ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၈)


၁-၂တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ငါ၏ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ ငါ့အဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ ရွိေစျခင္းငွါ မီးျဖင့္ျပဳေသာ ငါ၏အစာအာဟာရကို၄င္း၊ အခ်ိန္တန္ မွ ငါ့အား ပူေဇာ္ျခင္းငွါ သတိျပဳရၾကမည္။ ၃တဖန္ ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ေန႔တိုင္းအစဥ္အၿမဲ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ႏွစ္ေကာင္ကို ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ပူေဇာ္ရမည္။ ၄နံနက္ယံ၌ သိုးသငယ္တေကာင္၊ ညဦး၌တေကာင္ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၅သံလြင္သီးကိုေထာင္း၍ ရေသာသံလြင္ဆီ သံုးေလာဃႏွင့္ေရာေသာ မုန္႔ညက္ တၾသမဲကိုလည္း ပူေဇာ္ရမည္။ ၆ဤေရြ႔ကား၊ သိနာေတာင္ေပၚမွာ စီရင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ႏွင့္ မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ အစဥ္မၿမဲျပဳရေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ျဖစ္သတည္း။ ၇သိုးသငယ္ တေကာင္ႏွင့္အတူ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ စပ်စ္ရည္သံုးေလာဃကို ပူေဇာ္၍၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔၊ ထာဝရဘုရားအား သြန္းေလာင္းရမည္။ ၈အျခားေသာသိုးသငယ္ကို ညဦးယံ၌ ပူေဇာ္ေသာအခါ၊ နံနက္ယံ၌ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ ပါဝင္သည္နည္းတူ ပါဝင္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ မီးျဖင့္ပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို ျပဳရမည္။ ၉-၁ဝေန႔တိုင္း အစဥ္ပူေဇာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ ဥပုသ္ေန႔ရက္၌ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ႏွစ္ေကာင္ကို၄င္း၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာပါလ်က္၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘို႔၊ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္ႏွစ္ၾသမဲကို၄င္း ပူေဇာ္ရမည္။

၁၁လဆန္းတရက္ေန႔၌၊ အသက္ပ်ိဳေသာ ႏြားထီးႏွစ္ေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္၊ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ ခုနစ္ေကာင္တို႔ကို ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၂ႏြားတေကာင္အဘို႔၊ ဆီေရာ ေသာ မုန္႔ညက္သံုးၾသမဲ၊ သိုးတေကာင္အဘို႔၊ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္ႏွစ္ၾသမဲ၊ ၁၃သိုးသငယ္တေကာင္အဘို႔၊ ဆီေရာ ေသာမုန္႔ညက္ တၾသမဲဆီတည္း ဟူေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ႏွင့္တကြ၊ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ပူေဇာ္၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ျပဳရမည္။ ၁၄သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ကား၊ ႏြားတေကာင္ႏွင့္ စပ်စ္ရည္ေျခာက္ေလာဃ၊ သိုးတေကာင္ႏွင့္ ေလးေလာဃ၊ သိုးတေကာင္ႏွင့္ သံုးေလာဃကို ပူေဇာ္ရမည္။ ထိုသို႔ လတိုင္းအစဥ္မျပတ္ မီးရႈိ႔ရာ  ယဇ္ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၅ေန႔တိုင္းအစဥ္ပူေဇာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ အျပစ္ေျဖ ရာယဇ္ဘို႔ ထာဝရဘုရားအား ဆိတ္သငယ္တေကာင္ကိုလည္း ပူေဇာ္ရမည္။

၁၆ပဌမလ တဆယ္ေလးရက္ေန႔၌၊ ထာဝရဘုရား၏ ပသခါပြဲျဖစ္၏။ ၁၇၄င္းလ တဆယ္ငါးရက္ေန႔၌ ပြဲကို ခံရမည္။ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး တေဆးမဲ့မုန္႔ကို စားရၾကမည္။ ၁၈ပထမေန႔၌ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရမည္။ ေလာကီ အလုပ္ကိုမလုပ္ရ။ ၁၉ထာဝရဘုရားအားျဖင့္ျပဳေသာ ယဇ္တည္းဟူေသာ အသက္ပ်ိဳေသာ ႏြားထီးႏွစ္ေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ခုနစ္ေကာင္တို႔ကို မီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ရမည္။ ၂ဝႏြားတေကာင္လွ်င္ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္သံုးၾသမဲ၊ သိုးတေကာင္လွ်င္ ႏွစ္ၾသမဲ၊ ၂၁သိုးငယ္ခုနစ္ေကာင္ေစ့ေအာင္၊ တေကာင္လွ်င္ တၾသမဲစီႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳရမည္။ ၂၂အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳအံ့ေသာငွါ၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္တေကာင္ကိုလည္း ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၃ေန႔ရက္အစဥ္နံနက္တိုင္း ပူေဇာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္မွတပါး ထိုယဇ္မ်ားကို ထပ္၍ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၄ထိုသို႔ အစဥ္အၿမဲပူေဇာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး ခုနစ္ရက္ ပတ္လံုး တေန႔တေန႔လွ်င္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ႏွင့္ မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ အစာအာဟာရ ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၅သတၱမေန႔၌လည္း၊ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရမည္။ ေလာကီအလုပ္ကို မလုပ္ရ။

၂၆ထိုမွတပါး၊ သိတင္းခုနစ္သိတင္း ေစ့ၿပီးမွ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ အသစ္ကို ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ေသာေန႔၊ အဦးသီးေသာအသီး ေန႔ရက္၌ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရမည္။ ေလာကီအလုပ္ကို မလုပ္ရ။ ၂၇ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ႏွင့္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔ အသက္ပ်ိဳေသာ ႏြားထီးႏွစ္ေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊  အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ခုနစ္ေကာင္ တို႔ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၈ႏြားတေကာင္လွ်င္ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္ သံုးၾသမဲ၊ သိုးတေကာင္လွ်င္ ႏွစ္ၾသမဲ၊ ၂၉သိုးသငယ္ ခုနစ္ေကာင္ေစ့ေအာင္၊ တေကာင္လွ်င္ တၾသမဲစီႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာျပဳရမည္။ ၃ဝအျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳအံ့ေသာငွါ၊ ဆိတ္သငယ္တေကာင္ ကိုလည္း ပူေဇာ္ရမည္။ ၃၁ထိုသို႔ အစဥ္ အၿမဲပူေဇာ္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္တကြ၊ အျပစ္မပါ ေသာ ယဇ္ေကာင္မ်ားတို႔ကို ထပ္၍ပူေဇာ္ရမည္။