ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၃၁)


၁-၂တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ မိဒ်န္အမ်ိဳးသားသည္ ဣသေရအမ်ိဳးသားတို႔ကို ျပစ္မွားေသာအျပစ္ အေလ်ာက္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားဘက္၌ ေန၍ တရားစီရင္ေလာ့။ သို႔ၿပီးမွ သင္သည္ မိမိလူမ်ိဳး စည္းေဝးရာသို႔ သြားရမည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ေမာေရွသည္လည္း လူမ်ားတို႔ကိုေခၚ၍၊ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ လက္နက္ကိုကိုင္လ်က္၊ မိဒ်န္အမ်ိိဳးသားတို႔သို႔ စစ္ခ်ီ၍ ထာဝရဘုရားဘက္၌ တရားစီရင္ေစ။ ၄ဣသေရအမ်ိဳးတို႔တြင္ တမ်ိဳးတမ်ိဳးထဲက၊ လူတေထာင္စီေရြး၍ စစ္ခ်ီေစဟု စီရင္သည္အတိုင္း၊ ၅ဣသေရလအမ်ိဳးသာ အေထာင္အေသာင္းတို႔တြင္ တမ်ိဳး တမ်ိဳးထဲက၊ စစ္တိုက္လက္နက္ပါေသာသူ တေထာင္စီ၊ လူေပါင္းတေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ကိုအပ္၍၊ ၆ေမာေရွသည္ ထိုသူတို႔ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ လက္နက္ႏွင့္တကြ၊ မႈတ္ရန္တန္ပိုးတို႔ကိုကိုင္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာသား ဖိနဟတ္ကို စစ္ခ်ီေစ၏။ ၇ေမာေရွအား ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထိုသူတို႔သည္ မိဒ်န္အမ်ိဳးသား တို႔ကိုတိုက္၍ လူေယာက္်ားအေပါင္းတို႔ကို သတ္ၾက၏။ ၈အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔တြင္ ဧဝိိ၊ ေရကင္၊ ဇုရ၊ ဟုရ၊ ေရဘတည္းဟူေသာ မိဒ်န္မင္းႀကီးငါးပါး ပါၾက၏။ ေဗာရသား ဗာလမ္ကိုလည္း ထားႏွင့္သတ္ၾက၏။ ၉ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ မိဒ်န္မိန္းမမ်ား သူငယ္မ်ားတို႔ကို လက္ရသိမ္းယူ၍၊ သိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြား အစရွိေသာ ဥစၥာအလံုးစံုတို႔ကို လုယူၾက၏။ ၁ဝမိဒ်န္အမ်ိဳးသားတို႔ေနေသာ ၿမိဳ႔ရြာရွိသမွ်ကို မီးရႈိ႔ၾက၏။ ၁၁ဘမ္းရေသာသူ၊ တိရစာၦန္ႏွင့္တကြ၊ လက္ရဥစၥာအလံုးစံုတို႔ကို သိမ္းသြား၍၊ ၁၂ေမာဘလြင္ျပင္ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊  ေယရိေခါၿမိဳ႔ တဘက္၌ တပ္ခ်လ်က္ေနေသာ ေမာေရွ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္တို႔ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။

၁၃ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာမွစ၍ ပရိသတ္တို႔၌ မင္းအေပါင္းတို႔သည္ ႀကိဳဆိုျခင္းငွါ တပ္ျပင္သို႔ ထြက္သြားၾက၏။ ၁၄ေမာေရွသည္ စစ္တိုက္ရာမွ ျပန္လာေသာ တပ္မွဴးမ်ား၊ ဗိုလ္မင္းမ်ားတို႔ကို အမ်က္ထြက္၍၊ ၁၅သင္တို႔သည္ မိန္းမအေပါင္းတို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ေစၾကသနည္း။ ၁၆ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ ေပဂုရဘုရားအမႈ၌ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားေစျခင္းငွါ၊ ဤမိန္းမတို႔သည္ ဗာလမ္ေပးေသာအႀကံကို ျပဳၾကေသာ ေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္၌ ေဘးေရာက္ေလသည္တကား။ ၁၇ထိုေၾကာင့္၊ သူငယ္ေယာက္်ားအေပါင္းကို ၄င္း၊ ေယာက္်ားႏွင့္ဆက္ဆံဘူးေသာ မိန္းမအေပါင္းတို႔ကို၄င္း သတ္ၾကေလာ့။ ၁၈ေယာက္်ားႏွင့္ မဆက္ဆံဘူးေသာ မိန္းမငယ္အေပါင္းတို႔ကို၊ မိမိတို႔အဘို႔ အသက္ခ်မ္းသာေပးၾကေလာ့။ ၁၉သင္တို႔သည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး တပ္ျပင္မွာ ေနရၾကၿပီ။ လူကိုသတ္ေသာသူ၊ အေသေကာင္ကို ထိေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ သိမ္းယူေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ တတိယေန႔၊ သတၱမေန႔၌ စင္ၾကယ္ၾကေစေလာ့။ ၂ဝသင္တို႔အဝတ္ႏွင့္ သားေရတန္ဆာရွိသမွ်၊ ဆိတ္ေမႊးျဖင့္ရက္ေသာ အရာ၊ သစ္သားျဖင့္ လုပ္ေသာအရာ ရွိသမွ်တို႔ကို စင္ၾကယ္ေစၾကေလာ့ဟု မွာထားေလ၏။

