ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၁၃)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ငါေပး ေသာခါနာန္ျပည္ကို စူးစမ္းေစျခင္းငွါ၊ အမ်ိဳးအႏႊယ္အသီးအသီးထဲက အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးျဖစ္ေသာ တမ်ိဳးတေယာက္ စီေရြးေကာက္၍ ေစလႊတ္ေလာ့ဟု၊ ၃ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊  ေမာေရွသည္ လူတို႔ကို ပါရန္ေတာက ေစလႊတ္ေလ၏။ ေစလႊတ္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ အကဲအမွဴးျဖစ္ၾက၏။ ၄သူတို႔အမည္ကား၊ ရုဗင္အမ်ိဳး၊ ဇကၠဳရသား ရွမြာ။ ၅ရွိေမာင္အမ်ိဳး၊ ေဟာရိသားရွာဖတ္။ ၆ယုဒအမ်ိဳး၊ ေယဖုႏၷာသား ကာလက္။ ၇ဣသခါအမ်ိဳး၊ ေယာသပ္သား ဣဂါလ။ ၈ဧဖရိမ္အမ်ိဳး၊ ႏုန္သားၾသေရွ။ ၉ဗဃၤာမိန္အမ်ိဳး၊ ရာဖုသား ပါလတိ။ ၁ဝဇာဗုလုန္အမ်ိဳး၊ ေသာဒိသား ဂါေဒ်လ။ ၁၁ေယာသပ္သားတြင္ မနာေရွအမ်ိဳး၊ သုသိသား ဂဒၵိ။ ၁၂ဒန္အမ်ိဳး၊ ေဂမလႅိသား အေမ်လ။ ၁၂အာရွာအမ်ိဳး၊ မိေကၡလသား ေသသုရ။ ၁၄နႆလိအမ်ိဳး၊ ဝါဖသိသားနာဘိ၊ ၁၅ဂဒ္အမ်ိဳး၊ မာခိသား ေဂြလတည္းဟူေသာ၊ ၁၆ခါနာန္ျပည္ကို စူးစမ္းေစျခင္းငွါ ေမာေရွေစလႊတ္ေသာ သူတို႔၏အမည္တည္း။ ႏုန္၏သား ၾသေရွကို၊ ေရာရႈဟူေသာအမည္ျဖင့္ ေမာေရွမွည့္ေလ၏။

၁၇ခါနာန္ျပည္ကိုစူးစမ္းေစျခင္းငွါ ေမာေရွေစလႊတ္လ်က္၊ သင္တို႔သည္ ေတာင္မ်က္ႏွာလမ္းျဖင့္ သြား၍ ေတာင္ရိုးေပၚသို႔ တက္ၾကေလာ့။ ၁၈ထိုျပည္သည္ အဘယ္သို႔ေသာျပည္ ျဖစ္သနည္း။ ျပည္သား တို႔သည္ အားႀကီး သေလာ၊ အားနည္းသေလာ။ မ်ားသေလာ၊ နည္းသေလာ။ ၁၉သူတို႔ေနေသာျပည္သည္ ေကာင္းသေလာ၊ မေကာင္းေလာ။ သူတို႔ေနေသာၿမိဳ႔ရြာတို႔သည္ အဘယ္သို႔နည္း။ တဲႏွင့္ေနၾကသေလာ၊ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔ႏွင့္ ေနၾက သေလာ။ ၂ဝထိုေျမသည္ ေကာင္းသေလာ၊ မေကာင္းသေလာ။ ေတာမ်ားသေလာ၊ နည္းသေလာဟု ၾကည့္ရႈၾက ေလာ့။ ရဲရင့္ေသာစိတ္ရွိၾကေလာ့။ သစ္သီးအခ်ိဳ႔ကိုလည္း ယူခဲ့ၾကေလာ့ဟု မွာလိုက္ေလ၏။ ထိုကာလသည္ စပ်စ္ သီးမွည့္စကာလျဖစ္သတည္း။

