ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၆)


၁ထိုေဘးၿငိမ္ေသာေနာက္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ၂အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္၍ စစ္တိုက္ႏိုင္ေသာ ဣသေရလ အမ်ိဳး သား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ကို၊ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ စာရင္းယူၾကေလာ့ဟု ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၃သူတို႔သည္ ေမာဘလြင္ျပင္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔တဘက္၌၊ ၄အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္ေသာ သူတို႔ကို စာရင္းယူရမည္အေၾကာင္း ဆင့္ဆိုၾက၏။

၅အဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔တြင္၊ ဣသေရလ၏ သားဦး ရုဗင္၏သား ဟူမူ ကား ဟာႏုတ္မွဆင္းသက္ေသာ ေဟာေနာခိအေဆြအမ်ိဳး၊ ဖါလုမွဆင္းသက္ေသာ ေဖါလြိအေဆြအမ်ိဳး၊ ၆ေဟဇရံုမွ ဆင္းသက္ေသာ ေဟဇေရာနိ အေဆြအမ်ိဳး၊ ကာမိမွဆင္းသက္ေသာ ကာမိတ္အေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၇ျပည္သူတို႔သည္ ရုဗင္အေဆြအမ်ိဳးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာလူေပါင္းကား၊ ေလးေသာင္းသံုးေထာင္ ခုနစ္ရာ သံုးဆယ္ရွိသတည္း။ ၈ဖာလု၏သား ဧလ်ာဘ၊ ဧလ်ာဘ၏သား ေနေမြလ၊ ဒါသန္၊ အဘိရံတည္း။ ၉ဤဒါသန္၊ အဘိရံတို႔သည္ အျခားမဟုတ္၊ ေကာရအေပါင္းအသင္းသည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသာအခါ၊ ပရိသတ္၌ ေက်ာ္ေစာ၍ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသာ ဒါသန္၊ အဘိရံျဖစ္ၾက၏။ ၁ဝေျမႀကီးသည္ မိမိခံတြင္းကိုဖြင့္၍ သူတို႔ကို၄င္း၊ ေကာရကို၄င္း မ်ိဳသျဖင့္၊ ထိုအေပါင္းအသင္းဝင္းသူတို႔သည္ ေသၾက၏။ မီးသည္လည္း လူႏွစ္ရာငါးဆယ္တို႔ကို အသက္ဆံုးေစ၏။ ထိုသူတို႔သည္ သတိေပးေသာ သက္ေသျဖစ္သတည္း။ ၁၁သို႔ရာတြင္ ေကာရ၏သားသမီးတို႔သည္ ေသေဘးႏွင့္ လြတ္ၾက၏။

၁၂ဘိုးဘ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ရွိေမာင္၏သားဟူမူကား၊ ေယေမြလမွဆင္းသက္ေသာ ေယေမြလိ အေဆြ အမ်ိဳး၊ ယာမိန္မွဆင္းသက္ေသာ ယာမိနိအေဆြအမ်ိဳး၊ ယာခိန္မွဆင္းသက္ေသာ ယာခိနိအေဆြ အမ်ိဳး၊ ၁၃ေဇရမွ ဆင္းသက္ေသာ ေဇရဟိအေဆြအမ်ိဳး၊ ေရွလမွဆင္းသက္ေသာ ေရွာလိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၁၄ဤသူတို႔သည္ ရွိေမာင္အေဆြအမ်ိဳး ျဖစ္၍ လူေပါင္းကား ႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္ရာရွိသတည္း။

၁၅ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ဂဒ္၏သားဟူမူကား၊ ေဇဖုန္မွဆင္းသက္ေသာ ေဇေဖါနိအေဆြအမ်ိဳး၊ ဟဂၢိမွ ဆင္းသက္ေသာ ဟဂၢိတ္အေဆြအမ်ိဳး၊ ရႈနိမွဆင္းသက္ေသာ ရႈနိတ္အေဆြအမ်ိဳး၊ ၁၆ၾသဇနိမွဆင္းသက္ ေသာ ၾသဇနိတ္အေဆြအမ်ိဳး၊ ဧရိမွဆင္းသက္ေသာ ဧရိတ္အေဆြအမ်ိဳး၊ ၁၇အာရုဒ္မွဆင္းသက္ေသာ အာေရာဒိအေဆြ အမ်ိဳး၊ အေရလိမွ ဆင္းသက္ေသာ အေရလိတ္အေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၁၈ဤသူတို႔သည္ ဂဒ္အေဆြအမ်ိဳးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာ လူေပါင္းကား၊ ေလးေသာင္းငါးရာ ရွိသတည္း။

