ေတာလည္ရာ အခန္းၾကီး (၇)


၁ေမာေရွသည္တဲေတာ္ကိုထူေထာင္၍၊ တဲေတာ္ႏွင့္ တဲေတာ္တန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကုိ၄င္း၊ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္တန္ဆာရွိသမွ်တို႔ကုိ၄င္း ဆီလူး၍၊ သန္႔ရွင္းေစျခင္းအမႈကို လက္စသတ္ေသာေန႔၌၊ ၂စာရင္းဝင္ ေသာသူ တို႔ကိုအုပ္၍ ဣသေရလအမ်ဳိးအႏႊယ္အသီးအသီးတို႔၌ မင္းျဖစ္ေသာသူ၊ အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးမင္း တို႔သည္၊ ၃မင္းတပါး ႏြားထီးတေကာင္စီ၊ မင္းႏွစ္ပါး အမိုးပါေသာရထားတခုစီ၊ ရထားေျခာက္ခု၊ ႏြားဆယ္ႏွစ္ေကာင္တို႔ကို တဲေတာ္ေရွ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍ ထာဝရဘုရားအားပူေဇာ္သကၠာျပဳၾက၏။ ၄-၅ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အမႈေဆာင္ရြက္စရာဘုိ႔ခံယူ၍ အမႈကို ေဆာင္ရြက္ ရသည္အတိုင္း၊ ေလဝိသားအသီးအသီးတို႔အားေပးေလာ့ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ေမာေရွသည္ ရထားႏွင့္ ႏြားတို႔ကုိခံယူ၍ ေလဝိသားတို႔အားေပးသျဖင့္၊ ၇အမႈေဆာင္ရြက္စရာ ရွိသည္အတုိင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္၏သား ဣသမာအုပ္ေသာ ေဂရရႈန္သားတို႔အား ရထားႏွစ္ခုႏွင့္ ႏြားေလး ေကာင္တို႔ကို၄င္း၊ ၈ေမေရာရိသားတို႔အား ရထားေလးခုႏွင့္ ႏြားရွစ္ေကာင္ တို႔ကို၄င္းေပးေလ၏။ ၉သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္အမႈကို ေစာင့္ရေသာ ေကာဟတ္သားတို႔သည္၊ မိမိတို႔ ပခံုး၌ထမ္းရြက္ရေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔အားရထား ႏွင့္ ႏြားတို႔ကုိမေပး။

၁ဝယဇ္ပလႅင္ကို ဆီလူးေသာေန႔၌ အႏုေမာဓနာျပဳစရာဘုိ႔ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ အျခားေသာပူေဇာ္ သကၠာကို ျပဳၾက၏။ ၁၁ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ယဇ္ပလႅင္ကို အႏုေမာဓနာျပဳစရာဘုိ႔၊ မင္းအသီးအသီး တို႔သည္ ေန႔ရက္အစဥ္ အတုိင္း မိမိပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳရၾကမည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂ထုိသို႔ႏွင့္ အညီ၊ ပဌမေန၌ ယုဒအမ်ဳိး၊ အမိနဒပ္သားနာရႈန္သည္ ဆက္ေသာပူေဇာ္သကၠာဟူမူကား၊ ၁၃အက်ပ္ေတာ္ အလိုက္ တပိႆာသံုးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ဆီႏွင့္ ေရာ၍ အျပည့္ထည့္ေသာ မုန္႔ညက္၊ ၁၄မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍ အက်ပ္တဆယ္ အခ်ိန္ရွိေသာ ေရြဇြန္း၊ ၁၅မီးရႈိ႔ရာယဇ္ ဘုိ႔ အသက္ပ်ဳိေသာႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီး တေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္တေကာင္၊ ၁၆အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ဘို႔ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၁၇မိႆဟာယ ယဇ္ဘို႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သိုးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ ငါးေကာင္ တို႔ကို အမိနဒပ္သား နာရႈန္သည္ ပူေဇာ္ေလ၏။