၂၁ထိုသူတို႔သည္ ဇိနေတာမွသြား၍ ဟာမတ္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေသာလမ္းနား၊ ရေဟာဘၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ခါနာန္ျပည္ကို စူးစမ္းၾက၏။ ၂၂ေတာင္မ်က္ႏွာ၌ ေရွာက္သြား၍ အာနကအမ်ိဳးသား အဟိမာန္၊ ေရွရွဲ၊ တာလမဲေန ေသာ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ၾက၏။ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေဇာနၿမိဳ႔မတည္မွီ ခုနစ္ႏွစ္ကတည္ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္သတည္း။ ၂၃ဧရွေကာလခ်ိဳင့္သို႔ ေရာက္လွ်င္၊ အသီးတျပြတ္ပါေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ အခက္တခက္ကိုခုတ္၍ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ထမ္းဘိုးႏွင့္ထမ္းၾက၏။ သလဲသီး၊ သေဘၤာသဖန္းသီးမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၂၄ဣသေရသားအမ်ိဳးသား ခုတ္ယူေသာစပ်စ္သီးျပြတ္ကို ေထာက္၍၊ ထိုခ်ဳိင့္ကို ဧရွေကာလခ်ိဳင့္ဟူေသာအမည္ျဖင့္ မွည့္သတည္း။ ၂၅အရက္ေလးဆယ္လြန္မွ ခါနာန္ျပည္ကို စူးစမ္းေသာအမႈၿပီး၍ ျပန္လာၾက၏။

၂၆ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္မွစ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ေနရာ ပါရန္ေတာ၊ ကာေဒရွအရပ္ သို႔ေရာက္ေသာအခါ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔အား သိတင္းၾကားေျပာ၍၊ ထိုျပည္၌ သီးေသာအသီးကိုျပၾက၏။ ၂၇ေမာေရွအားလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ေစလႊတ္ေသာျပည္သို႔ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ အကယ္စင္စစ္ ထိုျပည္ သည္ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာျပည္ ျဖစ္ပါ၏။ ဤအသီးတို႔ကား ထိုျပည္၌သီးေသာ အသီးျဖစ္ပါ၏။ ၂၈သို႔ရာတြင္ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ အားႀကီးပါ၏။ ခိုင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးႏွင့္ ေနၾကပါ၏။ ထိုမွ်မက၊ အာနကအမ်ိဳးသားတို႔ကို လည္း ျမင္ရပါ၏။ ၂၉အာမလက္အမ်ိဳးသား တို႔သည္ ေတာင္ဘက္၌၄င္း၊ ဟတၱိလူ၊ ေယဗုသိလူ၊ အာေမာရိလူတို႔သည္ ေတာင္ရိုးေပၚ၌၄င္း၊ ခါနနိလူတို႔သည္ ပင္လယ္နား ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၌၄င္း ေနၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၃ဝကာလက္က လည္း ခ်က္ျခင္းခ်ီသြား၍ ထိုျပည္ကိုသိမ္းယူၾကစို႔။ ေအာင္ႏိုင္ေကာင္းသည္ဟုဆို၍ ေမာေရွေရွ႔မွာ လူမ်ားတို႔ကို ၿငိမ္းေစ၏။ ၃၁သူႏွင့္အတူလုိက္သြားေသာသူတို႔က ထိုျပည္သားတို႔ကို ငါတို႔မတိုက္ႏိုင္။ သူတို႔သည္ ငါတို႔ထက္သာ၍ အားႀကီးၾကသည္ဟူ၍၄င္း၊ ၃၂ငါတို႔သြား၍ စူးစမ္းေသာျပည္သည္ မိမိသားတို႔ကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏။  ငါတို႔ေတြ႔ျမင္ေသာ ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ အလြန္အရပ္ျမင့္ၾက၏။ ၃၃ကိုယ္ႀကီးေသာလူအမ်ိဳးအႏႊယ္၊ အာနက အမ်ိဳးအႏႊယ္ျဖစ္၍၊ အလြန္ႀကီးမားေသာသူတို႔ကိုလည္း ျမင္ခဲ့ၾကၿပီ။ သူတို႔ေရွ႔မွာ ငါတို႔သည္ ကိုယ္အထင္အတိုင္း ႏွံေကာင္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔အထင္အတိုင္း လည္း ထိုသို႔ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍၄င္း၊ မိမိတို႔စူးစမ္းေသာျပည္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား မေကာင္းေသာသိတင္းကို ၾကားေျပာၾကေလ၏။