၁၉ယုဒ၏သား ဟူမူကား၊ ခါနာန္ျပည္၌ေသာေသာ ဧရႏွင့္ ၾသနန္အစရွိေသာ၊ ၂ဝဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳး အလိုက္၊ ေရွလမွဆင္းသက္ေသာ ေရွလနိအေဆြအမ်ိဳး၊ ဖါရဇ္မွဆင္းသက္ေသာ ဖာရဇိအေဆြအမ်ိဳး၊ ေဇရမွဆင္းသက္ေသာ  ေဇရဟိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၂၁ဖာရဇ္၏သား၊ ေဟဇရံုမွ ဆင္းသက္ေသာ ေဟေဇေရာနိ အေဆြအမ်ိဳး၊ ဟာမုလမွဆင္းသက္ေသာ ဟာမုလိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၂၂ဤသူတို႔သည္ ယုဒအေဆြအမ်ိဳးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာ လူေပါင္းကား၊ ခုနစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ငါးရာရွိ သတည္း။

၂၃ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ဣသခါ၏သား ဟူမူကား၊ ေတာလမွဆင္းသက္ေသာ ေတာလိအေဆြ အမ်ိဳး၊ ဖုဝါမွဆင္းသက္ေသာ ဖုဝနိအေဆြအမ်ိဳး၊ ၂၄ယာရႈပ္မွဆင္းသက္ေသာ ယာရႈဘိအေဆြအမ်ိဳး၊ ရွိမရုန္မွဆင္းသက္ေသာ ရွိမေရာနိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၂၅ဤသူတို႔သည္ ဣသခါ အေဆြအမ်ိဳးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာလူေပါင္းကား ေျခာက္ေသာင္းေလးေထာင္ သံုးရာရွိသတည္း။

၂၆ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ဇာဗုလုန္၏သားဟူမူကား၊ သရက္မွဆင္းသက္ေသာ သရဒိအေဆြ အမ်ိဳး၊ ဧလုန္မွဆင္းသက္ေသာ ဧေလာနိအေဆြအမ်ိဳး၊ ယာေလလမွဆင္းသက္ေသာ ယာေလလိအေဆြ အမ်ိဳးတည္း။ ၂၇ဤသူတို႔သည္ ဇာဗုလုန္ အေဆြအမ်ိဳးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာ လူေပါင္းကား၊ ေျခာက္ေသာင္း ငါးရာ ရွိသတည္း။

၂၈ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေယာသပ္၏သား မနာေရွႏွင့္ ဧဖရိမ္တို႔တြင္၊ ၂၉မနာေရွ၏သား ဟူမူကား၊ မာခိရမွဆင္းသက္ေသာ မာခိရိအေဆြအမ်ိဳး၊ ၃ဝေယေဇရမွ ဆင္းသက္ေသာ ေယေဇရိအေဆြအမ်ိဳး၊  ေဟလက္မွဆင္းသက္ေသာ ေဟလကိအေဆြအမ်ိဳး၊ ၃၁အေသေရလ မွ ဆင္းသက္ေသာ အာသေရလိ အေဆြအမ်ိဳး၊ ေရွခင္မွဆင္းသက္ေသာ ေရွေခမိအေဆြအမ်ိဳး၊ ၃၂ရွမိဒမွဆင္းသက္ ေသာ ရွမိဒိိအေဆြအမ်ိဳး၊ ေဟဖာမွဆင္းသက္ေသာ ေဟေဖရိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ မာခိရ၏သား ဂိလဒ္မွဆင္းသက္ ေသာ ဂိလဒိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၃၃ေဟဖာ၏သား ဇေလာဖဒ္၌ကား၊ သားေယာက္်ားမရွိ၊ သမီးသက္သက္သာ ရွိ၏။ ဇေလာဖဒ္၏သမီးတို႔ အမည္ကား၊ မာလာ၊ ေနာအာ၊ ေဟာဂလာ၊ မိလကာ၊ တိရဇာတည္း။ ၃၄ဤသူတို႔သည္ မနာေရွ အေဆြအမ်ိဳးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာလူေပါင္းကား၊ ငါးေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ခုနစ္ရာ ရွိသတည္း။

