ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂၉)


၁သတၱမလ၊ ပဌမေန႔ရက္၌ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရမည္။ ေလာကီအလုပ္ကို မလုပ္ရ။ တန္ပိုးမႈတ္ျခင္းကို ျပဳရေသာေန႔ျဖစ္၏။ ၂ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ႏွင့္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔ အသက္ပ်ိဳေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊  သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ခုနစ္ေကာင္ တို႔ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၃ႏြားတေကာင္လွ်င္ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္ သံုးၾသမဲ၊ သိုးတေကာင္လွ်င္ ႏွစ္ၾသမဲ၊ ၄သိုးသငယ္ခုနစ္ေကာင္ ေစ့ေအာင္၊ တေကာင္လွ်င္ တၾသမဲဆီႏွင့္ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရမည္။ ၅အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳအံ့ေသာငွါ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္ကိုလည္း ပူေဇာ္ရမည္။ ၆ထိုသို႔ ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း၊ လဆန္းေန႔ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ သူ၏ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ ေန႔တိုင္းျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ သူ၏ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ ေသာအနံ႔ႏွင့္ မီးျဖင့္ျပဳေသာ ယဇ္ပူေဇာ္သကၠာကို ပူေဇာ္ရမည္။

၇၄င္း၊ ဒသမေန႔ရက္၌ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကိုျပဳ၍ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ရမည္။ အဘယ္အလုပ္ကိုမွ် မလုပ္ရ။ ၈ထိုေန႔၌ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ႏွင့္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔ အသက္ပ်ိဳေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ခုနစ္ေကာင္တို႔ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၉ႏြားတေကာင္ လွ်င္ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္ သံုးၾသမဲ၊ သိုးတေကာင္လွ်င္ ႏွစ္ၾသမဲ၊ ၁ဝသိုးသငယ္ ခုနစ္ေကာင္ေစ့ေအာင္၊ တေကာင္လွ်င္ တၾသမဲဆီႏွင့္ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာျပဳရမည္။ ၁၁အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔လည္း၊ ဆိတ္သငယ္ တေကာင္ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ထိုသို႔ အျပစ္ေျဖျခင္း ငွါ အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ အစဥ္အၿမဲျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ သူ၏ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ မွတပါး ထပ္၍ျပဳရမည္။

၁၂၄င္းလ တဆယ္ငါးရက္၌ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရမည္။ ေလာကီအလုပ္ကို မလုပ္ဘဲ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားအဘို႔ ပြဲခံရမည္။ ၁၃ပဌမေန႔၌ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ႏွင္ မီးျဖင့္ျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္  ဘို႔ အသက္ပ်ိဳေသာ ႏြားထီးဆယ္သံုးေကာင္၊ သိုးထီးႏွစ္ေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ ဆယ္ေလး ေကာင္တို႔ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၄ႏြားဆယ္သံုးေကာင္ေစ့ေအာင္၊ တေကာင္လွ်င္ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္သံုးၾသမဲစီ၊ သိုးႏွစ္ေကာင္ေစ့ေအာင္၊ တေကာင္လွ်င္ ႏွစ္ၾသမဲဆီ၊ ၁၅သိုးသငယ္ဆယ္ေလးေကာင္ ေစ့ေအာင္၊ တေကာင္လွ်င္ တၾသမဲဆီႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳရမည္။ ၁၆အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္ကို အစဥ္အၿမဲဲျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး ထပ္၍ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၇ဒုတိယေန႔၌၊ အသက္ပ်ိဳေသာ ႏြားထီးဆယ္ႏွစ္ေကာင္၊ သိုးထီးႏွစ္ေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ဆယ္ေလး ေကာင္ကို၄င္း၊ ၁၈သိုး၊ ႏြား၊ သိုးသငယ္အနည္းအမ်ားအလိုက္ ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ ၁၉အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္ကို၄င္း၊ အစဥ္အၿမဲျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ ထပ္၍ပူေဇာ္ရမည္။ ၂ဝတတိယေန႔၌ ႏြားထီး ဆယ္တေကာင္၊ သိုးထီးႏွစ္ေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ ဆယ့္ေလးေကာင္ကို၄င္း၊ ၂၁သိုး၊ ႏြား၊ သိုးသငယ္အနည္းအမ်ားအလိုက္၊ ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ ကို၄င္း၊ ၂၂အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္တေကာင္ကို၄င္း၊ အစဥ္အၿမဲျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ ထပ္၍ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၃စတုတၳေန႔၌ ႏြားထီးဆယ္ေကာင္၊ သိုးထီးႏွစ္ေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ဆယ္ေလးေကာင္ကို၄င္း၊ ၂၄သိုး၊ ႏြား၊ သိုးသငယ္ အနည္းအမ်ားအလိုက္၊ ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ ၂၅အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္တေကာင္ကို၄င္း၊ အစဥ္အၿမဲျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ မွတပါး၊ ထပ္၍ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၆ပဥၥမေန႔၌ ႏြားထီးကိုးေကာင္၊ သိုးထီႏွစ္ေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ ဆယ္ေလးေကာင္ကို၄င္း၊ ၂၇သိုး၊ ႏြား၊ သိုးသငယ္ အနည္းအမ်ားအလိုက္၊ ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ ၂၈အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္ ကို၄င္း၊ အစဥ္အၿမဲဲျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ ထပ္၍ ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၉ဆဌမေန႔၌၊ ႏြားထီးရွစ္ေကာင္၊ သိုးထီးႏွစ္ေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ဆယ္ေလးေကာင္ကို၄င္း၊ ၃ဝသိုး၊ ႏြား၊ သိုးသငယ္ အနည္းအမ်ားအလိုက္၊ ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို ၄င္း၊ ၃၁အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္တေကာင္ကို၄င္း၊ အစဥ္အၿမဲျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး ထပ္၍ပူေဇာ္ရမည္။ ၃၂သတၱမေန႔၌ ႏြားထီးခုနစ္ေကာင္၊ သိုးထီးႏွစ္ေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ဆယ္ေလးေကာင္ကို၄င္း၊ ၃၃သိုး၊ ႏြား၊ သိုးသငယ္ အနည္းအမ်ားအလိုက္၊ ထံုးစံရွိသည္အတိုင္း ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ ၃၄အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္တေကာင္ကို၄င္း၊ အစဥ္အၿမဲျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ မွတပါး၊ ထပ္၍ပူေဇာ္ရမည္။ ၃၅အ႒မေန႔၌ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရမည္။ ေလာကီအလုပ္ကို မလုပ္ရ။ ၃၆ထိုေန႔၌ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ႏွင့္ မီးျဖင့္ျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔ ႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ခုနစ္ေကာင္ကိုိ၄င္း၊ ၃၇သိုး၊ ႏြား၊ သိုးသငယ္အနည္း အမ်ား အလိုက္၊ ထံုးစံ ရွိသည္အတိုင္း ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို၄င္း၊ ၃၈အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္တေကာင္ ကို၄င္း၊ အစဥ္အၿမဲျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ ထပ္၍ ပူေဇာ္ရမည္။ ၃၉ထိုသို႔ သစၥာဂတိရွိ၍ ျပဳေသာပူေဇာ္သကၠာ၊ အလိုလုိျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ မီးရႈိ႔ရာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ မိႆဟာယ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာပြဲတို႔၌ ထာဝရဘုရားထပ္၍ ပူေဇာ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ဝထိုသို႔ ေမာေရွသည္၊ မိမိအား ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူ သမွ်တို႔ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုေလ၏။