ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၄)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂-၃ေလဝိအမ်ိဳး၊ ေကာဟတ္ အႏႊယ္သားတို႔တြင္၊ အသက္သံုးဆယ္လြန္၍ ငါးဆယ္မမွီ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ျခင္းငွါ၊ အလံုးအရင္းဝင္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို၊ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ စာရင္းယူေလာ့။ ၄အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ အရာတို႔ႏွင့္ဆိုင္၍ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္၌ ေကာဟတ္သားမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ ရေသာ အမႈဟူမူကား၊ ၅တပ္ခ်ီခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္လာ၍၊ အတြင္းကုလား ကာကို ခ်ၿပီးလွ်င္၊ သက္ေသ ခံခ်က္ေသတၱာကို အုပ္ရမည္။ ၆ကုလားကာအေပၚမွာ တဟာရွသားေရႏွင့္ အုတ္ျပန္၍ သားေရအေပၚမွာလည္း ျပာေသာအထည္ကို ခင္းၿပီးမွ၊ ထမ္းဘိုးတို႔ကိုလွ်ိဳထားရမည္။ ၇ေရွ႔ေတာ္မုန္႔စားပြဲေပၚမွာ ျပာေသာအထည္ကို ခင္း၍၊ လင္ပန္း၊ ဇြန္း၊ ေလာင္းစရာဖလားမ်ားႏွင့္တကြ၊ အၿမဲထည့္ရေသာ မုန္႔ကိုတင္ၿပီးမွ၊ ၈ထိုအရာတို႔ကို၊ နီေသာအထည္ ႏွင့္ အုပ္ရမည္။ တဖန္ တဟာရွ သားေရႏွင့္ အုပ္ျပန္၍ ထမ္းဘိုးတို႔ကို လွ်ိဳထားရမည္။ ၉မီးထြန္းရာမီးခံု၊ မီးခြက္၊ မီးညွပ္၊ မီးညွပ္ခံရာခြက္၊ ဆီအိုးအစရွိသည္တို႔ကို ျပာေသာအထည္ႏွင့္ အုပ္ၿပီးမွ၊ ၁ဝထိုတန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကို၊ တဟာရွသားေရ အိတ္ထဲ၌ သြင္းထား၍၊ ထမ္းဘိုးကိုတပ္ရမည္။ ၁၁ေရႊယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ျပာေသာအထည္ကိုခင္း၍၊ တဟာရွသားေရႏွင့္ အုပ္ၿပီးလွ်င္၊ ထမ္းဘိုးတို႔ကို လွ်ိဳထားရမည္။ ၁၂သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကို ျပာေသာအထည္အိတ္ထဲ၌ သြင္းထား၍၊ တဟာရွသားေရျဖင့္ အုပ္ၿပီးမွ ထမ္းဘိုးကိုတပ္ရ မည္။ ၁၃ယဇ္ပလႅင္မွျပာကို ပယ္ရွင္း၍ ပလႅင္ေပၚမွာ ေမာင္းေသာအထည္ကို ခင္းၿပီးလွ်င္၊ ၁၄ထိုပလႅင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမႈေတာ္ထမ္းရန္ တန္ဆာတည္းဟူေသာ လင္ပန္း၊ အမဲသားခ်ိတ္၊ တူရြင္းျပား၊ အင္တံုအစရွိေသာ၊ ယဇ္ပလႅင္ တန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကို တင္၍ တဟာရွသားေရႏွင့္ အုပ္ၿပီးမွ ထမ္းဘိုး တို႔ကိုလွ်ိဳထားရမည္။ ၁၅ထိုသို႔ တပ္ခ်ီခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါ၊ အာရုန္ႏွင့္သူ၏သားတို႔သည္၊ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္ေသာတန္ဆာ ရွိသမွ်တို႔ကို ဖုံုးအုပ္ေသာေနာက္ ေကာဟတ္သားတို႔သည္ ထမ္းျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ရၾကမည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔သည္ ေသျခင္းႏွင့္ လြတ္မည္အေၾကာင္း သန္႔ရွင္းေသာအရာကို မကိုင္ရ။ ဤေရြ႔ကား ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္၌ ေကာဟတ္ သားမ်ားေဆာင္ရြက္ေသာ အမႈေပတည္း။

