ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၁)


၁တဖန္လူမ်ားတို႔သည္ အလုိေတာ္မရွိေသာျမည္တမ္းျခင္းကိုျပဳၾကသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔စကားကုိ ၾကား၍အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏။ ရႈိ႔ေတာ္မူေသာမီးသည္ သူတို႔တြင္ေလာင္၍၊ တပ္အစြန္း အနား၌ရွိ ေသာသူအခ်ဳိ႔တို႔ကို ေသေစေလ၏။ ၂လူမ်ားတို႔သည္ ေမာေရွအားေအာ္ဟစ္၍၊ ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရားကုိ ဆုေတာင္းသျဖင့္ မီးၿငိမ္းေလ၏။ ၃ထာဝရဘုရား၏ မီးသည္သူတို႔တြင္ေလာင္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိအရပ္ကိုဘေဗရဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။

၄ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာလ်က္ပါေသာ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေတာင့္တေသာ စိတ္စဲြလမ္း ၾက၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္လည္း တဖန္ငိုေၾကြးလ်က္ ငါတို႔စားစရာဘုိ႔ အမဲသားကုိအဘယ္သူေပးလိမ့္ မည္နည္း။ ၅အဲဂုတၱဳျပည္၌ အလုိအေလ်ာက္စားရေသာ ငါးသား၊ သခြါးသီး၊ ဖရဲသီး၊ ၾကက္သြန္ အနီ၊ အျဖဴ၊ အရုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိ ေအာက္ေမ့၏။ ၆ယခုမွာ ငါတို႔အသက္သည္ အားေလ်ာ့ၿပီ။ ဤမႏၷမွတပါး တစံုတခုကိုမွ်မျမင္ရဟု ဆိုၾက၏။ ၇မႏၷသည္နံနံေစ့ႏွင့္ တူ၍ ဗေဓလသစ္ေစ့ကဲ့သုိ႔ အဆင္းျဖစ္၏၊ ၈လူမ်ားတို႔သည္ လွည့္လည္လ်က္ မႏၷကိုစုသိမ္း၍ ဆံု၌ႀကိတ္ျခင္း၊ ေထာင္းျခင္းကိုျပဳၿပီးမွ အိုးႏွင့္ျပဳတ္ၾက၏။ မုန္႔ျပားကိုလည္း လုပ္ၾက၏။ အရသာသည္ မုန္႔ဆီေၾကာ္အရသာႏွင့္တူ၏။ ၉စားခန္းခ်ရာ အရပ္၌ညဥ့္အခါႏွင္းႏွင့္ အတူမႏၷက်တတ္၏။

၁ဝထုိအခါ လူမ်ားအသီးအသီးတို႔သည္ မိမိတဲတံခါးဝ၌ မိမိအိမ္ေထာင္ႏွင့္တကြငိုေၾကြးၾကသည္ကုိ ေမာေရွ ၾကားရ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏။ အျပစ္ရွိသည္ကုိ ေမာေရွသိျမင္လွ်င္၊ ၁၁ဤလူအေပါင္း တို႔ကိုထမ္းေစဟု သူတို႔ကုိ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အေပၚမွာတင္၍ အဘယ္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ညွဥ္းဆဲေတာ္မူပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေရွ႔ေတာ္၌မ်က္ႏွာမရဘဲေနရပါသနည္း။ ၁၂သူတို႔ဘုိးေဘးမ်ား၌ က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာျပည္သို႔သြား၍၊ အထိန္းသည္ ႏို႔စို႔သူငယ္ကိုေဆာင္သကဲ့သို႔၊ ဤလူတို႔ကုိ ပိုက္ခ်ီလ်က္ ေဆာင္ေလာ့ဟု အကြၽႏု္ပ္အားမိန္႔ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဤလူအေပါင္းတို႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပါသေလာ။ ဘြားျမင္ပါသေလာ့။ ၁၃ဤလူအေပါင္းတို႔အား ေကြၽးစရာဘုိ႔ အမဲသားကုိ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္မွာရႏုိင္ပါအံ့နည္း။ သူတို႔က အကြၽႏု္ပ္တို႔ စားစရာဘုိ႔ အမဲသားကိုေပးပါဟု ငိုေၾကြးလ်က္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေတာင္းပါ၏။ ၁၄ဤလူအေပါင္းတို႔ကို အကြၽႏု္ပ္တေယာက္တည္းသာ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ။ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ဝန္လည္းေလးလြန္းပါ၏။ ၁၅ထုိသုိ႔အကြၽႏု္ပ္၌ ျပဳေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊ စိတ္ေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊  အကြၽႏု္ပ္ကုိအလ်င္အျမန္ေသေစေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ဆင္းရဲကိုကုိယ္မသိမျမင္ ပါေစႏွင့္ဟု  ထာဝရဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆုိ၏။

