ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၃)


၁ထာဝရဘုရားသည္၊ သိနာေတာင္ေပၚမွာ ေမာေရွအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူေသာအခါ၊ အာရုန္ႏွင့္ ေမာေရွ အမ်ိဳးအႏႊယ္၏ အတၳဳပၸတိၱမ်ားကို မွတ္သားသည္တြင္၊ ၂အာရုန္၏သားဟူမူကား၊ သားဦးနာဒပ္၊ ညီအဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာတည္း။ ၃ဤသူတို႔ကား၊ အဘသည္ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ေစျခင္းငွါ ဆီေလာင္းျခင္း ဘိသိက္ကို ေပး၍ အရာ၌ခန္႔ထားေသာ အာရုန္၏ သားျဖစ္ၾကသတည္း။ ၄နာဒပ္ႏွင့္ အဘိဟုသည္၊ သိနာေတာတြင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထူးျခားေသာမီးကို ပူေဇာ္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေသၾက၏။ သူတို႔၌ သားမရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဧလာဇာႏွင့္ ဣသမာသည္၊ အဘ အာရုန္ေရွ႔မွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ၾက၏။ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ၆သင္သည္ေလဝိအမ်ဳိးသားတို႔ကုိေခၚခဲ့၍ ယဇ္ပု ေရာဟိတ္အာရုန္အမႈကို ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ အာရုန္ထံ၌ ေနရာခ်ေလာ့။ ၇သူတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ ေရွ႔မွာ၊ အာရုန္ႏွင့္ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ ေဆာင္ရေသာ အမႈတည္းဟူေသာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။ ၈သူတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ တန္ဆာရွိသမွ်တုိ႔ကို ၾကည့္ရႈျပဳစု၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားေဆာင္ရေသာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရၾကမည္။ ၉ေလဝိသားတို႔ကုိ၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔၌ အပ္ရမည္။ ဣသေရလအမ်ဳိးထဲက သူတို႔ကုိ ေရြး၍ ငါ့အားအပိုင္ေပးရမည္။ ၁ဝအာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ကုိ လည္းခန္႔ ထား၍၊ သူတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္အမႈကို ေစာင့္ရၾကမည္။ သူ၏အမ်ိဳးမွတပါး၊ အျခားေသာသူသည္ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္၊ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၂ဣသေရလအမ်ိဳးတြင္ အဦးဘြားေသာ သားဦးမ်ားအတြက္ ေလဝိသားတို႔ကို ငါေရြးယူေသာေၾကာင့္၊ ေလဝိသားတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ငါ၏လူျဖစ္ရၾကမည္။ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ငါသည္ဒဏ္ ခတ္ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးတြင္ လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ငါ့အဘို႔ ငါသန္႔ရွင္း ေစေသာေၾကာင့္၊ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို အထူးသျဖင့္ ငါပိုင္ရ၏။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္၊ သိနာေတာ၌ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၅ေလဝိသားတို႔တြင္ အသက္တလေက်ာ္ရွိေသာ ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔ကို အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေရတြက္ေလာ့ဟု၊ ၁၆မွာထားေတာ္ မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွသည္ ေလဝိသားတို႔ကို ေရတြက္ေလ၏။ ၁၇ေလဝိသားတို႔၏ နာမည္ဟူမူကား၊ ေဂရရႈန္၊ ေကာဟတ္၊ ေမရာရိတည္း။ ၁၈မိမိအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေဂရရႈန္သားတို႔၏ နာမည္ကား၊ လိဗနိႏွင့္ရွိမိတည္း။ ၁၉မိမိအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေကာဟတ္သားတို႔၏ နာမည္ကား၊ အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟျဗဳန္၊ ၾသေဇလတည္း။ ၂ဝမိမိအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေမရာရိသားတို႔၏နာမည္ကား၊ မဟာလိႏွင့္ မုရွိတည္း။ ဤသူတို႔သည္၊ မိမိဘိုးဘအမ်ိဳး အလိုက္ ေရတြက္ေသာ ေလဝိအမ်ိဳးအႏႊယ္ျဖစ္ၾက၏။