၁၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္သား ဧလာဇာ၏အရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမႈဟူမူကား၊ မီးထြန္းစရာဆီ၊ မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာ ေပါင္းေမႊး၊ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း ဆက္ကပ္ရေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ လိမ္းရန္ဆီအစ ရွိေသာ တဲေတာ္ႏွင့္ တဲေတာ္တန္ဆာ ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းရာဌာေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာတန္ဆာ ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း ၾကည့္ရႈျပဳစု ရမည္။

၁၇တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၈ေကာဟတ္အေဆြ အမ်ိဳး အႏႊယ္သားတို႔ကို ေလဝိသားစုထဲက မပယ္မျဖတ္ႏွင့္။ ၁၉သူတို႔သည္ အလြန္သန္႔ရွင္ေသာအရာတို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ ၾကေသာအခါ ေသေဘးလြတ္၍ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ အရင္ဝင္၍၊ လူအသီး အသီးေစာင့္ရေသာအမႈ၊ ထမ္းရေသာဝန္တို႔ကို ခြဲခန္႔ရမည္။ ၂ဝသို႔ရာတြင္ သန္႔ရွင္းေသာအရာတို႔ကို ဖံုးအုပ္စဥ္အခါ၊ ေကာဟတ္သားတို႔သည္ ေသေဘးႏွင့္လြတ္မည္အေၾကာင္း၊ အထဲသို႔ဝင္၍ မၾကည့္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂၂-၂၃ေဂရရႈန္အႏႊယ္သားတို႔တြင္ အသက္ သံုးဆယ္လြန္၍ ငါးဆယ္မမွီ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ အမႈကိုေဆာင္ျခင္းငွါ အလံုးအရင္းဝင္ ေသာသူ အေပါင္း တို႔ကို ဘုိးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ စာရင္းယူေလာ့။ ၂၄ေဂရရႈန္အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ ေစာင့္ရေသာအမႈ၊ ထမ္းရေသာ ဝန္ဟူမူကား၊ ၂၅အတြင္းတဲေတာ္ကုလားကာ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ကုလားကာ၊ အေပၚတဲ၊ တဟာရွသား ေရအဖံုး၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္တံခါးဝ၌ ကာေသာကုလားကာ၊ ၂၆တဲေတာ္ႏွင့္ယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္ ဝင္းကုလားကာ၊ ဝင္းတံခါးဝ၌ကာေသာ ကုလားကာ၊ ႀကိဳးမ်ားအစရွိသည္တို႔ကို၄င္း၊ ထိုအရာမ်ားႏွင့္ဆိုင္၍ အမႈေတာ္ထမ္းရန္ တန္ဆာရွိသမွ် တို႔ကို၄င္း ထမ္းရြက္ရၾကမည္။ ၂၇ေဂရရႈန္သားမ်ား အမႈေစာင့္ေလရာရာ။ ဝန္ထမ္းေလ ရာရာ၌၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ ခြဲခန္႔စီရင္သည္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။ ၂၈ဤေရြ႔ကား၊ ပရိသတ္စည္းေဝး ရာတဲေတာ္၌၊ ေဂရရႈန္အေဆြအမ်ိဳးသားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရေသာ အမႈေပတည္း။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္၏သား ဣသမာ သည္ သူတို႔ကိုအုပ္ရမည္။

