ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၆)


၁တဖန္ေမာေရွာအားထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ မိမိကိုျခားနားေစ၍၊ နာဇရိသစၥာျပဳျခင္းငွါ၊ မိမိကိုမိမိခဲြထားေသာ အခါ၊ ၃စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ယစ္မ်ဳိးကုိေရွာင္ရမည္။ စပ်စ္ရည္ခ်ဥ္ႏွင့္ ယစ္မ်ဳိးခ်ဥ္ကိုလည္း မေသာက္ရ။ စပ်စ္သီးျဖင့္ လုပ္ေသာ အရည္ကိုအလွ်င္းမေသာက္ရ။ စပ်စ္သီးအစိမ္းအေျခာက္ကိုလည္း မစားရ။ ၄ျခားနားလ်က္ေနေသာ ကာလပတ္လံုး၊ စပ်စ္သီးအဆန္၊ စပ်စ္သီးအခြံမွစ၍ စပ်စ္ပင္က ျဖစ္သမွ်ကိုမစားရ။ ၅ျခားနားေသာသစၥာေစာင့္ေသာကာလပတ္လံုး ဦးဆံကုိမရိတ္ရ။ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ မိမိကိုျခားနားေစေသာကာမေစ့မွီတိုင္ေအာင္၊ သူသည္သန္႔ရွင္းရမည္ျဖင့္၊ မိမိဆံပင္ကိုအလုိအေလ်ာက္ တုိးပြါးေစမည္။ ၆ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ မိမိကိုျခားနားေစေသာ ကာလပတ္လံုး၊ အေသေကာင္ကို မခ်ဥ္းမကပ္ရ။ ၇သူ၏ဘုရားသခင္အဘို႔ သူ၏ေခါင္းကို ျခားနားေစေသာေၾကာင့္၊ မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ ႏွမေသေသာ္လည္း၊ ညစ္ညဴးျခင္းကိုမခံရ။ ၈ျခားနားလ်က္ေနေသာ ကာလပတ္လံုး၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္း ရမည္။ ၉သူ႔အနားမွာ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ခ်က္ျခင္းေသ၍၊ သူသည္ျခားနားေစေသာေခါင္းကို ညစ္ညဴး ေစလွ်င္၊ စင္ၾကယ္ေစေသာေန႔တည္းဟူေသာ သတၱမေန႔၌ ဦးဆံကိုရိတ္ရမည္။ ၁ဝအ႒မေန႔၌ ခုိႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳိးကေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ။ တခုခုကိုပရိသတ္စည္းေဝးရတဲေတာ္ တံခါးေရွ႔၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၁၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္လည္း၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔တေကာင္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔တေကာင္ကိုပူေဇာ္၍၊ ထုိသူ၌အေသ ေကာင္ အားျဖင့္ေရာက္ေသာအျပစ္ေျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးမွ၊ ထုိေန႔ျခင္းတြင္ သူ၏ေခါင္းကိုသန္႔ရွင္းေစရမည္။ ၁၂အရင္ျခား နားေစေသာ ကာလကုိ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ တဖန္ျခားနားေစ၍၊ အခါမလည္ေသာသိုးသငယ္တေကာင္ကုိ ဒုစရိုက္ ေျဖရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ရမည္။ အရင္ျခားနားျခင္းပ်က္ေသာေၾကာင့္၊ လြန္ေသာကာလေပ်ာက္ရမည္။

၁၃ျခားနား၍ေနေသာကာလေစ့ၿပီးမွ၊ နာဇရိလူေစာင့္ေရေသာတရားဟူမူကား၊ သူသည္ပရိသတ္စည္း ေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔သို႔ လာ၍၊ ၁၄မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အခါမလည္၊ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္အထီး တေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ အခါမလည္၊ အျပစ္မပါေသာသိုးသငယ္ အမတေကာင္၊ မိႆဟာယယဇ္ဘုိ႔ အျပစ္မပါေသာ ဆိတ္တေကာင္၊ ၁၅ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္ႏွင့္ လုပ္ေသာမုန္႔ျပား၊ ဆီလူးေသာ တေဆးမဲ့မုန္႔ၾကြပ္တည္းဟူေသာ တေဆးမဲ့မုန္႔တေတာင္း၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကုိ ထာဝရဘုရားအား ဆက္ရမည္။ ၁၆ထုိပူေဇာ္သကၠာမ်ားကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ သြင္း၍၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကုိ ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၇တေဆးမဲ့မုန္႔ တေတာင္းႏွင့္ တကြ၊ မိႆဟာယယဇ္ ဆိတ္ကို၄င္း၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကုိ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအားပူေဇာ္ရမည္။ ၁၈နာဇရိလူသည္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ တံခါးနားမွာ၊ မိမိျခားနားေသာ ဦးဆံကိုရိတ္္၍၊ ထုိဆံကို မိႆဟာ ယယဇ္ေအာက္၌ရွိေသာ မီးထဲမွာထည့္ရမည္။ ၁၉ျခားနားေသာဦးဆံကုိ ရိတ္ၿပီးမွ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ျပဳတ္ေသာ ဆိတ္ပခံုး တဘက္၊ ေတာင္းထဲကတေဆးမဲ့မုန္႔ျပားတျပား၊ တေဆးမဲ့ မုန္႔ၾကြပ္တခ်ပ္ကို ယူ၍၊ နာဇရိလူလက္၌ ထည့္ၿပီးလွ်င္၊ ၂ဝထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲရာပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ခ်ီလႊဲရမည္။ ထုိအရာတို႔သည္၊ ခ်ီလႊဲရာရင္ပတ္၊ ခ်ီလႊဲရာ ပခံုးႏွင့္ တကြ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဘုိ႔ သန္႔ရွင္းရမည္။ ထုိေနာက္မွ၊ နာဇရိလူသည္ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ရ ေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၂၁ဤေရြ႔ကား၊ သစၥာျပဳေသာနာဇရိလူသည္၊ အလိုအေလ်ာက္တတ္ႏုိင္သမွ်မွတပါး၊ မိမိျခားနားျခင္း အတြက္၊ ထာဝရဘုရားအား ဆက္္ရေသာ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ တရားေပတည္း။ သစၥာျပဳသည္အတိုင္း၊ ျခားနားျခင္းတရားႏွင့္ အညီျပဳရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂တဖန္ေမာေရွအားထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂၃သင္တို႔ သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ေကာင္းႀကီးေပး၍ ျမြက္ရေသာ စကားဟူမူကား၊ ၂၄ထာဝရဘုရားသည္၊ သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပး၍ ေစာင့္မေတာ္မူပါေစေသာ။ ၂၅ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ မ်က္ႏွာေတာ္အလင္းကို လႊတ္၍ကရုဏာ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ ၂၆ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိေျမာ္ ၾကည့္၍ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါေစေသာဟု၊ ၂၇ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ အေပၚမွာ ငါ့နာမကိုျမြက္ဆို၍ တင္လွ်င္၊ ငါသည္ထုိသူတို႔ကို ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေပးမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။