၂၁ေဂရရႈန္မွဆင္းသက္ေသာ လိဗနိအေဆြအမ်ိဳး၊ ရွိမိအေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ ေဂရရႈန္အမ်ိဳးအႏႊယ္ ျဖစ္ၾက၏။ ၂၂ထိုအေဆြအမ်ိဳးတို႔ကို ေရတြက္၍ အသက္တလေက်ာ္ရွိေသာ ေယာက္်ားေပါင္းကား ခုနစ္ေထာင္းငါးရာရွိသတည္း။ ၂၃ေဂရရႈန္အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ တဲေတာ္အေနာက္မ်က္ႏွာ၌ ေနရာခ်ရမည္။ ၂၄ေဂရရႈန္အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးကား၊ ေလလသား ဧလ်ာသပ္တည္း။ ၂၅ေဂရရႈန္သားတို႔ အငန္းအတာဟူမူကား၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္၊ အေပၚတဲ၊  အေပၚတဲ အဖံုး၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးဝ၌ ကာေသာ ကုလားကာ၊ ၂၆တဲေတာ္ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္ ဝင္းကုလားကာ၊ ဝင္းတံခါးဝ၌ကာေသာ ကုလားကာ၊ ႀကိဳးမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ၾကည့္ရႈျပဳစုရၾကမည္။

၂၇ေကာဟတ္မွဆင္းသက္ေသာ အာမရံအေဆြအမ်ိဳး၊ ဣဇဟာအေဆြအမ်ိဳး၊ ေဟျဗဳန္အေဆြအမ်ိဳး၊ ၾသေဇလအေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ ေကာဟတ္အမ်ိဳးအႏႊယ္ျဖစ္ၾက၏။ ၂၈တဲေတာ္ကိုေစာင့္ေသာသူ၊ ထိုအေဆြ အမ်ိဳး တို႔ကိုေရတြက္၍ အသက္တလေက်ာ္ရွိေသာ ေယာက္်ားအေပါင္းကား၊ ရွစ္ေသာင္းေျခာက္ရာ ရွိသတည္း။ ၂၉ေကာဟတ္အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္၊ တဲေတာ္ေတာင္မ်က္ႏွာ၌ ေနရာခ်ရမည္။ ၃ဝေကာဟတ္ အေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးကား၊ ၾသေဇလသား ဧလိဇာဖန္တည္း။ ၃၁သူတို႔အငန္းအတာ ဟူမူကား၊ ေသတၱာ၊ စားပြဲ၊ ယဇ္ပလႅင္မ်ား၊ အမႈေတာ္ ထမ္းစရာ တဲေတာ္တန္ဆာမ်ား၊ အတြင္းကုလားကာ အစရွိသည္တို႔ကို ၾကည့္ရႈျပဳစုရၾကမည္။ ၃၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္သား ဧလာဇာသည္၊ ေလဝိအေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးတို႔ကို အုပ္၍၊ တဲေတာ္ေစာင့္ေသာသူတို႔ကို ၾကည့္ရႈစီရင္ ရမည္။

၃၃ေမရာရိမွဆင္းသက္ေသာ မဟာလိအေဆြအမ်ိဳး၊ မုရွိအေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္၊ ေမရာရိအမ်ိဳးအႏႊယ္ ျဖစ္ၾက၏။ ၃၄ထိုအေဆြအမ်ိဳးတို႔ကိုေရတြက္၍ အသက္တလေက်ာ္ရွိေသာ ေယာက္်ားေပါင္းကား၊ ေျခာက္ေထာင္ ခုနစ္ရာ ရွိသတည္း။ ၃၅ေမရာရိ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးကား၊ အဘိဟဲလသား ဇုေရလတည္း။ ဤသူတို႔သည္ တဲေတာ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာ၌ ေနရာခ်ရမည္။ ၃၆ေမရာရိသားတို႔ အငန္းအတာဟူမူကား၊ တဲေတာ္ပ်ဥ္ျပားမ်ား၊ ကန္႔လန္႔က်င္မ်ား၊ တိုင္မ်ား၊ ေျခစြပ္မ်ား၊ ထိုအရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ တန္ဆာမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို၄င္း၊ ဝင္းတိုင္မ်ား၊ ၃၇ေျခစြပ္မ်ား၊ တံသင္မ်ား၊ ႀကိဳးမ်ားတို႔ကို၄င္း ၾကည့္ရႈျပဳစုရၾကမည္။