၁၆ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အသက္ႀကီးသူခုနစ္က်ိပ္ တို႔ကုိ၊ ငါ့ေရွ႔မွာ စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္သို႔ေခၚခဲ့၍ သင္ႏွင့္ အတူ ရပ္ေနၾကေစေလာ့။ ၁၇ငါသည္လည္း ထိုအရပ္သို႔ ဆင္းသက္၍ သင္ႏွင့္ႏႈတ္ဆက္မည္။ သင့္အေပၚမွာ က်ိန္းဝပ္ေသာ ဝိညာဥ္အခ်ိဳ႔ကို ငါယူ၍ သူတုိ႔အေပၚမွာ တင္မည္။ ဤလူတို႔ကို သင္တေယာက္တည္းသာ ေဆာင္ရြက္ ရမည္မဟုတ္၊ ထိုအသက္ႀကီးသူ တို႔သည္ ဝိုင္းညီ၍ေဆာင္ရြက္ ရၾကမည္။ ၁၈သင္သည္လည္း လူမ်ားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ နက္ျဖန္ေန႔အဘို႔ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သန္႔ရွင္းေစၾကေလာ့။ အမဲသားကို စားရၾကမည္။ သင္တို႔က အဘယ္သူသည္ ငါတို႔အား အမဲသား ကိုေပးလိမ့္မည္နည္း။ အဲဂုတၱဳျပည္၌ေနစဥ္၊ ငါတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာစြာေနၾက၏ဟု ငိုေၾကြးလ်က္ ေျပာဆိုသံကို ထာဝရ ဘုရားၾကားေသာေၾကာင့္၊ အမဲသားကို ေပးေတာ္မူသျဖင့္ သင္တို႔သည္ စားရၾကမည္။ ၁၉တရက္၊ ႏွစ္ရက္၊ ငါးရက္၊ ဆယ္ရက္၊ အရက္ႏွစ္ဆယ္သာ စားရၾကမည္မဟုတ္။ ၂ဝသင္တို႔ႏွာေခါင္းထဲက အမဲသားထြက္၍ ရြံစရာျဖစ္သည္ တိုင္ေအာင္ တလပတ္လံုး စားရၾကမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔တြင္ ရွိေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားကို၊ သင္တို႔ သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳလ်က္၊ ငါတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ အဘယ္ေၾကာင့္ ထြက္လာရၾကသနည္းဟု ေရွ႔ေတာ္၌ ငိုေၾကြး လ်က္ ေျပာဆိုၾကၿပီတကားဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁ေမာေရွကလည္း၊ အကြၽႏ္ုုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူေယာက္်ား ေပါင္း ေျခာက္သိန္းရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္က တလစားစရာဘို႔ သူတို႔အား အမဲသားကို ငါေပးမည္ဟု ငါမိန္႔ေတာ္မူပါသည္တကား၊ ၂၂သူတို႔ကို ဝစြာေၾကြးျခင္းငွါ၊ သိုးဆိတ္ႏြားစုတို႔ကို သတ္ရ ပါမည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ဝစြာေကြၽးျခင္းငွါ ပင္လယ္ငါးရွိသမွ်တို႔ကို စုေဝးရပါမည္ေလာဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၃ထာဝရဘုရားက၊ ထာဝရဘုရား လက္တိုသေလာ။ ငါ့စကားတည္မည္ မတည္မည္ကို သင္သိလိမ့္မည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၄ေမာေရွသည္ထြက္၍ ထာဝရဘုရား၏စကားေတာ္ကို လူမ်ားတို႔အား ဆင့္ဆိုၿပီးလွ်င္၊ အမ်ိဳးသား အသက္ႀကီးသူ ခုနစ္က်ိပ္တို႔ကို စုေဝးေစ၍၊ ပရိသည္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ေရွ႔ပတ္လည္၌ ထားေလ၏။ ၂၅ထာဝရဘုရားသည္ မိုဃ္းတိမ္ျဖင့္ ဆင္းသက္၍ ေမာေရွႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ေတာ္မူ၏။ ေမာေရွ အေပၚမွာ က်ိန္းဝပ္ေသာ ဝိညာဥ္အခ်ိဳ႔ကိုယူ၍ အသက္ႀကီးသူ ခုနစ္က်ိပ္တို႔အေပၚမွာ တင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထိုဝိညာဥ္သည္ သူတို႔အေပၚမွာ က်ိန္းဝပ္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ပေရာဖက္ျပဳ၍ မျပတ္မဆဲေဟာၾက၏။ ၂၆ထိုလူစု၌ပါေသာ ဧလဒဒ္ႏွင့္ ေမဒဒ္တို႔သည္ စာရင္းဝင္ေသာ္လည္း၊ တဲေတာ္သို႔မသြားဘဲ တပ္ထဲမွာ ေနရစ္စဥ္တြင္ သူတို႔အေပၚမွာ ထိုဝိညာဥ္က်ိန္းဝပ္သျဖင့္ သူတို႔သည္လည္း ပေရာဖက္ျပဳ၍ တပ္ထဲမွာ ေဟာၾက၏။ ၂၇လုလင္တေယာက္သည္လည္း ေမာေရွထံသို႔ေျပး၍၊ ဧလဒဒ္ႏွင့္ ေမဒဒ္တို႔သည္ တပ္ထဲမွာ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာပါ၏ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၈ေမာေရွ၏လက္ေထာက္ျဖစ္ေသာ လုလင္ႏုန္သား ေယာရႈက သခင္ေမာေရွ၊ သူတို႔ကိုဆီးတားေတာ္မူပါဟု ဆိုေသာ္၊ ၂၉ေမာေရွက၊ သင္သည္ ငါ့အတြက္ ျငဴစူေသာစိတ္ ရွိသေလာ။ ထာဝရဘုရား၏ လူအေပါင္းတို႔သည္ ပေရာဖက္ျဖစ္ၾကပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရားသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သူတို႔အေပၚမွာ တင္ေတာ္မူပါေစေသာဟု ဆိုၿပီးမွ၊ ၃ဝဣသေရလအမ်ိဳးသား အသက္ႀကီးသူ တို႔ႏွင့္ အတူ တပ္ထဲသို႔ျပန္သြားေလ၏။

