ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၃၃)


၁ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္စီရင္၍ အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္လာေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အလံုးအရင္တို႔ သည္ ခရီးသြားျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ၊ ၂ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ေမာေရွမွတ္သား၍၊ ထုိခရီးသြားျခင္း အေၾကာင္းအရာပါေသာ စာရင္းဟူမူကား၊ ၃ပဌမလ တဆယ္ငါးရက္ေန႔၌ ရာမသက္ၿမိဳ႔မွ ထြက္လာၾက၏။ ပသခါပဲြ ကိုခံၿပီးေသာေနာက္၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳလူ အေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ဝါၾကြားေသာအျခင္း အရာႏွင့္ ထြက္လာၾက၏။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေသာ သားဦးအေပါင္းတုိ႔ကို အဲဂုတၱဳ လူတို႔သည္ သၿဂဳႋဟ္ရၾက၏။ သူတို႔၏ ဘုရားမ်ား ကိုလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ တရားစီရင္ေတာ္မူ၏။ ၅ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ရာမသက္ၿမိဳ႔မွ ေျပာင္း၍ သုကုတ္အရပ္၌စားခန္းခ်ၾက၏။ ၆သုကုတ္အရပ္မွ ေျပာင္း၍ ေတာစပ္ နား၊ ဧသံၿမိဳ႔၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၇ဧသံၿမိဳ႔မွ ေျပာင္း၍ ဗာလေဇဖုန္ၿမိဳ႔ေရွ႔မွာ ရွိေသာ ပိဟဟိရုတ္ၿမိဳ႔သို႔တဖန္လည္၍ မိဂေဒါလၿမိဳ႔ေရွ႔၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၈ပိဟဟိရုတ္ၿမိဳ႔မွေျပာင္း၍ ပင္လယ္အလယ္၌ ေရွာက္သြားသျဖင့္ ဧသံေတာသို႔ ေရာက္၍၊ ထုိေတာထဲ၌သံုးရက္ ခရီးသြားၿပီးလွ်င္၊ မာရအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၉မာရအရပ္မွ ေျပာင္း၍ ေရတြင္း ဆယ္ႏွစ္တြင္းႏွင့္ စြန္ပလံြပင္ခုနစ္ဆယ္ရွိေသာ ဧလိမ္ရြာသို႔ ေရာက္၍ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁ဝဧလိမ္ရြာမွ ေျပာင္း၍ ဧဒံုပင္လယ္နားမွာ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၁ဧဒံုပင္လယ္မွ ေျပာင္း၍ သိန္ေတာ၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၂သိန္ေတာမွ ေျပာင္း၍ ေဒါဖကာအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၃ေဒါဖကာအရပ္မွ ေျပာင္း၍ အာလုရွအရပ္စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၄အာလုရွအရပ္မွ ေျပာင္း၍ လူမ်ားေသာက္စရာေရမရွိေသာ ေရဖိဒိမ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၅ေရဖိဒိမ္အရပ္မွ ေျပာင္း၍သိနာေတာ ၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၆သိနာေတာမွ ေျပာင္း၍ ကိျဗဳတ္ဟတၱဝါ အရပ္၌စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၇ကိျဗဳတ္ဟတၱဝါအရပ္မွ ေျပာင္း၍ ဟာဇရုတ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၈ဟာဇရုတ္အရပ္မွ ေျပာင္း၍ ရိသမာအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၉ရိသမအရပ္မွ ေျပာင္း၍ ရိမၼဳန္ဖါရက္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂ဝရိမၼဳန္ဖါရက္ အရပ္မွေျပာင္း၍ လိဗနရြာ၌စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၁လိဗနရြာမွ ေျပာင္း၍ ရိႆအရပ္၌စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၂ရိႆအရပ္မွ ေျပာင္း၍ ေကဟလာသအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၃ေကဟအရပ္မွ ေျပာင္း၍ရွာဖါေတာင္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၄ရွာဖါေတာင္မွ ေျပာင္း၍ ဟာရဒအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၅ဟာရဒအရပ္မွ ေျပာင္း၍ မကၠလုတ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၆မကၠလုတ္အရပ္မွ ေျပာင္း၍ တာဟတ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၇တာဟတ္အရပ္မွ ေျပာင္း၍တာဟတ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၈တာရအရပ္မွေျပာင္း၍ မိသကာအရပ္၌စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂၉မိကာအရပ္မွ ေျပာင္း၍ ဟာရွေမာနအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၃ဝဟာရွေမာနအရပ္မွ ေျပာင္း၍ ေမာသရုတ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၃၁ေမာသရုတ္အရပ္မွ ေျပာင္း၍ ဗယၤာကန္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၃၂ဗယၤာကန္အရပ္မွ ေျပာင္း၍ ေဟာရဂိဒ္ဂဒ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၃၃ေဟာရဂိဒ္အရပ္မွ ေျပာင္း၍ ယုမBာသအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၃၄ယုမBာသအရပ္မွ ေျပာင္း၍ ဧေျဗာနအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၃၅ဧေျဗာနအရပ္မွေျပာင္း၍ ဧဇယုန္ ဂါဗာအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၃၆ဧဇယုန္ဂါဗာ အရပ္မွ ေျပာင္း၍ ဇိနေတာ၊ ကာေဒရွအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၃၇ကာေဒရွအရပ္မွေျပာင္း၍ ဧဒံုျပည္အနားမွာ ေဟာရေတာင္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၃၈ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္ေသာေနာက္၊ သကၠရာဇ္ေလးဆယ္၊ ပညၥမလပဌမေန႔ရက္၌ ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ အတိုင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္သည္ ေဟာရေတာင္ေပၚသို႔ ထက္၍ အနိစၥေရာက္ေလ၏။ ၃၉အာရုန္သည္ ေဟာရ ေတာင္ေပၚမွာ အနိစၥေရာက္ေသာအခါ၊ အသက္တရာႏွစ္ဆယ္သံုးႏွစ္ရွိသတည္း။ ၄ဝခါနာန္ျပည္ေတာင္ပိုင္း၌ ေနေသာ ခါနနိရွင္ဘုရင္ အာရဒ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားေရာက္ေၾကာင္းကုိ ၾကားေလ၏။ ၄၁သူတို႔သည္ ေဟာရေတာင္ေပၚမွ ေျပာင္း၍၊ ဇာလေမာနအရပ္၌စားခန္းခ်ၾက၏။ ၄၂ဇာလေမာနအရပ္မွ ေျပာင္း၍ပုႏုန္ အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၄၃ပုႏုန္အရပ္မွ ေျပာင္း၍ ၾသဗုတ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၄၄ၾသဗုတ္အရပ္မွေျပာင္း၍ ဣဇာဗာရိမ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၄၅ဣဇာဗာရိမ္အရပ္မွေျပာင္း၍ ဒိဗုန္ဂဒ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၄၆ဒိဗုန္ဂဒ္အရပ္မွေျပာင္း၍ အာလမုန္ဒိဗလသိမ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၄၇အာလမုန္ဒိဗလသိမ္အရပ္မွ ေျပာင္း၍ ေနေဗာေတာင္ေရွ႔တြင္ အာဗရိမ္ေတာင္ရိုး၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၄၈အာဗရိမ္ေတာင္ရိုးမွေျပာင္း၍ ေမာဘလြင္ျပင္ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔တဘက္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၄၉ထိုသို႔ ေမာဘလြင္ျပင္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားမွာ ဗက္ေရရွိမုတ္ၿမိဳ႔မွ အာေဗလရွိတၱိမ္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ စားခန္းခ်ၾက၏။

၅ဝေမာဘလြင္ျပင္ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔တဘက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွကိုေခၚ၍၊ ၅၁သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္တို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူး၍ ခါနာန္ျပည္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ၅၂ထိုျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔ကို ႏွင့္ထုတ္ရၾကမည္။ သူတို႔ေရးေသာ အရုပ္၊ သြန္းေသာရုပ္တု ဆင္းတုရွိသမွ် တို႔ကို ဖ်က္ရၾကမည္။ သူတို႔လုပ္ေသာ ကုန္းရွိသမွ်တို႔ကို ၿဖိဳခ်ရၾကမည္။ ၅၃ထိုျပည္ကို သင္တို႔အား ငါအပိုင္ေပး ေသာေၾကာင့္၊ ထိုျပည္သားတို႔ကို ႏွင္ထုတ္၍ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေနရၾကမည္။ ၅၄သင္တို႔အေဆြအမ်ိဳးတို႔အား စာေရးတံခ်၍ ထိုေျမကိုဝယ္ရမည္။ လူမ်ားလွ်င္ မ်ားေသာေျမ၊ လူနည္းလွ်င္ နည္းေသာေျမကိုေပးရမည္။ အသီးအသီး တို႔သည္ စာေရးတံက်သည္အတိုင္း၊ ဘိုးဘအမ်ိဳးအႏႊယ္အလုိက္ အေမြခံရၾကမည္။ ၅၅သင္တို႔သည္ ထိုျပည္သူ ျပည္သားတို႔ကို အကုန္အစင္ မႏွင္ထုတ္လွ်င္၊ က်န္ၾကြင္းေသာသူတို႔သည္ သင္တို႔မ်က္စိ၌ အပ္ဖ်ားကဲ့သို႔ ၄င္း၊ သင္တို႔နံေဘး၌ ဆူးကဲ့သို႔၄င္းျဖစ္၍၊ သင္တို႔ေနေသာျပည္မွာ သင္တို႔ကို ေႏွာက္ရွက္ၾကလိမ့္မည္။ ၅၆ထိုမွတပါး၊ သူတို႔အား ငါႀကံစည္သည္အတိုင္း သင္တုိ႔ကို ငါျပဳမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။