ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၄)


၁ထာဝရဘုရားသည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းငွါ အလိုရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ဗာလမ္သိ ျမင္လွ်င္၊ ထူးဆန္းေသာအတတ္ကို ရွာျခင္းငွါ အရင္သြားသကဲ့သို႔ မသြားဘဲ၊ ေတာသို႔ မ်က္ႏွာျပဳေလ၏။ ၂သို႔ရာတြင္၊ ေျမာ္ၾကည့္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔သည္ အမ်ိဳးအႏႊယ္အလိုက္ အသီးအသီးတပ္ခ်လ်က္ ေနၾကသည္ကို ျမင္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔အေပၚမွာ သက္ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃သူသည္ ပေရာဖက္ စကားအားျဖင့္ ျမြက္ဆိုေလသည္မွာ၊ မ်က္စိပြင့္ေသာသူ၊ ေဗာရသားဗာလမ္၏စကား၊ ၄ဘဝင္ျဖစ္၍ မ်က္စိပြင့္လ်က္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ ရူပါရံုကိုျမင္၍၊ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ၾကားေသာသူ၏စကား ဟူမူကား၊ ၅အုိယာကုပ္  အမ်ိဳး၊ သင္တို႔၏တဲမ်ား၊ အိုဣသေရလ အမ်ိဳး၊ သင္တို႔၏ ဘံုဗိမာန္မ်ားတို႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ တင့္တယ္ၾက သည္တကား။ ၆က်ယ္ဝန္း ေသာခ်ိဳင့္မ်ား၊ ျမစ္နားမွာရွိေသာ ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ထာဝရဘုရား စိုက္ေတာ္မူေသာ အေက်ာ္ပင္မ်ား၊ ေရနားမွာေပါက္ေသာ အာရဇ္ပင္မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကသည္တကား၊ ၇ထိုအမ်ိဳး၏ ေရပံုးတို႔မွ ေရစီး လိမ့္မည္။ ေရေပါေသာအရပ္၌ မ်ိဳးေစ့က်လိမ့္မည္။ သူ၏ရွင္ဘုရားသည္ အာဂတ္မင္းထက္ ဘုန္းႀကီး၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ေျမွာက္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၈ဘုရားသခင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ႀကံ့အားႀကီးသကဲ့သို႔ အားႀကီး၏။ ရန္သူျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔ကို ကိုက္ဝါး၍၊ အရိုးတို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့လိမ့္မည္။ ျမွားျဖင့္ထုတ္ျခင္းခတ္ေအာင္ ခြင္းလိမ့္မည္။ ၉ဝပ္လ်က္ေန၏။ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔၄င္း၊ ျခေသၤ့မကဲ့သို႔၄င္း၊ ဝပ္တြားေလ၏။ အဘယ္သူႏႈိးေဆာ္ဝံ့မည္နည္း။ သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပးေသာသူသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာရွိ၏။ သင့္ကို က်ိန္ဆဲေသာသူသည္ က်ိန္ဆဲျခင္းကို ခံရသည္ဟု ျမြက္ဆို၏။

၁ဝထိုအခါ ဗာလက္မင္းသည္၊ ဗာလမ္ကိုအမ်က္ထြက္၍ လက္ခုတ္တီးလ်က္၊ ငါ၏ရန္သူတို႔ကို က်ိန္ဆဲေစ ျခင္းငွါ သင့္ကို ငါေခၚခဲ့၏။ သင္သည္ သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ အၾကြင္းမဲ့ေကာင္းႀကီး ေပးေလၿပီ တကား။ ၁၁ထိုေၾကာင့္ သင့္ေနရာျပည္သို႔ ေျပးသြားေလာ့။ သင့္ကိုခ်ီးေျမာက္မည္ဟု အထက္ကငါအႀကံရွိ၏။ သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ဘုန္းမတိုးပြားေစျခင္းငွါ ဆီးတားေလၿပီဟု ဆိုေလ၏။ ၁၂ဗာလမ္ကလည္း၊ ဗာလက္မင္းသည္ ေရႊေငြႏွင့္ ျပည့္ေသာ မိမိနန္းေတာ္ကိုပင္ ေပးေသာ္လည္း၊ ၁၃ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ကို လြန္က်ဴး၍ ေကာင္းေသာအမႈ၊ မေကာင္းေသာအမႈ တစံုတခုကို ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ငါမျပဳႏိုင္။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသမွ်ကို ငါေျပာပါမည္ ဟု မင္းႀကီးေစလႊတ္ေသာ သံတမန္တို႔အား ငါေျပာႏွင့္ၿပီမဟုတ္ေလာ။ ၁၄ယခုမူကား၊ ငါ့အေဆြအမ်ိဳးတို႔ထံသို႔ ငါသြားေတာ့မည္။ နားေထာင္ပါ။ ေနာင္ကာလ၌ ဤလူမ်ိဳးသည္ မင္းႀကီး၏လူမ်ိဳး၌ အဘယ္သို႔ ျပဳမည္အရာကို မင္းႀကီးအား ၾကားေျပာပါဟု ဗာလက္မင္းအား ျပန္ဆိုၿပီးမွ၊ ၁၅ပေရာဖက္စကားအားျဖင့္ ျမြက္ဆုိေလသည္မွာ၊ မ်က္စိပြင့္ေသာသူ ေဗာရသား ဗာလမ္၏စကား၊ ၁၆ဘဝင္ျဖစ္၍ မ်က္စိပြင့္လ်က္၊ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ ရူပါရံုကိုျမင္၍၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား ေပးေတာ္မူေသာ ဥာဏ္ကိုရ၍၊ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ၾကားေသာသူ၏ စကားဟူမူကား၊ ၁၇ထိုအရာကို ငါျမင္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုမျဖစ္ရေသး။ ထိုအရာကို ငါရႈ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ရေသာ အခ်ိန္မနီးေသး။ ၾကယ္တလံုးသည္ ယာကုပ္အမ်ိဳး၌ ေပၚထြန္း၍၊ ရာဇလွံတံသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ထင္ရွားလိမ့္ မည္။ ေမာဘျပည္စြန္းတိုင္ေအာင္ ထိခိုက္၍ မၿငိမ္မဝပ္ ရုန္းရင္းခပ္ျပဳတတ္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလိမ့္ မည္။ ၁၈ဧဒံုျပည္ကိုလည္း သိမ္းယူလိမ့္မည္။ စိရေတာင္သည္လည္း ရန္သူလက္သို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသည္ ရဲရင့္စြာ ျပဳလိမ့္မည္။ ၁၉အစုိးရေသာသူ တပါးသည္၊ ယာကုပ္အမိ်ဳးထဲကထြက္၍ က်န္ၾကြင္းေသာ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆို၏။ ၂ဝတဖန္ အာမလက္ျပည္ကို ၾကည့္ရႈ၍ ပေရာဖက္စကား အားျဖင့္ ျမြက္ဆိုျပန္သည္ကား၊ အာမလက္အမ်ိဳးသည္ လူမ်ိဳးတကာတို႔ထက္ အထြဋိ္ျဖစ္ဘူးေသာ္လည္း၊ အဆံုး၌ ရွင္းရွင္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏။ ၂၁တဖန္ ေကနိအမိ်ဳးသားတို႔ကို ၾကည့္ရႈ၍ ပေရာဖက္စကား အားျဖင့္ ျမြက္ဆိုျပန္သည္ကား၊ သင္တို႔ေနရာသည္ အားႀကီး၏။ ေက်ာက္ေပၚမွာ အသိုက္ကိုလုပ္ၾကၿပီ။ ၂၂သို႔ေသာ္လည္း အာရႈရိမင္းသည္၊ သိမ္းယူ၍ မသြားမီွတိုင္ေအာင္၊ ေကနိအမ်ိဳးသည္ အမ်က္ကိုခံရလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆို၏။ ၂၃တဖန္ ပေရာဖက္စကားအားျဖင့္ ျမြက္ဆိုျပန္သည္ကား၊ အလိုေလ့၊ ဤအမႈကို ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူေသာအခါ အဘယ္သူသည္ အသက္ခ်မ္းသာ ရလိမ့္မည္နည္း။ ၂၄သေဘၤာတို႔သည္လည္း ခိတၱိမ္ျပည္မွလာ၍ အာရႈရိျပည္ကို ၄င္း၊ ေဟဗာျပည္ကို၄င္း၊ ေႏွာက္ရွက္ၾက လိမ့္မည္။ သူတို႔သည္လည္း ရွင္းရွင္းပ်က္စီးၾကလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆိုၿပီးမွ၊ ၂၅ဗာလမ္သည္ ထ၍ မိမိေနရာအရပ္သို႔ ျပန္သြား၏။ ဗာလက္မင္းသည္လည္း သြားေလ၏။