ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၇)


၁ထုိအခါ ေယာသပ္၏သား၊ မနာေရွအေဆြအမ်ဳိး၌ပါလ်က္၊ မနာေရွ၊ မာခိရ၊ ဂိလဒ္၊ ေဟေဖရတို႔မွ ဆင္းသက္ ေသာ ဇေလာဖဒ္၏သမီး မာလာ၊ ေနာအာ၊ ေဟာဂလာ၊ မိလကာ၊ တိရဇာတို႔သည္ လာ၍၊ ၂ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနား၊ ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာ၊ မင္းမ်ား၊ ပရိသတ္မ်ားအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာရပ္လ်က္၊ ၃အကြၽႏု္ပ္တို႔၏အဘသည္ ေတာ၌ေသပါ၏။ ထာဝရဘုရား တဘက္၌ စုေဝးေသာအေပါင္းအသင္း၊ ေကာရ၏အေပါင္းအသင္း၌မပါ။ မိမိအျပစ္ေၾကာင့္ေသပါ၏။ သူ၌သားေယာက်္ားမရွိပါ။ ၄ထုိသုိ႔သားေယာက္်ားမရွိေသာေၾကာင့္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အဘ၏ အမည္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အေဆြအမ်ဳိး၌ ေပ်ာက္ရပါမည္ေလာ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔အဘ၏ ညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္အတူ၊ အကြၽႏု္ပ္ တို႔အား အေမြေပးပါဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၅သူတို႔အမႈကုိ ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထားေလ၏။ ၆-၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဇေလာဖဒ္ သမီးတို႔၏ စကားသည္ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ အကယ္စင္စစ္ သူတို႔အဘ၏ ညီအစ္ကုိတို႔ႏွင့္အတူ အေမြခံရေသာ အခြင့္ကုိ သူတို႔အားေပးရမည္။ သူတို႔အဘ၏ အေမြဥစၥာသည္ သူတို႔လက္သို႔ ေရာက္ေစရမည္။ ၈သင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ လူသည္ သားေယာက်္ားမရွိဘဲေသလွ်င္၊ သူ၏အေမြဥစၥာကို သူ၏အေသမီးလက္သို႔ေရာက္ ေစရမည္။ ၉သမီးမရွိလွ်င္၊ သူ၏အေမြဥစၥာကို သူ၏ညီအစ္ကိုတို႔အား ေပးရမည္။ ၁ဝညီအစ္ကိုမရွိလွ်င္၊ အေမြဥစၥာကို ဘႀကီးဘေထြးတို႔အားေပးရမည္။ ၁၁ဘႀကီးေထြးမရွိလွ်င္၊ သူ၏အေဆြအမ်ဳိး၌ နီးစပ္ရင္းျခာေသာ ေပါက္ေဘာ္အားေပး၍၊ ထုိသူသည္ ပုိင္ရမည္။ ဤေရြ႔ကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔၌ စီရင္ထံုးဖဲြခ်က္ ျဖစ္ေစဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂တဖန္ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ဤအာဗရိမ္ေတာင္ေပၚသို႔တတ္ေလာ့။ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔အား ငါေပးေသာျပည္ကုိ ၾကည့္ရႈ႔ေလာ့။ ၁၃သုိ႔ၿပီးမွ၊ သင္၏အစ္ကုိအာရုန္သည္ မိမိလူမ်ဳိးစည္းေဝးရာသို႔ သြားသကဲ့သို႔၊ သင္သည္လည္း သြားရမည္။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ ပရိသတ္တို႔သည္ ဇိနေတာ၊ ကာေဒရွ အရပ္၊ ေမရိဘစမ္းေရအနား၌ ရုန္းရင္းခတ္ျပဳၾကေသာအခါ၊ သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍၊ သူတို႔ေရွ႔မွာ ငါ့ကိုမရုိမေသျပဳေသာ အျပစ္ရွိသည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅-၁၇ေမာေရွကလည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္တို႔သည္ အထိန္းမရွိေသာ သုိးကဲ့သုိ႔မျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္ကို အစုိးရေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ဤပရိသတ္တို႔ေရွ႔၌ ထြက္ဝင္ႏုိင္ေသာသူ၊ ျပင္သို႔ထုတ္ျခင္း၊ အတြင္းသုိ႔ သြင္းျခင္းအမႈ ကိုတတ္ႏုိင္ေသာသူ တစံုတေယာက္ကို သူတို႔အေပၚမွာ ခန္႔ထားေတာ္မူပါေစေသာဟု ထာဝရဘုရားအား ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ကုိရေသာ ႏုန္၏သားေယာရႈကိုေခၚ၍၊ သင္၏လက္ကိုသူ႔အေပၚမွာ တင္ေလာ့။ ၁၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဧလာဇာေရွ႔၊ ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔ေရွ႔၌ သူ႔ကိုထား၍ မွာခဲ့ေလာ့။ ၂ဝဣသေရလအမ်ဳိး သားအေပါင္းတို႔သည္၊ သူ၏စကားကုိ နားေထာင္မည္အေၾကာင္း၊ သင္၏ဘုန္းအသေရအခ်ဳိ႔ကို သူ႔အေပၚ၌ တင္ထားေလာ့။ ၂၁-၂၃ထုိသူသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာေရွ႔မွာ ရပ္ေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဥရိမ္စီရင္ဆံုးျဖတ္ေသာ တရားအတုိင္း၊ သူ႔အတြက္ေမးျမန္းရမည္။ သူစီရင္သည္ အတုိင္း၊ သူႏွင့္အတူ ဣသေရလအမ်ဳိးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ထြက္ဝင္ရၾကမည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ေမာေရွျပဳလ်က္၊ ေယာရႈကိုေခၚ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာေရွ႔၊ ပရိသတ္ အေပါင္းတုိ႔ေရွ႔၌ ထားၿပီးလွ်င္၊ ၂၄သူ႔အေပၚမွာ လက္ကိုတင္၍ မွာခဲ့ေလ၏။ ထိုသို႔ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွာ အားျဖင့္ ပညတ္ထားေတာ္မူ၏။