ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၃၆)


၁ေယာသပ္အမ်ိဳးျဖစ္ေသာ မနာေရွႏွင့္ မာခိရတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ ဂိလဒ္၏သား အေဆြအမ်ိဳး သူႀကီး တို႔သည္၊ ေမာေရွအစရွိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးတို႔ထံသို႔ လာ၍၊ ၂အကြၽႏ္ုပ္တို႔သခင္သည္ စာေရးတံခ်သျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ခါနာန္ျပည္ကို အေမြေပးေစျခင္း ငွါ၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အစ္ကိုကို ဇေလာဖဒ္၏ အေမြေျမကို သူ၏သမီးတို႔အား ေပးေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအား အမိန္႔ေတာ္ရွိပါ၏။ ၃ထိုမိန္းမ တို႔သည္ မိမိအမ်ိဳးမွတပါး၊ အျခားေသာဣသေရလ အမ်ိဳးသားႏွင့္ စံုဘက္လွ်င္၊ သူတို႔အေမြေျမကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔ မိစဥ္ဘဆက္ အေမြမွႏႈတ္၍ သူတို႔ဝင္ေသာ အမ်ိဳး၏ အေမြထဲ၌ ပါသြားသျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အေမြေျမသည္ ေလ်ာ့ပါ လိမ့္မည္။ ၄ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔၌ ယုဘိလႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ သူတို႔အေမြေျမသည္ သူတို႔ဝင္ေသာအမ်ိဳး၏ အေမြ၌ အၿမဲတည္သျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ မိစဥ္ဘဆက္အေမြမွ အစဥ္ႏႈတ္လ်က္  ရွိပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၅ထိုအခါ ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား မွာထားေလသည္မွာ၊ ေယာသပ္အမ်ိဳးသားတို႔၏ စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ ၆ဇေလာဖဒ္သမီးတို႔၏အမႈ၌ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သူတို႔သည္ အလိုရွိေသာသူႏွင့္ စံုဘက္ပါေလေစ။ သို႔ရာတြင္ မိစဥ္ဘဆက္အမ်ိဳးသား မွတပါး၊ အျခားသူ ႏွင့္စံုဘက္ျခင္းကို မျပဳေစႏွင့္။ ၇ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ အေမြေျမသည္ တမ်ိဳးမွတမ်ိဳးသို႔ မေျပာင္းရ။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ အသီးအသီး မိမိတို႔ မိစဥ္ဘဆက္ အေမြ၌ ေနရၾကမည္။ ၈ဣသေရလအမ်ိဳး တစံုတမ်ိဳး၌ အေမြေျမရွိေသာ မိန္းမသည္ မိမိတို႔ မိစဥ္ဘဆက္ အမ်ိဳးႏွင့္ စံုဘက္ရမည္။ ထိုသို႔ ဣသေရလမ်ိဳးသား အသီးအသီး တို႔သည္ မိမိတို႔ မိစဥ္ဘဆက္အေမြေျမကို ခံစားရၾကည္။ ၉အေမြေျမသည္ တမ်ိဳးမွတမ်ိဳးသို႔ မေျပာင္းရ။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသား အသီးအသီးတို႔သည္ မိမိတို႔အေမြေျမ၌ ေနရၾကမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဇေလာဖဒ္၏သမီး မာလာ၊ ၁၁တိရဇာ၊ ေဟာဂလာ၊ မိလကာ၊ ေနာအာတို႔သည္ ျပဳ၍၊ ဘႀကီးသား၊ ဘေထြးသားတို႔ႏွင့္ စံုဘက္ၾက၏။ ၁၂ထိုသို႔ ေယာသပ္ တြင္ျမင္ေသာ မနာေရွသား အေဆြအမ်ိဳးႏွင့္ စံုဘက္ျခင္းအမႈကိုျပဳ၍ သူတို႔အေမြေျမသည္ သူတို႔မိစဥ္ဘဆက္အမ်ိဳး၌ တည္ေန၏။ ၁၃ဤေရြ႔ကား ေမာဘလြင္ျပင္၊ ေယာဒန္ျမစ္နား ေယရိေခါၿမိဳ႔တဘက္၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွ အားျဖင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ထားေတာ္မူေသာ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္ ျဖစ္သတည္း။

 

ရွင္ေမာေရွစီရင္ေရးထားေသာ ေတာလည္ရာက်မ္းၿပီး၏။