၂၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာသည္လည္း၊ စစ္တိုက္သြားေသာ သူရဲေကာင္းတို႔ကို ေခၚ၍၊ ေမာေရွ၌ ထာဝရ ဘုရား မွာထားေတာ္မူေသာ ပညတ္တရားဟူမူကား၊ ၂၂ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဝါ၊ သံ၊ ေၾကးျဖဴ၊ ခဲ အစရွိေသာ၊ ၂၃မီးကိုခံႏိုင္ ေသာအရာ ရွိသမွ်တို႔ကို မီးအလယ္၌ သြားေစသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစရမည္။ သို႔ရာတြင္ စင္ၾကယ္ေစေသာ ေရျဖင့္လည္း စင္ၾကယ္ေစရမည္။ မီးမခံႏိုင္ေသာအရာ ရွိသမွ်တို႔ကို ေရအလယ္၌ သြားေစရမည္။ ၂၄သတၱမေန႔၌ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္ၿပီးမွ၊ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိ၍၊ တပ္ထဲသို႔ ဝင္ရၾကမည္ဟု မွာထားေလ၏။

၂၅ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္ႏွင့္ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာ၊ ၂၆ပရိသတ္အေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးတို႔သည္၊ ယခုလက္ရသိမ္းယူခဲ့ေသာ ဥစၥာ၊ လူ၊ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကိုယူ၍၊ ၂၇ထက္ဝက္ခြဲၿပီးလွ်င္ တဝက္စီကို စစ္မႈထမ္း၍ အတိုက္သြားေသာ သူတို႔အား၄င္း၊ တဝက္ကို ပရိသတ္အေပါင္းတို႔အား၄င္း ေဝေပးေလ၏။ ၂၈စစ္တိုက္သြားေသာ စစ္သူရဲတို႔သည္၊ ထာဝရဘုရားအား ေပးရေသာအခြန္ကိုခြဲ၍၊ လူ၊ ႏြား၊ ျမည္း၊ သိုးအေကာင္ ငါးရာတြင္ တေကာင္ ကိုေကာက္ယူၿပီးလွ်င္၊ ၂၉သူတို႔ခံရေသာ ထက္ဝက္အဘို႔ထဲက ႏႈတ္၍၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ေျမွာက္ရာ ပူေဇာ္သကၠာျပဳဘို႔ရာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာအား ေပးရမည္။ ၃ဝဣသေရလအမ်ိဳးသားခံရေသာ တဝက္အဘို႔ ထဲကလည္း၊ လူ၊ ႏြား၊ ျမည္း၊ သိုးအစရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ိဳး အေကာင္ငါးဆယ္တို႔တြင္ တေကာင္ကိုေကာက္ယူ၍ ထာဝရဘုရား၏ တဲေတာ္ကိုေစာင့္ေသာ ေလဝိသားတို႔အား ေပးရမည္ဟု၊ ၃၁ေမာေရွအား ထာဝရဘုရား မွာထား ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာတို႔သည္ ျပဳေလ၏။

