ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ေမာေရွသည္ ဣရွအမ်ိဳးသားမိန္းမႏွင့္ စံုဘက္သည္ျဖစ္၍၊ ထိုမိန္းမေၾကာင့္ မိရိအံႏွင့္အာရုန္သည္ ေမာေရွကို အျပစ္တင္လ်က္၊ ၂အကယ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္သာ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ သေလာ။ ငါတို႔အားျဖင့္လည္း ေပးေတာ္မမူေလာဟု ဆိုၾက၏။ ထိုစကားကို ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၏။ ၃ေမာေရွသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာရွိေနေသာ သူအေပါင္းတို႔ထက္သာ၍ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာသေဘာရွိ၏။ ၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္တုိ႔သံုးေယာက္သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္သို႔ ထြက္သြားၾကေလာ့ဟု ေမာေရွ၊ အာရုန္၊ မိရိအံတို႔အား ခ်က္ျခင္းမိန္႔ေတာ္မူ၍ သူတို႔သည္ ထြက္သြားၾက၏။ ၅ထာဝရဘုရားသည္ မိုဃ္းတိမ္တိုင္ျဖင့္ ဆင္းသက္၍၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ တံခါးဝ၌ ရပ္လ်က္၊ အာရုန္ႏွင့္ မိရိအံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သူတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏၊ ၆ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါ့စကား ကို နားေထာင္ၾက ေလာ့။ သင္တို႔တြင္ ပေရာဖက္ရွိလွ်င္၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ ထိုသူ၌ ထူးဆန္းေသာရူပါရံုအားျဖင့္ ကိုယ္ကိုျပမည္။ သို႔မဟုတ္ အိပ္မက္အားျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ေပးမည္။ ၇အိမ္ေတာ္တစ္အိမ္လံုး၌ သစၥာေစာင့္ေသာ ငါ့ကြၽန္ ေမာေရွသည္ ထိုသို႔မဟုတ္။ ၈သူ၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးေသာအခါ၊ နက္နဲေသာစကားအားျဖင့္ မေပး၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ထင္ရွားစြာဗ်ာဒိတ္ေပးမည္။ သူသည္ ထာဝရဘုရား၏ ပံုသ႑န္ကိုလည္း ျမင္ရမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ငါ့ကြၽန္ေမာေရွကို အဘယ္ေၾကာင့္ အျပစ္တင္ဝံ့သနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ၉အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ ထာဝရဘုရား  ၾကြသြားေတာ္မူသျဖင့္၊ ၁ဝမိုဃ္းတိမ္သည္ တဲေတာ္အေပၚမွ ကြာသြား၏။ မိရိအံသည္လည္း၊ ႏူနာစြဲ၍ မိုဃ္းပြင့္ကဲ့သို႔ ျဖဴေလ၏။ အာရုန္ၾကည့္၍ မိရိအံႏူသည္ကိုျမင္လွ်င္၊ ၁၁အိုအကြၽႏ္ုပ္သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိုက္ေသာအမႈကို ျပဳမိ၍ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေပၚမွာ တင္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏။ ၁၂ဘြားစပင္ ကိုယ္အသား တဝက္ပ်က္ေသာ အေသေကာင္ကဲ့သို႔ သူသည္ မျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟု ေတာင္းပန္လွ်င္၊ ၁၃ေမာေရွက၊ အိုဘုရားသခင္၊ သူ၏အနာကို ေပ်ာက္ေစေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ထာဝရဘုရားအား ေအာ္ဟစ္ေလ၏။ ၁၄ထာဝရ ဘုရားကလည္း၊ သူ၏အဘသည္ သူ၏မ်က္ႏွာကို တံေထြးႏွင့္ေထြးရံုမွ်သာျပဳလွ်င္၊ သူသည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး အရွက္ကြဲျခင္းကို ခံရမည္မဟုတ္ေလာ။ ယခုတြင္ သူ႔ကုိႏွင္ထုတ္၍ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး တပ္ျပင္မွာေနေစ။ ထိုေနာက္မွ တပ္ထဲသို႔တဖန္ ဝင္ေစဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁၅မိရိအံကိုႏွင္ထုတ္၍ သူသည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး တပ္ျပင္မွာေနရ၏။ မိရိအံအနာမေပ်ာက္မည္တိုင္ေအာင္ လူမ်ားတို႔သည္ ခရီးမသြားဘဲ ေနၾက၏။ ၁၆ထိုေနာက္ ဟာဇရုတ္အရပ္မွေျပာင္း၍ ပါရန္ေတာ၌ တဲေဆာက္ၾက၏။