ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၃၀)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို ေမာေရွသည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အမ်ိဳးႏႊယ္ တို႔၌ မင္းျဖစ္ေသာသူတို႔အား ဆင့္ဆိုသည္ကား၊ ၂လူေယာက္်ားသည္ ထာဝရဘုရားအား သစၥာဂတိျပဳေသာ္၄င္း၊ ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္၍ က်ိန္ဆိုျခင္းျပဳေသာ္၄င္း၊ မိမိေျပာေသာစကားကို မဖ်က္ဘဲ၊ မိမိႏႈတ္ထြက္ရွိသည္ အတိုင္း ျပဳရမည္။

၃မိန္းမသည္ အဘအိမ္၌ အသက္ငယ္စဥ္အခါ၊ ထာဝရဘုရားအား သစၥာဂတိျပဳေသာ္၄င္း၊ ကိုယ္၌ ကိုယ္ခ်ည္ေႏွာင္ေသာ္၄င္း၊ ၄ထိုသစၥာစကား၊ ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာစကားကို အဘသည္ၾကား လ်က္ တိတ္ဆိတ္စြာေနလွ်င္ ထိုသစၥာစကား ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာစကား ဟူသမွ်တို႔သည္ တည္ရၾကမည္။ ၅သို႔မဟုတ္ အဘသည္ ၾကားေသာေန႔၌ ျမစ္တားလွ်င္၊ ထိုသစၥာစကား မည္မွ်၊ ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာစကား မည္မွ် မတည္ရ။ အဘျမစ္တားေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား လႊတ္ေတာ္မူမည္။

၆မိန္းမသည္ လင္ရွိလွ်က္ သစၥာဂတိျပဳ၍ ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းငွါ ႏႈတ္ျမြက္ေသာအခါ၊ ၇လင္သည္ ၾကားလွ်င္ေသာ၄င္း၊ ၾကားေသာေန႔၌ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနလွ်င္၄င္း၊ ထိုသစၥာစကား၊ ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာစကား တည္ရမည္။ ၈သို႔မဟုတ္ လင္သည္ ၾကားေသာေန႔၌ ျမစ္တားလွ်င္၊ ထိုသစၥာစကား၊ ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာစကားကို လင္သည္ပယ္၍၊ ထာဝရဘုရားလည္း လႊတ္ေတာ္မူမည္။

၉လင္ေသေသာမိန္းမ၊ လင္ႏွင့္ကြာေသာမိန္းမသည္ ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာ သစၥာဂတိ အလံုးစံုတို႔သည္ တည္ရၾကမည္။ ၁ဝလင္အိမ္၌ ရွိစဥ္အခါ၊ သစၥာဂတိျပဳေသာ္၄င္း၊ က်ိန္ဆိုျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ေသာ္၄င္း၊ ၁၁လင္သည္ ၾကားေသာ္လည္း မျမစ္တား တိတ္္ဆိတ္စြာေနလွ်င္၊ ထိုသစၥာဂတိ ရွိသမွ် ကိုယ္စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ရွိသမွ်တို႔သည္ တည္ရၾကမည္။ ၁၂သို႔မဟုတ္ လင္သည္ ၾကားေသာေန႔၌ ရွင္းရွင္းပယ္ဘူးလွ်င္၊ သစၥာဂတိႏွင့္၄င္း၊ စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္၄င္း ဆိုင္ေသာစကားမည္မွ် မတည္ရ။ လင္သည္ ပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ လႊတ္ေတာ္မူမည္။ ၁၃ခပ္သိမ္းေသာသစၥာဂတိ၊ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္သမွ်ေသာ အခ်ည္အေႏွာင္ က်ိန္ဆိုျခင္းတို႔ကို၊ လင္သည္ တည္ေစပိုင္ေသာ အခြင့္၊ ပယ္ပိုင္ေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၁၄လင္သည္ တေန႔ထက္တေန႔ တိတ္ဆိတ္စြာေနလွ်င္၊ မယားျပဳေသာ သစၥာဂတိရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ မယား၌ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ရွိသမွ်တို႔ကို တည္ေစ၏။ ၾကားေသာေန႔၌ တိတ္ဆိတ္စြာေနေသာေၾကာင့္ တည္ေစၿပီ။ ၁၅ထိုစကားကို ၾကားေသာေန႔ေနာက္မွ၊ လင္သည္ ပယ္ရွင္းေသာငွါ ျပဳလွ်င္ မယားအျပစ္ကို ကိုယ္တိုင္ခံရမည္။ ၁၆ဤေရြ႔ကား၊ မယားႏွင့္ လင္စပ္ၾကား၌၄င္း၊ အဘအိမ္မွာ အသက္ႏုငယ္ေသာ သမီးႏွင့္အဘစပ္ၾကား၌၄င္း၊ ေမာေရွအားျဖင့္ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားျဖစ္သတည္း။