၁၈ဒုတိယေန႔၌ ဣသခါ အမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာ ဇုအာသားနာသေနလဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ဟူမူကား၊ ၁၉အက်ပ္ေတာ္အလုိက္ တပိႆသံုးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ပူ ေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ဆီႏွင့္ ေရာ၍ အျပည့္ထည့္ေသာမုန္႔ညက္၊ ၂ဝမီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍အ က်ပ္တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊဇြန္း၊ ၂၁မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ေသာသုိးသငယ္တေကာင္၊ ၂၂အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔  ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၂၃မိႆဟာယယဇ္ဘုိ႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သိုးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သုိးသငယ္ငါးေကာင္တို႔ကို၊ ဇုအာသား နာသေနလ သည္ပူေဇာ္ေလ၏။

၂၄တတိယေန႔၌ ဇာဗုလုန္ အမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာ ေဟလုန္သား ဧလ်ာဘဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာဟူမူကား၊ ၂၅အက်ပ္ေတာ္အလုိက္ တပိႆာသံုးဆယ္ အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္ အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ဆီႏွင့္ ေရာ၍အျပည့္ထည့္ေသာ မုန္႔ညက္၊ ၂၆မီးရိႈ႔ရာ နံ႔သာေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍အက်ပ္တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာေရႊဇြန္း၊ ၂၇မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ သုိးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္တေကာင္၊ ၂၈အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၂၉မိႆဟာယယဇ္ဘုိ႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သိုးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ငါးေကာင္တုိ႔ကို၊ ေဟလုန္သား ဧလ်ာဘသည္ပူေဇာ္ေလ၏။

၃ဝစတုတၳေန႔၌ ရုဗင္အမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာေရွဒုရသား ဧလိဇုရဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ဟူမူကား၊ ၃၁အက်ပ္ေတာ္အလုိက္တပိႆာသံုးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ ဆီႏွင့္ ေရာ၍အျပည့္ထည့္ေသာ မုန္႔ညက္၊ ၃၂မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာ ေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍ အက်ပ္တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊဇြန္း၊ ၃၃မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အသက္ပ်ဳိေသာႏြားထီးတေကာင္၊ သုိးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္တေကာင္၊ ၃၄အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၃၅မိႆဟာယယဇ္ဘုိ႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သိုးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာသုိးသငယ္ ငါးေကာင္တို႔ကုိ၊ ေရွဒုရသား ဧလိဇုရ သည္ပူေဇာ္ေလ၏။

၃၆ပဥၥမေန႔၌ ရွိေမာင္အမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာ ဇုရိရွဒၵဲသား ေရွလုေမ်လဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ဟူမူကား၊ ၃၇အက်ပ္ေတာ္အလုိက္ တပိႆသံုးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ ပူဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ဆီႏွင့္ေရာ၍ အျပည့္ထည့္ေသာမုန္႔ညက္၊ ၃၈မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍အက်ပ္ တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊဇြန္း၊ ၃၉မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ သုိးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ ေသာသိုးထီးတေကာင္၊ ၄ဝအျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၄၁မိႆဟာယယဇ္ဘုိ႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သုိးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာသုိးသငယ္ငါးေကာင္တို႔ကို၊ ဇုရိရွဒၵဲသားေရွလုေမ်လသည္ ပူေဇာ္ ေလ၏။

၄၂ဆဌမေန႔၌ ဂဒ္အမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာေဒြလသား ဧလ်ာသပ္ဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ဟူမူကား၊ ၄၃အက်ပ္ေတာ္အလုိက္တပိႆာသံုးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ ဆီႏွင့္ ေရာ၍ အျပည့္ထည့္ေသာ မုန္႔ညက္၊ ၄၄မီးရိႈ႔ရာနံ႔သာေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍ အက်ပ္တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာေရႊဇြန္း၊ ၄၅မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ေသာသိုးသငယ္တေကာင္၊ ၄၆အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္ တေကာင္၊ ၄၇မိႆဟာယယဇ္ဘို႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သုိးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ငါးေကာင္တို႔ကို၊ ေဒြလသားဧလ်ာသပ္ သည္ ပူေဇာ္ေလ၏။

