ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၂)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂ဣသေရလအမ်ိဳးသား အသီးအသီးတို႔သည္၊ မိမိတပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအလံ၊ မိမိအေဆြအမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလံအနားမွာ၊ ပရိသတ္စည္းေဝး ရာတဲေတာ္ကို ေရွရႈျပဳ၍ေနရာခ်ရမည္။ ၃ေနထြက္ရာအေရွ႔မ်က္ႏွာ၌၊ ယုဒတပ္အလံႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အလံုးအရင္း သည္ေနရာက်၍၊ အမိနဒပ္သား နာရႈန္သည္၊ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၄သူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္း အေရအတြက္ကား၊ ခုနစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ေျခာက္ရာရွိ သတည္း။ ၅ယုဒတပ္အနားမွာ၊ ဣသခါတပ္ခ်၍၊ ဇုအာသား နာသေနလသည္၊ ဣသခါအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၆သူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္း အေရအတြက္ကား၊ ငါးေသာင္းေလးေထာင္ ေလးရာရွိ သတည္း။ ၇ထိုေနာက္၊ ဇာဗုလုန္တပ္ခ်၍၊ ေဟလုန္သား ဧလ်ာဘသည္၊ ဇာဗုလုန္အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၈သူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ ငါးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ ေလးရာရွိသတည္း။ ၉ယုဒတပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလံုးအရင္း အေရအတြက္ကား၊ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေလးရာ ရွိသတည္း။ ဤသူတို႔သည္ တပ္ဦးအရာ၌ ခ်ီရၾကမည္။

၁ဝေတာင္မ်က္ႏွာ၌၊ ရုဗင္တပ္အလံုးအရင္းသည္၊ ရုဗင္အလံကိုထူ၍၊ ေရွဒုရသား ဧလိဇုရသည္၊ ရုဗင္အမ်ိဳး သားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုုပ္ရမည္။ ၁၁သူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္း အေရအတြက္ကား၊ ေလးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ငါးရာရွိသတည္း။ ၁၂ရုဗင္တပ္အနားမွာ ရွိေမာင္တပ္ခ်၍ ဇုရိရွဒၵဲသား ေရွလုေမ်လသည္၊ ရွိေမာင္အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၁၃သူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ ငါးေသာင္း ကိုးေထာင္ သံုးရာရွိသတည္း။ ၁၄ထိုေနာက္ ဂဒ္တပ္ခ်၍၊ ေဒြလသား ဧလ်ာသပ္သည္၊ ဂဒ္အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၁၅သူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ ေလးေသာင္းငါးေထာင္ ေျခာက္ရာ ငါးဆယ္ရွိသတည္း။ ၁၆ရုဗင္တပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ တသိန္းငါးေသာင္း တစ္ေထာင္ေလးရာငါးဆယ္ ရွိသတည္း။ ဤသူတို႔သည္ ဒုတိယတပ္အရာ၌ ခ်ီရၾကမည္။

၁၇ထိုအခါ၊ တပ္မအလယ္၌ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ႏွင့္တကြ၊ ေလဝိတပ္ခ်ီရမည္။ တပ္ခ်သည္ အတိုင္း၊ လူအသီးအသီးတို႔သည္ မိမိေနရာ၌ မိမိဆိုင္ေသာအလံႏွင့္အတူ လိုက္လ်က္ခ်ီရၾကမည္။

၁၈အေနာက္မ်က္ႏွာ၌ ဧဖရိမ္တပ္အလံုးအရင္းသည္၊ ဧဖရိမ္အလံကိုထူ၍၊ အမိဟုဒ္သား ဧလိရွမာသည္၊ ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၁၉သူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ ေလးေသာင္းငါးရာ ရွိသတည္း။ ၂ဝဧဖရိမ္တပ္အနားမွာ မနာေရွတပ္ခ်၍၊ ေပဒါဇုရသား ဂါမေလ်လသည္၊ မနာေရွအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၂၁သူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ သံုးေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ႏွစ္ရာ ရွိသတည္း။ ၂၂ထိုေနာက္ ဗယၤာမိန္တပ္ခ်၍၊ ဂိေဒါနိသား အဘိဒန္သည္၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး သားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၂၃သူအုပ္ ရေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ သံုးေသာင္းငါးေထာင္ ေလးရာ ရွိသတည္း။ ၂၄ဧဖရိမ္တပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား တသိန္းရွစ္ေထာင္ တစ္ရာရွိသတည္း။ ဤသူတို႔သည္ တတိယတပ္အရာ၌ ခ်ီရၾကမည္။

၂၅တပ္မ်ား ေျမာက္မ်က္ႏွာ၌၊ ဒန္တပ္အလံုးအရင္းသည္၊ ဒန္အလံကိုထူ၍၊ အမိရွဒၵဲသား အေဟဇာသည္၊ ဒန္အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၂၆သူအုုပ္ရေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ ေျခာက္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ခုႏွစ္ရာရွိသတည္း။ ၂၇ဒန္တပ္အနားမွာ၊ အာရွာတပ္ခ်၍၊ ၾသကရန္သား ပါေဂ်လသည္၊ အာရွာအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၂၈သူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ ေလးေသာင္းတစ္ေထာင္ ငါးရာရွိသတည္း။ ၂၉ထိုေနာက္၊ နႆလိတပ္ခ်၍၊ ဧနန္သား အဟိရသည္၊ နႆလိအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဗိုလ္လုပ္ရမည္။ ၃ဝသူအုပ္ရေသာ အလံုးအရင္းအေရအတြက္ကား၊ ငါးေသာင္း သံုးေထာင္ ေလးရာရွိသတည္း။ ၃၁ဒန္တပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလံုးအရင္း အေရအတြက္ကား၊ တသိန္းငါးေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ေျခာက္ရာရွိသတည္း။ ဤသူတို႔သည္၊ မိိမိတို႔အလံပါလ်က္ ေနာက္ဆံုးတပ္အရာ၌ ခ်ီရၾကမည္။

၃၂ထိုသုိ႔ႏွင့္အညီ၊ အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ေရတြက္ေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတပ္ အလံုးအရင္း လူေပါင္းကား၊ ေျခာက္သိန္း သံုးေထာင္ငါးရာ ငါးဆယ္ရွိသတည္း။ ၃၃ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ ေလဝိသားတို႔ကုိ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ မေရတြက္ရ။ ၃၄ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအသီးအသီး တို႔သည္၊ မိမိအလံအနားမွာ မိမိေနရာခ်ျခင္း ကို၄င္း၊ မိမိဘိုးဘအမ်ဳိးအလုိက္ ခ်ီျခင္းကို၄င္း ျပဳရၾက၏။