၃၁ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည္ ေလကိုေစလႊတ္၍၊ ငံုးမ်ားကို ပင္လယ္မွေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ တပ္ပတ္လည္ တရက္ခရီးစီတိုင္တိုင္ ကြာေသာအရပ္တို႔၌၊ ေျမေပၚမွာ ဒုႏွစ္ေတာင္ခန္႔မွ် ဆင္းေစေတာ္မူ၏။ ၃၂လူမ်ားတို႔သည္ တေန႔လံုး၊ တညဥ့္လံုး၊ နက္ျဖန္လည္း တေန႔လံုးထ၍ ငံုးမ်ားကိုစုသိမ္းၾက၏။ နဲနဲသိမ္းေသာသူသည္ ဆယ္ၾသမဲကို သိမ္းရ၏။ တပတ္လည္အရပ္ရပ္၌ ျဖန္႔ထားၾက၏။ ၃၃သို႔ရာတြင္ ငံုးသားကိုကိုက္၍ မဝါးမွီ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကိုအမ်က္ေတာ္ထြက္၍ အလြန္ျပင္းေသာေဘးႏွင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။ ၃၄ေတာင့္တေသာသူတို႔ကို သၿဂႋဳဟ္ ရာထိုအရပ္ကို ကိျဗဳတ္ဟတၱဝါဟူေသာ အမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၃၅လူမ်ားတို႔သည္ ကိျဗဳတ္အဟတၱဝါအရပ္မွ ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ဟာဇရုတ္အရပ္သို႔ ေရာက္၍ေနၾက၏။