၄၈သတၱမေန႔၌ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာ အမိဟုဒ္သား ဧလိရွမာဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ဟူမူကား၊ ၄၉အက်ပ္ေတာ္အလုိက္ တပိႆသံုးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ဆီႏွင့္ ေရာ၍ အျပည့္ထည့္ေသာမုန္႔ညက္၊ ၅ဝမီးရႈိ႔ရာန႔ံသာေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍ အက်ပ္တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊဇြန္း၊ ၅၁မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အသက္ပ်ဳိေသာႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ေသာသုိးသငယ္တေကာင္၊ ၅၂အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၅၃မိႆဟာယယဇ္ဘို႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သိုးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ ငါးေကာင္တို႔ကုိ၊ အမိဟုဒ္သား ဧလိရွမာ သည္ပူေဇာ္ေလ၏။

၅၄အ႒မ၌ မနာေရွအမ်ဳိးတြင္ မျဖစ္ေသာ ေပဒါဇုရသား ဂါမေလ်လဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ဟူမူကား၊ ၅၅အက်ပ္ေတာ္အလုိက္ တပိႆာသံုးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ဆီႏွင့္ ေရာ၍ အျပည့္ထည့္ေသာ မုန္႔ညက္၊ ၅၆မီးရႈိ႔ရာနံ႔ေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍အက်ပ္ တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊဇြန္း၊ ၅၇မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ ေသာသုိးသငယ္ တေကာင္၊ ၅၈အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၅၉မိႆဟာယယဇ္ဘုိ႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သိုးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ငါးေကာင္တို႔ကို၊ ေပဒါဇုရသား ဂါမေလ်လသည္ ပူေဇာ္ေလ၏။

၆ဝနဝမေန႔၌ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာ ဂိေဒါနိသားအဘိဒန္ဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ဟူမူကား၊ ၆၁အက်ပ္ေတာ္အလုိက္ တပိႆာသံုးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ဆီႏွင့္ ေရာ၍ အျပည့္ထည့္ေသာမုန္႔ညက္၊ ၆၂မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍ အက်ပ္တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊဇြန္း၊ ၆၃မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္တေကာင္၊ ၆၄အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၆၅မိႆဟာယ ယဇ္ဘုိ႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သုိးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ငါးေကာင္တို႔ကို၊ ဂိေဒါနိသား အဘိဒန္သည္ ပူေဇာ္ေလ၏။

၆၆ဒသမေန႔၌ ဒန္အမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာအမိရွဒၵဲသား အေဟဇာဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာဟူမူကား၊ ၆၇အက်ပ္ေတာ္အလုိက္တပိႆာသံုးဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ ဆီႏွင့္ေရာ၍ အျပည့္ထည့္ေသာ မုန္႔ညက္၊ ၆၈မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာ ေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍ အက်ပ္တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊဇြန္း၊ ၆၉မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အသက္ပ်ဳိေသာႏြားထီးတေကာင္၊ သုိးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ ေသာ သိုးသငယ္တေကာင္၊ ၇ဝအျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၇၁မိႆဟာယ ယဇ္ဘုိ႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သိုးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သုိးသငယ္ ငါးေကာင္တို႔ကုိ၊ အမိရွဒၵဲသား အေဟဇာသည္ ပူေဇာ္ေလ၏။

၇၂ဧကာဒသမေန႔၌ အာရွာ အမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာၾသကရန္သား ပါေဂ်လဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ဟူမူကား၊ ၇၃အက်ပ္ေတာ္ အလုိက္တပိႆာသံုးဆယ္ အခ်ိန္ရွိေသာေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္ အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ဆီႏွင့္ေရာ၍ အျပည့္ထည့္ေသာ မုန္႔ညက္၊ ၇၄မီးရႈိ႔ရာ နံ႔သာေပါင္ႏွင့္ ျပည့္၍ အက်ပ္တဆယ္ အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊဇြန္း၊ ၇၅မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္တေကာင္၊ ၇၆အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ ၇၇မိႆဟာယ ယဇ္ဘုိ႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သိုးငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ ငါးေကာင္တို႔ကုိ၊ ၾသကရန္သား ပါေဂ်လသည္ ပူေဇာ္ေလ၏။

