ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၃၄)


၁တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂သင္တို႔သည္ ခါနာန္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ သင္တို႔အေမြခံရေသာ ခါနာန္ျပည္နယ္ အပုိင္းအျခား ဟူမူကား၊ ၃ေတာင္မ်က္ႏွာတြင္ ဇိနေတာင္မွ ဧဒံုျပည္အနား၌ ေရွာက္လွ်င္၊ ေသာဒံုအိုင္အေရွ႔စြန္းသည္ ေတာင္ဘက္အပိုင္း အျခားျဖစ္ရမည္။ ၄ေတာင္ဘက္အပိုင္းအျခားသည္ ေတာင္မ်က္ႏွာမွ လည္၍၊ အာကရဗၺိမ္ကုန္းကို ေရွာက္လ်က္ ဇိနရြာသို႔ ေရာက္ရမည္။ ထိုရြာကျပန္၍ ကာေဒရွဗာနာရြာ၊ ဟာဇရဒၵာရြာ၊ အာဇမုန္ရြာကိုေရွာက္သျဖင့္၊ ၅အာဇမုန္ ရြာမွျပန္၍ အဲဂုတၱဳေခ်ာင္းကို လိုက္လ်က္ ပင္လယ္၌ဆံုးရမည္။ ၆အေနာက္ဘက္၌ ပင္လယ္ႀကီးသည္ အေနာက္ အပိုင္းအျခားျဖစ္ရမည္။ ၇ေျမာက္ဘက္အပိုင္းအျခားသည္ ႀကီးေသာပင္လယ္ကထြက္၍ ေဟာရေတာင္ကို ေရွးရႈ သြားၿပီးလွ်င္၊ ၈ထိုေတာင္မွ ဟာမတ္လမ္းဝ၊ ေဇဒဒ္ရြာ၊ ၉ဇိျဖဳန္ရြာကို ေရွာက္၍ ဟာဇေရနန္ရြာ၌ ဆံုးရမည္။ ၁ဝအေရွ႔ အပိုင္းအျခားသည္ ဟာဇေရနန္ရြာမွ ထြက္၍ ေရွဖံရြာသို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၁၁အဣနရြာအေရွ႔၌ ေရွာက္၍ ရိဗလရြာ သို႔ သြားရမည္။ ထိုရြာမွထြက္၍ ဂေနၤသရက္အိုင္ အေရွ႔ကမ္းကို ေရွာက္သျဖင့္၊ ၁၂ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုလိုက္၍ ေသာဒံု အိုင္နား၌ ဆံုးရမည္။ ဤေရြ႔ကား၊ သင္တို႔အေမြခံရေသာျပည္နယ္ အပိုင္းအျခားျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။                      ၁၃ေမာေရွကလည္း၊ ဤေရြ႔ကား၊ သင္တို႔သည္ စာေရးတံခ်၍ အေမြခံရေသာျပည္၊ ထာဝရဘုရား မွာထား ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အမ်ိဳးကိုးမ်ိဳးႏွင့္ အမ်ိဳးတဝက္၌ ေဝေပးရေသာျပည္ ျဖစ္သတည္း။ ၁၄ရုဗင္အမ်ိဳးသား၊ ဂဒ္ အမ်ိဳးသား၊ မနာေရွအမ်ိဳးသားတဝက္တည္း ဟူေသာ အမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ တဝက္တို႔သည္ မိမိတိုိ႔အေမြခံေသာေျမကို ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ ေယရိေခါၿမိဳ႔တဘက္၊ ေနထြက္ရာဘက္၌ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳး အလိုက္ ခံရၾကၿပီဟု ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အား မွာထားေလ၏။

၁၆တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၇အမ်ိဳးသားတမ်ိဳးလွ်င္ မင္းတပါးစီေရြး၍၊ ထိုမင္းသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာ၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈတို႔ႏွင့္ ဝိုင္းလ်က္၊ ၁၈ခါနာန္ျပည္ကိုေဝ၍ သင္တို႔အား အေမြေပးရၾကမည္။ ၁၉ေရြးရေသာ မင္းတို႔၏အမည္ကား၊ ယုဒအမိ်ဳးသား တို႔ထဲက ေယဗုႏၷာသား ကာလက္။ ၂ဝရွိေမာင္အမ်ိဳးသားထဲက အမိဟုဒ္သား ေရွေမြလ။ ၂၁ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး ထဲက ခိသလုန္သား ဧလိဒဒ္။ ၂၂ဒန္အမ်ိဳးကို အုပ္စိုးေသာသူ၊ ေယာဂလိသား ဗုကၠိ။ ၂၃ေယာသပ္သားတို႔တြင္ မနာေရွအမ်ိဳးကို အုပ္စိုးေသာသူ၊ ဧဖုဒ္သား ဟံေယလ။ ၂၄ဧဖရိမ္အမ်ိဳးကို အုပ္စိုးေသာသူ၊ ရွိဖတန္သား ေကေမြလ။ ၂၅ဇာဗုလုန္အမ်ိဳးကုိ အုပ္စိုးေသာသူ ပါနက္သား ဧလိဇဖန္။ ၂၆ဣသခါအမ်ိဳးကိုအုပ္စိုးေသာသူ၊ အဇၨန္သား ပါလေတလ။ ၂၇အာရွာအမ်ိဳးကိုအုပ္စိုးေသာ သူ၊ ေရွေလာမိသား အဘိဟုဒ္။ ၂၈နႆလိအမ်ိဳးကို အုပ္စိုးေသာသူ၊ အမိဟုဒ္သား ေပဒေဟလတည္း။ ၂၉ဤသူတို႔ သည္ ခါနာန္ျပည္၌ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔အား အေမြေျမကို ေပးေဝေစျခင္းငွါ ထာဝရဘုရား ခန္႔ထားေတာ္မူ ေသာသူ ျဖစ္ၾကသတည္း။