ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၃၂)


၁ရုဗင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဂဒ္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အလြန္မ်ားျပားေသာ တိရစာၦန္တို႔ႏွင့္ ၾကြယ္ဝသည္ ျဖစ္၍၊ ယာဇာျပည္၊ ဂိလဒ္ျပည္တို႔၌ တိရစာၦန္က်က္စားစရာဘို႔ ေကာင္းသည္ကို ျမင္ၾကလွ်င္၊ ၂ေမာေရွႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာအစရွိေသာ ပရိသတ္တို႔တြင္ မင္းမ်ားတို႔ထံသို႔ လာ၍၊ ၃အတရုတ္၊ ဒိဘုန္၊ ယာဇာ၊ နိမရ၊ ေဟရွဘုန္၊ ဧလာေလ၊ ေရွဘံ၊ ေနေဗာ၊ ေဗာန တည္းဟူေသာ၊ ၄ဣသေရလပရိသတ္ေရွ႔မွာ ထာဝရဘုရား လုပ္ႀကံေတာ္မူေသာ ဤျပည္သည္ တိရစာၦန္ႏွင့္ ေတာ္ေလ်ာ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔၌လည္း တိရစာၦန္မ်ားျပားပါ၏။ ၅သို႔ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္၊ ဤျပည္ကို ကြၽန္ေတာ္ကြၽန္တို႔အား အပိုင္ေပးေတာ္မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကို ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္ မမူပါႏွင့္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၆ေမာေရွကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ဤအရပ္၌ ေနရစ္၍၊ သင္တို႔ညီအစ္ကိုမ်ား တို႔သည္ စစ္တိုက္သြားရမည္ေလာ။ ၇ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ျပည္သို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ မကူးမသြားမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔စိတ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ဖ်က္ၾကသနည္း။ ၈ျပည္ေတာ္ကို ၾကည့္ရႈ႔ေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔အဘတို႔ကို ကာေဒရွဗာနာအရပ္က ငါေစလႊတ္ေသာအခါ ထိုသို႔ျပဳၾက၏။ ၉ဧရွေကာလေခ်ာင္းသို႔ သြား၍ ျပည္ေတာ္ကို ၾကည့္ျမင္ၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာျပည္သို႔ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ မသြားမည္အေၾကာင္း သူတို႔စိတ္ကို ဖ်က္ၾက၏။ ၁ဝ-၁၂¬ထုိအခါ ထာဝရဘုရားသည္ အမ်က္ေတာ္ ထြက္လ်က္၊ အကယ္စင္စစ္ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔အား ငါက်ိန္ဆို၍ ေပးေသာျပည္ကို၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာေသာ သူတို႔တြင္ ေကနက္အမ်ိဳး ေယဖုႏၷာ၏သား ကာလက္ႏွင့္ ႏုန္၏သား ေယာရႈမွတပါး၊ အဘယ္သူမွ် ငါ့ေနာက္သို႔ လံုးလံုးမလုိက္ေသာေၾကာင့္၊ အသက္ႏွစ္ဆယ္လြန္သူ တစံုတေယာက္မွ် မျမင္ရ။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္သာ ထာဝရဘုရားေနာက္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ၾကၿပီဟု က်ိန္ဆိုေတာ္မူ၏။ ၁၃ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဆိုးေသာအမႈကို ျပဳေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ မပ်က္ဆီးမွီတိုင္ေအာင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို အမ်က္ထြက္၍ အႏွစ္ေလးဆယ္ တ္လံုး ေတာ၌လွည့္လည္ေစေတာ္မူ၏။ ၁၄ယခုမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသား တို႔ကိုသာ ျပင္းစြာအမ်က္ေတာ္ ထြက္ေစမည္အေၾကာင္း၊ သာ၍ဆိုးေသာသူတည္း ဟူေသာ သင္တို႔သည္ သင္တို႔အဘမ်ားကိုယ္စား ေပၚထၾကၿပီတကား။ ၁၅သင္တို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔မလုိက္ဘဲ လႊဲသြားၾကလွ်င္၊ တဖန္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ေတာ၌ စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ ဤလူမ်ိဳးအေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္ ဟု ဂဒ္အမ်ိဳးသား၊ ရုဗင္အမ်ိဳးသားတို႔အား ျပန္ေျပာ၏။