၃၂စစ္သူရဲတို႔ကလည္း လက္ရသိမ္းယူခဲ့၍ က်န္ၾကြင္းေသာဥစၥာေပါင္းကား၊ သိုးေျခာက္သိန္း ခုနစ္ေသာင္း ငါးေထာင္၊ ၃၃ႏြားခုနစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ ၃၄ျမည္းေျခာက္ေသာင္း တေထာင္၊ ၃၅ေယာက္်ားႏွင့္ မဆက္ဆံဘူးေသာ မိန္းမ သံုးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ ရွိသတည္း။ ၃၆စစ္တိုက္သြားေသာသူတို႔ ခံရေသာ ထက္ဝက္အဘို႔ကား၊ သိုး သံုးသိန္းသံုးေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ငါးရာ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၃၇ထာဝရဘုရား ခံရေသာအခြန္ကား၊ သိုးေျခာက္ရာခုနစ္္ဆယ္ ငါးေကာင္တည္း။ ၃၈ႏြားသံုးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားခံရေသာ အခြန္ကား၊ ႏြားခုနစ္ဆယ္ ခုနစ္ေကာင္တည္း။ ၃၉ျမည္းသံုးေသာင္းငါးရာ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားခံရေသာ အခြန္ကား၊ ျမည္းေျခာက္ဆယ္ တေကာင္တည္း။ ၄ဝလူတေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ရွိသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား ခံရေသာအခြန္ကား၊ လူသံုးဆယ္ ႏွစ္ေယာက္တည္း။ ၄၁ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွသည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ၿခီးေျမွာက္ရာ ပူေဇာ္ သကၠာျပဳဘို႔ရာ အခြန္ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာအား အပ္ေပးေလ၏။ ၄၂တဖန္ စစ္တိုက္ေသာသူတို႔လက္မွ ေမာေရွယူ၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား၊ ၄၃ပရိသတ္တို႔ခံရေသာ ထက္ဝက္အဘို႔ကား၊ သိုးသံုးသိန္းသံုးေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ငါးရာ၊ ၄၄ႏြားသံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္၊ ၄၅ျမည္းသံုးေသာင္း ငါးရာ၊ ၄၆လူတေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၄၇ဣသေရလအမ်ိဳးသား ခံရေသာထက္ဝက္အဘို႔လူ၊ တိရစာၦန္အေကာင္ငါးဆယ္ တို႔တြင္ တေကာင္ ကို ေမာေရွေကာက္ယူ၍ ထာဝရဘုရား၏ တဲေတာ္ကိုေစာင့္ေသာ ေလဝိသားတို႔အား ေပးေလ၏။ ထိုသို႔ ထာဝရ ဘုရား မွာထားေတာ္မူ၏။

၄၈လူတရာ၊ တေထာင္ကိုအုပ္ေသာ တပ္မွဴးမ်ား၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ားတို႔သည္လည္း၊ ေမာေရွထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ၄၉ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔သည္ အုပ္ေသာစစ္သူရဲတို႔ကို စာရင္းယူျပန္၍၊ လူတေယာက္မွ်မေလ်ာ့ပါ။ ၅ဝထိုေၾကာင့္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ အသက္အဘိုးကို ေျဖဘို႔ရာ လူအသီးအသီးရေသာ ေရႊတန္ဆာ၊ လည္ဆြဲ၊ လက္ေကာက္၊ လက္စြပ္၊ နားေတာင္း၊ ႏွာေခါင္းဆြဲဘူးတို႔ကို ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္လ်က္ ေဆာင္ခဲ့ပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ဆိုလွ်င္၊ ၅၁ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာတို႔သည္၊ ထိုေရႊတည္းဟူေသာ လုပ္ၿပီးေသာ တန္ဆာ ရွိသမွ်တို႔ကို ခံယူၾက၏။ ၅၂စစ္သူရဲအသီးအသီးတို႔သည္ မိမိတို႔အဘို႔ သိမ္းယူ၍၊ တပ္မွဴးမ်ား၊ ဗိုလ္မ်ားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ေသာ ေရႊခ်ိန္ေပါင္းကား၊ တရာေျခာက္ဆယ္ ခုနစ္ပိႆာႏွင့္ အက်ပ္ငါးဆယ္ရွိသတည္း။ ၅၄တပ္မွဴးမ်ား၊ ဗိုလ္မ်ားပူေဇာ္ေသာ ေရႊကို ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာတို႔သည္ ယူ၍၊ ဣသေရလ အမ်ိဳး သားတို႔ကို ထာဝရဘုရား ေအာက္ေမ့ေတာ္ မူဘို႔ရာ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္၌ သြင္းထားၾက၏။