၂၉-၃ဝေမရာရိသားတို႔တြင္လည္း၊ အသက္သံုးဆယ္လြန္၍ ငါးဆယ္မမွီ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ျခင္းငွါ၊ အလံုးအရင္းဝင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ စာရင္းယူေလာ့။ ၃၁သူတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္၌ ေစာင့္ရေသာအမႈ၊ ထမ္းရေသာဝန္ဟူမူကား၊ တဲေတာ္ပ်ဥ္ျပား၊ ကန္႔လန္႔က်င္၊ တိုင္၊ ေျခစြပ္၊ ၃၂ဝင္းတိုင္၊ ေျခစြပ္၊ တံသင္၊ ႀကိဳးမ်ားတို႔ကို၄င္း၊ ထိုအရာမ်ားႏွင့္ဆိုင္၍ အမႈေတာ္ထမ္းရန္ တန္ဆာရွိသမွ် တို႔ကို၄င္း ထမ္းရြက္ရၾကမည္။ သူတို႔ထမ္းရြက္ ရေသာ တန္ဆာတို႔ကို အမည္မွတ္၍ ေရတြက္ရမည္။ ၃၃ဤေရြ႔ကား ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္၏သား ဣသမာအုပ္၍၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္၌ ေမရာရိအေဆြအမ်ိဳးသားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရေသာ အမႈေပတည္း။

၃၄-၃၆ေမာေရွႏွင့္အာရုန္အစရွိေသာ ပရိသတ္သူႀကီးတို႔သည္ ေကာဟတ္သားတို႔တြင္ အသက္ သံုးဆယ္ လြန္၍ ငါးဆယ္မမွီ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ျခင္းငွါ၊ အလံုးအရင္းဝင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို၊ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေရတြက္၍ စာရင္းသြင္းေသာလူေပါင္းကား၊ ႏွစ္ေထာင္ခုနစ္ရာ ငါးဆယ္ရွိသတည္း။ ၃၇ဤသူတို႔သည္ ေမာေရွ၌ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္သည္ ေရတြက္၍ ပရိ သတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေကာဟတ္အေဆြ အမ်ိဳးသားေပတည္း။

၃၈-၄ဝေဂရရႈန္သားတို႔တြင္ အသက္သံုးဆယ္လြန္၍ ငါးဆယ္မမွီ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ျခင္းငွါ၊ အလံုးအရင္းဝင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို၊ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေရတြက္၍ စာရင္းသြင္းေသာ လူေပါင္းကား၊ ႏွစ္ေထာင္ေျခာက္ရာ သံုးဆယ္ရွိသတည္း။ ၄၁ဤသူတို႔သည္၊ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္သည္ ေရတြက္၍ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေဂရရႈန္ အေဆြအမ်ိဳးသားေပတည္း။

၄၂-၄၄ေမရာရိသားတို႔တြင္ အသက္သံုးဆယ္လြန္၍ ငါးဆယ္မမွီ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကို ေဆာင္ျခင္းငွါ၊ အလံုးအရင္းဝင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေရတြက္၍ စာရင္းသြင္းေသာ သူေပါင္းကား၊ သံုးေထာင္ႏွစ္ရာရွိသတည္း။ ၄၅ဤသူတို႔သည္ ေမာေရွ၌ ထာဝရဘုရား မွာေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္သည္ ေရတြက္ေသာ ေမရာရိအေဆြအမ်ိဳးသားေပးတည္း။

၄၆-၄၈ထိုသို႔ႏွင့္အညီ၊ ေလဝိသားတို႔တြင္ အသက္သံုးဆယ္လြန္၍ ငါးဆယ္မမွီ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈကိုေစာင့္၍ ဝန္မ်ားကိုထမ္းျခင္းငွါ ဝင္ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ဘိုးဘအေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္အစရွိေသာ ဣသေရလသူႀကီးတို႔သည္ ေရတြက္၍ စာရင္းသြင္းေသာလူေပါင္းကား၊ ရွစ္ေထာင္ငါးရာ ရွစ္ဆယ္ရွိသတည္း။ ၄၉ေမာေရွ၌ ထာဝရဘုရား ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္ေတာ္အတိုင္း၊ လူအသီးအသီးေစာင့္ ရေသာအမႈ၊ အသီးအသီးထမ္းရေသာဝန္တို႔ကို ေထာက္၍ ေမာေရွေရတြက္သတည္း။