ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၅)


၁ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ရွိတၱိမ္အရပ္၌ေနေသာအခါ၊ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေမာဘမိန္းမတို႔ႏွင္ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳၾက၏။ ၂ထိုမိန္းမတို႔သည္ မိမိတို႔ဘုရားေရွ႔မွာ ယဇ္ပူေဇာ္ရာပြဲသို႔ ဣသေရလလူတို႔ကို ေခၚသြားသျဖင့္၊ ေယာက္်ားတို႔သည္ ယဇ္သားကိုစား၍ ထိုဘုရားေရွ႔မွာ ဦးခ်ၾက၏။ ၃ထိုသို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔သည္၊ ဗာလေပဂုရဘုရားကို ဆည္းကပ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏။ ၄ထာဝရ ဘုရားသည္လည္း၊ ငါသည္ ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ေတာ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးမွ လြဲေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလမင္း အေပါင္းတို႔ကို ေခၚ၍၊ ျပစ္မွားေသာသူတို႔ကို ဘုရားေရွ႔မွာ ထင္ရွားစြာ ဆြဲထားေလာ့ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅ေမာေရွသည္ ဣသေရလမင္းတို႔ကို ေခၚ၍၊ ဗာလေပဂုရဘုရားကို ဆည္းကပ္ေသာသူတို႔ကို သင္တို႔ အသီးအသီး ဆိုင္သည္အတိုင္း ကြပ္မ်က္ၾကေလာ့ဟု မွာထားေလ၏။

၆ထိုအခါ ဣသေရအမ်ိဳးသား တေယာက္သည္၊ ေမာေရွေရွ႔၌၄င္း၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါး နားမွာ ငိုေၾကြးေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ေရွ႔၌၄င္း၊ မိဒ်န္မိန္းမ ကိုလည္း၊ မိမိညီအစ္ကိုတို႔ ထံသုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ၇ထိုအမႈကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္၏သား ဧလာဇာ၏သား ဖိနဟတ္သည္ ျမင္လွ်င္၊ ပရိသတ္ထဲမွာ ထ၍လွံကိုကိုင္လ်က္၊ ၈ထိုဣသေရလလူကို တဲအတြင္းသို႔ လိုက္ၿပီးမွ ေယာက္်ားကို ထုတ္ခ်င္းခပ္ ေအာင္၄င္း၊ မိန္းမကို ဝမ္းေပါက္ေအာင္၄င္း ထိုးေလ၏။ ထိုသို႔ ျပဳေသာအားျဖင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေဘးၿငိမ္းေလ၏။ ၉ထိုေဘးျဖင့္ ေသေသာလူေပါင္းကား၊ ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ရွိသတည္း။

၁ဝ-၁၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါသည္ အမ်က္ထြက္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔ကို မဖ်က္ဆီးမည္ အေၾကာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္၏သား၊ ဧလာဇာ၏သား၊ ဖိနဟတ္သည္ သူတို႔တြင္ ငါ့ဘက္၌ စိတ္အားႀကီး၍ ငါ့အမ်က္ကို သူတို႔မွလႊဲၿပီ။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍ သင္ေျပာရသည္ကား၊ ငါ၏ခ်မ္းသာပဋိိညာဥ္ကို သူအား ငါေပး၏။ ၁၃သူသည္ မိမိဘုရားသခင္ဘက္၌ စိတ္အားႀကီး၍ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳေသာေၾကာင့္ သူမွစ၍ သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔သည္ ထိုပဋိိညာဥ္တည္းဟူေသာ ထာဝရယဇ္ပုေရာဟိတ္ အရာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပဋိိညာဥ္ကို ရၿပီဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄မိဒ်န္မိန္းမႏွင့္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေသာ ဣသေရလ  လူ၏အမည္ကား၊ ရွိေမာင္အမ်ိဳး၌ ထင္ရွားေသာ အေဆြအမ်ိဳး တြင္ အကဲအမွဴးသာလု၏သား ဇိမရိျဖစ္သတည္း။  ၁၅အေသသတ္ျခင္းကိုခံရေသာ မိဒ်န္မိန္းမအမည္ကား၊ မိဒ်န္အမ်ိဳး၌ ထင္ရွားေသာ အေဆြအမ်ိဳးတို႔တြင္ အကဲအမွဴး ဇုရ၏သမီး ေကာဇဘိျဖစ္သတည္း။

၁၆ထာဝရဘုရားကလည္း၊ မိဒ်န္အမ်ိဳးသားတို႔ကို ေႏွာက္ရွက္၍ လုပ္ႀကံၾကေလာ့။ ၁၇အေၾကာင္း မူကား၊ သူတို႔သည္ ေပဂုရဘုရားအမႈ၌၄င္း၊ ေပဂုရဘုရားေၾကာင့္ ေဘးေရာက္ေသာေန႔၌ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေသာ သူတို႔ႏွမ မိဒ်န္မင္းသမီး ေကာဇဘိအမႈ၌၄င္း၊ သင္တို႔ကို ပရိယာယ္မ်ားအားျဖင့္ လွည့္စား ေႏွာက္ရွက္ၾကၿပီဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။