 

၃၈ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္မွစ၍၊ အာရုန္၏သားတို႔သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အဘို႔၊ သန္႔ရွင္းရာ ဌာန ေတာ္ကိုေစာင့္လ်က္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အေရွ႔မ်က္ႏွာ၌ ေနရာခ်ရမည္။ သူတို႔အမ်ိဳးမွတပါး၊ အျခားေသာ သူသည္ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရမည္။ ၃၉ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူ သည္အတိုင္း၊ ေမာေရွသည္ ေလဝိသားတို႔ကို အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေရတြက္၍၊ အသက္တလေက်ာ္ရွိေသာ ေယာက္်ားေပါင္းကား၊ ႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ရွိသတည္း။

၄ဝတဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔တြင္၊ အသက္ တလေက်ာ္ေသာ သားဦးေယာက္်ားအေပါင္းတို႔ကို ေရတြက္၍ စာရင္းယူေလာ့။ ၄၁ဣသေရလအမ်ိဳး သားဦးအေပါင္း တို႔အတြက္ ေလဝိသားတို႔ကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၌ တိရစာၦန္သားဦးအေပါင္း တို႔အတြက္ ေလဝိသား တို႔၌ရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ားကို၄င္း၊ ငါ့အဘို႔ယူေလာ့။ ငါသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္သည္ဟု၊ ၄၂မွာထားေတာမူသည္ အတိုင္း ေမာေရွသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ေရတြက္၍၊ ၄၃အသက္တလေက်ာ္ရွိေသာ သားဦး ေယာက္်ားနာမည္ေပါင္းကား၊ ႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ႏွစ္ရာ ခုနစ္ဆယ္သံုးေယာက္ရွိသတည္း။ ၄၄တဖန္ ထာဝရဘုရား သည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၄၅ဣသေရလအမ်ိဳး သားဦးအေပါင္းတို႔အတြက္ ေလဝိသားတို႔ကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၌ တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ ေလဝိသားတို႔၌ရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ားကို၄င္း ယူေလာ့။ ေလဝိသား တို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္ရၾကမည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၄၆ေလဝိသားတို႔ထက္ပိုေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားဦး ႏွစ္ရာခုနစ္ဆယ္သံုးေယာက္တို႔ကို ေရြးရမည္အမႈမွာ၊ ၄၇အက်ပ္ေတာ္အလိုက္ လူတကိုယ္လွ်င္ ငါးက်ပ္စီ ခံယူရမည္။ အက်ပ္ကား၊ ေဂရႏွစ္ဆယ္ျဖစ္သတည္း။ ၄၈ပိုေသာသူတို႔ေပးရေသာ အေရြးေငြကို၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔အား ေပးရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၄၉ေလဝိသားတို႔ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားဦးတို႔ကိုေရြး၍ ပိုေသးေသာ သားဦးတို႔၏အေရြးေငြကို၊ ၅ဝေမာေရွသည္ အက်ပ္ေတာ္ႏွင့္ခ်ိန္လ်က္၊ အခြက္တဆယ္သံုးပိႆာေျခာက္ဆယ္ငါး က်ပ္ကို ယူၿပီးလွ်င္၊ ၅၁ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ စကားေတာ္အတိုင္း ထိုအေရြးေငြကို အာရုန္ႏွင့္သူ၏ သားတို႔အားေပးေလ၏။