ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၃၅)


၁ေမာဘလြင္ျပင္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔ တဘက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွကို ေခၚေတာ္မူ၍၊ ၂သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သူတို႔သည္ အေမြခံေသာေျမ၌ ေလဝိသားတို႔ေနစရာဘို႔ ၿမိဳ႔တို႔ကို၄င္း၊ ၿမိဳ႔ပတ္လည္နယ္တို႔ကို၄င္း၊ ေပးရၾကမည္။ ၃ထိုၿမိဳ႔တို႔သည္ ေလဝိသားေနစရာဘို႔ျဖစ္၍၊ ၿမိဳ႔ပတ္လည္ နယ္တို႔၌ သိုးႏြားအစရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ဥစၥာမ်ားကို ထားရမည္။ ၄ေလဝိသားတို႔အား ေပးေသာၿမိဳ႔နယ္တို႔ ကို ၿမိဳ႔ျပင္ပတ္လည္၌ အေတာင္တေထာင္ က်ယ္ေစရမည္။ ၅ၿမိဳ႔ျပင္၊ အေရွ႔၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္အရပ္ ေလးမ်က္ႏွာ၌ ႏွစ္ေထာင္စီတိုင္းထြာ၍၊ ထိုေျမအလယ္ခ်က္၌ ၿမိဳ႔တည္ရမည္။ ဤေရြ႔ကား၊ ၿမိဳ႔နယ္အတိုင္းအရွည္ ျဖစ္ရသတည္း။ ၆ေလဝိသား တို႔အား ေပးေသာၿမိဳ႔တို႔တြင္ လူကိုသတ္ေသာသူသည္ ေျပး၍မွီခိုရာ ၿမိဳ႔ေျခာက္ၿမိဳ႔တို႔ကို ေရြးထားရမည္။ ထိုၿမိဳ႔မွတပါး အျခားေသာၿမိဳ႔ ေလးဆယ္ႏွစ္ၿမိဳ႔ကို ေပးရမည္။ ၇ထိုသို႔ ေလဝိသားတို႔အား ေပးေသာ ၿမိဳ႔ေပါင္းကား နယ္ႏွင့္တကြ ေလးဆယ္ရွစ္ၿမိဳ႔ျဖစ္သတည္း။ ၈ထိုၿမိဳ႔တို႔ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားပိုင္ေသာ ေျမထဲက ႏႈတ္ရမည္။ မ်ားေသာေျမကို ရေသာသူသည္ မ်ားေသာၿမိဳ႔၊ နည္းေသာေျမကိုရေသာသူသည္ နည္ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို ေပးရမည္။ လူအသီးအသီးတို႔သည္ အေမြခံရသည္အတိုင္း၊ မိမိတို႔ၿမိဳ႔မ်ားထဲက ႏႈတ္၍ ေလဝိသားတို႔အား ေပးရ မည္။

၉တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁ဝသင္တို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူး၍၊ ခါနာန္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ ၁၁လူအသက္ကို အမွတ္တမဲ့ သတ္မိ ေသာသူေျပး၍ မွီခိုရာၿမိဳ႔တို႔ကို ေရြးထားရမည္။ ၁၂ထုိၿမိဳ႔တို႔ကား၊ လူအသက္ကို သတ္ေသာသူသည္ ပရိသတ္ေရွ႔သို႔ ေရာက္၍ တရားစီရင္ျခင္းကို မခံမွီတိုင္ေအာင္၊ ေသစားေသေစေသာသူ၏ လက္မွလြတ္၍ မွီခိုရာၿမိဳ႔ျဖစ္ရသတည္း။ ၁၃-၁၄ေလဝိသားတို႔အား ေပးေသာၿမိဳ႔တို႔တြင္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္၌ မွွီခိုရာၿမိဳ႔ သံုးၿမိဳ႔၊ ခါနာန္ျပည္၌ မွီခိုရာၿမိဳ႔သံုးၿမိဳ႔၊ ေပါင္းေျခာက္ၿမိဳ႔တို႔ကို ေရြးထားရမည္။ ၁၅ထိုၿမိဳ႔ေျခာက္ၿမိဳ႔တို႔ကား၊ လူအသက္ကို အမွတ္တမဲ့သတ္မိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား၊ သင္တို႔တြင္ တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသား တို႔သည္ ေျပး၍မွီခိုရာၿမိဳ႔ျဖစ္သတည္း။ ၁၆သို႔ရာတြင္ လူအသက္ကိုေသေစျခင္းငွါ၊ သံလက္နက္ႏွင့္ရိုက္လွ်င္ လူသတ္ျဖစ္၏။ လူသတ္သည္ အေသသတ္ ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၁၇လူအသက္ကို ေသေစျခင္းငွါ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္လွ်င္ လူသတ္ျဖစ္၏။ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၁၈လူအသက္ကို ေသေစျခင္းငွါ သစ္သားလက္နက္ႏွင့္ ရိုက္လွ်င္ လူသတ္ျဖစ္၏။ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၁၉ေသစားေသေစေသာ သူသည္ လူသတ္ကိုေတြ႔ေသာအခါ ကိုယ္တိုင္သတ္ရမည္။ ၂ဝသူတပါးကို အၿငိဳးထား၍ တြန္းခ်ေသာ္၄င္း၊ ေသေစျခင္းငွါ ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ တစံုတခုႏွင့္ပစ္ေသာ္၄င္း၊ ၂၁ေသေစျခင္းငွါ မုန္းေသာ စိတ္ရွိ၍ လက္ႏွင့္ရိုက္ေသာ္၄င္း၊ ထိုသို႔ျပဳေသာသူသည္ လူသတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရ မည္။ ေသစားေသေစေသာ သူသည္ ေတြ႔ေသာအခါ သတ္ရမည္။ ၂၂သို႔မဟုတ္ မုန္းေသာစိတ္မရွိဘဲ အမွတ္တမဲ့ တြန္းခ်ေသာ္၄င္း၊ မေခ်ာင္းေျမာင္းဘဲ တစံုတခုႏွင့္ပစ္မိေသာ္၄င္း၊ ၂၃သူ၏ရန္သူမဟုတ္၊ မုန္းေသာစိတ္မရွိ၊ သူ႔ကို မျမင္ဘဲလ်က္ ေသေအာင္ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္မိေသာ္၄င္း၊ ၂၄ယခုစီရင္ ထံုးဖြဲ႔သည္အတိုင္း၊ ပရိသတ္တို႔ သည္ သတ္ေသာသူႏွင့္ ေသစားေသေစေသာသူ စပ္ၾကား၌ တရားစီရင္၍၊ ၂၅သတ္ေသာသူကို ေသစား ေသေစေသာသူ၏ လက္မွ ႏႈတ္သျဖင့္၊ အထက္ကေျပး၍ မွီခိုေသာၿမိဳ႔သို႔ ျပန္ပို႔ရမည္။ ဓမၼဆီေလာင္းျခင္းကို ခံရေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္းမေသမွီတိုင္ေအာင္ ထိုၿမိဳ႔၌ေနရမည္။ ၂၆လူအသက္ကို သတ္မိေသာသူသည္ ေျပး၍ မွီခိုေသာၿမိဳ႔နယ္သို႔ ထြက္ေသာ္၊ ၂၇ေသစားေသေစေသာသူသည္ ၿမိဳ႔နယ္ျပင္မွာ ထိုသူကိုေတြ႔၍ သတ္လွ်င္၊ လူအသက္ကို သတ္ေသာ အျပစ္မရွိ။ ၂၈အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း မေသမွီတိုင္ေအာင္၊ မိမိမွီခိုေသာၿမိဳ႔ထဲမွာ ေနရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေသေသာေနာက္မွ၊ ထိုသူသည္ မိမိပိုင္ေသာေျမသို႔ ျပန္ရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၂၉ဤေရြ႔ကား၊ သင္တို႔သည္ ေနေလရာရာ၌ သားစဥ္ေျမး အစဥ္အဆက္ ေစာင့္ရေသာ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္ျဖစ္သတည္း။ ၃ဝလူအသက္ ကို သတ္၍ လူသတ္ျဖစ္ေသာသူ မည္သည္ကား၊ သက္ေသခံခ်က္ရွိသည္အတိုင္း အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ သို႔ရာတြင္ သက္ေသ တေယာက္တည္းသာရွိလွ်င္ မသတ္ရ။ ၃၁အေသခံထိုက္ေသာ လူသတ္၏ အသက္ဘိုးေငြကို မခံမယူရ။ သူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၃၂မွီခိုရာၿမိဳ႔သို႔ ေျပးေသာသူသည္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း မေသမွီ၊ မိမိေနရင္းအရပ္သို႔ ျပန္၍ေနမည္အေၾကာင္း၊ အေရြးေငြကို မခံမယူ၍။ ၃၃ထိုသို႔ သင္တို႔ေနေသာျပည္ကို မညစ္ညဴးေစရ။ လူအေသြးသည္ ျပည္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္၏။ လူအေသြးကို သြန္းေသာသူ၏ အေသြးအားျဖင့္သာ ထိုညစ္ညဴးျခင္းကို စင္ၾကယ္ေစႏိုင္၏။ ၃၄ငါက်ိန္းဝပ္၍ သင္တို႔ေနေသာျပည္ကို မညစ္ညဴးေစရ။ ငါထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ က်ိန္းဝပ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။