၇၈ဒြါဒသမေန႔၌ နႆလိအမ်ဳိးတြင္ မင္းျဖစ္ေသာဧနန္သား အဟိရဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ဟူမူကား၊ ၇၉အက်ပ္ေတာ္အလုိက္တပိႆာသံုးဆယ္အခိ်န္ရွိေသာေငြအင္တံု၊ ခုနစ္ဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေငြဖလား၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ ထုိအင္တံု၊ ဖလား၌ ဆီႏွင့္ ေရာ၌ အျပည္ထည့္ေသာ မုန္႔ညက္၊ ၈ဝမီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္းႏွင့္ ျပည့္၍ အက်ပ္တဆယ္အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊဇြန္း၊ ၈၁မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီးတေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သုိးသငယ္တေကာင္၊ ၈၂အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္ တေကာင္၊ ၈၃မိႆဟာယ ယဇ္ဘုိ႔ ႏြားႏွစ္ေကာင္၊ သိုး ငါးေကာင္၊ ဆိတ္ငါးေကာင္၊ အခါမလည္ ေသာသိုးသငယ္ငါေကာင္တို႔ကုိ၊ ဧနန္သား အဟိရသည္ ပူေဇာ္ေလ၏။

၈၄ထုိသုိ႔ ဣသေရလအမ်ဳိးတို႔၌ မင္းျဖစ္ေသာသူတို႔သည္၊ ယဇ္ပလႅင္ကိုဆီလူးေသာေန႔၌ အႏုေမာဒနာျပဳစရာ ဘုိ႔ဆက္ေသာ ေငြအင္တံုေပါင္းဆယ္ႏွစ္လံုး၊ ေငြဖလားေပါင္းဆယ္ႏွစ္လံုး၊ ေရႊဇြန္းေပါင္း ဆယ္ႏွစ္စင္းတည္း။ ၈၅ေငြအင္တံု အခ်ိန္ကား၊ တလံုးလွ်င္ တပိႆာသံုးဆယ္စီ၊ ေငြဖလား အခ်ိန္ကား၊ အက်ပ္ေတာ္အလိုက္၊ အခြက္ႏွစ္ဆယ္ေလး ပိႆာရွိသတည္း။ ၈၆မီးရႈိ႔ရာနံ႔သာေပါင္းႏွင့္ ျပည့္ေသာ ေရႊဇြန္းဆယ္ႏွစ္စင္း အခ်ိန္ကား၊ အက်ပ္ေတာ္အလုိုက္ ဆယ္က်ပ္စီရွိ၍၊ ေရႊခ်ိန္ေပါင္းကား တပိႆာႏွစ္ဆယ္ ရွိသတည္း။ ၈၇မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္တကြ ႏြားေပါင္းဆယ္ႏွစ္ေကာင္၊ သုိးထီးဆယ္ ႏွစ္ေကာင္၊ အခါမလည္ေသာ သုိးသငယ္ ဆယ္ႏွစ္ေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္ေပါင္း ဆယ္ႏွစ္ေကာင္၊ ၈၈မိႆဟာယ ယဇ္ဘို႔ ႏြားေပါင္း၊ ဆိတ္ထီးေျခာက္ဆယ္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ ေျခာက္ဆယ္၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ေျခာက္ ဆယ္ရွိသတည္း။ ဤေရြ႔ကား၊ ယဇ္ပလႅင္ကို ဆီလူးေသာေနာက္၊ အႏုေမာဒနာျပဳဘုိ႔ ဆက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာေပ တည္း။ ၈၉ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကို ေလွ်ာက္ျခင္းငွါ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေသာအခါ၊ ခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးၾကားမွာ၊ သက္ေသခံခ်က္ ေသတၱာေပၚ၌ တင္ေသာအဖံုးအထက္က၊ ဘုရားသခင္ေခၚေတာ္မူသံကုိ ေမာေရွသည္ၾကား၍ထူးေလ၏။