၃၅ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ဧဖရိမ္၏သား ဟူမူကား၊ ရႈသလမွဆင္းသက္ေသာ ရႈသလိအေဆြ အမ်ိဳး၊ ေဗခါမွဆင္းသက္ေသာ ေဗခရိအေဆြအမ်ိဳး၊ တာဟန္မွဆင္းသက္ေသာ တာဟနိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၃၆ရႈေသလ၏ သား ဧရန္မွဆင္းသက္ေသာ ဧရနိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၃၇ဤသူတို႔သည္ ဧဖရိမ္အေဆြ အမ်ိဳးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာ လူေပါင္းကား၊ သံုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ငါးရာရွိသတည္း။ ဤသူတို႔သည္ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေယာသပ္၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ ျဖစ္သတည္း။

၃၈ဘိုးဘ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ဗယၤာမိန္၏သား ဟူမူကား၊ ေဗလမွဆင္းသက္ေသာ ေဗလိအေဆြအမ်ိဳး၊ အာရွေဗလမွ ဆင္းသက္ေသာ အာရွေဗလိ အေဆြအမ်ိဳး၊ အဟိရံမွဆင္းသက္ေသာ အဟိရမိအေဆြအမ်ိဳး။ ၃၉ရႈဖံမွ ဆင္းသက္ေသာ ရႈဖမိအေဆြအမ်ိဳး၊ ဟုဖံမွဆင္းသက္ေသာ ဟုဖမိအေဆြ အမ်ိဳးတည္း။ ၄ဝေဗလသား အာရဒမွ ဆင္းသက္ေသာ အာရဒိအေဆြအမ်ိဳး၊ ေနမန္မွဆင္းသက္ေသာ ေနမနိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ၄၁ဤသူတို႔သည္ ဗယၤာမိန္အေဆြ အမ်ိဳးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာ လူေပါင္းကား ေလးေသာင္းငါးေထာင္ ေျခာက္ရာရွိသတည္း။

၄၂ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ဒန္၏သားဟူမူကား၊ ရႈဟံမွဆင္းသက္ေသာ ရႈဟမိအေဆြအမ်ိဳးတည္း။ ဤသူတို႔သည္ ဒန္အေဆြအမ်ိဳးျဖစ္၍၊ ၄၃စာရင္းဝင္ေသာ ရႈဟမိလူေပါင္းကား၊ ေျခာက္ေသာင္းေလးေထာင္ ေလးရာ ရွိသတည္း။

၄၄ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ အာရွာ၏သား ဟူမူကား၊ ယိမနမွဆင္းသက္ေသာ ယိမနိအေဆြအမ်ိဳး၊ ေယသဝိမွဆင္းသက္ေသာ ေယသဝိတ္အေဆြအမ်ဳိး၊ ေဗရိမွဆင္းသက္ေသာ ဗရိတ္အေဆြအမ်ဳိးတည္း။ ၄၅ေဗရိ၏ သားေဟေဗရမွ ဆင္းသက္ေသာ ေဟေဗရိအေဆြအမ်ဳိး၊ မာလေခ်လမွ ဆင္းသက္ေသာ မာလေခ်လိအေဆြအမ်ဳိး တည္း။ ၄၆အာရွာ၏ သမီးအမည္ကား၊ စာရာတည္း။ ၄၇ဤသူတို႔သည္ အာရွာအေဆြအမ်ဳိးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာ သူေပါင္းကား၊ ငါးေသာင္းသံုးေထာင္ေလးရာရွိသတည္း။

၄၈ဘုိးဘအေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ နႆလိ၏သားဟူမူကား၊ ယာေဇလမွ ဆင္းသက္ေသာ ယာေဇလိ အေဆြ အမ်ဳိး၊ ဂုနိမွဆင္းသက္ေသာ ဂုနိတ္အေဆြအမ်ဳိး၊ ၄၉ေယေဇရမွ ဆင္းသက္ေသာ ေယေဇရိအေဆြ အမ်ဳိး၊ ရွိလႅင္မွဆင္းသက္ ေသာ ရွိလႅမိအေဆြအမ်ဳိးတည္း။ ၅ဝဤသူတို႔သည္ နႆလိအေဆြအမ်ိဳးျဖစ္၍၊ စာရင္းဝင္ေသာလူေပါင္းကား၊ ေလးေသာင္းငါးေထာင္ေလးရာရွိသတည္း။ ၅၁ထုိသုိ႔ ဣသေရလအမ်ဳိး၊ စာရင္းဝင္သူ လူေပါင္းကားေျခာက္သိန္းတေထာင္ခုနစ္ရာ ငါးဆယ္ရွိသတည္း။

