ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂သင္သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးေစျခင္း ငွါ၄င္း၊  တပ္တို႔ကုိ ခ်ီေစျခင္းငွါ၄င္း၊ မႈတ္ရေသာေငြတံပိုးႏွစ္လံုးကုိ၊ တလံုးလွ်င္ ေငြတတံုးစီျဖင့္ မဆက္ဘဲလုပ္ရမည္။ ၃တံပိုးမႈတ္ ေသာအခါ၊ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါး ေရွ႔၊ သင့္ထံ၌ထည္းေဝးရၾကမည္။ ၄တံပိုး တလံုးတည္းကိုမႈတ္လွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ လူတေထာင္ အုတ္ေသာ မင္းတို႔သည္ သင့္ထံ၌စည္းေဝးရၾကမည္။ ၅ႏႈိးေဆာ္သံႏွင့္ မႈတ္ေသာအခါ၊ အေရွ႔တပ္တို႔သည္ ခ်ီသြားရၾကမည္။ ၆ဒုတိယအႀကိမ္ ႏႈိးေဆာ္သံႏွင့္ မႈတ္ေသာအခါ၊ ေတာင္တပ္တို႔သည္ ခ်ီသြားရၾကမည္။  တတိယအႀကိမ္ႏႈိးေဆာ္သံႏွင့္ မႈတ္ေသာအခါ၊ အေနာက္တပ္တို႔သည္ ခ်ီသြားရၾကမည္။ စတုတၳအႀကိမ္ ႏႈိးေဆာ္သံႏွင့္ မႈတ္ေသာအခါ၊ ေျမာက္ဘက္တို႔သည္ ခ်ီသြားရၾကမည္။ အစဥ္အတိုင္း ခ်ီသြားေစျခင္းငွါ ႏႈိးေဆာ္သံႏွင့္ မႈတ္ရမည္။ ၇ပရိသတ္စည္းေဝးေစျခင္းငွါ ႏႈိးေဆာ္သံကို မျပဳဘဲတံပိုးမႈတ္ရမည္။ ၈အာရုန္၏ သား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ထုိတံပိုးကုိ မႈတ္ရၾကမည္။ သင္တို႔အမ်ဳိးအစဥ္ အဆက္ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ျဖစ္သတည္း။ ၉သင္တို႔သည္ ကိုယ္ျပည္၌ေနေသာအခါ၊ တိုက္လာေသာရန္သူတို႔ကုိ စစ္ခ်ီလွ်င္၊ ႏႈိးေဆာ္သံႏွင့္ တံပိုးမႈတ္ရမည္။ ထုိအခါ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ေအာက္ေမ့၍၊ ရန္သူလက္မွ ကယ္တင္ေတာ္မူမည္။ ၁ဝသင္တို႔သည္ ရႊင္လန္းျခင္းကိုျပဳေသာေန႔၊ ပဲြသဘင္ေန႔၊ လဆန္းေန႔တို႔၌၊ သင္တို႔ဘုရားသခင္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူဘုိ႔ရာ၊ သင္တုိ႔မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္ ပူေဇာ္သကၠာ မ်ားအေပၚမွာ တံပိုးမႈတ္ရၾကမည္။ ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁ဒုတိယႏွစ္၊ ဒုတိယလအရက္ႏွစ္ဆယ္ ေျမာက္ေသာေန႔ရက္၌၊ မိုဃ္းတိမ္သည္ သက္ေသခံခ်က္ တဲေတာ္မွ ကြာေျမာက္သည္ျဖစ္၍၊ ၁၂ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ သိနာေတာင္မွ ခရီးသြားၾက၏။ ေနာက္တဖန္ မိုဃ္းတိမ္သည္ ပါရန္ေတာ၌တည္ေန၏။ ၁၃ထုိသို႔ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ပဌမခရီးသြားျခင္းကိုျပဳၾက၏။ ၁၄ယုဒတပ္အစဥ္အတိုင္း အလံုးအရင္းတို႔သည္၊ အလံႏွင့္တကြေရွ႔ဦးစြာ ခ်ီသြားၾက၏။ ယုဒတပ္ကုိ၊ အမိနဒပ္သား နာရႈန္အုပ္ရ၏။ ၁၅ဣသခါတပ္ကုိ၊ ဇုအာသားနာသေနလအုပ္ရ၏။ ၁၆ဇာဗုလုန္တပ္ကို၊ ေဟလုန္သားဧလ်ာဘအုပ္ရ၏။ ၁၇တဲေတာ္ကိုျဖဳတ္ခ်၍၊ ေဂရရႈန္သား၊ ေမရာရိသားတို႔သည္ တဲေတာ္ကို ထမ္းလ်က္ ခ်ီသြားၾက၏။ ၁၈ရုဗင္တပ္အစဥ္အတိုင္း အလံုးအရင္းတို႔သည္ အလံႏွင့္ တကြခ်ီသြားၾက၏။ ရုဗင္တပ္ကုိ ေရွဒုရသား