ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၅)


၁တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂-၃ငါေနေသာတပ္ကို မညစ္ညဴး ေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ႏူေသာသူ၊ ရိနာစဲြေသာသူ၊ အေသေကာင္ထိ၍ မစင္ၾကယ္ ေသာသူ ေယာက်္ား မိန္းမအေပါင္းတို႔ကို၊ တပ္ျပင္မွာ ေနရာခ်ထားရမည္အေၾကာင္းဆင့္ဆုိေလာ့ဟု၊ ၄ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျပဳၾက၏။

၅တဖန္ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊ ၆လူျပဳတတ္ေသာ ဒုစရုိက္ကုိျပဳ၍၊ ထာဝရဘုရားကုိ ျပစ္မွားသျဖင့္ အျပစ္ေရာက္ေသာ ေယာက်္ား မိန္းမသည္၊ ၇ထုိအျပစ္ ကိုေဘာ္ျပ၍ ေတာင္းပန္ရမည္။ ျပစ္မွားေသာအတြက္၊ ငါးစုတစုကိုထပ္၍ ျပစ္မွားခံေသာ သူအားေပးရမည္။ ၈ထုိအျပစ္ အတြက္ေပးေသာ ဥစၥာကိုခံထုိက္ေသာ အမ်ဳိးသားခ်င္းမရွိလွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဘို႔ ထာဝရဘုရားအားပူေဇာ္ ရမည္။ ထုိမွတပါး၊ အျပစ္ေျဖေစျခင္းငွါ၊ အျပစ္ရာယဇ္ဘုိ႔၊ သုိးတေကာင္ကို ပူေဇာ္ရမည္။

၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား ဣသေရလအမ်ဳိးသား ပူေဇာ္၍ သန္႔ရွင္းေသာအရာရွိသမွ်တို႔သည္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ၏ဥစၥာျဖစ္ရမည္။ ၁ဝလူတိုင္းသန္႔ရွင္းေစ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား လွဴသမွ်တို႔သည္လည္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ ဥစၥာျဖစ္ ျဖစ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁တဖန္ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁၂-၁၃လင္ ရွိေသာမိန္းမသည္ အျခားတပါးေသာေယာက်္ားႏွင့္ မွားယြင္း၍ လင္ကိုျပစ္မွားလွ်င္၄င္း၊ မွားယြင္းစဥ္တြင္ သူတပါး မေတြ႔မိ၊ သက္ေသမရွိ၊ သီလပ်က္ေသာ္လည္း၊ ထုိအမႈကိုဝွက္ထား၍ လင္မသိ လွ်င္၄င္း၊ ၁၄သီလပ်က္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မပ်က္သည္ျဖစ္ေစ၊ လင္သည္မယားကို မယံုလွ်င္၄င္း၊ ၁၅ထုိမိန္းမ ျပဳရေသာ ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ မုေယာမုန္႔တၾသမဲပါ လ်က္၊ သူ႔ကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ ေခၚသြားရမည္။ မုန္႔ညက္ေပၚမွာ ဆီကိုမေလာင္းရ။ ေလာဗန္ကိုမတင္ရ။ မယားကို မယံုျခင္းပူေဇာ္သကၠာ၊ အျပစ္ကို ေဖၚတင္ရာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္၏။ ၁၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ထုိပူေဇာ္သကၠာကို ယူ၍ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ထားရမည္။ ၁၇ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာေရကို ျမအုိး၌ေလာင္းၿပီးလွ်င္၊ တဲေတာ္၌ ရွိေသာ ေျမမႈန္႔ကုိယူ၍ ေရထဲမွာထည့္ရမည္။ ၁၈ထုိမိန္းမကို ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္မွာထားၿပီးလွ်င္၊ ေခါင္း၌ အခ်ည္းစည္းရွိေစ၍၊ မယားကိုမယံုျခင္း၊ ပူေဇာ္သကၠာတည္းဟူေသာ သတိေပးရာပူေဇာ္သကၠာကို မိန္းမလက္၌ထည့္ ရမည္။ က်ိန္ျခင္းေဘးကိုျဖစ္ေစေသာ ေရခါးကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကိုယ္တုိင္ ကုိင္ရမည္။ ၁၉ထုိအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ထုိမိန္းမကို အက်ိန္တိုက္လ်က္၊ သင္သည္ ကိုယ္ခင္ပြန္းမွ တပါးအျခားေသာ ေယာက်္ားႏွင့္ မွားယြင္းျခင္း၊ ညစ္ညဴးျခင္းမရွိလွ်င္၊ က်ိန္ျခင္းေဘးကိုျဖစ္ေစေသာ၊ ဤေရခါးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစသတည္း။ ၂ဝကိုယ္ခင္ပြန္းမွ တပါး အျခားေသာေယာက္်ားႏွင့္ မွားယြင္း၍ ညစ္ညဴးျခင္းရွိလွ်င္၊ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္၏ေပါင္ကို ပိန္ေစ၍ ဝမ္းကိုလည္းေရာင္ေစသျဖင့္၊ သင့္ကိုက်ိန္အပ္ေသာသူ၊ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ၍ လူမ်ား က်ိန္ဆိုျခင္းကို ခံရေသာသူ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ စီရင္ေတာ္မူေစသတည္း။ ၂၂က်ိန္ျခင္းေဘးျဖစ္ေစေသာ ဤေရသည္ သင္၏ဝမ္းထဲသို႔ဝင္၍ ဝမ္းေယာင္ ျခင္း၊ ေပါင္ပိန္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသတည္းဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ က်ိန္ျခင္းအက်ိန္တိုက္လွ်င္၊ မိန္းမက၊ အာမင္၊ အာမင္ဟု ဝန္ခံရမည္။ ၂၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္လည္း၊ ထုိအက်ိန္တို႔ကို ေရးမွတ္၍၊ တဖန္ေရခါးႏွင့္ ေခ်ၿပီးမွ၊ ၂၄က်ိန္းျခင္းေဘးျဖစ္ေစေသာေရခါးကို မိန္းမအားတိုက္ရမည္။ ထုိေရသည္ မိန္းမထဲသို႔ဝင္၍ ခါးလိမ့္မည္။ ၂၅ထုိအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ မယားကုိမယံုျခင္း ပူေဇာ္သကၠာကို မိန္းမလက္မွယူ၍၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲလ်က္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ဆက္ၿပီးလွ်င္၊ ၂၆မုန္႔ညက္တလက္ဆြန္း တည္းဟူေသာ ပူေဇာ္သကၠာအတြက္အတာကုိ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာမီးရႈိ႔၍၊ ထုိေနာက္အက်ိန္ေရကို မိန္းမေသာက္ေစရမည္။ ၂၇ထုိမိန္းမသည္ လင္ကိုျပစ္မွား၍ ညစ္ညဴးျခင္းရွိလွ်င္၊ က်ိန္ျခင္းေဘးျဖစ္ေစေသာ ေရကိုေသာက္ၿပီးမွ၊ သူ႔အထဲ၌ ေရဝင္၍ခါးသျဖင့္၊ ဝမ္းေရာင္ျခင္း၊ ေပါင္ပိန္ျခင္းသုိ႔ေရာက္၍ ထုိမိန္းမသည္ မိမိအမ်ဳိး၌ က်ိန္အပ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၈သုိ႔မဟုတ္ ထုိမိန္းမသည္ မညစ္ညဴး၊ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိလွ်င္၊ ေဘးႏွင့္လြတ္၍ ပဋိိသေႏၶြယူေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ ၂၉ဤေရြ႔ကား၊ မိန္းမသည္ ကိုယ္ခင္ပြန္းမွတပါး အျခားေသာ ေယာက်္ားႏွင့္ မွားယြင္း၍ ညစ္ညဴးျခင္းရွိေသာ္၄င္း၊ ၃ဝေယာက်္ားသည္ မယားကို မယံုေသာသေဘာ စဲြလမ္းေသာ္၄င္း၊ ေစာင့္ရေသာတရားေပတည္း။ ေယာက်္ားသည္ မယားကုိမယံု၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ထားေသာအခါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဤတရားအတိုင္းစီရင္သျဖင့္၊ ၃၁ေယာက်္ားသည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ မိန္းမသည္ မိမိအျပစ္ကိုခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။