတတ္အားျဖင့္ မႏိုင္ရာ။ ဣသေရလအမ်ိဳးကို အဘယ္သူမွ် မျပဳစားရာ။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သို႔ ျပဳေတာ္ မူၿပီတကားဟု ယခုကာလကိုေထာက္၍ ယာကုပ္အမ်ိဳး၊ ဣသေရအမ်ိဳးကို ရည္ေဆာင္လ်က္ ဆိုေလ့ရွိလိမ့္မည္။ ၂၄ဤလူမ်ိဳးသည္ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ ထလိမ့္မည္။ ျခေသၤ့ပ်ိဳကဲ့သို႔ ထလိမ့္မည္။ ဘမ္းမိေသာအေကာင္ကို မစားမွီ၊ သတ္အံ့ ေသာ တိရစာၦန္အေသြးကို မေသာက္မွီတိုင္ေအာင္ ၿငိမ္ဝပ္စြာမေနဟု ျမြက္ဆို၏။ ၂၅ဗာလက္မင္းကလည္း၊ သူတို႔ကို အလ်င္းမက်ိန္ဆဲပါႏွင့္။ ေကာင္းႀကီးကိုလည္း အလွ်င္းမေပးပါႏွင့္ဟု ဗာလမ္အားဆိုလွ်င္၊ ၂၆ဗာလမ္က၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း ငါျပဳရပါမည္ဟု မင္းႀကီးအား အရင္ေျပာႏွင့္ၿပီ မဟုတ္ေလာဟု ဗာလက္မင္းအား ျပန္ေျပာ၏။

၂၇တဖန္ ဗာလက္မင္းက၊ လာပါေတာ့။ အျခားေသာအရပ္သို႔ ေဆာင္သြားပါမည္။ ထိုအရပ္၌ သူတို႔ကို ငါ့အဘို႔ က်ိန္ဆဲေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိေကာင္း ရွိေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ဗာလမ္အား ဆိုလ်က္၊ ၂၈ေယရွိမုန္ၿမိဳ႔ကို မ်က္ႏွာျပဳေသာ ေပဂုရေတာင္ထိပ္သို႔ ေဆာင္သြားေလ၏။ ၂၉ဗာလမ္ကလည္း၊ ဤအရပ္၌ ငါ့အဘို႔ ယဇ္ပလႅင္ ခုနစ္ခုကိုတည္ေလာ့။ ႏြားထီးခုနစ္ေကာင္၊ သိုးထီးခုနစ္ေကာင္တို႔ကို ျပင္ဆင္ေလာ့ဟု ဗာလက္မင္းအား ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၃ဝဗာလက္မင္းသည္ ျပဳ၍ ယဇ္ပလႅင္တခုတခုအေပၚမွာ ႏြားတေကာင္စီႏွင့္ သိုးတေကာင္စီကို ပူေဇာ္ေလ၏။