၅၂-၅၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဤသူတို႔အား အေရအတြက္ ရွိသည္အတုိင္း၊ ခါနာန္ျပည္ကို ေဝရမည္။ ၅၄လူမ်ားလွ်င္ မ်ားေသာအေမြေျမကို၄င္း၊ လူနည္းလွ်င္ နည္းေသာ အေမြေျမကို၄င္း၊ အနည္းအမ်ားအလုိက္ အသီးအသီးတို႔အား အေမြေျမကိုေဝေပးရမည္။ ၅၅သို႔ရာတြင္ ထုိျပည္ကိုစာေရးတံခ်၍ ေဝရမည္။ ဘုိးဘအမ်ဳိးအႏႊယ္အလုိက္အေမြခံရၾကမည္။ ၅၆စာေရးတံက်သည္ အတုိင္း ေျမကိုေဝ၍အနည္း အမ်ား အလုိက္ ပိုင္ရၾကမည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၇ဘုိးဘအေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ စာရင္းဝင္ေသာေလဝိ၏ သားဟူမူကား၊ ေဂရရႈန္မွ ဆင္းသက္ေသာ ေဂရေရွာနိ အေဆြအမ်ဳိး၊ ေကာဟတ္မွဆင္းသက္ေသာ ေကာဟတ္အေဆြအမ်ဳိး၊ ေမရာရိမွ ဆင္းသက္ေသာ ေမရာရိတ္အေဆြ အမ်ဳိးတည္း။ ၅၈ဤသည္လွ်င္ ေလဝိအေဆြအမ်ဳိးျဖစ္၍၊ လိဗနိအေဆြအမ်ဳိး၊ ေဟေျဗာနိ အေဆြအမ်ဳိး၊ မာလိအေဆြ အမ်ဳိး၊ မုရွိအေဆြအမ်ဳိး၊ ေကာရသိအေဆြအမ်ဳိးပါသတည္း။ ေကာဟတ္၏သားကား၊ အာမရံတည္း။ ၅၉အာမရံ၏မယားကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေလဝိမယား ဘြားျမင္ေသာ ေလဝိ၏သမီး ေယာေခဗက္တည္း။ ထုိမိန္းသည္ အာမရံ၏မယားျဖစ္၍၊ အာရုန္၊ ေမာေရွ၊ ႏွမမိရိအံ တို႔ကို ဘြားျမင္ေလ၏။ ၆ဝအာရုန္၏သားကား၊ နာဒပ္၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတည္း။  ၆၁နာဒပ္ႏွင့္အဘိဟု တို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထူးျခားေသာ မီးကိုပူေဇာ္ေသာ အခါ ေသၾက၏။ ၆၂အသက္တလလြန္၍ စာရင္းဝင္ေသာ ေလဝိသားေယာက်ာ္းေပါင္းကား၊ ႏွစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ ရွိသတည္း။ သူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္အတူ အေမြမခံရေသာေၾကာင့္၊ ေရာေႏွာ၍စာရင္းမဝင္ရၾက။ ၆၃ဤေရြ႔ကား၊ ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာတို႔သည္၊ ေမာဘလြင္ျပင္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔တဘက္၌ စာရင္းယူေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားေပတည္း။ ၆၄ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္တို႔သည္၊ သိနာေတာ၌ ဣသေရလအမ်ဳိး တို႔ကုိ စာရင္းယူ၍၊ ထုိစာရင္း၌ဝင္ေသာသူ တေယာက္မွ်မပါ။ ၆၅အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူတို႔သည္ေတာ၌ အမွန္ေသရ ၾကမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ ေယဇႏၷာ၏ သားကာလက္ႏွင့္ ႏုန္၏သား ေယာရႈမွတပါး၊ အရင္းလူတေယာက္ မွ်မၾကြင္းမက်န္ရ။