၁၆ထိုသူတို႔သည္၊ အနီးအပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိရစာၦန္မ်ားအဘို႔ ဤအရပ္၌ သိုးၿခံတို႔ကို၄င္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူငယ္မ်ားအဘို႔ ၿမိဳ႔တို႔ကို၄င္း တည္ပါမည္။ ၁၇သို႔ရာတြင္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ကို သူတို႔ေနရာအရပ္သို႔ မပို႔မေဆာင္မွီတိုင္ေအာင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ လက္နက္ကိုင္လ်က္ သူတို႔ေရွ႔မွာသြားပါမည္။ ဤျပည္၌ က်န္ၾကြင္းေသးေသာ လူတို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူငယ္မ်ားသည္ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔၌ ေနရပါမည္။ ၁၈ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ အေမြခံရေသာ ေျမကို မဝင္စားမွီတိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္အိမ္သို႔ မျပန္မလာပါ။ ၁၉ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၌ သူတို႔ႏွင့္အတူ အေမြကိုမေတာင္းမခံပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေမြခံရာေျမသည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္၌ က်ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ျပန္ ၾက၏။ ၂ဝေမာေရွကလည္း၊ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ လက္နက္ကိုင္လ်က္ စစ္တိုက္သြား လွ်င္ေသာ္၄င္း၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ ရန္သူတို႔ကို ေရွ႔ေတာ္မွႏွင္ထုတ္၍ ထုိျပည္ကို ေအာင္ေတာ္မမူမွီတိုင္ေအာင္၊ ၂၂သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ လက္နက္ကိုင္လ်က္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ ကူးသြားလွ်င္၄င္း၊ ထိုေနာက္မွ ထာဝရဘုရားေရွ႔၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားေရွ႔၌ အျပစ္ကင္းလြတ္လ်က္ ဤျပည္သို႔ျပန္လာ၍ ထာဝရ ဘုရားအခြင့္ႏွင့္ အေမြခံရၾကမည္။ ၂၃ထိုသို႔ မျပဳလွ်င္မူကား၊ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားျခင္းရွိသည္ အတိုင္း၊ ထိုအျပစ္သည္ သင္တို႔ကိုလုိက္၍ မွီလိမ့္မည္။ ၂၄သူငယ္မ်ားအဘုိ႔ ၿမိဳ႔တို႔ကို၄င္း၊ သိုးမ်ားအဘို႔ သိုးၿခံတို႔ကို၄င္း တည္လုပ္ၾက၏။ ယခုေျပာသမွ်အတိုင္း ျပဳၾကေလာ့ဟုဆိုလွ်င္၊ ၂၅ဂဒ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ရုဗင္အမ်ိဳးသားတို႔က၊ ကြၽန္ေတာ္ တို႔သည္ သခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ျပဳပါမည္။ ၂၆ကြၽန္ေတာ္တို႔ မယားသားသူငယ္မ်ားႏွင့္ သိုးႏြားအလံုးစံု တို႔သည္ ဤအရပ္၊ ဂိလဒ္ၿမိဳ႔တို႔၌ ေနရစ္ရပါမည္။ ၂၇ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အေပါင္းတို႔မူကား သခင္မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ လက္နက္ကိုင္လ်က္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ကူးသြားပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၂၈ထိုအမႈေၾကာင့္၊ ေမာေရွသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာ၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈအစရွိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေဆြ အမ်ိဳးသူႀကီးမ်ား တို႔ကို ေခၚ၍၊ ၂၉ဂဒ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ရုဗင္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ အသီးအသီးလက္နက္ ကိုင္လ်က္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ ကူးသြား၍၊ သင္တို႔သည္ ထိုျပည္ကို ေအာင္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔အား ဂိလဒ္ျပည္ကို အပိုင္ေပးရၾကမည္။ ၃ဝသို႔မဟုတ္ သူတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ လ်က္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ မကူးမသြားလွ်င္၊ ခါနာန္ျပည္၌ သင္တို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ရာေျမကို ခံယူရၾကမည္ဟု မွာထား ေလ၏။ ၃၁ဂဒ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ရုဗင္အမ်ိဳးသားတို႔ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔အား မိန္႔ေတာ္ မူသည္အတိုင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ျပဳၾကပါမည္။ ၃၂ေယာ္ဒန္ျမစ္ အေရွ႔ဘက္၌ အေမြခံရပါမည္အေၾကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္ တို႔သည္ လက္နက္ကိုင္လ်က္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခါနာန္ျပည္သို႔ ကူးသြားပါမည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃၃ထုိအခါ ေမာေရွသည္ အာေမာရိရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္၏ႏိုင္ငံဆိုင္သမွ်၊ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ ၾသဃ၏ ႏိုင္ငံဆိုင္သမွ်ေသာ နယ္ေျမၿမိဳ႔ရြာတို႔ကို ဂဒ္အမ်ိဳးသား၊ ရုဗင္အမ်ိဳးသား၊ ေယာသပ္၏သား မနာေရွမွဆင္းသက္ေသာ မနာေရွအမ်ိဳးသား တဝက္၌ အပ္ေပးေလ၏။

၃၄ဂဒ္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဒိဗုန္၊ အတရုတ္၊ အာေရာ္၊ ၃၅အာတရုတ္၊ ေရွာဖန္၊ ယာဇာ၊ ယုေမBဟ၊ ၃၆ဗက္နိမရာ၊ ေဗသာရန္ၿမိဳ႔မ်ားကို၄င္း၊ သိုးၿခံမ်ားကို၄င္း တည္လုပ္ၾက၏။ ၃၇ရုဗင္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေဟရွဘုန္၊ ဧလာေလ၊ ကိရယသိမ္၊ ၃၈ေနေဗာ၊ ဗာလေမာန၊ ရွိဗမ ၿမိဳ႔မ်ားကို အသစ္ေသာအမည္ျဖင့္ သမုတ္၍တည္ၾက၏။ ၃၉မနာေရွမွ ဆင္းသက္ေသာ မာခိရအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ ဂိလဒ္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ သိမ္းယူၿပီးလွ်င္၊ အရင္ၿမိဳ႔သား အာေမာရိလူတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ၾက၏။ ၄ဝေမာေရွသည္ ဂိလဒ္ၿမိဳ႔ကို မနာေရွ၏သား မာခိရအမ်ိဳးသားတို႔အား ေပး၍ သူတို႔သည္ ေနၾက၏။ ၄၁မနာေရွအမ်ိဳးသား ယာဣရသည္လည္း သြား၍ ဂိလဒ္ရြာမ်ားကို သိမ္းယူၿပီးမွ၊ ဟာဝုတ္ယာဣရအမည္ျဖင့္ သမုတ္ေလ၏။ ၄၂ေနာဗာသည္လည္း သြား၍ ေကနတ္ၿမိဳ႔ရြာတို႔ကို သိမ္းယူၿပီးမွ၊ မိမိအမည္ျဖင့္ ေနာဗာၿမိဳ႔ဟု သမုတ္ေလ၏။