ဧလိဇုရအုပ္ရ၏။ ၁၉ရွိေမာင္တပ္ကို ဇုရိရွဒၵဲသားေရွလုေမ်လအုပ္ရ၏။ ၂ဝဂဒ္တပ္ကို ေဒြလသားဧလ်ာသပ္အုပ္ရ၏။ ၂၁ေကာဟတ္သားတို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာန တန္ဆာတို႔ကုိထမ္းလ်က္ခ်ီသြားၾက၏။ သူတို႔မေရာက္မွီ အရင္သြား ေသာသူတို႔သည္ တဲေတာ္ကိုထူေထာင္ရၾက၏။ ၂၂ဧဖရိမ္တပ္အစဥ္အတိုင္း အလံုးအရင္းတို႔သည္ အလံႏွင့္ တကြ ခ်ီသြားၾက၏။ ဧဖရိမ္တပ္ကို အမိဟုဒ္သား ဧလိရွမာအုပ္ရ၏။ ၂၃မနာေရွတပ္ကို ေပဒါဇုရသား ဂါမေလ်လ အုပ္ရ၏။ ၂၄ဗယၤာမိန္တပ္ကို ဂိေဒါနိသား အဘိဒန္ အုပ္ရ၏။ ၂၅ေနာက္ဆံုးတပ္တည္းဟူေသာ ဒန္တပ္အစဥ္အတုိင္း အလံုးအရင္းတို႔သည္ အလံႏွင့္ တကြခ်ီသြားၾက၏။ ဒန္တပ္ကို အမိရွဒၵဲသား အေဟဇာအုပ္ရ၏။ ၂၆အာရွာတပ္ကို ၾသကရန္သားပါေဂ်လအုပ္ရ၏။ ၂၇နႆလိတပ္ကို ဧနန္သား အဟိရအုပ္ရ၏။ ၂၈ထုိသုိ႔ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ခ်ီသြားေသာအခါ၊ တပ္မ်ား အစဥ္အတိုင္း ခ်ီ၍ခရီးသြားၾက၏။

၂၉ေမာေရွကလည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဂတိေတာ္အတုိင္းငါတို႔အားေပးေတာ္မူမည္အရပ္သို႔ ငါတို႔သည္ ယခုခရီးသြားၾက၏။ ငါတို႔ႏွင့္အတူလိုက္၍လာပါ။ ငါတို႔သည္ ေက်းဇူးျပဳပါမည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူမည္ ဂတိရွိပါ၏ဟု မိမိေယာကၡမမိဒ်န္ အမ်ဳိး၊ ေရြလသားေဟာဗပ္အားဆုိလွ်င္၊ ၃ဝေဟာဗပ္ကငါမလုိက္မသြားပါ၊ ငါ့ေနရင္းျပည္၊ ငါ့အေဆြအမ်ဳိး ရွိရာသို႔ ျပန္သြားပါမည္ဟု ေမာေရွအားဆို၏။ ၃၁ေမာေရွကလည္း၊ ငါတို႔ကို စြန္႔ပစ္၍မသြား ပါႏွင့္။ သင္တိသည္အတိုင္း ငါတို႔သည္ေတာ၌စားခန္းခ်ရမည္။ သင္သည္ ငါတို႔မ်က္စီျဖစ္ရပါ၏။ ၃၂ငါတို႔ႏွင့္အတူ လုိက္လွ်င္ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ခံရသည္ အတုိင္း၊ သင္၌ေက်းဇူးျပဳပါမည္ဟု ဆိုေလ၏။

၃၃ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ေတာင္ေတာ္မွထြက္၍၊ သံုးရက္ကြာေသာ ခရီးကိုသြား ၾက၏။ ထုိသံုးရက္ကြာေသာခရီးကို သြားၾကစဥ္၊ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာသည္ သူတို႔အဘုိ႔ စားခန္းခ်ရာ အရပ္ကုိ ရွာ၍ သူတို႔ေရွ႔ကသြားေလ၏။ ၃၄သူတို႔သည္ ေန႔အခ်ိန္၌ တပ္ခ်ီ၍ သြားေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ မုိဃ္းတိမ္သည္ သူတို႔အေပၚမွာရွိေလ၏။ ၃၅ေသတၱာေတာ္သြားေသာအခါ၊ ေမာေရွက၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ထေတာ္မူပါ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူတို႔သည္ လြင့္ၾကပါေစေသာ။ ကိုယ္ေတာ္ကုိ မုန္းေသာသူတို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္မွ ေျပးၾကပါေစေသာ ဟူ၍၄င္း၊ ၃၆ေသတၱာေတာ္မသြားဘဲ ရပ္ေနေသာအခါ၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေထာင္အေသာင္းရွိ ရာသို႔ျပန္လာေတာ္မူပါဟူ၍၄င္း ေလွ်ာက္ဆိုေလ့ရွိ၏။